Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-Soru Cevap-1(Final)

İnkılap Tarihi 1 final soruları

Soru-1) Mondros Mütarekesi’ni  Osmanlı hükümeti adına kabul eden sadrazam ve temsilci kimdir?

Cevap: Ahmet İzzet Paşa, Rauf Orbay Bey
Soru-2) Osmanlı Devletinin borçlarını düzenli bir şekilde ödemesini sağlamak için 1881’de kurulan müessese hangisidir?

Cevap: Düyun-ı Umumiye İdaresi
Soru-3) Antalya ve civarı İtalya’ya ayrılmış, Libya ve On İki Ada üzerindeki İtalyan hakimiyetinin kabul edildiği antlaşma hangisidir?

Cevap: Londra Antlaşması
Soru-4) 1923 seçimlerinde seçim beyannamesi olarak ilan edilen 9 umde hangi siyasi oluşuma aittir?

Cevap: I. Grup
Soru-5) Lozan’ın azınlıklar yükümüne göre hangi madde geçerli değildir?

Cevap: Müslüman olmayan Türk yurttaşları mahkemelerde kendi dillerini kullanamayacaklardır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları
Soru-6) Osmanlı’da ilk matbaa hangi dönemde açılmıştır?

Cevap: Lale Devri
Soru-7) Mustafa Kemal Paşa milli bir kongre toplayacağını nerede bildirmiştir?

Cevap: Amasya
Soru-8) 8 Ağustos 1909 düzenlemelerinden sonra meclisin ön plana çıkması hangi gerekçeyle eleştirilmiştir?

Cevap: Meşruti Monarşiyi getirdiği için
Soru-9) TBMM ordularının kaybettiği Kütahya, Eskişehir savaşından sonra ordunun lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere hangi kanun çıkarılmıştır?

Cevap: Tekalif-i Milliye Emirleri
Soru-10) İcra vekilleri heyetinin I.dönem çalışmaları sırasında kabul edilen 104 kanundan 83’ü teklif etmesi hangi gerekçe için söylenemez?

Cevap: Meclis ve Hükümet birbirinden kopuk çalışmışlardır.
Soru-11) XX. Yüzyılı ilk yarısında Osmanlı Devleti’nin devlet haysiyetini ortadan kaldıran, kağıt üzerinde olmasa da pratikte Osmanlı Devleti’ni fiilen bitiren antlaşma ikilisi nedir?

Cevap: Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşması
Soru-12) Tanzimat reformlarını hayata geçiren iki Osmanlı Padişahı kimdir?

Cevap: Abdulmecid, Abdülaziz
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları
Soru-13) 1606-1609 yılları arasında Anadoluda’ki Celal-i İsyanlarını bastıran sadrazam kimdir?

Cevap: Kuyucu Murat Paşa
Soru-14) Kırım Savaşı’nda Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alan devletler kimlerdir?

Cevap: İngiltere, Fransa
Soru-15) Darülaceze hangi padişah döneminde kurulmuştur?

Cevap: II. Abdulhamit
Soru-16) Tanzimat’ın hedeflediği yenilikler arasında yer almayan konu nedir?

Cevap: Can ve mal güvenliği
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları
Soru-17) Mısır Valisi Kavalı Mehmet Ali Paşa’ya bağlı orduların İstanbul’a doğru ilerlemesi üzerine, çaresiz kalan II. Mahmut hangi devletin askerlerini başkenti savunma amacıyla İstanbul’un Anadolu Yakasına çıkmalarına izin vermek zorunda kalmıştır?

Cevap: Rusya
Soru-18) 31 Mart isyanının amacı nedir?

Cevap: II. Abdulhamit’i tahttan uzaklaştırmak
Soru-19) İlk Türkçe Osmanlı gazetesi hangi isimle ve hangi yılda yayınlanmaya başlamıştır?

Cevap: Takvim-i Vakayi, 1831
Soru-20) I. Dünya Savaşı’nın ardından Almanya ile galip devletler arasında imzalanan antlaşma hangisidir?

Cevap: Versailles Antlaşması
Soru-21) Hicaz demiryolu hangi padişah döneminde kullanıma açılmıştır?

Cevap: II. Abdülhamid
Soru-22) “Sopalı Seçimler” olarak adlandırılan seçimler hangi yıl gerçekleşmiştir?

Cevap: 1912
Soru-23) Fransız İhtilali hangi yıl gerçekleşmiştir?

Cevap: 1789
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları
Soru-24) II. Abdülhamit hangi olaydan sonra tahttan indirilmiştir?

Cevap: 31 Mart vakası
Soru-25) Trablusgarp Savaşında Osmanlı Devleti hangi ülkeyle karşı karşıya gelmiştir?

Cevap: İtalya
Soru-26) Berlin Antlaşması hangi yılda gerçekleşmiştir?

Cevap: 1878
Soru-27) Kafkas İslam ordusunun 15 Eylül 1918 kontrolüne geçen toprak neresidir?

Cevap: Bakü
Soru-28) II. Abdülhamit’ten sonra tahta kim getirilmiştir?

Cevap: V. Mehmed Reşad
Soru-29) I.Dünya savaşının son yılı içerisinde Osmanlı Devleti’nin toprak kazanımları elde ettiği cephe hangisidir?

Cevap: Kafkasya Cephesi
Soru-30) Wilson Prensipleri arasında yer almayan madde hangisidir?

Cevap: Tüm sömürgecilik savları manda ve himaye yönetimleri kapsamında yeniden yapılacak düzenlemelere tabi tutulmalıdır.
Soru-31) İtilaf kuvvetleri işgal, teslim, denetim ya da kontrol ibarelerinin geçtiği mütareke hükümlerini gerekçe göstererek haksız bir şekilde nereleri işgal etmek istemişlerdir?

Cevap: Musul-İstanbul
Soru-32) 9 Kasım 1918 tarihinde Osmanlı kuvvetleri tarafından tahliye edilen İskenderun hangi ülkeye teslim edilmiştir?

Cevap: İngiltere
Soru-33) İtalyanlar 24/25 Nisan 1919 gecesi nereyi işgal etmişlerdir?

Cevap: Konya
Soru-34) 15 Eylül 1919 tarihinde Suriye İtilafnamesi kimler arasında imzalanmıştır?

Cevap: İngiltere-Fransa
Soru-35) Hangisi İtilaf devletlerinin İstanbul’da kurdukları müttefikler arası işgal müesseselerinin doğrudan ilgilendikleri alanlardan biri değildir?

Cevap: Eğitim
Soru-36) Mondros Mütarekesinde yer almayan hüküm nedir?

Cevap: Bütün demiryolları hatları itilaf devletleri denetim subayları tarafından idare edilecektir.
Soru-37) Mondros Mütarekesi hangisinin işgaline müsaade etmektedir?

Cevap: Batum
Soru-38) İstanbul’un işgal işgal altında olduğu dönemlerde İstanbul’a sığınan Beyaz Ruslar hakkındaki yargılardan değildir?

Cevap: Rus mülteciler itilaf ordularında istihdam edilerek Milli Mücadele hareketini durdurmaya çalışmışlardır.
Soru-39) Mondros Mütarekesinin ardından Hatay, Dörtyol, Mersin ve Adana hangi ülke tarafından işgal edilmiştir?

Cevap: Fransa
Soru-40) Mondros Mütarekesinin ardından İtilaf kuvvetlerine karşı ilk silahlı direniş nerede gerçekleştirilmiştir?

Cevap: Hatay-Dörtyol
Soru-41) 2 Aralık 1918’de Merkezi Edirne olmak üzere Trakya bölgesinde vatansever Türkler tarafından kurulan Trakya-Paşa eli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti’nin amacı nedir?

Cevap: Trakya’da yaşayan Türkleri örgütleyerek işgallere karşı koymak.
Soru-42) Erzurum Kongresinde alınan kararların yürütülmesi için seçilen Temsil Heyetinin başına kim getirilmiştir?

Cevap: Damat Ferit Paşa
Soru-43)”Müslüman olmayan unsurlara imtiya/ayrıcalık verilmeyecektir.” Kararı nerede alınmıştır?

Cevap: Amasya Genelgesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları
Soru-44) I.Dünya Savaşının sonunda Osmanlı Devletinin ateşkes istemesinin nedenleri arasında yer alan madde nedir?

Cevap: Bulgaristan’ın teslim olması
Soru-45) Mondros Mütarekesinin İtilaf devletleri adına imzalayan İngiliz delegesi kimdir?

Cevap: Amiral Calthorpe
Soru-46) Amasya genelgesinde belirtilen esaslar arasında hangisi yer alır?

Cevap: Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Soru-47) Havza Genelgesi ile istenilen madde nedir?

Cevap: İzmir’in işgalinin protesto edilmesi
Soru-48) Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümetince Samsun’a gönderilmesinin sebeplerinden biri hangisidir?

Cevap: Samsun bölgesindeki asayişsizliğin sebeplerini incelemek
Soru-49) İstanbul Hükümetince Samsun’a gönderilen Mustafa Kemal Paşa’nın daha sonra neden yakalanarak İstanbul’a gönderilmesi istenmiştir?

Cevap: Hükümet karalarına aykırı hareket ettiği için
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları
Soru-50) Milli bir kongrenin Sivas’ta toplanmak istenmesinin nedeni nedir?

Cevap: Güvenli bir yer olması
Soru-51) Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul’da görüşen ve Doğu Anadolu’dan bir hareket başlatılması gerektiğini söyleyen arkadaşı kimdir?

Cevap: Kazım Karabekir
Soru-52) Manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceği kararı nerede alınmıştır?

Cevap: Kanuni esasi
Soru-53) Temsil heyeti ilk olarak hangi kongrede oluşturulmuştur?

Cevap: Erzurum Kongresinde
Soru-54) Anayasa Hukukçuları tarafından meclis provası olarak tanımlanan Şura-yı Büyük Devlet hangi tarihte kuruldu?

Cevap: 1868
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları
Soru-55) Şura’nın açılışında devletin halka hizmet için kurulmuş bir yapı olduğuna, buna mukabil halkın hak ve hürriyetlerinin de sınırsız olmadığına dikkat çekerek aydın ve bürokrat kesimlerin beklentilerini telif etmeye çalışan dönemin sultanı kimdir?

Cevap: Abdülaziz
Soru-56) “Baltalimanı Antlaşması” ve sonuçlarına dair söylenenler arasında hangisi doğrudur?

Cevap: İngiltere’ye kapitülasyonlarınçok üzerinde ticari ayrıcalıklar verilmiştir.
Soru-57) 1876 Anayasası için geçerli olmayan durum nedir?

Cevap: Meclisteki mebusların kanun teklif etme yetkileri vardır.
Soru-58) Büyük Millet Meclisi Ankara’da Ulus meydanında yer alan binada en yaşlı üye olarak kimin başkanlığında açılmıştır?

Cevap: Şerif Bey
Soru-59) Mustafa Kemal Paşa’nın 24 Nisan 1920 tarihli konuşması ile belirlenen TBMM’nin hedefleri arasında bulunmamaktadır?

Cevap: Meclisin hedefi mutlakiyet rejimini devam ettirmektir.
Soru-60) Amasya genelgesi hangi tarihte ilan edilmiştir?

Cevap: 22 Haziran 1919
İnkılap Tarihi 1 final soruları

İnkılap Tarihi 1 final soruları
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Coğrafya İnkılap Tarihi 1 final soruları
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU İnkılap Tarihi 1 final soruları
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER İnkılap Tarihi 1 final soruları
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU İnkılap Tarihi 1 final soruları
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU İnkılap Tarihi 1 final soruları
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-1
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-Soru Cevap-1
İnkılap Tarihi-2 Final Soruları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- Vize Soruları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-Soru Cevap-1(Final),
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi-I Soru Cevap-2(Final)
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi – Final Soruları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- Vize Soruları
Atatürk İlkeleri İnklap Tarihi-I Soru Cevap-II(Final)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Soru Cevap-3(Final)

One thought on “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-Soru Cevap-1(Final)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: