AUZEF-Felsefeye Giriş – Soru Cevap(Vize)

Felsefeye Giriş Vize

1- Aristoteles’e göre cevher olarak kabul edilebilecek şeyler nelerdir?

Cevap: Tikeller.
2- Aristoteles bugün bizim metafizik olarak adlandırdığımız felsefe konularını ne olarak anmaktadır?

Cevap: İlk felsefe
3- Teorik bilimler aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap: Matematik, fizik, metafizik
4- İlkelerin bilgisi Aristoteles’e göre neye dayanmaktadır?

Cevap: Nous
5- Aristoteles’in form kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap: Form, nesnenin içindedir.
6- Aristoteles felsefesi açısından Değişen nesne neye doğru değişir? Sorusu hangi nedene işaret etmektedir?

Cevap: Formal neden
7- Aristoteles’in gerçek olarak belirlediği dünya hangisidir?

Cevap: Deneyimimize konu olan dünya.
Felsefeye Giriş Vize
8- Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in her türden nesnenin değişimi söz konusu olduğunda geçerli sayılabilecek dört neden olarak saydığı nedenlerden biri değildir?
a) Döngüsel neden
b) Ereksel neden
c) Maddi neden
d) Formal neden
e) Fail neden

Cevap: a) Döngüsel neden
9- Aristoteles açısından aşağıdakilerden hangisi idealar açısından geçersizdir?
a) Fizik nesnelerde içerilmemeleri
b) Değişmez olmaları
c) Sabit olmaları
d) Tikel nesnelerde bulunmaları
e) Gerçek olmaları

Cevap: a) Fizik nesnelerde içerilmemeleri
10- Aristoteles’in Metafizik anlayışı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a) Sanat, tek tek şeylerin kavranışının değil, genele ilişkin olan bilgiyi sağlamaktadır.
b) Sanat bilgisi, deney bilgisine üstündür.
c) Aristoteles, insanın edindiği bilgileri ediniliş biçimlerine göre değerlendirerek sınıflamaktadır.
d) Aristoteles’e göre insan için ilk olarak ve doğrudan edindiği bilgi duyularından gelen bilgidir.
e) Bireysellerin bilgisini veren deney aşaması, hafızayı kullanmaz.

Cevap: e)Bireysellerin bilgisini veren deney aşaması, hafızayı kullanmaz.
11- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Episteme ispata dayalı bir bilgi türüdür.
b) İlk ilkelere erişmek bir tür sezgi gücü ile mümkün olabilir.
c) İlk ilkelerin bilgisi, epistemeye dayalıdır.
d) İlk ilkelere ilişkin nihai bilgi fizik dünyadaki olaylar ile temellendirilebilir türden bir bilgi değildir.
e) İlk ilkeler, temellendirilemiyor olduklarından dolayı ilke olarak anılırlar.

Cevap: c) İlk ilkelerin bilgisi, epistemeye dayalıdır
12- Hume’un ortaya koymuş olduğu empirik ölçüt açısından metafizik ifadeler için ne söylenebilir?

Cevap: Bunlar anlamsızdırlar.
Felsefeye Giriş Vize
13- Hume’a göre konu edinilmiş kavramda önceden ayırt edilmiş olmayan bir şeyi ifade eden önermeler hangileridir?

Cevap: Olgu sorunlarını ifade eden önermeler.
14- Hume’a göre meşru bilgimizin alanı nedir?

Cevap: Olgu sorunları ve ide bağıntıları.
15- Hume’un ide bağıntıları kavramının kant’taki karşılığı nedir?

Cevap: Analitik önermeler.
16- Hume’un düşünceleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hume’un olgu sorunlarına yönelik önermeleri daha sonra kant tarafından analitik önermeler olarak alınacaktır
b) Hume, iki bilgi alanı belirlemiştir
c) İde bağlantıları ve olgu sorunları bilgimizin sınırları ile ilgili yapılmış bir ayrımdır
d) İde bağlarını dile getiren önermeler, olgularla ilgili konuşmaz
e) Olgu sorunlarını dile getiren önermeler, kesin değil fakat olası bir doğruluk taşır

Cevap: a) Hume’un olgu sorunlarına yönelik önermeleri daha sonra kant tarafından analitik önermeler olarak alınacaktır.
17- Kant’a göre mutlak metafiziğin konusu nedir?

Cevap: Hiçbir deneyim ile ilişkili olmayan saf aklın kavramları, ideler.
18- Kant’a göre duyusal algılama alanında bulunan ve bu bakımdan bilgiye konu olan nesne hangi alanda bulunur?

Cevap: Fenomen
Felsefeye Giriş Vize
19- Kant felsefesi açısından mutlak metafizik nedir?

Cevap: Meşru bilgi alanımız belirlendiğinde, bunun dışında kalan alan hakkında, aklın adeta kaçınılmazcasına ortaya koyduğu kanılar bütünlüğü olarak mutlak metafiziktir.
20- Kant insanın meşru bilme alanını belirlemekle neyi belirlemeyi amaçlamaktadır?

Cevap: Metafiziğin olanaklı olup olmadığı, eğer olanaklı ise kapsamının ne olduğu açıkça ortaya koyabilmeyi.
21- Kant metafiziğin temel ilkelerini nerede arar?

Cevap: Saf aklın yasalarında
22- Aşağıdakilerden hangisi bir metafizik sorusudur?

Cevap: ‘Varlığın ne gibi bir özü vardır?
23- Metafizik ve doğa bilimlerini birbirinden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Metafiziğin şu veya bu olguya değil, bir bütün olarak evrene ilişkin en genel, en kuşatıcı ilkeleri soruşturması.
24- Aşağıdakilerden hangisi farklı metafizik anlayışlarının ortak bir özelliğidir?

Cevap: Hiçbiri, verdikleri yanıtların evrenin tümü hakkındaki kökten, doğru bilgiyi verdiğinden kuşkuya düşmemiştir.
25- Viyana çevresi düşünürlerine göre metafizik ifadelerin doğruluk değerleri nedir?

Cevap: Ne doğru ne de yanlıştırlar.
26- Viyana Çevresi düşünürleri felsefe ve bilimin yargılarının metafizikten arındırılmasının ne tür bir çalışma ile yürütmeyi önermişlerdir?

Cevap: Anlam problemine yönelik bir çalışma aracılığı ile
27- Aşağıdakilerden hangisi metafizik ile doğa bilimleri arasındaki ayrılıklardan biridir?

Cevap: Doğa bilimi önermelerinin olgusal olarak denetlenebilmeleri.
Felsefeye Giriş Vize
28- Mantıkçı pozitivist anlayış felsefeyi ne tür bir uğraşı olarak ele almaktadır?

Cevap: Metafiziğin soruların bir anlam taşımadığını gösteren bir uğraşıdır.
29- Mantıkçı pozitivizm hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Felsefeyi metafizik yargılardan arındırma amacındadırlar
b) Onlara göre metafizik olan bir şey, bir anlam taşımamaktadır
c) Onlar için felsefenin ifadeleri doğa bilimlerinde olduğu gibi gerçeklik ile karşılaştırılarak doğru ya da yanlış olabilecek ifadelerdir
d) Onlara göre felsefe bir bütün olarak evrenin ne olduğunu ortaya koymaya çalışan ya da varlığın özünün nasıl olduğuna ilişkin teoriler üreten bir uğraşı değildir
e) Mantıkçı Pozitivist felsefe açısından metafizik dilin mantığına ilişkin bir sorun olarak görülmektedir

Cevap: c) Onlar için felsefenin ifadeleri doğa bilimlerinde olduğu gibi gerçeklik ile karşılaştırılarak doğru ya da yanlış olabilecek ifadelerdir
30- Metafizik için aşağıdakilerden hangisine ulaşmayı amaçladığını söyleyemeyiz?
a) Nihai hakikat
b) İlk ilkeler
c) Evreni bütünü ile bilme
d) Değişimin altında yatan değişmez yasalar
e) Doğanın ardından gelen

Cevap: e) Doğanın ardından gelen
Felsefeye Giriş Vize

AUZEF - FELSEFEYE GİRİŞ Vize
AUZEF – FELSEFEYE GİRİŞ anasayfa

TOEFL
TOEFL

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.