Sosyal Psikoloji Vize Soruları

Sosyal Psikoloji Vize

Soru-1) Eleştirel sosyal psikolojinin ortaya çıkışını sağlayan faktörlerin temelinde yatan neydi?
Cevap: Düşünce ve eylemin Kartezyen düalizmden postmodernist duruşa kaymasıydı.
Soru-2) Kurumsallaşmış bilgi eleştirel psikolojiye göre ne anlama gelir?
Cevap: Alternatif insan gruplarının bilgilerini göz ardı eden, baskı altında tutandır.
Soru-3) Bilimsel bilgi ideolojik midir?
Cevap: Ana akım sosyal psikoljiye göre bilimsel bilgi ideolojiden etkilenmez.
Soru-4) İnsanın zihinsel süreçleri ile sosyal dünyanın süreçlerinin etkileşimini idare eden merkez?
Cevap: Zihin

Sosyal Psikoloji Vize
Soru-5) Asch’in izlenim oluşturma modelinden hareketle ilk tanıştığımız insanla ilgili izlenim acelemiz olduğunda hangisi ile belirlenir?
Cevap: Başlarda hemen ilk etkiyi oluşturan özellikler belirler.
Soru-6) Post pozitivist bilim anlayışını takip eden ana akım sosyal psikoljinin esas hedefi nedir?
Cevap: İnsan davranışını önceden tahmin ederek kontrol etmek
Soru-7) Realist bir ontolojinin dünyaya bakışına göre biz araştımacıların yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Nesnel gerçekliği ortaya çıkarmak ve onu ölçmenin doğru yollarını bulmaktır.
Soru-8) Ana akım sosyal psikolojinin öne sürdüğü teorik modeller eleştirmenlere göre aşağıdakilerden hangi niteliğe uuymaktadır?
Cevap: Tarihsel ve kültürel olarak görece modellerdir.
Soru-9) Moscovici’ye göre sosyal temsiller nedir?
Cevap: Gündelik konuşmalarda etkileşim esnasında ortaya çıkarlar, sağduyusal olarak paylaşılırlar.
Soru-10) Yanlışlana bilirlik nedir?
Cevap: Bir bulgu yanlışlanana ya da yanlış olduğu gösterilene kadar geçerlidir.
Soru-11) Deneysel bir araştırmanın amacı nedir?
Cevap: Bağımlı değişkeni ölçerek bağımsız değişken ile nedensel ilişkisini ortaya çıkarmaya çalışır.
Soru-12) Hipotez nedir?
Cevap: Hipotez, deneysel şekilde sınayabileceğiniz, işlevsel(operasyonel) şekilde tarif edilmiş bir tahmindir.

Sosyal Psikoloji Vize
Soru-13) Survey yönteminin hedefi nedir?
Cevap: Bir veya daha fazla gruptaki insanların niteliklerini tasvir etmektir.
Soru-14) Sosyal olarak kabul edilebilir katılımcı ne demektir?
Cevap: Katılımcının araştırmacı karşısında doğru olanı yapma arzusudur.
Soru-15) Şemin’e göre insanlar ne zaman neden sorusu sormaya başlarlar?
Cevap: Olayın bilinen akışı değiştiğinde sorarlar.
Soru-16) Temel atıf tarafgirliği ne demektir?
Cevap: Davranışın sebebini failin kişisel özelliklerine yükleme eğilimidir.
Soru-17) Hafızada bilgiler nasıl düzenlenmiştir?
Cevap: Kategorik düzenlenmiştir.
Soru-18) Kelley’in modelinde birlikte değişen değişkenler nelerdir?
Cevap: Benzerlik, tutarlılık, belirginlik
Soru-19) Ahmet bir türlü sınavı vermeyip dersi tekrar bırakmaktadır. Ahmet’in dersi verebilmesi için bu dersten kalma sebebini hangi kaynaklara nasıl dayandırması iyi olacaktır?
Cevap: Sebebin içsel olduğuna ama geçici bir sebep olduğuna zaten kontrolü altına alabileceği bir sebep olduğu kararına varması gerekmektedir.
Soru-20) Biliş nedir?
Cevap: Malumatın işlendiği faaliyetler takımına verilen addır.
Soru-21) Bilişin derinlemesine işleyişinde sosyal biliş ne yapmaktadır?
Cevap: Hedefi bilinçli ve amaca yönelik işler.
Soru-22) Neisser’a göre insan nasıl bir varlıktır?
Cevap: Dünyasını anlamlandırmaya çalışandır.

Sosyal Psikoloji Vize
Soru-23) Açıklayıcı fenomenolojik analiz neyin analizini yapar?
Cevap: İnsanların yaşantılarına getirdikleri açıklamaları inceler.
Soru-24) Eleştirel metodoloji tekniğinde kullanılan yöntem hangisidir?
Cevap: Fokus grup
Soru-25) Niceliksel yöntem neye dayanan bir metodoloji kullanır?
Cevap: Miktarı aktaran bir metodoloji kullanır.
Soru-26) Depresyonun bilişsel süreçlerle ilişkisi nedir?
Cevap: Depresyon bilişsel değil psikolojik bir sorundur.
Soru-27) Psikometrik testler ne için düzenlenir?
Cevap: Bireylerin belirli psikolojik niteliklerini ölçmek üzere düzenlenir.
Soru-28) Realist bir ontolojinin dünyaya bakışı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Sosyal dünya tek ve nesnel gerçek bir dünyadır.
Soru-29) 20. yüzyılın başlarında ana akım sosyal psikolojinin kurucularından Allport’a göre sosyal psikolojinin birey odaklı olması ne anlama geliyordu?
Cevap: Birey ve sosyal etkileşiminin gözlenmesi idi.
Soru-30) Völkerpsychologie’nin inceleme nesneleri olan kolektif fenomenlerin niteliği neydi?
Cevap: Bu kolektif fenomenler, zihnin tezahürleriydi.

Sosyal Psikoloji Vize
Soru-31) Durkheim, kolektif fenomenleri Wundt’un zihinsel fenomenlerinden ayrı tutuyordu, neden?
Cevap: Kolektif fenomenler bilincin dışındaki sosyal olgulardı.
Soru-32) Modernizmin bir ürünü olarak psikolojide bilim ne anlama gelir?
Cevap: Bilim bir yöntem sorusudur.
Soru-33) Pospozitivist bilim anlayışına göre hareket eden ana akım sosyal psikolojinin insan modeli hangi düzeyde kavramlaştırılmaktadır?
Cevap: Zihin-zihin
Soru-34) Bilimsel bilgi ideolojik midir?
Cevap: Ana akım sosyal psikolojiye göre bilimsel bilgi ideolojiden etkilenmez.
Soru-35) Ontolojinin sorduğu soru hangisidir?
Cevap: Varlıkların temel kategorileri nelerdir?
Soru-36) Eleştirel yaklaşımın metodolojisini oturttuğu görüşe göre bilgiye dair ileri sürdüğü iki temel varsayımdan biri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Bilgi bağlama gömüktür.
Soru-37) Zihinsel-bilişsel yapılar neyi prosesler?
Cevap: Anlamı prosesler

Sosyal Psikoloji Vize
Soru-38) Bir şemanın taşıdığı malumat, sözgelimi zengin adamdan ziyade fakir adamın başarısının dikkat çekici olması neyin temsilidir?
Cevap: Başarı ile parasal güce dair fikirlerin birbiri ile nasıl ilişkili olduğuna dair toplumumuzun paylaştığı bir temsildir.
Soru-39) İçsel atıf ne demektir?
Cevap: Olayı seyredenin sebebi failde görmesidir.
Soru-40) Algı sahamıza giren her şey nasıl anlamlandırılır?
Cevap: Malumat algı sahasına kategorik bir şekilde girer ve öyle algılanır.

Sosyal Psikoloji Vize
Sosyal Psikoloji Anasayfa

Sosyal Psikoloji Vize
Sosyal Psikoloji Vize


Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: