Türk Dili-1 Vize Soruları

Türk Dili 1

Soru-1) Ana dili edinim yeteneği belli bir dönemde gelişir ve bu dönemin bitişiğiyle sonlanır. Doğum ile başlayıp erken ergenlik döneminde sona eren bu dönem hangisidir?

Cevap: Lenneberg’in Kritik Dönem Hipotezi

Soru-2) Dillerin tehlikeye düşmesinde etkili olan faktörler arasında yer almayan faktör hangisidir?

Cevap: Teknolojik gelişmelerin artması

Soru-3) Ne için/Niçin, Ne olur/Nolur örnekleri hangi ses değişimini göstermektedir?
Cevap: Kaynaşma
Soru-4) Bir girdi olmaması durumunda dil ediniminin gerçekleşmesinde ciddi sorunlarla karşılaşılır. Ana dilin edinim sürecinde, çocuklar çevresinden sınırlı bir dil girdisi almaları başka bir ifadeyle dil edinim sürecinde dildeki bütün olasılık kümesine yani dildeki bütün tümcelere maruz kalmama durumuna ne ad verilir?

Cevap: Veri yoksunluğu

Soru-5) Dilin sözel olmayan işlevlerinden değildir?

Cevap: Göndergesellik işlevi

Soru-6) Etkili bir iletişim için gerçekleri içeren katkılar yapılmalıdır. Bu çerçevede yanlış olduğuna inanılan şeylerin söylenmesinden kaçınılmalı ve yeterli kanıt içermeyen diğer bir deyişle desteklenmeyecek ifadeler kullanılmamalıdır. Yukarıdaki açıklama işbirliği ilkelerinden hangisidir?

Cevap: Nitelik

Soru-7) Yapay dillerin ortaya çıkış sebebi nedir?

Cevap: Bütün insanların aynı dili kullanarak anlaşmasını sağlamak.

Soru-8) Dilin tehlikeye düşmesine etki etmeyen faktör nedir?

Cevap: Dilin yazılışının ve okunuşunun farklı olması

Soru-9) Metnin dilsel ve içeriksel yapısının eksiksiz anlaşılmasının gerekli olduğu durumlarda okuma biçimlerinden hangisi kullanılmalıdır?

Cevap: Yoğun okuma

Soru-10) “O dil konuşan bireyin düşünce biçimlerini belirler; bu biçimlere belirli sınırlamalar getirir. Ludwig Wittgedstein, dilimin sınırları dünyanın sınırları demektir.” İfadesiyle vurgulanmak istenen kavram nedir?

Cevap: Dilde belirleyicilik

Soru-11) Kelimenin eskiden yansıttığı kavramdan farklı yeni bir kavramı yansıtır bir duruma gelmesi nedir?

Cevap: Anlam kayması

Soru-12) Tarih boyunca bütün insanların aynı dili kullanarak anlaşmalarını sağlamak için yapay diller ortaya konulmuştur. Hangisi yapay diller arasında yer almaz?

Cevap: Hidalgo

Soru-13) Diller, dünyanın her yerinde başkadır. Bir çocuğun bir dili öğrenmesi kazara içinde doğduğu toplumla alakalıdır. Buna göre dil öğrenme sürecinin hangisiyle ilgili bulunmamaktadır?

Cevap: İnsan genleri

Soru-14) Ünsüzlerde görülen ses değişimlerine örnek verebilecek olan hangisidir?

Cevap: Benzeşme

Soru-15) Nim projesi adıyla anılan, bir ailenin yanında kalan şempanzeye işaret dili öğretilerek yapılan çalışmanın sonucu nedir?

Cevap: Dilin ediniminin insana özgü olması

Soru-16) İletişim sağlanabilmesi için konusu ve dinleyicinin varlığının yanı sıra bu iki parametre arasında bir etkileşimin olması gerekmektedir. İki yapı arasında sağlıklı iletişimi sağlayan hangisidir?

Cevap: Kanal

Soru-17) “Ben okula gittin. İçin senin yemek yaptım.” Örneklerinde görülen dilin hangi özelliğidir?

Cevap: Dilin kurallar bütünü özelliği

Soru-18)”Ancak bu dil hiçbir zaman çok anlamlılık taşımayan, üretken olmayan, tek yönlü bir iletişime izin veren bir dildir.” tanımlaması aşağıdakilerden hangisine uygundur?

Cevap: Hayvan dili

Soru-19) Aşağıdakilerden hangisi, sosyal grupların kullandıkları dil çeşitliliğini etkileyen etkenlerden değildir?
Cevap: Milliyet
Soru-20) Chomsky’nin “Bir bebeğin anne ve babasından sınırlı sayıda dil girdisi ile karşılaşmasına rağmen, kısa süre içerisinde dil edinmesini sağlamakta, daha sınırlı sayıda kuralla sınırsız sayıda üretim yapabilmesine olanak tanımaktadır.

Cevap: Dil edinim düzeneği

Soru-21) Flower ve Hayes’in geliştirdiği yazma edinimin içerdiği bilişsel süreçlerden oluşturulan metnin değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapıldığı aşama hangisidir?

Cevap: Gözden geçirme

Soru-22) Farklı dillerin konuşulduğu ortamda ortak anlaşma aracı olarak kullanılan dil hangisidir?

Cevap: Geçer dil

Soru-23) Alan sözcüğü “düz, açık ve geniş yer” anlamına gelirken şu anda “bir çalışma çevresi anlamında da kullanılmaktadır. “Ali spor muhabirliğinin her alanında çalışmış.” Yukarıda verilen örnekte hangi anlam olayı anlatılmaktadır?

Cevap: Anlam genişlemesi

Soru-24) Devlet idaresi, eğitim, hukuk, medya, yabancılara ana dili öğretimi, resmi ve yarı resmi ortamlarda, belli meslek mensuplarının ve belli görevleri icra edenlerin kullandığı dil aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Standart dil

Soru-25) Genel olarak dildeki seslerin nasıl oluştuğunu inceleyen bilim dalı hangisidir?

Cevap: Ses bilgisi

Soru-26) osanmak /usanmak, yokarı / yukarı dönüşmesi hangi duruma örnektir?

Cevap: Ünlü daralması

Soru-27) Harf devrimi tarihi hangi tarihte gerçekleşmiştir?

Cevap: 1928

Soru-28) Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerde görülen ses değişmelerine örnek olabilir?

Cevap: Benzeşme

Soru-29) Aşağıdaki Altay dillerinden hangi ikisi birbirine en çok benzeyen dillerdir?

Cevap: Türkçe-Moğolca

Soru-30) “O dili konuşan bireyin düşünme biçimlerini belirler; bu biçimlere belli sınırlamalar getirir. Ludwig Wittgedstein, Dilimin sınırları, dünyamın sınırları demektir.” İfadesiyle vurgulanmak istenen kavram nedir?

Cevap: Dilsel belirleyicilik

Soru-31) Dilin tehlikeye düşmesine aşağıdaki faktörlerden hangisi etki etmez?

Cevap: Dilin yazılışı ve okunuşunun farklı olması

Soru-32) Türkiye Türkçesinde esas alınan konuşma dili aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: İstanbul Türkçesi

Soru-33) Bütün dillerin söz dizimsel, anlam bilimsel ve ses bilimsel/ yazımsal kurallar içerdiğini söyleyen dilbilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Grady

Soru-34) Trabzon’da balıkçılık hakkında farklı kelimeler vardı nu neyin göstergesidir?

Cevap: Dilin kültür ve yaşam tarzını yansıtması

Soru-35)
I. Gözler metne odaklanır.
II. Harfler tanımlanır/sesletilir.
III. Sözcükler tanımlanır.
IV. Sözcükler dil bilgisel sınıflara ve tümce yapılarına ayrılır.
V. Tümceler anlamlandırılır.
VI. Anlamlandırma sonucunda düşünme meydana gelir.
Yukarıda verilen okuma aşaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap: Metin kaynaklı okuma

Soru-36) “Bir çocuk doğduğu anda öbekleme ilkesine sahiptir. Ancak bu öbeği nasıl ayarlayacağı (baş-ilk mi baş-son mu olacağı) içinde bulunduğu dilin özelliğine göre belirlenecektir. Sonuç olarak, dile baktığımızda, bütün diller için geçerli olan ilkelerin ve dilden dile değişiklik gösteren ayarların bulunduğu bunların bir bütün olarak………………….oluşturduğu görülmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap: Evrensel dil bilgisini

Soru-37) Bir dilden başka bir dile geçen ve geçtiği dilin söz varlığına dahil olan kelimelere …………..denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap: Alıntı

Soru-38) Matbaa hangi tarihte icad edilmiştir?

Cevap: 1727

Soru-39) Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesi eseridir?

Cevap: Kutadgu Bilig

Soru-40) Terim olarak analambilimi ilk kez kullanan kimdir?

Cevap: M. Breal

Soru-41) Aşağıdakilerden hangisi eşanlamlı değildir?

Cevap: Ilık – Serin

Soru-42) “Dünya Türklüğü yönlere göre adlandırılırken Hazar’ın batısında ve güneyinde kalan Türkler …………..” olarak adlandırılır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki tanımlardan hangisi gelmelidir?

Cevap: Batı Türklüğü

Soru-43) Bir dilin söz varlığının hangi öğelerden oluştuğu üzerinde durulurken ilk anılması gerekenler nelerdir?

Cevap: Çekirdek sözcükler

Soru-44) Bir dilden başka bir dile geçen ve geçtiği dilin söz varlığına dahil olan kelimelere ne denir?

Cevap: Yabancı unsur

 

​Türk Dili 1

Türk Dili 1
türk dili 1-2

Türk Dili 1

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: