Sosyal Hizmet Tarihi Soru Cevap – 3

Sosyal Hizmet Tarihi Ünite Soruları

1.ÜNİTE SORULARI
1. Hangisi Selçuklu Devleti’nde sosyal hizmet
kurumlarından biri değildir?
A) Lonca
B) Ahilik
C) Baciyan-ı Rum
D) Nizamiye Medreseleri
E) Şifahaneler
2. Nizamiye Medreselerinin kurucusu kimdir?
A) Melikşah
B) Nizamüddevle
C) Nizamülmülk
D) Alparslan
E) Nizamülalem
3. Darüşşifanın kelime anlamı nedir?
A) Aşevi
B) Hastane
C) Hayır kurumu
D) Çocuk Esirgeme Yurdu
E) Düşkünler Evi
4. Selçuklu Devleti hangi şehirde Darüşşifa
kurmamıştır?
A) Sivas
B) Tokat
C) Konya
D) İstanbul
E) Kayseri

5. Nizamiye Medreselerinin kuruluş amacı nedir?
A) Ticaret adamı yetiştirmek.
B) Sanat adamı yetiştirmek.
C) Din ve devlet adamı yetiştirmek.
D) Asker yetiştirmek.
E) Hekim yetiştirmek.
6. Hangisi Nizamiye Medreselerinin öğrencilere
yönelik sosyal hizmet uygulamalarından biri değildir?
A) Öğrencilere ücretsiz barınma sağlamak.
B) Üst sınıfın çocuklarına eğitim vermek.
C) Öğrencilerin harçlıklarını sağlamak.
D) Öğrencilere ücretsiz eğitim vermek.
E) Öğrencilere burs vermek.
7. Nizamiye Medreselerindeki öğrencilerin ihtiyaçları
kim tarafından karşılanır?
A) Zenginlerden toplanan yardımlarla
B) Devlet hazinesinden
C) Devlet yöneticilerinin paralarıyla
D) Vakıflar aracılığıyla
E) Hayırseverlerin yardımlarıyla

8. Nizamiye Medreseleri zinciri nerede
kurulmamıştır?
A) Kahire
B) Bağdat
C) Basra
D) Musul
E) Nişabur
9. Nizamiye medreselerinde uygulanan sistem,
günümüzdeki üniversitelerde uygulanan hangi
uygulamayla benzeşmektedir?
A) Yatılılık
B) Bursluluk
C) Ücretsiz Eğitim
D) Eğitimde fırsat eşitliği
E) Ders geçme sistemi
10. Darüşşifalar hangi mesleği anımsatır?
A) Hukuk
B) Adalet
C) Sağlık
D) Öğretmenlik
E) Mülkiye
11. Darüşşifalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Irk farkı gözetmez.
B) Sadece yaşlılara hizmet eder.
C) Cinsiyet farkı gözetmek.
D) Gelir farkı gözetmek.
E) Kurum farkı gözetmek.
12. Aşağıdakilerden hangisi Darüşşifayı hatırlatmaz?
A) Darülkurra
B) Maristan
C) Bimaristan
D) Darüssıhha
E) Darülafiye

13. Anadolu Selçuklu Devleti’nde hangi halktan
hekimler ağırlıklı yer almıştır?
A) A)Azeri
B) B)Kırgız
C) Rus
D) D)Özbek
E) E)Türkmen
14. Kervansaraylarda kalma ücreti ne kadardı?
A) 10 kuruş
B) 10 akçe
C) 10 para
D) 10 altın
E) Bila-bedel
CEVAP ANAHTARI
1. a 2. c 3. b 4. d 5. c 6. b 7. d 8. a 9. c 10. c 11. b 12. a
13. a 14. e
2.ÜNİTE SORULARI
1. Ahiliğin kurucusu kimdir?
A) Hacı Bektaş
B) B)Hacı Bayram
C) Elvan Çelebi
D) Mevlana
E) Ahi Evran
2. Ahilikte hangi peygamber marangozların pîri
olarak geçer?
A) Hz. Nuh
B) Hz. İsa
C) Hz. Muhammed
D) Hz. İbrahim
E) Hz. İdris

3. Ahilik nerede ortaya çıkmıştır?
A) İran
B) Azerbeycan
C) Anadolu
D) Irak
E) Orta Asya
4. Ahi kelimesinin anlamı nedir?
A) Sırdaş
B) Kardeş
C) Komşu
D) Akraba
E) Amca
5. Ahi Evran’ın hanımı Fatma Bacı’nın kurduğu
teşkilatın adı nedir?
A) Ahiyan-ı Rum
B) Ahiyan-ı Dost
C) Baciyan-ı Anadolu
D) Baciyan-ı Rum
E) Baciyan-ı Rumeli
6. Anadolu’da ahiliğin ortaya çıkmasına yol açan
devlet hangisidir?
A) Bizans
B) Pers
C) Emevi
D) Abbasi
E) Moğol
SOSYAL HİZMET TARİHİ
7. Ahilerin neleri açık olmalıdır?
A) Eli
B) Dili
C) Beli
D) Gözü
E) Ayağı
8. Ahilerin neleri kapalı olmalıdır?
A) Alnı
B) Kalbi
C) Eli
D) Dili
E) Ayağı

Sosyal Hizmet Tarihi Ünite Soruları
CEVAP ANAHTARI
1. E 2. A 3. C 4. B 5. D 6. E 7. A 8. D
3. ÜNİTE SORULARI
1. Hangisi Osmanlı Devleti’nin klasik dönemindeki
sosyal hizmet kurumlarındandır?
A) Darülaceze
B) B)Darüşşafaka
C) C)Medrese
D) D)Darüleytam
E) E)Hilal-i Ahmer
2. Lonca ile ahilik arasındaki en temel fark nedir?
A) Esnaf teşkilatı olması
B) Usta-çırak ilişkisi
C) Kuşak giyinme töreni
D) Gayrimüslimlerin teşkilatta yer alması
E) Anadolu’da kurulmuş olması
3. Ahilik teşkilatı Osmanlı’da hangi kuruma
dönüşmüştür
A) Lonca
B) Külliye
C) Evkaf
D) Zaviye
E) Medrese

4. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkin rol üstlenen
Ahi kimdir?
A) Ertuğrul Gazi
B) Orhan Gazi
C) Şeyh Edebali
D) Ahi Evran
E) Turgutalp
5. Ahi birliklerinin mesleki hiyerarşisi hangi şıkta
doğru verilmiştir?
A) Yamaklık-kalfalık-çıraklık-ustalık
B) Yamaklık-çıraklık-kalfalık-ustalık
C) Yamaklık-çıraklık-ustalık-kalfalık
D) Çıraklık-yamaklık-kalfalık-ustalık
E) Kalfalık-çıraklık-ustalık-yamaklık
6. Lonca sandıklarında kimlere yardım edilir?
A) Yaşlılar
B) Emekliler
C) Malulin
D) Aceze
E) Hepsi
SOSYAL HİZMET TARİHİ
7. Aşağıdakilerden hangisi vakfın anlamı değildir?
A) Durma
B) Durdurma
C) Ayakta Bekleme
D) Dinlendirme
E) Koşturma
8. Vakıf yapan kimseye ne ad verilir?
A) Mevkuf
B) Mevkut
C) Vâkıf
D) Vakfe
E) Verese
9. Osmanlı’da vakıfların etkin olmadığı alan
hangisidir?
A) Eğitim-sanat
B) Yargı-güvenlik
C) Güvenlik-bayındırlık
D) Posta-yargı
E) Eğitim-sağlık

10. Vakıflar işleyiş ve hizmetleri bakımından kaç
gruba ayrılır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
CEVAP ANAHTARI
1. C 2. D 3. A 4. C 5. B 6. E 7. E 8. C 9. C 10. A
4. ÜNİTE SORULARI
1. İmaretin kelime anlamı nedir?
A) Aşevi
B) Hastane
C) Islah evi
D) Düşkünler evi
E) Yetim yurdu

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi
Darüşşifalarından birisi değildir?
A) Yıldırım Bayezid Darüşşifası
B) Fatih Darüşşifası
C) Hafsa Sultan Darüşşifası
D) Turan Melek Darüşşifası
E) Süleymaniye Darüşşifası
3. Osmalı’da Darüşşifa olan ilk modern hastane
hangisidir?
A) Haseki
B) Vakıf Gureba
C) Şişli Etfal
D) Esnaf Hastanesi
E) Amerikan Hospital
4. Fakirlere yiyecek dağıtmak için hâlen devam eden
kurum hangisidir?
A) Dersaadet
B) Darüşşifa
C) Kervansaray
D) Aşevi
E) Darüşşafaka
5. Osmanlı’da ilk imaret hangi padişah zamanında
kurulmuştur?
A) Orhan Gazi
B) II. Murat
C) Yıldırım Bayezıd
D) Osman Gazi
E) Fatih Sultan Mehmet

Sosyal Hizmet Tarihi Ünite Soruları
6. Osmanlı’da ilk imaret hangi şehirde kurulmuştur?
A) Bilecik
B) İnegöl
C) İznik
D) Karamürsel
E) Söğüt
SOSYAL HİZMET TARİHİ
7. İmaretler hangi asra kadar tek başına yapılmıştır?
A) 15. asır
B) 17. Asır
C) 16. Asır
D) 19. Asır
E) 20. Asır
8. Akıl hastalarının tedavi edildiği hastanelere ne isim
verilirdi?
A) Darüşşifa
B) Darüssıhha
C) Darüşşafaka
D) Bimarhane
E) Vakıf Gureba

9. Osmanlı’daki ilk darüşşifa hangi padişah tarafından
yaptırılmıştır?
A) Osman Gazi
B) Orhan Gazi
C) Yıldırım Bayezid
D) Çelebi Mehmet
E) I. Murat
10. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde gureba
hastanesi yoktur?
A) İzmir
B) İstanbul
C) Edirne
D) Bağdat
E) Bilecik
CEVAP ANAHTARI
1. A 2. D 3. B 4. D 5. A 6. C 7. C 8. D 9. C 10. E
5.ÜNİTE SORULARI
1. Hastane idarecisine ne isim verilir?
A) Yiğitbaşı
B) Kuşçubaşı
C) Odabaşı
D) Yurtbaşı
E) Hekimbaşı

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da sağlık
personeli değildir?
A) Gassal
B) Şerbetçi
C) Cerrah
D) Tabip
E) Eczacı
3. İstanbul’da kurulan ilk Darüşşifa hangisidir?
A) II. Murat Darüşşifası
B) Fatih Sultan Mehmet Darüşşifası
C) Yavuz Selim Darüşşifası
D) Süleymaniye Darüşşifası
E) Nuruosmaniye Darüşşifası
CEVAP ANAHTARI
1. E 2. A 3. B
SOSYAL HİZMET TARİHİ
6. ÜNİTE SORULARI
1. Hangisi ihtisas medreselerinden biri değildir?
A) Darü’l-hadis
B) Darü’l-kurra
C) Darü’t-tarih
D) Darü’t-tıp
E) Hepsi

2. Sahn-ı Seman Medresesi hangi padişah tarafından
kurulmuştur?
A) I. Murat
B) Kanuni Sultan Süleyman
C) II. Bayezid
D) Fatih Sultan Mehmet
E) Orhan Gazi
3. Osmanlı medreselerinde müderrisleriningünlük
olarak aldıkları yevmiye derecelerini göstermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
A) Otuzlu
B) Kırklı
C) Ellili
D) Yirmili
E) Onlu
4. Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan
medreselerin fakültelerinden biri değildir?
A) Darü’l-hadis
B) Eğitim
C) Hukuk
D) Edebiyat
E) Tıp

Sosyal Hizmet Tarihi Ünite Soruları
5. Osmanlı medreselerinde köklü ıslahat hangi
padişah tarafından yapılmıştır?
A) II. Abdülhamit
B) Abdülaziz
C) Abdülmecid
D) Mehmet Reşat
E) V. Murat
CEVAP ANAHTARI
1. C 2. D 3. E 4. B 5. D
7. ÜNİTE SORULARI
1. Rumeli ve Anadolu vilayet merkezlerinde Evkaf
Müdürlükleri hangi tarihte kurulmuştur?
A) 1839
B) 1835
C) 1863
D) 1870
E) 1890
CEVAP ANAHTARI
1. b
8. ÜNİTE SORULARI
1. Darülacezenin kuruluş felsefesi nedir?
A) Hastalara yardım etmek
B) B)Çocukların bakımını sağlamak
C) Düşkün duruma gelmiş insanlara yardım etmek
D) Fakirleri doyurmak
E) Yaşlılara yardım etmek
2. Darülacezenin kuruluşunu hızlandıran olay
hangisidir?
A) 1854 Kırım Savaşı
B) 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı
C) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
D) 1774 Osmanlı-Rus Savaşı
E) 1912 Balkan Savaşı

3. Darülacezenin kuruluşu ile birlikte hangi fiil
yasaklanmıştır?
A) Dilencilik
B) Yan kesicilik
C) Haramilik
D) Gaspçılık
E) Rüşvetçilik
4. Aşağıdakilerden hangisi Darülacezenin hizmet
birimlerinden biri değildir?
A) Irzıhane
B) İbadethaneler
C) Darülaceze Yardım Derneği
D) Tabhane
E) Hastane ve diğer sağlık birimleri
5. Aşağıdakilerden hangisi Darülacezenin
gelirlerinden değildir?
A) Boğaziçi vapurları bileti
B) Şirketler ve madenler
C) Darülaceze yararına düzenlenen etkinlikler
D) İmalathanelerden elde edilen gelirler
E) Piyango biletleri
SOSYAL HİZMET TARİHİ
6. Darülacezeye aşağıdakilerden hangileri kabul
edilmezler?
A) Öğrenci ve asker olan çocukların durumlarını
belgeleyenler
B) Çocuklarına bakamayacak durumunda olanların
mahkeme ilanıyla tespit ettirenler
C) Vesayet altında ise mahkeme müsaadesi alan
D) Bulaşıcı hastalığı olanlar
E) Sıhhi kurul raporu getirenler
7. Darüleytamın kurulmasına sebep olan olaylar
hangileridir?
A) I. Dünya Savaşı-Milli Mücadele
B) Trablusgarp-Balkan Savaşı
C) Mohaç-Kırım Harbi
D) 93 Harbi-Balkan Savaşı
E) Kırım Harbi-Yunan Harbi
8. Darüleytamın kelime anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şefkat yurdu
B) Acizler yurdu
C) Yetimler yurdu
D) Askerler yurdu
E) Yaşlılar yurdu

9. İlk Darüleytam kaç yılında ve nerede açılmıştır?
A) 1913 Fatih
B) 1915 Galata
C) 1917 Bakırköy
D) 1914 Kadıköy
E) 1916 Eyüp
10. Aşağıdakilerden hangisi Darüleytama kabul
şartlarından biri değildir?
A) Şehit çocuğu
B) Anadan mahrum
C) Babadan mahrum
D) Babası askere alınmış
E) Anne ve babası olan
11. Darüleytamlar kaç tarihinde kapatılmıştır?
A) 1926
B) 1924
C) 1922
D) 1918
E) 1916

Sosyal Hizmet Tarihi Ünite Soruları
12. Islahhaneler kim tarafından, nerede ve kaç
yılında kurulmuştur?
A) Fuat Paşa-Manastır-1860
B) Mustafa Reşit Paşa-Selanik-1840
C) Mahmut Nedim Paşa- Bosna-1854
D) Mithat Paşa-Niş-1863
E) Ahmet Cevdet Paşa-Bulgaristan-1890
13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı merkezinde
açılan sivil mesleki teknik eğitim
kurumlarından biri değildir?
A) Ameli Ziraat Mektebi
B) Bilecik Islahhanesi
C) Maden Mektebi
D) Telgraf Memurları Mektebi
E) İstanbul Sanayi Mektebi
14. Taşrada açılan Islahhaneler hangi tarihte Mektebi Sanayi adını almıştır?
A) 1870
B) 1885
C) 1900
D) 1887
E) 1875
15. Aşağıdakilerden hangisi Islahhanelerin kuruluş
felsefesidir?
A) Çocuklara eğitim vermek
B) Çocuklara oyun öğretmek
C) Kimsesiz ve fakir çocuklara mesleki eğitim vermek
D) Çocukların gelişimini sağlamak
E) Çocukların hoşça vakit geçirmelerini temin etmek

16. Islahhanelerle ilgili ilk nizamname kaç tarihinde
yayımlanmıştır?
A) 1860
B) 1871
C) 1880
D) 1890
E) 1900
17. Islahhanelerde eğitim süresi kaç yıldır?
A) 4
B) 6
C) 7
D) 5
E) 3
SOSYAL HİZMET TARİHİ
18. Aşağıdakilerden hangisi Islahhanelerin
gelirlerinden biri değildir?
A) Bağışlar
B) Okullara ait gayrimenkul gelirleri
C) Mahkeme harçlarından alınan hisse
D) Öğrencilerin yaptıkları eşyalardan elde edilen gelir
E) Vapur biletlerinden elde edilen gelir
19. İlk Sanayi Mektebi kaç yılında, nerede açılmıştır?
A) 1870-Tuna
B) 1865-Bursa
C) 1885-Edirne
D) 1868-İstanbul
E) 1862-Manastır

20. Kız Islahhanesi nerede, kim tarafından, kaç
yılında açılmıştır?
A) Rusçuk-Mithat Paşa-1865
B) Tuna-Fuat Paşa-1870
C) Niş-Mahmut Nedim Paşa-1875
D) Edirne-Mahmut Muhtar Paşa-1880
E) Bursa-Ahmet Cevdet Paşa-1885
21. Hangi savaş sonrası Sanayi Mekteplerine verilen
daha da artmıştır?
A) 93 Harbi
B) I. Dünya Savaşı
C) Balkan Harbi
D) Trablusgarp Harbi
E) Kırım Harbi
CEVAP ANAHTARI
1. C 2. C 3. A 4. D 5. E 6. D 7. B 8. C 9. D 10. E 11. A 12.
D 13. B 14. B 15. C 16. B 17. D 18. E 19. D 20. A 21. B
9. ÜNİTE SORULARI
1. Hilal-i Ahmer’in günümüzde devamı olan cemiyet
hangisidir?
A) Kızılay
B) Yeşilay
C) Türk Hava Kurumu
D) D)Yetimhane
E) E)Acizler Yurdu

Sosyal Hizmet Tarihi Ünite Soruları
2. Hilal-i Ahmer ilk faaliyetini hangi savaşta
gerçekleştirmiştir?
A) 1854 Kırım Savaşı
B) 1897 Yunan Savaşı
C) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
D) 1911 Trablusgarp Savaşı
E) 1912 Balkan Savaşı
3. Osmanlı Hilal- Ahmer Cemiyeti 3. kez kaç tarihinde
yeniden faaliyete geçmiştir?
A) 1876 I. Meşrutiyet
B) 1908 II. Meşrutiyet
C) 1911 Trablusgarp Savaşı
D) 1912 Balkan Savaşı
E) 1914 I. Dünya Savaşı
4. Darüşşafaka sınavına aşağıdakilerden hangisi
başvuramaz?
A) TC vatandaşı olanlar
B) Maddi durumu yetersiz olanlar
C) Anne ve babası olmayanlar
D) İlköğretim 1. Sınıfı bitirenler
E) İlköğretim 4. Sınıfı bitirenler

5. Darüşşafaka ne anlama gelir?
A) Şefkat yurdu
B) Yetimhane
C) Acizler yurdu
D) Çocuk Esirgeme Kurumu
E) Kızılay
6. Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye kaç yılında nerede
kurulmuştur?
A) 1860-Selanik
B) 1870-Manastır
C) 1875-Edirne
D) 1864-İstanbul
E) 1865-Bursa

SOSYAL HİZMET TARİHİ
7. Darüşşafaka’ da eğitim kaç yıl olarak
tasarlanmıştır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 12
E) 4
8. Darüşşafaka mezunları hangi kurumda yoğun
olarak istihdam edilmişlerdir?
A) Posta İdaresi
B) Posta ve Telgraf İdaresi
C) Elektrik İdaresi
D) Tramvay İdaresi
E) Troleybüs İdaresi
9. Aşağıdakilerden hangisi Darüşşafakada öğrenim
görmüş ünlülerden biri değildir?
A) Salih Zeki-Matematikçi
B) Ahmet Rasim-Edebiyatçı
C) Aziz Nesin-Yazar
D) Tolga Aşkıner-Tiyatrocu
E) Ahmet Hamdi Tanpınar-Edebiyatçı

10. Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın temel
ilkelerinden biri değildir?
A) Tarafsızlık
B) İnsanlık
C) Bağımsızlık
D) Gönüllü hizmet
E) Ayrımcılık yapmak
11. Hilal-i Ahmer Cemiyeti kaç yılında Kızılay’a
dönüşmüştür?
A) 1935
B) 1940
C) 1937
D) 1942
E) 1950
12. Kızılay’ın hangi teşkilat dışında kalan görevleri
fahridir?
A) Genel müdürlük
B) Genel merkez
C) Taşra ve genel müdürlük
D) Genel merkez ve genel müdürlük
E) Genel müdürlük dışında kalan bütün kademeler

Sosyal Hizmet Tarihi Ünite Soruları
CEVAP ANAHTAR
1. A 2. C 3. B 4. D 5. A 6. D 7. C 8. B 9. E 10. E 11. A 12.E
10. ÜNİTE SORULARI
1. Darülhayr hangi padişah döneminde açılmıştır?
A) II. Mahmut
B)II. Abdülhamit
C)Abdülaziz
D)Abdülmecid
E)V. Mehmet Reşat
2. Aşağıdakilerden hangisi Himaye-i Etfal’in temel
prensiplerinden biri değildir?
A) Çocuklara eziyet edilmemesi
B) Fakir, hasta çocukların tedavilerinin karşılanması
C) Çocukların tütün ve bağımlılık yaratacak
maddelerden korunması
D) Yardıma muhtaç çocuğun ailesine aylık bağlanması
E) Himaye- Etfal’ e ilişkin bir kütüphanenin kurulması
3. Himaye-i Etfal Cemiyeti çocuk misafirhanesi
talimatnamesini kaç yılında hazırladı?
A) 1920
B) 1918
C) 1922
D) 1924
E) 1921

4. Himaye-i Etfal Cemiyeti ilke olarak kaç yaşına
kadar olan çocukları bakmayı hedeflemiştir?
A) 13
B) 12
C) 11
D) 10
E) 8
5. Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti kaç tarihinde,
nerede kurulmuştur?
A) 1917-Kırklareli
B) 1920-İstanbul
C) 1921-Ankara
D) 1922-Bursa
E) 1919-Edirne
6. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Himaye-i Etfal
Cemiyetinin çalışma alanlarından biri değildir?
A) Şehit çocukları
B) Harp mahlûlü çocukları
C) Harp felaket zedeleri çocukları
D) Bütün çocukların korunması
E) Kız çocukları ve anneleri
SOSYAL HİZMET TARİHİ
7. Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti yurt dışında hangi
ülkede şube açmamıştır?
A) ABD
B) Almanya
C) Avusturya
D) Fransa
E) Çek Cumhuriyeti
8. Himaye-i Etfal Cemiyeti kaç tarihinde Türkiye
Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıştır?
A) 1940
B) 1925
C) 1935
D) 1945
E) 1937

CEVAP ANAHTARI
1. B 2. D 3. B 4. A 5. C 6. E 7. E 8. C
11.ÜNİTE SORULARI
1. İlk süt damlası nerede açılmıştır?
A) Ankara
B)İstanbul
C)Trabzon
D)İzmir
E)Bursa
2. Keçiören’de Çocuk Bakıcı Okulu kaç tarihinde
açılmıştır?
A) 1929
B) 1930
C) 1935
D) 1942
E) 1945
3. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu kaç yılında
Başbakanlığa bağlanmıştır?
A) 1990
B) 1985
C) 1983
D) 1982
E) 1980
4. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu hangi
sayılı kanunla kurulmuştur?
A) 2828
B) 5395
C) 5302
D) 2022
E) 5216
5. 5395 sayılı Çocuk Koruma kanunu kaç yılında kabul
edilmiştir?
A) 2006
B) 2005
C) 2004
D) 2011
E) 2007

Sosyal Hizmet Tarihi Ünite Soruları
6. Türk Hava Kurumu’nun ilk adı nedir?
A) Planör Cemiyeti
B) Otomobilciler Cemiyeti
C) Türk Tayyare Cemiyeti
D) Paraşütçüler Cemiyeti
E) Havacılık Cemiyeti
SOSYAL HİZMET TARİHİ
7. Türk Hava Kurumu hangi tarihte bu ismi almıştır?
A) 1940
B) 1945
C) 1950
D) 1935
E) 1942
8. Türkiye Yardım Sevenler Derneği kimin teklifi ile
kurulmuştur?
A) Dr. Besim Ömer
B) Dr. Mazhar Osman
C) Dr. Fuat Umay
D) Dr. Refik Saydam
E) Dr. Hasan Fehmi
CEVAP ANAHTARI
1. D 2. A 3. C 4. A 5. B 6. C 7. D 8. C
12.ÜNİTE SORULARI
1. Çalışma Bakanlığı kaç yılında kurulmuştur?
A) 1940
B) 1942
C) 1945
D) 1946
E) 1948

2. İşçi Sigortaları Kurumu kaç tarihinde kurulmştur?
A) 1940
B) 1950
C) 1949
D) 1946
E) 1942
3. T.C. Emekli Sandığı hangi sayılı kanunla yürürlüğe
girmiştir?
A) 4772
B) 4763
C) 618
D) 3271
E) 5434
4. Sosyal hizmet uzmanı yetiştirmek için kurulan ilk
eğitim kurumu hangisidir?
A) Sosyal Hizmetler Enstitüsü
B) Sosyal Hizmetler Kurumu
C) Sosyal Hizmetler Akademisi
D) Sosyal Hizmetler Fakültesi
E) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
5. Sosyal devletin gereklerinden biri olan sosyal
güvenlik sunma hangi bakanlığın ilgi alanındadır?
A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C) Sağlık Bakanlığı
D) Milli Eğitim Bakanlığı
E) Gençlik ve Spor Bakanlığı
6. Aşağıdaki sosyal hizmet kurumlarından hangisi
daha geç kurulmuştur?
A) Kızılay
B) Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Genel
Müdürlüğü
C) Sosyal Hizmetler Enstitüsü
D) Türk Hava Kurumu
E) Türk Tayyare Cemiyeti

SOSYAL HİZMET TARİHİ
7. Sosyal Hizmetler Enstitüsü hangi bakanlığa bağlı
olarak kurulmuştur?
A) Milli Eğitim Bakanlığı
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
D) Gençlik ve Spor Bakanlığı
E) Kültür ve Turizm Bakanlığı
8. Sosyal Hizmetler Akademisi hangi tarihte hangi
üniversiteye bağlanmıştır?
A) 1980-Ankara Üniversitesi
B) 1990-İstanbul Üniversitesi
C) 1982-Hacettepe Üniversitesi
D) 1995-ODTÜ
E) 1992-9 Eylül Üniversitesi
9. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Hizmetler
Enstitüsünün görevlerinden değildir?
A) Çocukların bakılması
B) Çocukların korunmas
C) Çocukların yetiştirilmesi
D) Çocukların tedavilerinin yapılması
E) Çocukların eğitiminin sağlanması
10. SHÇEK kaldırıldıktan sonra yerine hangi kurum
tesis edilmiştir?
A) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
C) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
D) Aile ve Toplum Hizmetleri genel Müdürlüğü
E) Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmet Tarihi Ünite Soruları
CEVAP ANAHTARI
1. C 2. D 3. E 4. C 5. B 6. C 7. C 8. C 9. E 10. A
13.ÜNİTE SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A) Sosyal güvencesi olmayan yoksullara yardım etmek
B) Sosyal güvencesi olmayan kimsesizlere yardım
etmek
C) C)Sosyal güvencesi olmayan muhtaçlara yardım
etmek
D) D)Sosyal güvencesi olmayan düşkünlere yardım
etmek
E) Hepsi
2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kaç yılında
kurulmuştur?
A) 2010
B) 2011
C) 2013
D) 2014
E) 2012
3. Aile ve Sosyal Politikalara bağlı hizmet birimlerinin
sayısı kaçtır?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
E) 15

4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı hizmet
birimlerinden biri değildir?
A) Şehit Yakınları ve Gazileri Dairesi Başkanlığı
B) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
C) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
D) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Ar-ge Genel Müdürlüğü
5. Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Toplum Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A) Aile ve topluma yönelik koruyucu faaliyetleri
yürütmek
B) Aile ve topluma yönelik önleyici faaliyetlerde
bulunmak
C) Aile ve topluma yönelik eğitici faaliyetlerde
bulunmak
D) Çocuklara yönelik koruyucu faaliyetlerde bulunmak
E) Aile ve topluma yönelik rehabilite edici faaliyetlerde
bulunmak
SOSYAL HİZMET TARİHİ
6. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hangi sayılı
kanunla kurulmuştur?
A) 2828
B) 5395
C) 2022
D) 5216
E) 6223
CEVAP ANAHTARI
1. E 2. B 3. C 4. E 5. D 6. E
14. ÜNİTE SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün hizmetlerinden biri değildir?
A) Kadına yönelik rehberlik faaliyetlerini yürütmek
B) Çocuklara yönelik önleyici faaliyetlerde bulunmak
C) Çocuklara yönelik rehberlik faaliyetlerinde
bulunmak
D) Çocuklara yönelik rehabilite edici faaliyetlerde
bulunmak
E) Çocuklara yönelik koruyucu faaliyetlerde bulunmak
2. Aşağıdakilerden hangisi Özürlü ve Yaşlı Genel
Müdürlüğünün görevlerindendir?
A) Özürlü ve Yaşlılara yönelik koruyucu faaliyetlerde
bulunmak
B) Özürlü ve Yaşlılara yönelik eğitici faaliyetlerde
bulunmak
C) Hepsi
D) Özürlü ve Yaşlılara yönelik geliştirici faaliyetlerde
bulunmak
E) Özürlü ve Yaşlılara yönelik rehberlik faaliyetlerinde
bulunmak

Sosyal Hizmet Tarihi Ünite Soruları
3. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğünün görevlerinden biri
değildir?
A) Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar alanında
politikalar oluşturmak
B) Stratejiler geliştirmek
C) Belirlenen stratejileri ve politikaları uygulamak
D) Uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek
E) Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarına sunulan
hizmetleri denetlemek
4. Aşağıdakilerden hangileri hukuk müşavirliğinin
görevlerindendir?
A) Hepsi
B) Bakanlığın taraf olduğu adli idari davalara bakmak
C) Tahkim ve yargılama da bakanlığı temsil etmek
D) Dava ve icra işlemlerini takip etmek
E) Anlaşmazlıkları önleyici tedbirler almak
SOSYAL HİZMET TARİHİ
5. Aşağıdakilerden hangisi Şehit Yakınları ve Gazileri
Dairesi Başkanlığının görevlerindendir?
A) Bakanlığın denetimi altındaki her kuruluşun
faaliyetlerini denetlemek
B) Bakanlığın denetimi altındaki her kuruluşun
faaliyetlerini incelemek
C) Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu gereğince
mevzuatla ilgili strateji geliştirme
D) Bakanlığın denetimi altındaki her kuruluşun
faaliyetlerine yönelik plan ve programlar yapmak
E) Bakanlığın denetimi altındaki her kuruluşun
faaliyetlerini soruşturmak
CEVAP ANAHTARI
1. A 2. C 3. E 4. A 5. C


 

anasayfa

Auzef Facebook

Auzef Online Deneme Sınavları

Auzef Online Deneme Sınavları, Auzef Sosyal Hizmetler Çıkmış Sorular, Auzef Bahar 2020 Vize Soruarı, Online Test

 

Editor

Editör

One thought on “Sosyal Hizmet Tarihi Soru Cevap – 3

 • Haziran 8, 2020 tarihinde, saat 10:02 am
  Permalink

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı hizmet
  birimlerinden biri değildir?
  A) Şehit Yakınları ve Gazileri Dairesi Başkanlığı
  B) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
  C) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
  D) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  E) Ar-ge Genel Müdürlüğü

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: