Sosyal Politika Çıkan Sorular

Sosyal Politika Çıkan Sorular

Sosyal Politika Çıkan Sorular

Soru-1) Sosyal politika kavramı Kıta Avrupa’sında ve Kuzey Amerika’da ne olarak kullanılmaktadır?

Cevap:Kıta Avrupa’sında= sosyal politika ( social policy )
Kuzey Amerika’da=sosyal refah politikası ( social welfare policy )

Soru-2) Sosyal politika kavramının nitelendiren özellikler?

Cevap:-Devletin uyguladığı politika
-Sosyal adalet sağlanması
-Sosyal refah sağlaması
NOT: Sosyal politika ekonomik gelişmeyi sağlama amacı yoktur.

Soru-3)Sosyal politikanın tanımlaması, bu bilim dalının kabul edilen ve saygı duyulan akademik bir disiplin haline gelmesinde en önemli katkı sağlayan kişi kimdir?

Cevap: Titmuss

Soru-4) Richard Titmuss’a göre; kabul edilen ve saygı duyulan sosyal politikanın tanımı?

Cevap: Karmaşık bir iş

Soru-5) Sosyal politika kavramı literatürdeki farklı adları?

Cevap: Sosyal siyaset, Sosyal ekonomi, Toplumsal politika, Çalışma ekonomisi, Endüstri ilişkileri, Refah politikası

Soru-6) Sosyal politika kavramı ilk defa kim tarafından kullanılmıştır?

Cevap: Wilheim Heinrich Riehl XIX.yy ikinci yarısı, Almanya’da

Soru-7) Sosyal politika konusunun, Bilim dalı haline gelişi?

Cevap: 1911 Alman Otto V. Zwideneck Südenhorst’un yazdığı Sosyal politika eseri ile

Soru-8) Ülkemizde sosyal politika kavramı ilk ne zaman kim tarafından kullanılmıştır?

Cevap: 1917 Ziya Gökalp başında bulunduğu “iktisadiyat” dergisi tarafından kullanılmıştır.

Soru-9) Ülkemizde sosyal politikanın teriminin Türk terminolojisine girişi?

Cevap: 1933-1934 Üniversite reformu ile ülkemize gelen Alman profesörler özellikle Gerhard Kessler aracılığıyla olmuştur.

Soru-10) Sosyal politika iki anlama sahiptir?

Cevap: Akademik disiplin Sosyal refah sağlamak için yapılan düzenlemeler

Soru-11) Hükümetin toplumdaki eşitsizliklerini düzeltme, avantajsız grupların şartlarını geliştirme ve zayıflara yardım sağlama amacıyla müdahale bulunması tanımı nedir?

Cevap: Sosyal politika

Soru-12) Sosyal politika tanım farklılıklarına rağmen, her tanımda bulunan özellikler nelerdir?

Cevap: Vatandaşa refah, gelirin yeniden dağılımına yönelik önlemler, önlemlerin uygulanmasında görev devlete verilmiştir.

Sosyal Politika Sorular

Soru-13) Refah düzeyinin yükseltilmesi, toplumdaki zayıf ve güçsüzlerin korunması ve adil gelir dağılımı sağlama çalışma politikası nedir?              Cevap: Geniş anlamda sosyal politika
Soru-14) 19. yy endüstrileşme ve kentleşmenin yol açtığı tehlike ve sefalete karşı işçileri korumak amacıyla, işçi-işveren sınıfları arasında düzenleme, çıkar çatışmalarını ortadan kaldırma çalışma politikası nedir?

Cevap: Dar anlamda sosyal politika

Soru-15) Sosyal devlet ilkesi ülkelerin anayasalarına hangi dönemde girmeye başlamıştır?

Cevap: İkinci Dünya Savaşı Sonrası dönem

Soru-16) Sosyal devlet ilkesi hangi tarihli anayasalarımızda mevcuttur?    Cevap:1961-1982

Soru-17) Gosta Esping-Andersen sınıflaması içinde yer alan refah modeli hangisidir?

Cevap: İskandinav refah modeli

Soru-18) Aşağıdakilerden hangisi genç iş gücünün istihdamını olumsuz etkiler?

A) Gençlik

B) Eğitim

C) Dinamizm

D) Deneyim eksikliği

Cevap:D) Deneyim eksikliği

Soru-19) Aşağıdakilerden hangisi kadın iş gücünün katılımını olumlu etkiler?

A) Yaş

B) Medeni durum

C) Cinsiyet

D) Eiğitim

Cevap:D) Eğitim

Soru-20) Ludizm nedir?

Cevap: Makine kırıcılığı demektir.

Soru-21) Sanayi devriminin ilk yıllarındaki çalışma koşulları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap: Çalışma süreleri 8 saat olarak belirlenmiştir

Soru-22) Aşağıdakilerden hangisi, Protestan ahlakı ve laissez-faire (bırakınız yapsınlar-bırakınız geçsinler) prensiplerinin ortaya çıkabileceği sonuçlardan biri değildir?

Cevap: Devletin sosyal yardım yapması
NOT: Liberal Düşünce “Bırakınız yapsınlar-Bırakınız geçsinler” Başlıca prensipleri:
Bireycilik,
Özgürlük,
Kendiliğinden düzen (tabii-doğal düzen),
Piyasa ekonomisi,
Sınırlı devlettir.

Sosyal Politika Çıkan Sorular

Sosyal Politika Çıkan Sorular
Sosyal Politika
Sosyal Politika ANASAYFA

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: