Tıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)

Tıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)

1- ICD’nin yapısını açıklayan genel bilgiler hangi ciltte yer almaktadır?
a)  2. Cilt
b)  1. Cilt
c)  4. Cilt
d)  3. Cilt
e)  5. Cilt

Cevap: a)  2. Cilt
2- Aşağıdakilerden hangisi hastalıklar için kod ve liste oluşturulurken aktif şekilde süreçte yer alan kuruluşlardan değildir?
a) Sağlık sigorta şirketleri
b) Maliye Bakanlığı
c) Sağlık servisleri
d) Hastaneler
e) Askeriye

Cevap: b) Maliye Bakanlığı
3)Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ‘başvuru nedenlerinin sınıflandırılması’ için Uluslararası Kurum tarafından geliştirilen ilk sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) RFID
b) ICD
c) RFEC
d) SNOMED
e) ICPC

Cevap: c) RFEC
4)Aşağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarında bilgiyi kodlamanın nedenleri arasında yer almaz?
a) Hatırlama çabukluğu
b) Dinamik yapısal hasta kayıtları
c) Maliyet tasarrufu
d) Kaynak aktarımı
e) Hastalık tedavi etkileşimini kontrol etme

Cevap: d) Kaynak aktarımı
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
5- ICD10 AM’in ilk baskısı hangi yıl yapılmıştır?
a) 2000
b) 2005
c) 2008
d) 1998
e) 1985

Cevap: d) 1998
6- Onkoloji için kullanılan ICD-O kaç eksenden oluşmaktadır?
a) 2
b) 3
c) 1
d) 5
e) 4

Cevap: a) 2
7- I- Tedavinin etkinliği
II- Morfoloji
III- Etyoloji
IV- Görülme sıklığı
V- Topografi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri KURAMSAL açıdan hastalıkların sınıflandırmasında kullanılacak nedenler arasında yer almaz?
a) I-IV
b) II-V
c) I-II-III
d) II-III-V
e) III-V

Cevap: a) I-IV
8- ICD’de yer alan morbidite (hastalığa yakalanma sıklığı) kodları kaç ülkede kullanılmaktadır?
a) 150
b) 138
c) 99
d) 56
e) 45

Cevap: c) 99
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
9- Tıbbi sekreterlerin bilmesi gereken terimlerden ‘Etyoloji’ ne anlama gelmektedir?
a) Hasta organı veya yeri dinleme
b) Belirti
c) Hastalığın nedenini araştırma
d) Teşhis
e) Kontrast madde ile inceleme yapmak

Cevap: c) Hastalığın nedenini araştırma
10- 1- Veri girişi
2- Sınıflandırma
3- Zamanlama
4- Geri çağırma
5- SunumYukarıdakilerden hangisi/hangileri elektronik sağlık kayıtlarının oluşturulmasındaki ana temalardandır?
a) 1-5
b) 2-3-4
c) 1-2-5
d) 1-2-3-4
e) 1-3-5

Cevap: a) 1-5
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
11- Aşağıda yer alan köklerden hangisinin anlamı yanlıştır?
a) Oste/o——kemik
b) Thorac/o—-Deri
c) Arthr/o—-eklem
d) Vertebr/o—-omur
e) Crani/o—-kafatası

Cevap: b) Thorac/o—-Deri
12- ICD’nin ülkemizdeki ilk kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Verimlilik göstergelerini belirleme
b) Performans değerleme çalışmaları
c) Kalite çalışmaları
d) Hasta takip sistemi
e) İlaç takip sistemi

Cevap: d) Hasta takip sistemi
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
13-Bir hastanın neden sağlık sistemine girdiğini gösteren ve bu kişi tarafından ortaya konulan sağlık hizmeti talebinin nedenlerini ifade eden ve üzerinde uzlaşılmış tanıma ne ad verilir?
a) Teşhis
b) Başvuru nedeni
c) Hasta hikâyesi
d) Tıbbi kayıt
e) Tedavi

Cevap: b) Başvuru nedeni
14- Aşağıdakilerden hangisi hem başvuru nedenlerini hem de var olan belirtileri kaydetmek için ideal bir sınıflandırma sistemidir?
a) ICD
b) SNOMED
c) ICPC
d) READ
e) RFEC

Cevap: c) ICPC
15-Avustralya, Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde ve tüm İskandinavya’da kullanılan ICPC sistemi aşağıdaki sistemlerden hangisiyle uyumlu şekilde kullanılmaktadır?
a) ICD-10
b) RFEC
c) ICD-9
d) READ
e) ICPC PLUS

Cevap: a) ICD-10
16- Sınıflandırmanın tarihçesine bakıldığında kodlama standartlarının oluşturulma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğum oranlarını araştırmak
b) Ölüm sebeplerini araştırmak
c) Bulaşıcı hastalıkları araştırmak
d) Yeni tanı yöntemleri geliştirmek
e) Kronik hastalıkları araştırmak

Cevap: b) Ölüm sebeplerini araştırmak
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
17- 1- Yönetsel işlevler
2- Maliyet belirleme
3- Klinik karar verme
4- Yasal düzenleme
5- Kalite geliştirmeYukarıdakilerden hangisi/hangileri sağlık bilgi sistemlerinin kapsadığı işlevlerdendir?
a) 1,3
b) 2, 3, 4, 5
c) Yalnız 5
d) Yalnız 4
e) 1, 2, 3

Cevap: a) 1,3
18- ICD10 AM kaç ciltten oluşur?
a) 1
b) 3
c) 4
d) 5
e) 2

Cevap: d) 5
19- ICD-10 kaç ciltten oluşur?
a) 3
b) 2
c) 6
d) 7
e) 1

Cevap: a) 3
20- Aşağıdakilerden hangisi READ sisteminin avantajlarındandır?
a) Sosyal ve psikolojik alanlarda yeterli belirginliğe sahip değildir.
b) Bazen çok spesifiktir.
c) Bilgilerin Read Klinik Kodları kullanılarak analizi, büyüklüğü ve ICD’nin yapısı yüzünden oldukça güç olabilir.
d) Yılda 4 kez yenilendiği için dinamik bir sistemdir
e) Spesifik başlayan her seviye ile 4 kırılımlı bir kodlama sistemidir

Cevap: d) Yılda 4 kez yenilendiği için dinamik bir sistemdir
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
21- ICD-10 Dünya Sağlık Örgütünden hangi yılda satın alınıp Türkçeye uyarlanmıştır?
a) 1995
b) 1985
c) 2000
d) 1950
e) 1965

Cevap: a) 1995
22- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yönetimi ve sunumuna ilişkin her türlü bilginin üretilmesi, iletimi ve etkin biçimde kullanılması için kullanılmaktadır?
a) Uzaktan erişim
b) Sağlık bilgi sistemi
c) Ulusal veri alt yapısı
d) Belge yönetimi
e) e-devlet

Cevap: b) Sağlık bilgi sistemi
23- Aşağıdakilerden hangisi ICD-10 CA (Kanada Uyarlaması)’yı diğer ülke sistemlerinden ayıran özelliklerden değildir?
a) Hastalıkların çevresel faktörleri açısından kodlama yapılabilir.
b) Hastalıkların görülme sıklıkları açısından kodlama yapılabilir.
c) Hastalıkların mesleki faktörleri açısından kodlama yapılabilir.
d) Hastalıkların risk faktörleri açısından kodlama yapılabilir.
e) Hastalıkların psiko-sosyal faktörleri açısından kodlama yapılabilir.

Cevap: b) Hastalıkların görülme sıklıkları açısından kodlama yapılabilir.
24- Tabular listeye göre hastalığın etkilediği vücut bölgesine yönelik kodlar aşağıdaki simgelerden hangisiyle belirtilir?
a) Nokta
b) Kama simgesi
c) Parantez
d) Yıldız simgesi
e) Köşeli parantez

Cevap: d) Yıldız simgesi
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
25- Amerika Birleşik Devletleri Sağlık İstatistikleri Ulusal Merkezi (NCHS) tarafından geliştirilen ve yalnızca tanıya yönelik olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) ICPC
b) ICD-10 CM
c) ICD-10 CA
d) RFEC
e) ICD-10 AM

Cevap: b) ICD-10 CM
26- ICD-10’un birinci düzeyinde Bölüm 1’de yer alan hastalık grubu aşağıdakilerde hangisidir?
a) Akıl ve davranış bozuklukları
b) Gebelik, doğum ve lohusalık dönemi hastalıkları
c) Enfeksiyon ve paraziter hastalıklar
d) Neoplaziler
e) Sindirim sistemi hastalıkları

Cevap: c) Enfeksiyon ve paraziter hastalıklar
27- Read klinik kodları oluşturulduğu yıllarda, ihtiyaçlara yönelik olarak ne kadar sürede güncellenmiştir?
a) Aylık olarak
b) 3 ayda bir
c) Haftalık olarak
d) 10 yıllık periyodlarla
e) 5 yıllık periyodlarla

Cevap: b) 3 ayda bir
28- Aşağıdakilerden hangisi bileşimsel terminolojilerin özelliğidir?
a) Kodlamada alternatif çözümlemeler yaratmak
b) Tıbbi kavramlara ait dil ailesi oluşturmak
c) Basit terimlerden komplike kavramlar yaratmak
d) Sınıflandırma aşamasına geçişi kolaylaştırmak
e) Çoklu kodlama sistemi yaratmak

Cevap: c) Basit terimlerden komplike kavramlar yaratmak
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
29- Bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan, daha küçük parçalara ayrılmayan, türememiş ancak kendisinden yeni sözcükler türetilebilen, türetme eki almamış sözcüklere ne ad verilir?
a) Ön ek
b) Tıbbi terim
c) Son ek
d) Kök
e) Yapı

Cevap: d) Kök
30-Dünya Sağlık Örgütü tarafından Alma Ata’da gerçekleştirilen birinci basamak sağlık hizmetleri konferansında ortaya konulan ve yeni bir sınıflandırma sisteminin geliştirilmesine neden olan ‘yeterli birinci basamak sağlık bakımı’ ilkesi aşağıdaki başlıkların hangisi altında kabul görmüştür?
a) Sağlık hizmetlerinde maliyet yönetimi
b) Hastalıkların sınıflandırılması
c) Evrensel sağlık kriterleri
d) 2000 yılına kadar Herkes için Sağlık
e) Doğru veri-doğru bilgi-kaliteli hizmet

Cevap: d) 2000 yılına kadar Herkes için Sağlık
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
31- Aşağıdaki sistemlerden hangisi sağlık hizmetini değerlendirme ve ödenen ücreti kontrol etme imkânı verir?
a) ICD-10 PCS
b) ICD-10 CA
c) ICD-10 AM
d) ICD-10 CM
e) ICD NA

Cevap: a) ICD-10 PCS
32- Kodlamanın verinin alındığı anda gerçekleştirildiği kod giriş tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Otomatik kodlama
b) Karar desteği ile serbest kod girişi
c) Desteksiz serbest kod girişi
d) Ses tanıma sistemi
e) Yarı yapılandırılmış veri girişi

Cevap: e) Yarı yapılandırılmış veri girişi
33- Aşağıdakilerden hangisi ICD-10 CA’nın dördüncü cildinde yer alır?
a) Hastalıkların ve yaralanmaların alfabetik dizini
b) Kanada sağlık girişimleri sınıflaması (CIHI) tabular listesi
c) Yaralanmaların dış etken kodları
d) Kanada Sağlık girişimleri sınıflaması alfabetik dizini
e) Hastalıklara ilişkin tabular liste

Cevap: d) Kanada Sağlık girişimleri sınıflaması alfabetik dizini
34- Hastalık sınıflandırması sistemine neoplazm sınıflandırması için dört haneli kod gerçekleştirilen hangi revizyonda eklenmiştir?
a) 10. revizyon
b) 7. revizyon
c) 9. Revizyon
d) 6. revizyon
e) 8. Revizyon

Cevap: c) 9. Revizyon
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
35- ‘-itis’ son eki ne anlama gelmektedir?
a) Kanama
b) İlgili
c) İltihap
d) Fıtık
e) Ağrı

Cevap: c) İltihap
36- Aşağıdaki sistemlerin hangisinde her bir terim için bir veya daha fazla anahtar kelime oluşturulur?
a) IDC-9
b) READ
c) ICD-10
d) ICPC PLUS
e) RFEC

Cevap: d) ICPC PLUS
37- Temeli patolojiye dayanan ve uluslararası sınıflandırma için dizayn edilmiş model aşağıdakilerden hangisidir?
a) READ
b) ICPC PLUS
c) SNOMED
d) UMLS (EVRENSEL MEDİKAL DİL SİSTEMİ)
e) ICD-10

Cevap: c) SNOMED
38- Aşağıda yer alan köklerden hangisinin anlamı yanlıştır?
a) Splen/o– dalak
b) Hepat/o—mide
c) Abdomin/o—-karın
d) Esophag/o—yemek borusu
e) Gloss/o—dil

Cevap: b) Hepat/o—mide
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
39- Nephropathy örneğinde yer alan ‘-pathy’ son eki ne anlama gelmektedir?
a) Genişleme
b) Ağrı
c) Fıtık
d) Büyüme
e) Hastalık

Cevap: e) Hastalık
40- ‘-logy’ son eki ne anlama gelmektedir?
a) Bilim
b) Hücre
c) Benzerlik
d) Uzmanlık
e) Araştırma

Cevap: a) Bilim
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
41- Read sisteminin 1982 yılında yalnızca kısa problem listesinden ve 25 koddan meydana gelen versiyonu, 1994 yılında kaç koda yükselmiştir?
a) 110,000
b) 90,000
c) 40,000
d) 150,000
e) 180,000

Cevap: a) 110,000
42- Ülkemizde 2005 yılına kadar ICD’nin kaçıncı versiyonu kullanılmıştır?
a) ICD-8
b) ICD-10
c) ICD-7
d) ICD-6
e) ICD-9

Cevap: a) ICD-8
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
43- Uluslararası Sağlık Girişimleri sınıflaması (ICHI) aşağıdakilerden hangisi için geliştirilmiştir?
a) Hastalık nedenlerinin sınıflandırılması
b) Cerrahi ve cerrahi olmayan girişimlerin sınıflandırılması
c) Bildirimi zorunlu hastalıkların sınıflandırılması
d) Ölüm nedenlerinin sınıflandırılması
e) İlaçların sınıflandırılması

Cevap: b) Cerrahi ve cerrahi olmayan girişimlerin sınıflandırılması
44- Aşağıdaki ICD versiyonlarından hangisi ülkemizde kullanılmamıştır?
a) ICD-9
b) ICD-10
c) ICD-7
d) ICD-8
e) ICD-5

Cevap: a) ICD-9
45- ICD-10 kaç yılında yayınlanmıştır?
a) 1975
b) 1967
c) 1995
d) 1992
e) 1999

Cevap: d) 1992
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
46-Dişçilik uygulamaları alanında kullanılan ICD-DA’nın çekirdek yapısında aşağıdakilerden hangisi temel alınmıştır?
a) ICD-10 CM
b) ICD-9
c) ICD-10
d) ICD-O
e) READ klinik kodlama sistemi

Cevap: c) ICD-10
47- ‘-ectomy’ son eki ne anlama gelmektedir?
a) İnceleme
b) Birleştirme
c) Açma
d) Yazma
e) Kesip çıkarma

Cevap: e) Kesip çıkarma
48- ICD’nin ülkemizdeki ilk kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hasta takip sistemi
b) Verimlilik göstergelerini belirleme
c) Performans değerleme çalışmaları
d) Kalite çalışmaları
e) İlaç takip sistemi

Cevap: a) Hasta takip sistemi
49- ICD’de yer alan mortalite (ölüm oranı) kodları kaç ülkede kullanılmaktadır?
a) 138
b) 5
c) 15
d) 140
e) 58

Cevap: a) 138
50-Verilerin yapılandırılmış bir şekilde toplanması için kullanılan stratejilerden hangisi kullanılan terimlerin indeksini üretir?
a) Kaynağa yönelik veri toplama
b) Yapılandırılmış veri girişi
c) Doğal dil işleme
d) Zamana yönelik veri toplama
e) Kodlama

Cevap: c) Doğal dil işleme
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
51- Tabular listeye göre ‘eş anlamlı’ terimleri aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?
a) Kama yıldız sistemi
b) Köşeli parantezler
c) Hariç tutulan terimler
d) Dahil edilen terimler
e) Parantezler

Cevap: d) Dahil edilen terimler
52- 1- Hastane bilgi sistemi
2- Koruyucu sağlık hizmeti takip programı
3- Hastalık istatistikleri
4- Tanıya yönelik işlemler
5- Süreç yönetimi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sağlık bilgi sistemlerinin önemli bölümünü oluşturan yapılardandır?
a) 1-2-3
b) 1-3-5
c) 1-3
d) 2-4
e) 1-2-3-4-5

Cevap: c) 1-3
53- 1- Sürece yönelik
2- Maliyete yönelik
3- Kaynağa yönelik
4- Hastaya yönelik
5- Probleme yönelikYukarıdakilerden hangisi/hangileri elektronik sağlık kayıt sistemleri hastaların verilerine ulaşmasını sağlayan yöntemlerdendir?
a) 1-2-3
b) 1-4-5
c) 2-5
d) 3-2-4
e) 3-5

Cevap: e) 3-5
54- 1- Performans göstergelerinin yer alması
2- Online kullanım olanağı
3- Otomatik kod atama özelliği
4- Cerrahi işlemlere özgü bölümlerin olması
5- Çoklu dil kullanımı
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ICD-11’de olması planlanan özelliklerden değildir?
a) 2-4
b) 3-5
c) 2-3
d) 1-4-5
e) 1-3-4

Cevap: e) 1-3-4
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
55- 1933 yılında ilk resmi yayını gerçekleşen SNDO sisteminin 5. Baskısında, cerrahi prosedürler için kaç eksen bulunmaktadır?
a) 3
b) 2
c) 1
d) 6
e) 4

Cevap: a) 3
56- Tabular listeye göre herhangi bir şekilde detaylı olarak tanımlanmamış hastalık tanılarının yanında yazılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nokta tire (._)
b) ‘ve’
c) NEC Başka Yerde Sınıflanmamış
d) NOS Başka Şekilde Belirtilmemiş
e) Hariç tutulan terimler

Cevap: e) Hariç tutulan terimler
57- ICD-10’da birinci düzeyde yer alan hastalıkların sınıflandırılması kaç bölümden oluşmaktadır?
a) 25
b) 9
c) 5
d) 21
e) 15

Cevap: d) 21
58- Aşağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarında bilgiyi kodlamanın nedenleri arasında yer almaz?
a) Dinamik yapısal hasta kayıtları
b) Hatırlama çabukluğu
c) Kaynak aktarımı
d) Maliyet tasarrufu
e) Hastalık tedavi etkileşimini kontrol etme

Cevap: c) Kaynak aktarımı
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
59- Hastalıklarla ilgili ilk istatistik çalışmaların temeli aşağıdakilerden hangisine dayanır?
a) Nüfusa ilişkin veriler
b) Enformasyon sistemlerine geçiş
c) Doğumdan beklenen yaşam süreleri
d) Ölüm verileri
e) Sağlık hizmetinin yapısı

Cevap: d) Ölüm verileri
60- 1- Yönetsel işlevler
2- Maliyet belirleme
3- Klinik karar verme
4- Yasal düzenleme
5- Kalite geliştirme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sağlık bilgi sistemlerinin kapsadığı işlevlerdendir?
a) 2, 3, 4, 5
b) 1,3
c) Yalnız 4
d) Yalnız 5
e) 1, 2, 3

Cevap: b) 1,3
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
61- Hastalıklarının Uluslararası Sınıflaması Nöroloji Uyarlaması-ICD NA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Nörolojik tanıların beş, altı, yedi kırılım seviyesinde kodlama olanağı
b) Bulaşıcı hastalıkların nedenleri açısından ICD-10’dan daha kapsamlıdır
c) Alfabetik indeks, kodlayıcılara kapsam ve kapsam dışı yönlendirmeleri ile doğru ve oldukça spesifik kodlama olanağı sağlar.
d) Çok boyutlu sınıflama olanağı sağlar.
e) Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilmiştir

Cevap: b) Bulaşıcı hastalıkların nedenleri açısından ICD-10’dan daha kapsamlıdır
62- Tıbbi terimlerde kullanılan ve ‘yokluk’ anlamına gelen olumsuzluk eki aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bi-
b) A-
c) Multi-
d) İm-
e) Contra-

Cevap: b) A-
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
63- Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü –Sağlık Bilişim Standartlar Kurulu tarafından sağlık terminolojileri için optimal özellikler ve geliştirme stratejileri hangi tarihte belirlenmiştir?
a) 2010
b) 2000
c) 2003
d) 1996
e) 1985

Cevap: d) 1996
64- Hastaların sağlık kayıtlarından alınan kodlanmış bilgilere özel sınıflandırma sistemi kullanılarak teşhis ve uygulamalar ile klinik hasta bakımı veri tabanı oluşturma işlemine ne ad verilir?
a)Sıralama
b) Kodlama
c) Süreç yönetimi
d) belge yönetimi
e)Standart geliştirme

Cevap: b) Kodlama
65- Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların uluslararası sınıflandırması için ülkemizde güncel olarak kullanılmaktadır?
a) Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması-9. Revizyon
b) Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması-10.revizyon
c) Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması-7.revizyon
d) Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması-8.revizyon
e) Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması-11.revizyon

Cevap: b) Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması-10.revizyon
66- ICD-10’da mortalite istatistikleri için kaç adet tabulasyon liste vardır?
a) 6
b) 1
c) 4
d) 3
e) 5

Cevap: c) 4
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
67-Bir tıbbi terimin başında kaç tane önek kullanılabilir?
a) 3
b) 2
c) 4
d) 1
e) 5

Cevap: d) 1
68-Tıbbi sekreterlerin bilmesi gereken terimlerden ‘Etyoloji’ ne anlama gelmektedir?
a) Hasta organı veya yeri dinleme
b) Teşhis
c) Hastalığın nedenini araştırma
d) Belirti
e) Kontrast madde ile inceleme yapmak

Cevap: c) Hastalığın nedenini araştırma
69- Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ‘başvuru nedenlerinin sınıflandırılması’ için Uluslararası Kurum tarafından geliştirilen ilk sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) RFEC
b) ICD
c) SNOMED
d) RFID
e) ICPC

Cevap: a) RFEC
70-Ölüm nedenlerinin uluslar arası listesi çalışması aşağıdaki kurum/kuruluşlardan hangisi tarafından sürdürülmektedir ?
a)Dünya sağlık örgütü
b)Tıbbi istatistik kurumu
c)Uluslar arası çalışma örgütü
d)Tabipler birliği
e)Dünya Aile hekimleri birliği

Cevap: a)Dünya sağlık örgütü
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
71- 1-Tedavinin etkinliği
2- Morfoloji
3- Etyoloji
4- Görülme sıklığı
5- Topografi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri KURAMSAL açıdan hastalıkların sınıflandırmasında kullanılacak nedenler arasında yer almaz?
a) 3-5
b) 2-5
c) 1-4
d) 2-3-5
e) 1-2-3

Cevap: c) 1-4
72- Bir olayı incelemek, aydınlatmak, bir gerçeği ortaya çıkarmak, herhangi bir konuda karara ya da sonuca varmak amacıyla derlenen, kayıt, gözlem, belge, görüş gibi ham materyale ne ad verilir?
a)Veri
b)Enformasyon
c)Sistem
d)Derleme
e)Bilişim

Cevap: a)Veri
73-Aşağıdakilerden hangisi klinik kodlama kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Sağlık çalışanları
b) Özel sağlık kuruluşlar
c) Klinik kodlayıcı
d) Sınıflama sistemi
e) Klinik dokümantasyonun kalitesi

Cevap: b) Özel sağlık kuruluşlar
74- ICD-10’da yer alan tüm hastalıkların ve hastalık etkenlerinin alfabetik dizinini (indeks) içeren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a)1. Cilt
b)2. Cilt
c)3. Cilt
d)4. Cilt
e)5. cilt

Cevap: c)3. Cilt
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
75- Hastalıkların, yaralanmaların ve işlemlerin nümerik veya alfa nümerik yapıda ifade edilmesine ne ad verilir?
a)Sınıflandırma
b)Terminoloji
c)Gruplandırma
d)Klinik kodlama
e)Veri kaydı

Cevap: d)Klinik kodlama
76- CIHI kod yapısında altıncı ve yedinci kırılımda yer alan kodlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a)Hastane türünü
b)Yapılan işlemin yöntemini
c)Hastalık sebebini
d)Hastalık bölgesini
e)Alerji derecesini

Cevap: b)Yapılan işlemin yöntemini
77- Aşağıdakilerden hangisi tıpta kullanılan işlemlere ve prosedürlere ilişkin geliştirilmiş sınıflandırma sistemlerinden biridir?
a)ICD-0
b)ICD-NA
c)ICD-10-CM
d)ICD-10-PCS
e)ICHI

Cevap: e)ICHI
78- Bir kodlama sistemi içinde tıbbi kavramların tek bir alfa-nümerik gruplamaya çevrilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zaman tasarrufu sağlamak
b) Bilgi yönetim sisteminin kalitesini arttırmak
c) Analizleri gerçekleştirmek
d) Kodlamayı kolaylaştırmak
e) Ortak dil oluşturmak

Cevap: c) Analizleri gerçekleştirmek
Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)
79-Yalnızca tanıya yönelik bir sistem olan ve işlemlerle ilgili kodların içermeyen sınıflandırma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) ACHI
b) ICHI
c) ICD10-CA
d) ICD10-CM
e) ICD10-PCS

Cevap: d) ICD10-CM
80- Aşağıdaki sistemlerden hangisi Avustralya’da geliştirilmiştir ve diğer sistemlerden farklı olarak kod sistemi yerine algoritmalardan ve operatörlerden yararlanmaktadır?
a) DOCLE
b) ICPC PLUS
c) ICD-10 CM
d) UMLS
e) ICD-7

Cevap: a) DOCLE
81- Aşağıdakilerden hangisi ICD-10’un alt kırılımlarının yer aldığı düzeydir?
a) 4. düzey
b) 5. düzey
c) 2. düzey
d) 3. düzey
e) 1. Düzey

Cevap: b) 5. düzey

Tıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri
Tıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri ANASAYFA
Facebook
TIBBİ DÖKÜMANTASTON VE SEKRETERLİK GRUBU

Editor

Editör

One thought on “Tıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri Soruları (Vize-Final)

 • Mayıs 28, 2020 tarihinde, saat 11:24 pm
  Permalink

  Hastalıkların, yaralanmaların ve işlemlerin nümerik veya alfa nümerik yapıda ifade edilmesine ne ad verilir?
  a)Sınıflandırma
  b)Terminoloji
  c)Gruplandırma
  d)Klinik kodlama
  e)Veri kaydı

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: