Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Final Büt. (2016-2018 Soruları)

Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Final Büt. Çıkmış Sorular  (2016-2018 arası)

1- “İnsanlar olayların ve davranışların nedenlerini ararken, kendilerine zaman kazandıracak yollara başvurur. Bu yöntemler az miktarda düşünme gerektirir ve insanlar kendilerine kısa bir yol seçip yargılarına varırlar.”
Yukarıdaki paragrafta hangi yanılgı türü ifade edilmektedir?
a) Aktör Gözlemci Yanılgısı
b) Benlikle İlgili Yanılgılar
c) Dışsal Atıf Yanılgısı
d) Temel Atfetme Yanılgısı
e) Kişilik Yanılgıları

Cevap: b) Benlikle İlgili Yanılgılar
2- Aşağıdakilerden hangisi Thomas Hobbes’un sosyal davranışı açıklamak için ileri sürdüğü kavramdır?
a) Sosyal kontrat
b) Hedonizm ve zevk düşkünlüğü
c) Taklit
d) Kişisel çıkar kavramı
e) Kuvvet ve egoizm

Cevap: e) Kuvvet ve egoizm
3- “Cinsellik ve saldırganlık” kavramlarını insan davranışlarına yön veren iki temel dürtü olarak ileri süren araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Keith E. Davis
b) Harold Kelley
c) Wilhelm Wundt
d) Sigmund Freud
e) Daryl J. Bem

Cevap: d) Sigmund Freud
4- Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi “davranışçılığın” önde gelen isimlerindendir?
a) William McDougall
b) John B. Watson
c) Fritz Heider
d) Sigmund Freud
e) Daryl J. Bem

Cevap: b) John B. Watson
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Final Çıkmış Sorular
5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi “sosyal psikolojinin temel hedefi” olarak kabul edilebilir?
a) Grup içinde yaşamını sürdüren insanın duygu, düşünce ve davranışlarının başkalarının varlığından etkilenme biçimlerini incelemek
b) Toplumları içinde bulundukları yere ve zamana göre nesnel ve somut koşullarıyla
c) İnsan davranışlarını inceleyerek davranışlar arasındaki neden sonuç ilişkisini bulmaya çalışmak
d) Toplumsal gruplar arasındaki benzerlikleri saptayıp genellemelere ulaşmak
e) Toplumların tarihsel gelişim sürecinde geçirdikleri değişimin etkilerini ve yönünü açıklamak

Cevap: a) Grup içinde yaşamını sürdüren insanın duygu, düşünce ve davranışlarının başkalarının varlığından etkilenme biçimlerini incelemek
6- Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi sosyal psikolojiyi daha çok “psikoloji” ekseninde incelemiştir?
a) William McDougall
b) Muzaffer Sherif
c) Heinrich Rickert
d) Kurt Lewin
e) Edward A. Ross

Cevap: a) William McDougall
7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi tutumlar için söylenemez?
a) Tutumlar; insan, nesne ve fikirlere yönelik değerlendirmelerdir.
b) Tutumlarla, doğru koşullar altında insanların davranışları öngörülebilir.
c) Tutumlar, iknaya yönelik iletişimlerle değiştirilebilirler.
d) Tutumlar, zaman içerisinde nadiren değişirler.
e) Tutumlar, mizaç ve kişiliğimizle ilişkilidir.

Cevap: d) Tutumlar, zaman içerisinde nadiren değişirler.
8- Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi tutumu ifade etmektedir?
a) Genel manada bireyin bir şeye ya da nesneye yönelimini ifade eder
b) Kişinin başka kişilere ilişkin davranışlarıdır.
c) Bireyin davranışında yaşantılar sonucu oluşan kalıcı veya uzun süreli değişmelerdir.
d) Gerçek bilgi ve değerlendirilmeler olmadan öne sürülen peşin hükümlerdir.
e) Bireyin sosyal grup içindeki davranışlarıdır.

Cevap: a) Genel manada bireyin bir şeye ya da nesneye yönelimini ifade eder
9- Aşağıdakilerden hangisi ”bireyin bir nesneyi veya olayı olumlu ya da olumsuz bir şekilde değerlendirme eğilimine” verilen isimdir?
a) Norm
b) Değer
c) İnanç
d) Beklenti
e) Tutum

Cevap: e) Tutum
10- Tutarlılık kuramları içerisinde “en çok ilgilenilen ve araştırma konusu yapılan kuram” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilişsel çelişki kuramı
b) Bilişsel dengeleme kuramı
c) Denge kuramı
d) Öğrenme kuramları
e) Sosyal yargı kuramı

Cevap: a) Bilişsel çelişki kuramı
11- Aşağıdaki örneklerden hangisi “bilişsel çelişki kuramına “ilişkindir?
a) Okuldan uzaklaştırılmak
b) Sigarayı bırakmak isteyip bırakamamak
c) Ailesinin yanından ayrılmak istemek
d) Arkadaşlarından kötü alışkanlıklar edinmek
e) Birisini seversek, ona iyi özellikler atfederiz ve onun hakkında söylenen kötü sözlere direniş gösteririz

Cevap: e) Birisini seversek, ona iyi özellikler atfederiz ve onun hakkında söylenen kötü sözlere direniş gösteririz
12- Aşağıdaki tekniklerden hangisi bilimsel araştırmalarda veri toplama teknikleri arasında gösterilemez?
a) Hazır bilgiden yararlanmak
b) Survey
c) Soru sormak
d) Davranış gözlemi yapmak
e) Deney yapmak

Cevap: b) Survey
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Final Çıkmış Sorular
13- ”İnsanın herhangi bir olay ya da durum karşısında olası bir tavır ya da davranış biçimini oluşturma eğilimi” olarak ifade edilen sosyal psikoloji kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tutum
b) Algılama
c) Ön yargı
d) Statü
e) Sosyal etki

Cevap: a) Tutum
14- Hormonların, bağışıklık sisteminin ve insan beynindeki sinirsel süreçlerin davranışlar üzerindeki etkisini inceleyen sosyal psikolojinin alt branşı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Psikoanalitik kuramı
b) Evrimsel yaklaşım
c) Duygusal etiketlendirme kuramı
d) Davranışçı yaklaşım
e) Sosyal nöroloji

Cevap: e) Sosyal nöroloji
15- “İnsan davranışı üzerinde çalışmak için dört genel ‘veri toplama tekniği’ kullanılabilir.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisi söz konusu veri toplama tekniklerinden biri değildir?
a) İnsan davranışlarının gözlemini yapmak
b) İnsanlara sorular sormak
c) Alan araştırması yapmak
d) Hazır bilgilerden yararlanmak
e) Deney yapmak

Cevap: c) Alan araştırması yapmak
16- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, bir davranışı tamamen bireyin kişiliği ve tutumlarıyla açıklama olarak ifade edilebilecek yanılgı türüdür?
a) Benlikle İlgili Yanılgılar
b) Kişilik Yanılgıları
c) Bireysel Yanılgılar
d) Temel Atfetme Yanılgısı
e) Aktör Gözlemci Yanılgısı

Cevap: b) Kişilik Yanılgıları
17- Aşağıdakilerden kavramlardan hangisi “sosyal psikolojinin temel kavramları” arasında sayılamaz?
a) Tutum
b) Kitle Psikolojisi
c) Sosyal Etki
d) Sosyal Kimlik
e) Sosyal Kontrat

Cevap: e) Sosyal Kontrat
18- Bir işi yapmak için hiçbir dışsal motive edici faktör yoksa içsel yüklemeler yaparak işi başarmak için motivasyonumuzu artırabileceğimizi öngören yaklaşım, aşağıdaki türlerinden hangisine örnektir?
a) Jones Ve Davis’in Uyuşan Özelliklere Dayalı Çıkarsamalar Kuramı
b) Kelley’in Birlikte (Küp) Değişim Kuramı
c) Weiner’in Başarıya Bağlı Yükleme Kuramı
d) Heider’in Atıf Kuramı
e) Bem’in Kendini Algılama Kuramı

Cevap: e) Bem’in Kendini Algılama Kuramı
19- “Denge” kuramını ortaya koyan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çiğdem Kağıtçıbaşı
b) Heider
c) Muzaffer Şerif
d) Solomon Asch
e) Leon Festinger

Cevap: b) Heider
20- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir sosyal psikoloğun araştırmalarına konu olan problem ve konular arasında gösterilemez?
a) Bir davranışın kişi ya da gruplara etkisi
b) Toplum içindeki kişi ya da grup davranışı
c) Kişiler arası ilişkiler
d) Tutum ve değerle davranış arasındaki ilişki
e) Kişi davranışlarının bilişsel süreci

Cevap: e) Kişi davranışlarının bilişsel süreci
21- Ana akım sosyal psikolojinin felsefe düşüncesi hangisidir?
a) Kartezyen paradigma
b) Fenomenolojik faraziler
c) Rölatif düşünce
d) Hegelyen paradigma
e) Görgüllük

Cevap: a) Kartezyen paradigma
22- Aşağıdaki örneklerden hangisi tutum değişikliğini açıklayan kuramlardan olan “sosyal yargı kuramını” ifade etmektedir?
a) Bir şeyi sevmek, sevmemek, ondan hoşlanmak ya da hoşlanmamak
b) Arkadaşların seçimi
c) TV seyretme
d) Meslek seçimi
e) Kendi iç âleminde düzensizlikten ve tutarsızlıklardan hoşlanmama

Cevap: a) Bir şeyi sevmek, sevmemek, ondan hoşlanmak ya da hoşlanmamak
23- Sosyal psikolojide ”geçmişteki bir olguyu araştırmak ya da bir olguya ilişkin tarihsel eğilimi ortaya çıkarmak için başvurulan araştırma yöntemi” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arşiv araştırması
b) Alan deneyi
c) Doğal gözlem
d) Laboratuvar deneyi
e) Survey

Cevap: a) Arşiv araştırması
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Final Çıkmış Sorular
24- Aşağıdaki ifadelerden hangisi “sosyoloji ile psikoloji” arasındaki ilişkiyi en iyi açıklayan tanımdır?
a) Toplumun bireye, bireyin de topluma etkilerini inceler.
b) Gruplar arası ilişkileri inceler.
c) Bireyin topluma adaptasyon sürecini inceler.
d) Toplumların gelişimini ve kültürel özelliklerini inceler.
e) Toplumsal dinamikleri inceler.

Cevap: a) Toplumun bireye, bireyin de topluma etkilerini inceler.
25- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin ”olayları içten-dışa (bireyden çevreye) doğru ele alan” bir yaklaşım olduğu söylenebilir?
a) Birleşme kuramları
b) Psikolojik yaklaşım
c) Sosyolojik yaklaşım
d) Gestalt psikolojisi
e) Davranışçı yaklaşım

Cevap: b) Psikolojik yaklaşım
26- Sosyal psikolojinin de ilişki içerisinde olduğu, insan davranışlarını etkileyen ve onları yönlendiren, sosyal yapıları kültür kurumu içerisinde ele alarak değerlendiren bilim dalı
a) Sosyoloji
b) Psikoloji
c) Edebiyat sosyolojisi
d) Siyaset bilimi
e) Antropoloji

Cevap: e) Antropoloji
27- Melih’in neden bir işi yapmadığını durumsal koşullara dayanarak (O gün Melih yorgundu.) açıklamak yerine, onun karakter özellikleriyle açıklamak (Melih tembeldir.) ne tür bir yanılgıya örnektir?
a) Kendini Kayırma Eğilimi
b) Temel Atfetme Yanılgısı
c) Benlikle İlgili Yanılgılar
d) Aktör-Gözlemci Yanılgısı
e) Zihinsel Kestirme Yöntemleri

Cevap: b) Temel Atfetme Yanılgısı
28- Aşağıdaki ölçme tekniklerinden hangisi direkt ölçüm tekniklerinden biri değildir?
a) Eşit görünen aralıklar tekniği
b) Birikimli ölçekleme tekniği
c) Toplamalı sıralama tekniği
d) Dolaylı ölçüm tekniği
e) Duygusal anlam ölçeği

Cevap: c) Toplamalı sıralama tekniği
29- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimcilerin grupları sınıflandırarak incelerken kullandıkları kriterlerden değildir?
a) Büyüklük
b) Süreklilik
c) Karşılıklı İlişkiler
d) Karşılıklı Menfaatler

Cevap: d) Karşılıklı Menfaatler
30- Bem”e göre insanlar yaptıkları davranışlar için tutumlarına bağlı olmayan apaçık sebepler göstermek için tutumlarını neye göre çıkartır ?
a) Niyetlerine bakarak
b) Öznel yaşantılarına bakarak
c) Dış sebepler etkilerine bakarak
d) Teşvik edici durumlara göre
e) Geçmiş yaşantılarına göre

Cevap: e) Geçmiş yaşantılarına göre
31- Geleneksel ana akim sosyal psikolojiye göre tutumların özellikleri nedir?
a) tutumlar değişkendir
b) tutumlar sabittir
c) tutumlar zamana ve mekana bağlı değildir
d) her tutum davranışta gözlenir
e) tutum davranışta her zaman ayni değildir

Cevap: d) her tutum davranışta gözlenir
32- Aşağıdakilerden hangisi duygusal zekânın temel süreçlerindendir?
a) Algılama
b) Değerlendirme
c) Duygunun ifadesi
d) Duyguların kontrolü
e) Hepsi

Cevap: e) Hepsi
33- Modern ırkçılığın bileşenleri nedir?
a) modern eşitlikçi değerlerle, olumsuz azınlık grubu imajını sürekli kılan önyargı biçimleri arasındaki çatışma
b) Üstünlük düşünceleri ile başkalarına yardım etme eğiliminin uzlaşma çabası

Cevap: a) modern eşitlikçi değerlerle, olumsuz azınlık grubu imajını sürekli kılan önyargı biçimleri arasındaki çatışma
34- Azınlıkta kalan görüşlerin etkisi hangi düzeyde gözlenir?
a) Davranışta gözlenir
b) Davranışta gözlenmez
c) Görüşler bulanıklaşır
d) Davranış ve görüşler birlikte bulanık bir manzara seyreder
e) Davranışa yansımada görüşten netliğini kaybeder

Cevap: c) Görüşler bulanıklaşır
35- Azınlık sizin görüşlerinizi değiştirebilir mi?
a) Evet
b) Hayır
c) Bazen
d) Görüşe göre
e) Kişiye göre

Cevap: a) Evet
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Final Çıkmış Sorular
36- Aşağıdaki ifadelerden hangisi sosyal psikolojinin ilgilendiği sorulardan değildir?

Cevap: Kültürler nasıl oluşur
37- Ali çok sevdiği ve hayranı olduğu Kemal Sunal’ın yer aldığı filmleri izlemektedir. Bu davranış tutum ile ilgili faktörlerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

Cevap: Duygusal
38- Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin temel kuramlarından biri değildir?

Cevap: İçgüdüsel kuram
39- Sosyal psikoloji, her ne kadar sosyoloji ve psikolojiyle yakından ilgiliyse de diğer bazı bilimlerle de ilişkiler kurmaktadır. Aşağıdaki bilim dallarından hangisinin sosyal psikolojiyle daha az ilgili olduğu düşünülebilir?

Cevap: Coğrafya
40- Darwin tarafından temelleri atılmış olan ve daha sonra farklı bilim dallarında da kullanılan kuram hangisidir?

Cevap: Evrimsel yaklaşım
41- McDougall psikolojide bilimsel yaklaşımı “ilkelden medenileşmeye doğru ilerlemeci bir yaklaşım’’ olarak ifade etmektedir. McDougall’ın bu bakış açısı aşağıdaki düşünürlerden hangisinin etkisi ile şekillenmiştir?
Cevap: Darwin
42- Tutum ne hakkındadır?

Cevap: Davranışların Gözlenmesi
43- Sosyal psikolojide on yargı….olarak ele alınır?

Cevap: :Tutumu belirler
44- Otomatik tutum değişimlerinin arkasında yatan otomatik prosesleme ne denir?

Cevap: kişiler malumatı alır ve fazla da farkında olmadan ya da bilişsel bir çaba harcamaksızın tepki verir?
45- Pozitivizme göre insan bilgisi nasıl ilerler?

Cevap: Metafizik bilgiden bilimsel bilgiye geçiş olduğu
46- İkna edici bir mesajın içeri taşıması beklenen husus nedir?

Cevap: iddia ve bu iddiayı destekleyen karsı iddiaları çürüten argümanları taşır
47- Atfetme (yükleme) kuramını ilk defa ortaya atan araştırmacı hangisidir?

Cevap : Heider
48- ‘’Kişinin kendi isteği ve onayı doğrultusunda bir davranış değişikliği içine girdiğinin gözlenmesi durumunda’’ bu durum uyma davranışlarından hangisine örnek verilebilir?

Cevap : Benimseme
49- Hayatın birinci yılına rastlayan ‘’oral’’ evresinde beslenmeyle ilgili gereksinmeleri yeterince karşılanmamış olan bir kimse, yetişkinlik devrinde içki, sigara tiryakiliği, fazla konuşma, sakız çiğneme gibi ağızla ilgili aşırı davranışlar gösterebilir diyen kimdir?

Cevap: Freud
50- Aşağıdakilerden hangisi birincil gruplar arasında yer alır?

Cevap : Arkadaşlıklar
51- Aşağıdakilerden hangisi neden-sonuç arasındaki ilişkiyi bulma, benzerlikleri, farklılıkları ve eşitlikleri kavrayabilme yeteneğidir?

Cevap : Zekâ
52- Bir sınıfta öğrencilere, dersin öğretmeninin o gün derse gelemeyeceği yerine misafir bir öğretmenin ders vereceği söylenir. Daha sonra, öğretmenin sıcakkanlı biri olduğunu duymuş olan sınıftaki öğrenciler, öğretmeni çok sevmiş, aynı zamanda derse daha çok katılımda bulunmuşlardır.
Bu deneyi yapan kimdir?

Cevap : Asch
53- İnsanlarla tanıştığımızda özellikleriyle ilgili izlenim için ilk dikkatimizi çeken nedir?
Cevap : Fiziksel özellik
54- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Güvenirlilik
55- Bilme faaliyeti nasıl işler?

Cevap : Gelen malumat bilgi haline gelene kadar algı, hafıza, düşünce ve dil gibi süreçler tarafından işleme tutulur
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Final Çıkmış Sorular
56- Sosyal rol nedir?

Cevap : Sosyal roller, belirli sosyal konumlarla birleştirilen davranış kalıplarıdır
57- Etrafımızda olup biteni açıklayabiliyor olmak neden çok önemlidir?

Cevap : Olup biteni anlayabilmek ve kontrol altında tutabilmek için
58- Ana akım sosyal psikolojide insan ve sosyal dünya ilişkisi nedir?

Cevap : İkisi birbirinden ayrıdır.
59- Festinger’e göre tutumla ters hareket etmekte ne değişir?

Cevap : Davranışsal eğimler değişir
60- Kişinin tek başına kaldığı zamanlarda da davranış Ve fikirlerindeki değişmeyi sürdürmesi neyi gösterir?

Cevap : güçlü tutum değişikliğini
61- Sosyal Psikolojide önyargı ne olarak ele almaktadır?

Cevap : Sterotipik davranış
62- Gelen malumatı proseslemesinde pekte bilişsel bir çaba harcamadan yoksa bu prosesleme ne tür bir proseslemedir?

Cevap : Merkezi
63- Bilişsel tutarlılık ne demektir?

Cevap : tutum Ve biliş arasındaki dengedir
64- zihinsel-bilişsel yapılar neyi prosesler?
a) Uyarıları prosesler
b) Malumatı prosesler
c) Girdileri prosesler
d) Anlamı prosesler
e) Yukarıdakilerin hepsini prosesler

Cevap: d) Anlamı prosesler
65- otomatik tutum değişimlerin arkasında yaran
otomotiv proseslemeler nedir?

Cevap : kişiler malûmatı alır bilişsel çaba
harcamadan tepki veri
66- Şemin’e göre ne zaman neden sorusu sorulur?

Cevap : olayın bilinen akışı değiştiğinde.
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Vize(Soru Cevap)
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Sorular (1-7)

Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Final (2016-2018 Soruları)

 

Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Sorular
Sosyal Psikoloji -1 Anasayfa
Facebook
Facebook Sosyoloji Grubu
TOEFL FRAMMAR

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: