Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Vize Soruları

Türkiye’de sosyal hizmet uygulamaları vize soruları

1- “Kadın hakları ve ihlalleri konusunda bilgi toplamaya,
değerlendirmeye ve alternatif ve öncelikleri ortaya koymaya ve eylem
için karar vermeye çalışır” İfadesi sosyal hizmet uzmanının hangi
rolünü açıklamaktadır?
a) Klinik hizmet verici
b) Danışman
c) Savunuculuk
d) Değerlendirici
e) Harekete Geçirici

Cevap: d) Değerlendirici
2- Çocuk refahı alanında saptanan politikalara uygun olarak, çocuğun
ülke çapında bedensel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin
önündeki engelleri kaldırmayı ve çocuğun gelişimini en üst düzeyde
sağlamayı amaçlayan resmi, yerel, özel ve gönüllü hizmetlere denir?
a) Engelli refahı hizmetleri
b) Gençlik refahı hizmetleri
c) Kadın refahı hizmetleri
d) Yaşlı refahı hizmetleri
e) Çocuk refahı hizmetleri

Cevap: e) Çocuk refahı hizmetleri
3- Çocuk refahı alanında uygulanan sosyal hizmet uygulamalarında
çocuk ile ilgili dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Çocuğun evlat edindirilmesi
b) Çocuğun ailesinin yanında kalması
c) Çocuğun yüksek yararı hangisini gerektiriyorsa ona göre davranılması
d) Çocuğun koruyucu aileye verilmesi
e) Çocuğun kurum bakım ve korumasına verilmesi

Cevap: c) Çocuğun yüksek yararı hangisini gerektiriyorsa ona göre davranılması
4- Aile yaşamını korumak, desteklemek ve sorunların çözümüne
yardımcı olmak amacıyla aile bireylerine yönelik koruyucu-önleyici,
eğitici-geliştirici, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerin yanı sıra
rehberlik ve danışmanlık hizmetleri hangi kuruluş tarafından
verilmektedir?
a) Aile eğitim merkezleri
b) Sağlık merkezleri
c) Toplum merkezleri
d) Gençlik merkezleri
e) Aile danışma merkezleri

Cevap: e) Aile danışma merkezleri
5- Aşağıdakilerden hangisi huzurevlerine kabul koşullarından değildir?
a) Ruh sağlığı yerinde olmak.
b) Bulaşıcı hastalığı olmamak.
c) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak.
d) Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak.
e) Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da sürekli olarak
özel ilgi desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak.

Cevap: e) Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da sürekli olarak özel ilgi desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak.
TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Vize Soruları
6- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ne zaman kurulmuştur?
a) 2011 yılında
b) 1930 yılında
c) 1980 yılında
d) 1960 yılında
e) 1995 yılında

Cevap: a) 2011 yılında
7- ŞÖNİM (Şiddeti Önleme Merkezleri) hangi kanunla kurulmuştur?
a) 5393 sayılı kanun
b) 2828 sayılı kanun
c) 633 sayılı kanun hükmündeki kararname
d) 5395 sayılı kanun
e) 6284 sayılı kanun

Cevap: e) 6284 sayılı kanun
8- ÇODEM (Çocuk Destek Merkezleri)’de aşağıdaki programlardan
hangisi uygulanmaktadır?
a) Psiko-sosyal destek programı
b) Sosyal yardım programı
c) Sosyal destek programı
d) Psikolojik destek programı
e) Aile destek programı

Cevap: a) Psiko-sosyal destek programı
9- Ülke içi evlat edindirmelerde aracılık faaliyetleri hangi kurum
tarafından yürütülmektedir?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlükleri
b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
c) Sağlık Bakanlığı
d) İçişleri Bakanlığı
e) Milli Eğitim Bakanlığı

Cevap: b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Vize Soruları
10- Sosyal hizmet uygulama alanları, hangi yıllarda yerleşmeye başlayan
bir kavramdır?
a) 2011
b) 1950
c) 1920
d) 2013
e) 1960

Cevap: c) 1920
11- Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Danışma Hattı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Alo 112
b) Alo 911
c) Alo 153
d) Alo 189
e) Alo 183

Cevap: e) Alo 183
12- “İnsan sosyal bir varlıktır” fikrini ortaya atan bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Abraham Maslow
b) Mary Richmond
c) Emile Durkheim
d) Auguste Comte
e) İbn Haldun

Cevap: e) İbn Haldun
13- Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve
herhangi bir özrü bulunmayan yaşlının bakımı ile ilgili olarak hane
halkının tek başına veya diğer destek unsurlarına (komşu, akraba)
rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılara evde yaşamlarını
devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük
yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla sunulan hizmetlere
ne denir?
a) Gündüzlü Bakım Hizmeti
b) Yaşlı Hizmeti
c) Huzurevi Hizmeti
d) Evde Bakım Hizmeti
e) Toplum Merkezi Hizmeti

Cevap: d) Evde Bakım Hizmeti
14- Evlât edinecek kişi veya eşlerin, evlât edinilenden en az kaç yaş
büyük olması gerekmektedir?
a) 15
b) 40
c) 25
d) 65
e) 18

Cevap: e) 18
15- Sosyal hizmet uzmanlarının çalışabilecekleri kurumlardan biri olan
İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) hangi bakanlık bünyesinde
faaliyetlerini yürütmektedir?
a) Milli Eğitim Bakanlığı
b) Sağlık Bakanlığı
c) Başbakanlık
d) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Cevap: e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
16- Aşağıdaki özelliklere sahip olanlardan hangisi koruyucu aile olamaz?
a) En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olanlar
b) 18 yaş ve üstü olan kişiler
c) Türk vatandaşı olan ve Türkiye’de sürekli ikamet edenler
d) 25-65 yaş aralığında bulunanlar
e) Düzenli gelire sahip olan kişiler

Cevap: b) 18 yaş ve üstü olan kişiler
17- Sistem kuramının sosyal hizmette kulanımının öncüsü kimdir?
a) Mary Richmond
b) İbn-i Haldun
c) Ludwing Von Bertalanffy
d) Abraham Maslow
e) Emile Durkheim

Cevap: c) Ludwing Von Bertalanffy
TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Vize Soruları
18- Aşağıdakilerden hangisi korunan kişilerle ilgili olarak ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri) tarafından verilecek destek hizmetlerinden değildir?
a) Tedbir kararlarının uygulanmasının sonuçlarını ve kişiler üzerindeki
etkilerini izlemek.
b) Kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri
konularda rehberlik etmek.
c) Verilen tedbir kararıyla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesine
yönelik önerilerde bulunmak ve yardımlar yapmak.
d) Kişiler hakkında tedbir kararları almak
e) Psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve danışmanlık
yapmak.

Cevap: d) Kişiler hakkında tedbir kararları almak
19- Yaşlıların, yaşla ilgili bakış ve anlayışının gençlerin anlayış ve
bakışlarıyla örtüşememesinin yarattığı soruna ne denir?
a) Kültürel sorun
b) Kuşak sorunu
c) İletişimsizlik sorunu
d) Psikolojik sorun
e) Umutsuzluk sorunu

Cevap: b) Kuşak sorunu

Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları Vize Soruları
Anasayfa

Facebook
Sosyal Hizmetler Grubu

Ünite-1 online Test (Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları ana sayfaya gidiniz)

1- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin ana kuramlarındandır?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Sistem Kuramı

2- İnsanların ihtiyaçları ile ilgili ihtiyaçlar hiyerarşisi anlayışını ortaya koyan bilim adamı kimdir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Abraham Maslow

3- “Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.” İfadesi hangi kavramı tanımlamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Sosyal hizmetler

4- Sosyal hizmet uzmanının müracaatçı veya vaka savunuculuğu, sınıf savunuculuğu işlevi, sosyal hizmet uzmanının hangi rolünü ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Savunucu rolü

5- Sosyal hizmetlerden faydalanmak için başvuran ya da kendisiyle sosyal çalışma yapılan kişi, grup ya da topluluğa ne denir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Müracaatçı

6- Aşağıdakilerden hangisi sistem teorisi çerçevesinde doğal sistemler içinde değerlendirilebilir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Aile, arkadaşlık

7- Aşağıdakilerden hangisi makro sosyal hizmet müdahalesi olarak kabul edilir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Toplum

8- Mikro müdahale olarak kabul edilen bireylerle sosyal hizmetin öncüsü kimdir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Mary Richmond

9- Sosyal politika odaklı sosyal hizmet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Makro

10- Temel kavramlardan biri çevresi içinde birey olan teori aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Ekolojik Yaklaşım

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: