Ceza Hukuku Ünite Testleri Vize (1-7)

Ceza Hukuku Ünite Testleri Vize

 

Ünite-1

1. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun doğrudan kaynakları arasında yer almaz?

A) Anayasa

B) Uluslararası sözleşmeler

C) Kanunlar

D) Yönetmelikler

E) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler

Cevap: D) Yönetmelikler

2. Ceza hukukunun bölümlerine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza muhakemesi hukukunda, suç şüphesinin yenilmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir.

B) İnfaz hukuku, maddi ceza hukukunun alt dalıdır.

C) Ceza hukuku özel hükümlerde, suç tiplerine yer verilmiştir.

D) Suçun yapısal unsurları TCK’da ceza hukuku genel hükümler içerisinde düzenlenmiştir.

E) Hukukumuzda yer alan suçlar sadece TCK’da yer almamaktadır.

Cevap: A) İnfaz hukuku, maddi ceza hukukunun alt dalıdır.

3. Ceza hukukunun kaynaklarına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin kanunla çatışması halinde kanun uygulanır.

B) Dolaylı kaynaklar, yardımcı niteliktedir, bağlayıcı değildir.

C) Doğrudan kaynaklar bağlayıcıdır.

D) Maddi ceza hukukunun temel mevzuatı 5237 sayılı TCK’dır.

E) TCK’nın genel hükümleri, diğer kanunlarda yer alan ceza normlarına da uygulanır.

Cevap: A) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin kanunla çatışması halinde kanun uygulanır.

4. Ceza hukukunun temel kaynaklarına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Cezalar, hapis cezası ve güvenlik tedbiri olarak ikiye ayrılmaktadır.

B) Kabahatler, suçlara göre daha hafif nitelikteki haksızlıklardır.

C) Kabahatler, yeni TCK’da yer almamaktadır.

D) Adli para cezası bir ceza hukuku yaptırımıdır.

E) Bir kabahatin karşılığında adli para cezası değil, idari para cezası verilebilir.

Cevap: A) Cezalar, hapis cezası ve güvenlik tedbiri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Ceza Hukuku Ünite Testleri Vize

5. Ceza hukukunun fonksiyonuna ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cezalandırma yetkisi devlete aittir.

B) Ceza hukuku toplum düzenini ihlal eden tüm haksızlıklarla ilgilenir.

C) Ceza hukuku haksızlıkları suç olarak düzenleyerek yaptırıma bağlar.

D) Ceza hukuku yaptırımları hukuk düzeninde yer alan en ağır yaptırımlardır.

E) Ceza hukuku, toplumsa yaşam düzeni için olmazsa olmaz hukuki değerleri korumaktadır.

Cevap:B)  Ceza hukuku toplum düzenini ihlal eden tüm haksızlıklarla ilgilenir.

6. Ceza hukukunun …………….. ………………., hukuk uygulayıcıları bakımından doğrudan kaynakların yorumlanmasında ve anlaşılmasında kendilerine başvurulan kaynaklardır.

Cevap: – dolaylı kaynakları

7. Ceza hukukunun doğrudan kaynakları arasında uluslararası sözleşmeler da önemli bir konumdadır. Anayasa m.90’a göre usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler ………….. hükmündedir.

Cevap: – kanun

8. Şekli ceza hukuku olarak da adlandırılan ………….. ……………… ………….., suç şüphesinin öğrenilmesinin ardından, gerçekte suç teşkil eden bir fiilin var olup olmadığını, suçun kimin tarafından ve ne şekilde gerçekleştirildiğini araştıran ve buna ilişkin muhakemeyi yürüten ve suç sayılan fiiller karşılığı konulmuş ceza ve güvenlik tedbirlerinin somut olayda hangi usullere göre uygulanacağını gösteren ceza hukuku dalıdır

 

Cevap: – ceza muhakemesi hukuku

9. Cezalardan sonra ceza hukukundaki ikinci yaptırım türü olan …………… …………. toplumu suçtan ve suçludan koruma ve suç işleyen kişinin iyileştirilmesi, eğitilmesi ve ıslahına yönelik olarak uygulanan yaptırımlardır.

Cevap: – güvenlik tedbirleri

10. Ceza hukuku, üç ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar; maddi ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve ………. ……….. …………..dur.

Cevap: – ceza infaz hukuku

Ceza Hukuku Ünite Testleri

Ünite-2

1. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun ve suç politikasının temel ilkelerinden değildir?

A) Kusur ilkesi

B) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi

C) Adil yargılanma ilkesi

D) Hukuk devleti ilkesi

E) Hümanizm ilkesi

Cevap: B) Adil yargılanma ilkesi

2. Aşağıdakilerden hangisi suçta ve cezada kanunilik ilkesinin neticelerinde değildir?

A) Belirlilik ilkesi

B) Geçmişe yürüme yasağı

C) Adil yargılanma hakkı

D) Kanunsuz suç olmaz

E) Kanunsuz ceza olmaz

Cevap: C) Adil yargılanma hakkı

3. Suçta ve cezada kanunilik ilkesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza hukukunun güvence fonksiyonunu icra eder.

B) Çerçevesi kanun tarafından belirlenmiş bir suçun içeriğine ilişkin idarenin değişiklik yapması belirlilik ilkesine aykırılık teşkil etmez.

C) Kural olarak fail fiili işlediği sırada yürürlükte bulunan hükümlere tabidir.

D) Ceza hukuku kurallarının yorumunda, kıyasa varacak genişletici yorum yapılamaz.

E) Sonradan yürürlüğe giren bir ceza normu ile önceden işlenen bir fiilin cezalandırılması mümkün değildir.

Cevap: B) Çerçevesi kanun tarafından belirlenmiş bir suçun içeriğine ilişkin idarenin değişiklik yapması belirlilik ilkesine aykırılık teşkil etmez.

4. Kusur ilkesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Hem TCK’da hem Anayasa’da açıkça yer verilmiştir.

B) Kusuru bulunmayan kişiye güvenlik tedbiri uygulanabilir.

C) Kusur, failin yanlışlıkla gerçekleştirdiği fiilleri ifade eder.

D) Kusur sorumluluğu ilkesinin sadece kusursuz ceza olmayacağına ilişkin görünüm vardır.

E) Bazı hallerde kişiye kusuru bulunmasa da ceza verilebilir.

Cevap: B) Kusuru bulunmayan kişiye güvenlik tedbiri uygulanabilir.

Ceza Hukuku Ünite Testleri Vize

5. Suç politikasının temel ilkelerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hümanizm ilkesi, tatbik edilecek cezaların insan onuruyla bağdaşır olmasını ifade etmektedir.

B) İdare, yaptığı düzenleyici işlemlerle hapis cezası tatbik edemese de adli para cezası verebilir.

C) Ceza kanunlarının uygulanmasında, kural olarak geçmişe yürüme yasağı bulunmaktadır.

D) Kanunilik ilkesine göre, bir suçu ve cezasını ancak kanun koyucu koyabilir.

E) Suçların kanuni tanımlarında yer alan cezaların alt ve üst sınırlar arasında gösterilmesi belirlilik ilkesi ile çelişmez.

Cevap: B) İdare, yaptığı düzenleyici işlemlerle hapis cezası tatbik edemese de adli para cezası verebilir.

6. ………….. …………, faaliyetlerinde hukuk kurallarıyla bağlı olan ve vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlettir.

Cevap: – Hukuk devleti

7. …………, bir hukuk boşluğunun benzer kuralları yardımıyla doldurulmasıdır ve ceza hukukunda yasaktır.

Cevap: – Kıyas

8. ……………. ilkesi ile, suç işleyen kişinin yeniden topluma kazandırılması ve sorumluluk sahibi bir birey olmasını amaçlandığından verilen cezalar ve bu cezaların infazı, insan onuruna uygun olmalıdır; ölüm cezası, hücre hapsi, işkence gibi ceza ve infaz usullerine başvurulmamalıdır.

Cevap: – Hümanizm

9. Ceza sorumluluğu …………. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Cevap: – şahsidir

10. Suçta ve cezada ……………… ilkesi, suç teşkil eden fiillerin ve bunlara uygulanacak yaptırımların önceden kanun tarafından açıkça düzenlenmiş olmasını ifade eder.

Cevap: – kanunilik

Ceza Hukuku Ünite Testleri

Ünite-3

1. Aşağıdakilerden hangisi geri vermenin şartları arasında yer almaz?

A) Talep edilenin vatandaş olmaması.

B) Talep edilenin siyasi suçlu olmaması.

C) Her iki devletin kanunlarına göre suç teşkil etmesi.

D) Suçun şikayete tabi bir suç olması

E) Talep edilenin düşünce suçlusu olmaması

Cevap: D) Suçun şikayete tabi bir suç olması

2. Ceza kanunlarının kişi bakımından uygulanmasına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yasama dokunulmazlığı ceza sorumluluğuna ilişkin ve şahsi cezasızlık sebebini teşkil eden bir kurumdur.

B) Cumhurbaşkanının göreve ilişkin suçlarından dolayı sorumluluğu esastır.

C) Bazı hallerde diplomatların istenmeyen adam ilan edilerek ülkeyi terk etmeleri sağlanabilir.

D) Cumhurbaşkanı ancak vatana ihanetten dolayı yargılanabilir.

E) Milletvekilleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden dolayı sorumlu tutulamaz.

Cevap: B) Cumhurbaşkanının göreve ilişkin suçlarından dolayı sorumluluğu esastır.

3. Ceza kanunlarının yer bakımından uygulanmasına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ülke, gerçek anlamda ülke ve farazi anlamda ülkeyi kapsar.

B) Şahsilik ilkesi, failin Türkiye’de işlediği suçlarda suçun faili ya da mağduru olmasına göre ikiye ayrılmaktadır.

C) Türkiye’de işlenmiş bir fiille ilgili fail yurtdışında yargılansa dahi Türkiye’de yeniden yargılanır.

D) Mülkilik ilkesi ceza kanunlarının uygulanması bakımından genel kural niteliğindedir.

E) Evrensellik ve devleti koruma ilkeleri mülkilik ilkesini tamamlayan ilkelerdir.

Cevap: B) Şahsilik ilkesi, failin Türkiye’de işlediği suçlarda suçun faili ya da mağduru olmasına göre ikiye ayrılmaktadır.

4. Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Temel kural geçmişe yürüme yasağıdır.

B) Bir kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki olaylara uygulanırsa, buna ileriye yürüme denir.

C) Bir kanun yürürlüğe girdiği tarihten önceki olaylara uygulanırsa, buna geriye yürüme denir.

D) Eğer sonradan yürürlüğe giren kanun failin lehine ise, faile bu kanun uygulanır.

E) Geçici ve süreli kanunlar, yürürlükte bulundukları sürede işlenen fiillere, yürürlükten kalksalar da uygulanır.

Cevap: A) Temel kural geçmişe yürüme yasağıdır.

5. TCK’nın uygulama alanı bakımından aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza kanunlarının kime uygulanacağı sorusunun cevabı, kanunun kişi bakımından uygulanması kurallarını ortaya koyar.

B) Ceza kanunlarının ne zaman uygulanacağı sorusunun cevabı, kanunun zaman bakımından uygulanması kurallarını ortaya koyar.

C) Kanunun kişi bakımından uygulanmasında ana kural, TCK’nın tüm Türk vatandaşlarına uygulanmasıdır.

D) Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, diplomatlar ve askerle bakımından ceza kanunlarının uygulanmasında bazı istisnalar söz konusudur.

E) TCK’nın zaman bakımından uygulanmasında ana kural geçmişe yürüme yasağıdır.

Cevap: C) Kanunun kişi bakımından uygulanmasında ana kural, TCK’nın tüm Türk vatandaşlarına uygulanmasıdır.

 

6. Bir yabancının Türkiye’de suç işlemesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi kabul edilir?

A) Türk kanunlarına göre cezalandırılır.

B)  Vatandaşı olduğu ülkenin kanunlarına göre cezalandırılır.

C)  Vatandaşı olduğu ülke ya da Türk kanunlarından sanığın lehine olan kanuna göre cezalandırılır.

D)  Vatandaşı olduğu ülke ya da Türkiye arasında bu konuda bir antlaşma olması şartıyla Türk kanunlarına göre cezalandırılır.

E)  Hiçbir şekilde Türkiye’de cezalandırılamaz.

Cevap: A) Türk kanunlarına göre cezalandırılır.

7. Bir suç nedeniyle kişinin yabancı ülkeye geri verilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Türk kanunlarına göre suç teşkil etmeyen bir fiil iadeye konu olabilir.

B) Askeri suç niteliğindeki bir fiil iadeye konu olabilir.

C) Siyasi suç niteliğindeki bir fiil iadeye konu olabilir.

D) Düşünce suçu niteliğindeki bir fiil iadeye konu olamaz.

E)  Fiil affa uğramış olsa bile iadeye konu olabilir.

Cevap: D)  Düşünce suçu niteliğindeki bir fiil iadeye konu olamaz.

8. Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilmez.

B) Yeni kanunun lehe olan hükümleri geçmişe yürür.

C) Lehe olan kanun saptanırken, yeni ve eski kanunun lehe olan hükümleri birlikte uygulanamaz.

D) Süreli kanunlar, bu kanunlar yürürlükten kalktıktan sonra işlenmiş olan suçlara da uygulanır.

E) Süreli kanun yürürlükten kalksa da yürürlükte olduğu sırada işlenmiş suçlarda yargılamaya devam edilir ve hüküm verilir.

Cevap: D)  Süreli kanunlar, bu kanunlar yürürlükten kalktıktan sonra işlenmiş olan suçlara da uygulanır.

9. Türk Ceza Kanununa göre, suçun işlendiği yerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Davranışın kısmen ya da tamamen Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç Türkiye’de işlenmiş sayılır.

B) Neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç Türkiye’de işlenmiş sayılır.

C) Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesindeki sabit platformlarda işlenmiş suç Türkiye’de işlenmiş sayılır.

D) Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk temsilciliklerinde işlenen suçlar Türkiye’de işlenmiş sayılır.

E) Türk bayrağı taşıyan deniz ve hava savaş araçlarında işlenen suçlar bu araçlar hangi sularda bulunursa bulunsun Türkiye’de işlenmiş sayılır.

Cevap: D) Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk temsilciliklerinde işlenen suçlar Türkiye’de işlenmiş sayılır.

10. Yasama sorumsuzluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Meclis çalışmaları ile ilgili sorumsuzluk milletvekilliği sıfatı sona erdikten sonra da devam eder.

B) Sorumsuzluktan feragat edilemez.

C) Sorumsuzluk, Meclisin kararı ile kaldırılabilir.

D) Dışarıdan atanan bakanlar da sorumsuzluktan yararlanabilirler.

E) Sorumsuzluk şiddete dayalı fiilleri kapsamaz.

Cevap: C) Sorumsuzluk, Meclisin kararı ile kaldırılabilir.

 

Ceza Hukuku Ünite Testleri

Ünite-4

1. Suçun maddi unsurlarına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Neticenin suç tipinde yer almadığı suçlarda, nedensellik bağı tartışması yapılmaz.

B) Fiilin suçun konusu üzerinde doğurduğu etkiye göre suçlar, zarar ve tehlike suçları olarak ikiye ayrılır.

C) Bazı suçlarda netice gösterilmiş ancak hareket tarif edilmemiştir.

D) Suç tipinde failde bazı özel vasıflar arayan suçlara özgü suç denir.

E) Bir kişinin yaptığı hareketin netice ile illi olması, yani sebep-sonuç ilişkisi bulunması, kişinin neticeden sorumlu tutulmasına yeterlidir.

Cevap: E) Bir kişinin yaptığı hareketin netice ile illi olması, yani sebep-sonuç ilişkisi bulunması, kişinin neticeden sorumlu tutulmasına yeterlidir.

2. Suç teorisine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Her haksızlık bir suç teşkil etmezken her suç bir haksızlık teşkil eder.

B) Bazen fiil suç teşkil etse de, bazı hallerin yokluğu sebebiyle kişiye ceza verilmez.

C) Suçun maddi, manevi ve hukuka aykırılık olmak üzere üç unsuru bulunur.

D) Maddi ve manevi unsurları tamam olan fiiller, kural olarak hukuka aykırıdır.

E) Bazı hallerde suçun unsurlarından birinin eksikliği, fiilin suç olarak nitelenmesine engel değildir.

Cevap: E) Bazı hallerde suçun unsurlarından birinin eksikliği, fiilin suç olarak nitelenmesine engel değildir.

3. Suçun maddi unsurlarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Failin hareketi ile gerçekleşen netice arasındaki sebep sonuç ilişkisine illiyet bağı denir.

B) Mağdur ile suçtan zarar gören farklı kavramlardır.

C) Tüzel kişiler, suçun faili olabilirler.

D9 Failin hareketinin yöneldiği şey veya kişiye suçun konusu denir.

E) Bazı suç tiplerinde suçun oluşması için bir neticenin gerçekleşmesi aranmamıştır.

Cevap: C) Tüzel kişiler, suçun faili olabilirler.

4. Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurları arasında yer almaz?

A) Konu

B) Maksat

C) Netice

D) Mağdur

E) Hareket

Cevap: B) Maksat

Ceza Hukuku Ünite Testleri Vize

5. Suç teorisine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir fiilin suç teşkil etmesi, her zaman o fiilden dolayı ceza verilmesini gerektirmez.

B) Suç teorisi bakımından yapılan değerlendirmede hukuka aykırılık esas, hukuk uygunluk istisnadır.

C) Bir kimsenin işlediği fiil suç teşkil etse de, kusur yeteneğine sahip değilse ceza verilmez.

D) Suçun unsurlarından birinin eksikliği, suçun oluşumuna engeldir.

E) Ceza sorumluluğu şahsiliği esastır, ancak bazı hallerde kişiye başkasının işlediği fiilden dolayı ceza verilebilir.

Cevap: E) Ceza sorumluluğu şahsiliği esastır, ancak bazı hallerde kişiye başkasının işlediği fiilden dolayı ceza verilebilir.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, ceza hukuku bakımından hareket sayılmaz?

A) İhmalî hareketler

B) Tam bir şuur kaybı hâlinde icra edilen hareketler

C) Seçimlik hareketler

D) Tehdit altında yapılan hareketler

E) Düşünce açıklamalarını yansıtan hareketler

Cevap: B)Tam bir şuur kaybı hâlinde icra edilen hareketler

7. Konut dokunulmazlığının ihlali suçunu düzenleyen TCK’nın 116/1. maddesine göre, “Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Buna göre, konut dokunulmazlığının ihlali nasıl bir suçtur?

A) Bağlı hareketli suç

B)  Seçimlik hareketli suç

C)  Serbest hareketli suç

D)  Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç

E)  Taksirli suç

Cevap: B) Seçimlik hareketli suç

8. Bisiklet satış mağazası olan (A), karşısında yeni açılan bisiklet satış mağazasının sahibi (B)’yi yıldırmak için, işçisi (C)’ye (B)’nin mağazasından on bisiklet çalmasını; aksi halde aylığını ödeyemeyeceğini söyler. Bir gece (C), (B)’nin mağazasına girer, üç bisikleti dışarı ç ıkarıp arabasına yerleştirir. Dördüncü bisikleti de mağazadan çıkarırken bazı sesler duyar ve dördüncü bisikleti orada bırakıp arabasıyla uzaklaşır.
Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) (A), suça teşvik eden durumundadır.

B) Olayda bir tek hırsızlık suçu vardır.

C) Olayda müteselsil (zincirleme) hırsızlık suçu vardır.

D) Olayda üç tamamlanmış, bir de teşebbüs derecesinden kalmış hırsızlık suçu vardır.

E) Tehdit edildiği için (C)’nin cezai sorumluluğu yoktur.

Cevap: B) Olayda bir tek hırsızlık suçu vardır.

9. Aşağıdakilerden hangisi icrai bir suçtur?

A) İnşaatla ilgili tedbirleri almamak

B) Doktorun acildeki hastaya bakmaması

C) Askeri yasak bölgeye girmek

D) Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

E) Sağlık personelinin suçu bildirmemesi

Cevap: C) Askeri yasak bölgeye girmek

10. Aşağıdakilerden hangisi ani suç değildir?

A) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma

B) Banka soygunu

C) İnsan yaralama

D) İnsan öldürme

E) Hakaret

Cevap: C) İnsan yaralama

Ceza Hukuku Ünite Testleri

Ünite-5

1. Aşağıdakilerden hangisi suçun manevi unsurları arasında yer almaz?

A) Kast

B) Maksat

C) Konu

D) Bilinçli Taksir

E) Olası kast

Cevap: B) Maksat

2. Suçun manevi unsurları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Suçun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve isteyerek hareket eden kimse, fiili kasten işlemiş sayılır.

B) Kasten işlene tüm suçlar kural olarak taksirle de işlenebilir.

C) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışla, suçun neticesinin öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

D) Bilinçli taksir, öngörülen neticenin istenmemesine karşın meydana gelmesidir.

E) Adi (bilinçsiz) taksir, bilinçli taksire göre daha hafif bir sorumluluk halidir.

Cevap: B) Kasten işlene tüm suçlar kural olarak taksirle de işlenebilir.

3. Taksirle ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.

B) Taksir, istisnai bir sorumluluk şeklidir.  Taksirli fiiller, ancak kanunun açıkça belirttiği durumlarda cezalandırılabilir.

C) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda failin neticeden sorumlu tutulması için, ağır netice açısından failin en azından taksirle hareket etmiş olması gerekir.

D) Bilinçli taksir ile adi taksir arasındaki fark meydana gelen neticenin öngörülüp öngörülmediğine ilişkindir.

E) Taksirin esasını teşkil eden dikkat ve özen yükümlülüğü kuralları ancak kanunla düzenlenir.

Cevap: E) Taksirin esasını teşkil eden dikkat ve özen yükümlülüğü kuralları ancak kanunla düzenlenir.

4. Hata hallerine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Suçun kanuni tanımında yer alan unsurları bilmeyen kasten hareket etmiş olmaz.

B) Kastı kaldıran hatanın varlığı halinde failin ceza sorumluluğu yoktur.

C) Hata, kastı kaldıran ve kusurluluğu etkileyen hata olmak üzere ikiye ayrılır.

D) Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hataya düşen kişi bu hatasından yararlanır.

E) Öldürdüğü kişinin babası olduğunu bilmeyen kişi, suçun nitelikli halinden değil temel şeklinden sorumlu tutulur.

Cevap: B) Kastı kaldıran hatanın varlığı halinde failin ceza sorumluluğu yoktur.

5. Netice sebebiyle ağırlaşmış suça ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Failin kastettiğinden daha ağır bir suç meydana gelmişse, ortada netice sebebiyle ağırlaşmış suç vardır.

B) Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda, kastedilen neticeden daha ağırı taksirle gerçekleştirilebilir.

C) Failin ağırlaşmış neticeden sorumlu tutulması için, hareketi yapmış olması yeterlidir.

D) Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda kast-taksir kombinasyonu söz konusu olabilir.

E) Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda iki manevi unsur bulunmaktadır.

Cevap: C) Failin ağırlaşmış neticeden sorumlu tutulması için, hareketi yapmış olması yeterlidir.

6. Sirkte çalışan (A), partnerinin kafasının üzerinde bulunan elmaya bıçak saplama gösterisini gerçekleştirdiği sırada attığı bıçak elma yerine partnerine isabet eder ve ölümüne neden olur. Buna göre, (A) aşağıdaki suçların hangisinden sorumlu olur?

A) Doğrudan kastla öldürme

B) Olası (muhtemel) kastla öldürme

C) Bilinçli (öngörülü) taksirle öldürme

D) Bilinçsiz (basit) taksirle öldürme

E) Kaza ve tesadüf nedeniyle sorumlu değildir.

Cevap: C) Bilinçli (öngörülü) taksirle öldürme

7. (A), otomobiliyle trafikte ilerlediği sırada dalgınlıkla kırmızı ışıkta geçer ve yaya (B)’ye çarparak yaralanmasına neden olur. (B) olay yerine ulaşan ambulans ile hastaneye götürüldüğü sırada ambulans kaza yapar ve (B) bu kaza sonucunda hayatını kaybeder. Buna göre (A), aşağıdaki suçların hangisinden sorumlu olur?

A) Taksirle yaralama

B) Taksirle öldürme

C) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

D) Kasten öldürme

E) Kaza ve tesadüf nedeniyle sorumlu değildir.

Cevap: Taksirle yaralama

8. Hastabakıcısı (H), ölmesini istediği hastası (K)’ya vermesi gereken ilaçları vermez ve bunun sonucunda (K) ölür. Buna göre (H)’nin fiili aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

A) İhmali davranışla işlenen kasten öldürme

B) Taksirle öldürme

C) İcrai davranışla işlenen kasten öldürme

D) Yardım yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

E) (H)’ye ceza verilmez.

Cevap: A) İhmali davranışla işlenen kasten öldürme

9. (A), otomobiliyle trafikte ilerlediği sırada, dalgınlıkla kırmızı ışıkta geçer ve yaya (B)’ye çarpar. Yaralı (B)’yi aracına alan (A), (B)’yi hastaneye ulaştırır ve ne gerekiyor ise yapılmasını ister; fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen (B) hayatını kaybeder. Buna göre (A)’ya aşağıdaki suçların hangisinden ceza verilir?

A) Bilinçsiz taksirle yaralama

B) Bilinçli taksirle öldürme

C) Bilinçli taksirle yaralama

D) Bilinçsiz taksirle öldürme

E) (A)’ya ceza verilmez.

Cevap: D) Bilinçsiz taksirle öldürme

10. Taksirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bilinçli taksir cezayı ağırlaştıran bir nedendir.

B) Yaralama suçu taksirle işlenemez.

C) Bilinçsiz taksirde sonuç öngörülmüş fakat istenmemiş olmalıdır.

D) Taksirli sorumluluk her suç yönünden söz konusudur.

E) Öldürme suçu taksirle işlenemez.

Cevap: A) Bilinçli taksir cezayı ağırlaştıran bir nedendir.

Ceza Hukuku Ünite Testleri

Ünite-6

1. Hukuka uygunluk nedenlerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kolluk görevlisinin, suçüstü halinde bir kişiyi yakalaması kanunun emrini yerine getirme bağlamında hukuka uygun kabul edilir.

B) Kişinin rızasıyla kendisine tokat atılması hukuka uygundur.

C) Konusu suç teşkil eden bir emrin denetlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, emri yerine getiren değil emri veren sorumludur.

D) Üçüncü kişinin meşru savunmada bulunması hukuka uygundur.

E) Meşru savunmadan bahsedebilmek için kişinin ancak canına, malına yahut ırzına yönelik bir saldırının varlığı gereklidir.

Cevap: E) Meşru savunmadan bahsedebilmek için kişinin ancak canına, malına yahut ırzına yönelik bir saldırının varlığı gereklidir.

2. Aşağıdakilerden hangisi bir hukuka uygunluk nedeni değildir?

A) Hakkın kullanılması

B) Haksız tahrik

C) Meşru savunma

D) İlgilinin rızası

E) Amirin hukuka uygun emrini ifa

Cevap: Haksız tahrik

3. Meşru savunma kurumuna ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Meşru savunma sırasında saldıranın malına bir zarar gelmişse bunun zarar veren tarafından tazmin edilmesi gerekir.

B) Meşru savunma, saldırının gerçekleşmesi muhakkakken de yapılabilir.

C) Meşru savunma, kişinin hakkına yönelik haksız bir saldırının varlığında gündeme gelir.

D) Üçüncü kişilere yönelmiş saldırıların varlığı halinde de, meşru savunmada bulunulabilir.

E) Meşru savunmada sınır korku ve heyecanla aşılırsa kişiye ceza verilmez.

Cevap: A) Meşru savunma sırasında saldıranın malına bir zarar gelmişse bunun zarar veren tarafından tazmin edilmesi gerekir.

4. Hukuka uygunluk nedenlerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İcra memurunun, kapıyı çilingir marifetiyle açtırarak haciz işlemini yapması, kanunun emrini yerine getirme bağlamında hukuka uygun kabul edilir.

B) Kişinin rızasıyla üzerinde bir ilacın kullanılması hukuka uygundur.

C) Konusu suç teşkil eden bir emrin denetlenmesinin mümkün olmadığı hallerde dahi emri veren ile emri yerine getiren birlikte sorumludur.

D) Hukuken kişiye tanınmış bir hakkın (mülkiyet, basın hürriyeti…) sınırları içinde davranan kişiye ceza verilmez.

E) Hukuken korunan herhangi bir hakka yönelmiş haksız bir saldırı karşısında yapılan yeterli savunma hukuka uygundur ve kişiye ceza verilmez.

Cevap: C) Konusu suç teşkil eden bir emrin denetlenmesinin mümkün olmadığı hallerde dahi emri veren ile emri yerine getiren birlikte sorumludur.

5. Suçun hukuka aykırılık unsuruna ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Suç tipine uygun fiil kural olarak hukuka aykırıdır.

B) Hukuka aykırılık niceliksel bir kavramdır. Bazı fiillerin hukuka aykırılığı daha yoğunken bazılarının daha azdır.

C) Hukuka uygunluk nedenleri TCK’da sayılandan ibaret değildir.

D) Bir fiili hukuka uygun hale getiren bir neden varsa fiil suç teşkil etmez.

E) Hukuka uygunluk, tüm hukuk dalları bakımından geçerlidir.

Cevap: B) Hukuka aykırılık niceliksel bir kavramdır. Bazı fiillerin hukuka aykırılığı daha yoğunken bazılarının daha azdır.

6. (A) ve komşusu (B) birbirilerine yüksek sesle bağırarak tartışırlar. Bu sırada (B)’nin 11 yaşındaki oğlu (C) yanlarına gelir ve evden almış olduğu babasına ait dolu tabancayı (A)’ya doğrultur. Bunu gören (A) daha erken davranarak silahını çıkarır ve ateş ederek (C)’yi yaralar.Buna göre (A)’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Meşru savunmadan yararlanır.

B) Zorunluluk halinden yararlanır.

C) Kasten yaralamadan cezalandırılır.

D) Taksirle yaralamadan cezalandırılır.

E) Öldürmeye teşebbüsten cezalandırılır.

Cevap: A) Meşru savunmadan yararlanır.

7. Meşru savunmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Meşru savunma fiilin hukuka aykırılığını etkiler.

B) Meşru savunma suçun oluşmasını engeller

C) Meşru savunma için tepkinin saldırıda bulunana karşı yapılması gerekir.

D) Her türlü hakka yönelik haksız saldırıya karşı meşru savunma mümkündür.

E) Meşru savunmadan sadece haksız saldırıya uğrayanlar yararlanabilir.

Cevap: E) Meşru savunmadan sadece haksız saldırıya uğrayanlar yararlanabilir.

8. Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenidir?

A) Maddi cebir

B) Fiili hata

C) İlgilinin rızası

D) Hukuki hata

E) Mücbir sebep

Cevap:C)  İlgilinin rızası

9. (A), sokakta küçük bir çocuğun (B) tarafından şiddetli bir şekilde dövüldüğünü görür. Bunun üzerine (A), (B)’ye yumrukla vurarak çocuğu kurtarır. Buna göre (A)’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Haksız tahrik sebebiyle indirilmiş ceza verilir.

B) Zorunluluk hali sebebiyle ceza verilmez.

C) Meşru savunma sebebiyle ceza verilmez.

D) Hakkın kullanılması sebebiyle ceza verilmez.

E) İlgilinin rızası sebebiyle ceza verilmez.

Cevap: C) Meşru savunma sebebiyle ceza verilmez.

10. (A), (B)’yi öldürmek için ateş eder ve kurşun boşa gider. B de silahını çekip (A)’ya ateş eder. (A)’nın önce ateş ettiğini bilmeyen (C), (A)’yı kurtarmak amacıyla (B)’ye ateş eder. Sadece (C)’nin (B)’ye ateş ettiğini gören (D) de (C)’ye ateş eder. (C)’nin yaralanıp yere düştüğünü gören (E), kaçmakta olan (D)’nin bacağına ateş eder ve (D)’yi yaralar.Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) (A), insan öldürmeye teşebbüsten sorumludur.

B) (D), meşru savunma halindedir.

C) (E), meşru savunma halindedir.

D) (B), meşru savunma halindedir.

E) (C), meşru savunma halindedir.

Cevap: C)  (E), meşru savunma halindedir.

Ceza Hukuku Ünite Testleri

Ünite-7

1. Kusurluluğa ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiilin haksızlık teşkil etmesi, failin cezalandırılması için yeterlidir.

B) Kusur değerlendirmesi, fiiliyle bağlantılı olarak fail hakkında yapılır.

C) Kanunda belirtilen haller dışında failin kusurlu olduğu kabul edilir.

D) Kusur yeteneği ile kusur aynı şeyler değildir.

E) Kusur, failin fiili nedeniyle kınanıp kınanamayacağına ilişkin bir değerlendirmedir.

Cevap: A) Fiilin haksızlık teşkil etmesi, failin cezalandırılması için yeterlidir.

2. Kusurluluğa ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Algılama ve iradi hareket yeteneği bulunan kişinin kusur yeteneği bulunur.

B) Fail, kusurlu sayılabilmesi için gerçekleştirdiği fiilin hukukun icaplarına uygun olmadığını bilmesi gerekir.

C) İrade yeteneği derecelendirmeye tabi tutulamaz iken, algılama yeteneği derecelendirilebilir bir özellik arz etmektedir.

D) Failin irade yeteneğine sahip bulunup bulunmadığının tespiti için kanunda bir kural bulunmamakta; bu tespit somut olayda hakimin değerlendirmesiyle yapılmaktadır.

E) Kişinin kusurlu sayılabilmesi için, fiili işlediği sırada davranış normunun gerektirdiği şekilde karar verebilme yeteneğine sahip olması gerekir.

Cevap: C)  İrade yeteneği derecelendirmeye tabi tutulamaz iken, algılama yeteneği derecelendirilebilir bir özellik arz etmektedir.

3. Kusurluluğu etkileyen hallerle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ruhen sağlıklı yetişkin her insan, normal şartlar altında kusur yeteneğine sahiptir.

B) Kusur yeteneği failin durumu sebebiyle veya somut olayla bağlantılı bir şekilde fiilin durumu itibariyle etkilenmiş olabilir.

C) Kusurluluğu etkileyen hallerden bir kısmı algılama, diğer bir kısmı ise irade yeteneği üzerinde etkilidir.

D) Kusurluluğu etkileyen hallerin tamamında kusur yeteneği ortadan kalkmakta ve faile ceza verilmemektedir.

E) Kusurluluk için failin, kusur yeteneğine sahip olması, öngörülmüş ise özel kusurluluk unsurlarının gerçekleştirmesi, haksızlık bilincinin bulunması ve kusurluluğu kaldıran hallerin bulunmaması gerekmektedir.

Cevap: D) Kusurluluğu etkileyen hallerin tamamında kusur yeteneği ortadan kalkmakta ve faile ceza verilmemektedir.

4. Aşağıda yer alanlardan hangisi kusurluluğu etkileyen bir hal değildir?

A) Yaş küçüklüğü

B) Akıl hastalığı

C) Mazeret nedenleri

D) Meşru savunma

E) Geçici nedenler

Cevap: Meşru savunma

Ceza Hukuku Ünite Testleri Vize

5. Kusurluluğu etkileyen hallerle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış olanların ceza sorumluluğu yoktur.

B) Akıl hastalığının etkisiyle suç işleyen kişinin kusur yeteneği yoktur.

C) Körlük halinde failin ceza ehliyeti on beş yaşından itibaren başlar.

D) İradi olarak alınan alkolden dolayı ceza sorumluluğu etkilenmemektedir.

E) Haksız tahrik, kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında kalarak bir suç işlemesidir.

Cevap: C) Körlük halinde failin ceza ehliyeti on beş yaşından itibaren başlar.

6. Suçu işlediği sırada kısmi akıl hastası olan failin sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ceza verilmez.

B) Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri uygulanır.

C) Sadece adli para cezası verilir.

D) İndirilmiş ceza verilir; ancak bu ceza akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine çevrilebilir.

E) Tam ceza verilir.

Cevap: D) İndirilmiş ceza verilir; ancak bu ceza akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine çevrilebilir.

7. Haksız tahrikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Takdiri hafifletici bir nedendir.

B) Hukuka aykırılığı etkiler.

C) Haksız tahrikin etkisiyle tahrikte bulunanın yakınlarına karşı suç işleyen kimse haksız tahrikten yararlanır.

D) Yakınlarına karşı yapılan haksız hareketin doğurduğu gazabın etkisiyle suç işleyen kişi, haksız tahrikten yararlanabilir.

E) Haksız tahrikten söz edilebilmesi için, tahrik fiili ile buna tepki olarak işlenen suç arasında belli bir zaman aralığı olmamalıdır.

Cevap: D) Yakınlarına karşı yapılan haksız hareketin doğurduğu gazabın etkisiyle suç işleyen kişi, haksız tahrikten yararlanabilir.

8. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayan ve davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince gelişmiş olan çocuk hakkında ceza sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?

A) 11

B) 12

C) 13

D) 15

E) 18

Cevap: B) 12

9. Haksız tahrikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Haksız tahrik halinde faile ceza verilmez, sadece güvenlik tedbiri uygulanır.

B) Hiddet veya şiddetli eleme neden olan her fiil haksız tahrik teşkil eder.

C) Bir kimsenin alacağını tahsil icraya başvurması haksız tahriktir.

D) Haksız tahrik için fiilin hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlenmiş olması gerekir.

E) Başkasının işlediği bir suçu ihbar edeceğini söylemek haksız tahrik teşkil eder.

Cevap: D) Haksız tahrik için fiilin hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlenmiş olması gerekir.

10. Aralarındaki sorunu normal yollardan halletmek yerine silahla halletmeye kararlı olan (A), (B)’yi tenha bir ormana gitmeye zorlar. Orada (B)’ye hakaret eder ve (B)’nin cevap vermesine fırsat vermeden (B)’yi öldürmek amacıyla tabancasını çeker. (B) atik davranır, (A)’ya yumruk atarak onu yere yıkar ve tabancayı (A)’nın elinden alarak (A)’ya ateş eder ve öldürür. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) (B), meşru savunmadan yararlanır.

B) (B), haksız tahrikten yararlanır.

C) (B) yönünden mücbir sebep (zorlayıcı neden) vardır.

D) (B)’ye insan öldürme suçunun tam cezası verilir.

E) (B), sadece takdiri hafifletici nedenlerden yararlanır.

Cevap: B)  (B), haksız tahrikten yararlanır.

Auzef Ceza Hukuku
Auzef Adalet
telegram adalet
FACEBOOK ADALET GRUBU

One thought on “Ceza Hukuku Ünite Testleri Vize (1-7)

 • Mayıs 4, 2020 tarihinde, saat 11:45 pm
  Permalink

  Suç politikasının temel ilkelerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Hümanizm ilkesi, tatbik edilecek cezaların insan onuruyla bağdaşır olmasını ifade etmektedir.

  B) İdare, yaptığı düzenleyici işlemlerle hapis cezası tatbik edemese de adli para cezası verebilir.

  C) Ceza kanunlarının uygulanmasında, kural olarak geçmişe yürüme yasağı bulunmaktadır.

  D) Kanunilik ilkesine göre, bir suçu ve cezasını ancak kanun koyucu koyabilir.

  E) Suçların kanuni tanımlarında yer alan cezaların alt ve üst sınırlar arasında gösterilmesi belirlilik ilkesi ile çelişmez.

  Cevap: B) İdare, yaptığı düzenleyici işlem

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: