Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları

İnkılap  Tarihi 1 Vize Soruları

Soru-1) I.Dünya savaşında Osmanlı, Kafkas cephesinde hangi devletle savaştı?

Cevap: Rusya
Soru-2) I.Dünya savaşında çatışmayan güçler hangisidir?

Cevap: Almanya- Avusturya
Soru-3) Dil, din, ırk ayrımı yapmadan Osmanlı kimliği altında toplanan fikir nedir?

Cevap: Osmanlıcılık
Soru-4) İttihat ve Terakki’ye karşı en önemli muhalefeti yürütmüş parti hangisidir?

Cevap: 21 Kasım 1911’de Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Soru-5) Karlofça Antlaşmasının önemi nedir?

Cevap: Osmanlı’nın gerileme döneminin başlaması
İnkılap  Tarihi 1 Vize Soruları
Soru-6) Ermeni sorunu hangi savaş ile uluslararası sorun haline gelmiştir?

Cevap: 93 Harbi
Soru-7) Sanayi inkılabı hangi ülkede başlamıştır?

Cevap: İngiltere
Soru-8) III.Selim reformlarına ne denmektedir?

Cevap: Nizam-ı Cedit
Soru-9) Osmanlı’da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir?

Cevap: Abdülaziz
Soru-10) Tebea-i Sadıka deyimi kimler için kullanılmıştır?

Cevap: Ermeniler
İnkılap  Tarihi 1 Vize Soruları
Soru-11) Kanuni Esasi hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?

Cevap: II.Abdülhamit
Soru-12) Kanuni Esasi’de geçerli olmayan madde hangisidir?

Cevap: Padişah meclise karşı sorumludur.
Soru-13) Büyük Bulgaristan’ı kuran antlaşma hangisidir?

Cevap: Ayestefanos
Soru-14) II.Mahmut döneminde gerçekleşen olay nedir?

Cevap: Takvim-i Vekayi’nin açılması
Soru-15)I.Dünya savaşı bitmeden itilaf devletleri kendi aralarında Osmanlı topraklarını paylaşmaya başlamışlardı.Bu durum Osmanlı için nasıl bir politika izlediklerini gösterir?

Cevap: Osmanlı’yı parçalamak
İnkılap  Tarihi 1 Vize Soruları
Soru-16) Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik hareketlerinin önlenememesi fikir akımlarından hangisini geçersiz kılmıştır?

Cevap: Adem-i Merkeziyetçilik
Soru-17) Hangi devlet Balkan İttifakına dahil olmamış ve I.Balkan savaşında Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmamıştır?

Cevap: Romanya
Soru-18) Çanakkale Savaşı’nın sonuçları arasında yer almayan madde nedir?

Cevap: Rus Devrimini geciktirmiştir.
Soru-19) Osmanlı’da reformlara ilk olarak hangi alanda girişilmiştir?

Cevap: Askeri
Soru-20) Ermenilerin 1905 yılında hangi padişaha yönelik suikast girişimleri olmuştur?

Cevap: II.Abdülhamit
İnkılap  Tarihi 1 Vize Soruları
Soru-21) Yeniçeri Ocağı hangi padişah döneminde kalıdırılmıştır?

Cevap: II.Mahmut
Soru-22) II.Abdülhamit’in tahta çıkışında etkili olan en önemli faktör nedir?

Cevap: Meşrutiyete geçilme sözü vermesi.
Soru-23) Hangisi Lale Devri yeniliklerinden biridir?

Cevap: İlk Türk matbaasının kurulması.
Soru-24) Osmanlı Devleti’nin II. Meşrutiyetinin hemen ardından bağımsızlığını ilan eden Bulgaristan, Bosna-Hersek ilhak eden Avusturya Macaristan ile savaşmayı tercih etmeyerek tepkisisni boykotlar ve mitinglerle göstermesinin sebebi nedir?

Cevap: Devletin savaşacak durumu kendinde görmemesi
Soru-25) II. Meşrutiyetin ilan edildiği tarih hangisidir?

Cevap: 1908
Soru-26) 1911 yılında İtalya Osmanlı devletinin Kuzey Afrika’daki topraklarına saldırmasıyla başlayan savaş hangisidir?

Cevap: Galiçya
İnkılap  Tarihi 1 Vize Soruları
Soru-27) Mısır’ı geri almak için hangi cephede savaşıldı?

Cevap: Kanal Cephesi
Soru-28) 31 Mart isyanının amacı nedir?

Cevap: İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni iktidardan uzaklaştırmak.
Soru-29) Anayasal düzene geçmeyi sağlayan I. Meşrutiyet hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?

Cevap: II.Abdülhamit
Soru-30) I. Meşrutiyet hangi yıl ilan edilmiştir?

Cevap: 1876
Soru-31) Osmanlı Devleti ilk dış borçlanmasını hangi yıl ve hangi siyasi ortamda yapmıştır?

Cevap: 1854 Kırım Savaşı sırasında
Soru-32) Tanzimatın hedeflediği yenilikler arasında sayılmayan madde nedir?

Cevap: Gayrimüslimlere Parlamento’da temsil hakkı verilmesi.
İnkılap  Tarihi 1 Vize Soruları
Soru-33) I.Dünya savaşı sonrası itilaf devletlerinin Osmanlı coğrafyasını aralarında paylaştıkları gizli antlaşmalardan olmayan antlaşma hangisidir?

Cevap: Sevr
Soru-34) Tanzimat Fermanı ile kaldırılan örfi vergilerin yerine koyulan vergi hangisidir?

Cevap: An Cemaatin Vergi
Soru-35) Tanzimattan sonra padişah ve hanedanın masrafları ile saray halkının maaşları, saray ve kasırların inşa, tamir ve onarım gibi her türlü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan hazinenin adı nedir?

Cevap: Hazine-i Hassa
Soru-36) Londra gizli antlaşmasında geçerli olmayan madde nedir?

Cevap: Musul ve çevresi İtalya’nın payı olarak belirlenmiştir.
İnkılap  Tarihi 1 Vize Soruları
Soru-37) 1827 tarihi hangi gelişme ile örtüşmektedir?

Cevap: Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması.
Soru-38) Hangi padişah döneminde kıyafet düzenlemesine gidilmiştir?

Cevap: II.Mahmut
Soru-39) Osmanlı idaresi tarafından Tebea-i Sadıka deyimi kimler için kullanılmıştır?

Cevap: Ermeniler
Soru-40) I.Meşrutiyet hangi olayla başlamıştır?

Cevap: Kanuni Esasi’nin ilan edilmesiyle
Soru-41) Reval görüşmeleri hangi iki ülke arasında gerçekleşmiştir?

Cevap: Avusturya-Almanya
İnkılap  Tarihi 1 Vize Soruları
Soru-42) Kırım savaşında İngiltere’nin Rusya’ya karşı Osmanlı Devletinin yanında yer alma sebebi nedir?

Cevap: İngiltere’nin boğazları ele geçirme niyeti
Soru-43) 1916 tarihli Orta Doğu ve çevresiyle ilgili yapılan gizli antlaşma hangisidir?

Cevap: Sykes-Picot Antlaşması
Soru-44) Softalar ayaklanması olarak bilinen olay hangi padişah döneminde yaşanmıştır?

Cevap: V.Murat
Soru-45) 1881 Muharrem Kararnamesi hangi konu ile ilgilidir?

Cevap: Maliye
Soru-46) Galata Köprüsü hangi padişah döneminde açılmıştır?

Cevap: Abdülaziz
İnkılap  Tarihi 1 Vize Soruları
Soru-47) Hürriyet ve İtilaf Fırkası hangi yıl resmen kurulmuştur?

Cevap: 1911
Soru-48) II.Abdülhamit döneminde açılan kurumlar arasında sayılmayan kurum hangisidir?

Cevap: Mühendishane-i Berri-i Hümayun
Soru-49) Hangisi III.Selim dönemine ait bir gelişmedir?

Cevap: Avrupa’nın önemli merkezlerine ilk daimi merkezlerin açılması
Soru-50) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki ilk daimi elçiliği hangi yıl hangi şehirde açılmıştır?

Cevap: 1793 Londra
Soru-51) Osmanlı Devleti’ne I.Dünya savaşında, savaştığı cepheler arasında yer almayan cephe hangisidr?

Cevap: Trablusgarp
Soru-52) Osmanlı sınırları içinde ilk misyonerlik faaliyetleri kimler tarafından başlatılmıştır?

Cevap: Fransız Katolikler
İnkılap  Tarihi 1 Vize Soruları
Soru-53) Osmanlı Devleti I.Dünya savaşına hangi yıl girmiştir?

Cevap: 1914
Soru-54) I.Balkan savaşı sonucunda hangi Balkan Devleti diğerlerine karşı yalnız kalmıştır?

Cevap: Bulgaristan
Soru-55) Ermenilerin Sultan II.Abdülhamit’e yönelik suikast girişimi hangi yıl vuku bulmuştur?

Cevap: 1905
Soru-56) Devlet işlerinin Bakanlıklar arasında paylaştırılması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

Cevap: II.Mahmut
Soru-57) Tanzimat Fermanının ilanının amaçları arasında sayılmayan durum nedir?

Cevap: Kapitülasyonların kaldırılması
İnkılap  Tarihi 1 Vize Soruları
Soru-58) Sultan Abdülaziz dönemi yenilikleri arasında sayılamayan durum nedir?

Cevap: İlk defa daimi elçiliklerin açılması
Soru-59) 1882 yılında Mısır’ı işgal eden ülke hangisidir?

Cevap: İngiltere
Soru-60) 27 Mayıs 1915 tarihli Sevk ve İskan Kanunu ne için çıkarılmıştır?

Cevap: Osmanlı Devleti’ne karşı casusluk yapanlar ve ihanetleri görülenler
Soru-61) Van’daki Ermeni isyanı neticesinde çıkarılmış olan Sevk ve İskan Kanunu hangi yıla ait gelişmedir?

Cevap: 1915
Soru-62) Osmanlı eğitim sistemine yönelik yeni düzenlemeler getiren 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi hangi padişah döneminin ürünüdür?

Cevap: Abdülaziz
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-1
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-Soru Cevap-1
İnkılap Tarihi-2 Final Soruları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- Vize Soruları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-Soru Cevap-1(Final),
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi-I Soru Cevap-2(Final)
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi – Final Soruları

 

İnkılap Tarihi 1 final soruları

İnkılap  Tarihi 1 Vize Soruları
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Coğrafya İnkılap  Tarihi 1 Vize Soruları
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

One thought on “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları

  • Aralık 20, 2019 tarihinde, saat 12:29 pm
    Permalink

    Osmanlı eğitim sistemine yönelik yeni düzenlemeler getiren 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi hangi padişah döneminin ürünüdür?

    Cevap: Abdülaziz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: