Segem Çıkmış Sorular-4

Segem Çıkmış Sorular-4

#1. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

#2. Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapan, sektörel uygulama ve gelişmeler çerçevesinde eğitim programları hazırlayan ve yurtiçi ve yurtdışından gelen talepler doğrultusunda yerinde veya bilgisayar destekli uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

#4. Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açıklama hangi şıkta verilmiştir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi tazminatın ödenebilmesi için zorunlu şartlardan değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Tarım Sigortaları kapsamında değildir?

#7. Sigortalı ve sigorta şirketinin tüm ilişkilerde birbirlerine karşı en üst düzeyde iyi niyetli olmalarını gerektiren prensip hangisidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubu sigortalarından değildir?

#9. Ex-Gratia ne demektir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme formunda yer almaz?

#11. Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlama, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı ve SPK gibi denetleyici kamu otoritelerinin karar almasına yardımcı olacak verileri hazırlama ve kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımı için gerekli verileri sağlama görevleri bulunan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Deprem gibi doğal afet risklerinin oluşturacağı katastrofik hasarların reasürans korunma maliyeti olan ve sigorta fiyatlamasına, riskin branşta yaratacağı hasar yüküne göre bir pay olarak fiyatlamada dikkate alınan pay aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Hasara Katılım Prensibinin şartlarından değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş hasarlar ve muallak hasarlar toplamının kazanılmış prime oranını ifade etmek için kullanılır?

#15. All-risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

#16. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personelene ad verilir?

#17. Sigortacılık sektörünün gözetim ve denetimini yapan kuruluş hangi şıkta verilmiştir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Segem Çıkmış Sorular-4

 

1. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

A) Eksik Sigorta

B) Aşkın Sigorta

C) Birlikte Sigorta

D) Zorunlu Sigorta

Cevap: B) Aşkın Sigorta
2. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta ettiren

B) Jeran

C) Lehdar

D) Zarar gören üçüncü şahıs

Cevap: C) Lehdar
3. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta ettiren

B) Jeran

C) Lehdar

D) Zarar gören üçüncü şahıs

Cevap: C) Lehdar
4. All-risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

A) Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır.
B) Tüm branşlarla ilgili riskleri kapsayan bir paket poliçedir.
C) Katastrofik riskleri sigortalama anlamı taşır.
D) Nakliyat sigortalarının bir diğer adı da all-Risks sigortalarıdır.

Cevap: A) Poliçede belirtilen istisnalar dışında,
tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu
teminatlardır.
5. Ex-Gratia ne demektir?
A) Poliçeye eklenen ek risklerle ilgili yazı
B) Havuzlarda yönetimi yüklenen şirket
C) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri
D) Hasar esaslı reasürans anlaşması

Cevap: C) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri
Segem Çıkmış Sorular-4

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş hasarlar ve muallak hasarlar toplamının kazanılmış prime oranını ifade etmek için kullanılır?
A) Hesap/muhasabe yılı
B) Fiyat
C) Hasar prim oranı
D) Komisyon

Cevap: C) Hasar prim oranı
7. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personelene ad verilir?
A) Underwriter
B) Denetçi
C) Teknik Personel
D) Broker

Cevap: C) Teknik Personel
8. Sigortacılık sektörünün gözetim ve denetimini yapan kuruluş hangi şıkta verilmiştir?
A) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
B) İç Denetim Kurumu
C) Bağımsız Denetim Şirketleri
D) Hazine Müsteşarlığı

Cevap: D) Hazine Müsteşarlığı
9. Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açıklama hangi şıkta verilmiştir?
A) Sigortalının riskini tanımladığı belgedir.
B) Sigorta şirketinin poliçeyi düzenlemeden önce sigortalıya riskinin sigortalanması ile ilgili özel ve genel şartları ve diğer bilgileri açıklamak amacıyla verdiği belgedir.
C) Sigortalı ile ilgili bilgilerin yer aldığı yasal düzenlemedir.
D) Sigorta poliçesinin bir diğer adıdır.

Cevap: B) Sigorta şirketinin poliçeyi düzenlemeden önce sigortalıya riskinin sigortalanması ile ilgili özel ve genel şartları ve diğer bilgileri açıklamak amacıyla verdiği belgedir.
10. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme formunda yer almaz?
A) Sigortacı ile acente
ye ilişkin unvan ve iletişim bilgileri
B) Sözleşme ile verilen teminatlar
C) Sigorta priminin miktarı ve ödeme şekli
D) Tazminat ödeme kuralları

Cevap: C) Sigorta priminin miktarı ve ödeme şekli
Segem Çıkmış Sorular-4

 

11. Sigortalı ve sigorta şirketinin tüm ilişkilerde birbirlerine karşı en üst düzeyde iyi niyetli olmalarını gerektiren prensip hangisidir?
A) Tazminat
B) Halefiyet
C) Azami iyi niyet
D) Sigortalanabilir menfaat

Cevap: C) Azami iyi niyet
12. Aşağıdakilerden hangisi Hasara Katılım Prensibinin şartlarından değildir?
A) İki ya da daha çok sayıda bulunan tazminat sigortası poliçeleri, aynı sigorta konusu ile ilgili ve yürürlükte olmalıdır.
B) Poliçelerin hepsi, hasara yol açan tehlikeyi temin etmiş olmalıdır.
C) Poliçeler, aynı sigortalının aynı menfaat ilişkisini temin etmiş olmalıdır.
D) Poliçelerde hasara katılımdan alıkoyacak bir hüküm içerebilir.

Cevap: D) Poliçelerde hasara katılımdan alıkoyacak bir hüküm içerebilir.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Tarım Sigortaları kapsamında değildir?
A) Kuraklık
B) Dolu
C) Sera
D) Büyük baş hayvan

Cevap: A) Kuraklık
14. Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlama, katılımcıların hak ve menfaatlerini kor
umak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı ve SPK gibi denetleyici kamu otoritelerinin karar almasına yardımcı olacak verileri hazırlama ve kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımı için gerekli verileri sağlama
görevleri bulunan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)
B) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)
C) Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)
D) Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)

Cevap: C) Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)
Segem çıkmış sorular
15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sigortalar Birliği’nin görevleri arasında yer almaz?
A) Sigor tacılık mesleğinin gelişmesini sağlamak
B) Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamak
C) Üyelerinin dayanışma, birlik ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde, ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak
D) Tazminat ödemelerini düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirmek

Cevap: D) Tazminat ödemelerini düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirmek
Segem Çıkmış Sorular-4

 

16. Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapan, sektörel uygulama ve gelişmeler çerçevesinde eğitim programları hazırlayan ve yurtiç
i ve yurtdışından gelen talepler doğrultusunda yerinde veya
bilgisayar destekli uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sigorta Tahkim Komisyonu
B) Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Merkezi (HATMER)
C) Türkiye Sigorta Birliği (TSB)
D) Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)

Cevap: D) Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)
17. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubu sigortalarından değildir?
A) Tontin Sigortası
B) Sermaye İtfa Sigortası
C) Emniyeti Suistimal Sigortası
D) Evlilik Sigortası

Cevap: C) Emniyeti Suistimal Sigortası
Çıkmış Sorular
18. Ekonomik kayıp doğuracak bir tehlikeyi veya onun olasılığını ifade etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini kullanırız?
A) Risk
B) Olasılık
C) Olasılıksızlık
D) İhtimal

Cevap: A) Risk
19. Aşağıdakilerden hangisi tazminatın ödenebilmesi için zorunlu şartlardan değildir?
A) Sözleşmede öngörülen rizikoların sözleşmede belirtilen süre içerisinde gerçekleşmesi
B) Sözleşmede öngörülen rizikoların sözleşmede belirtilen coğrafi alan ve/veya yerde gerçekleşmesi
C) Sigorta genel şartlarına ekli özel şartlar dahilinde gerçekleşmesi
D) Sigorta şirketinin reasürans anlaşması yapması

Cevap: D) Sigorta şirketinin reasürans anlaşması yapması
20. Deprem gibi doğal afet risklerinin oluşturacağı katastrofik hasarların reasürans korunma maliyeti olan ve sigorta fiyatlamasına, riskin branşta yaratacağı hasar yüküne göre bir pay olarak fiyatlamada dikkate alınan pay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hata/Yanılma Payı
B) Genel Gider Payı
C) Katastrof Payı
D) Aracı Komisyonu Payı

Cevap: C) Katastrof Payı

Segem Çıkmış Sorular-4

 

Facebook Segem Çıkmış Sorular-4
Facebook SEGEM ÇIKMIŞ SORULAR GRUBU

One thought on “Segem Çıkmış Sorular-4

 • Aralık 17, 2019 tarihinde, saat 11:37 am
  Permalink
  1. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

  A) Eksik Sigorta

  B) Aşkın Sigorta

  C) Birlikte Sigorta

  D) Zorunlu Sigorta

  Cevap: B) Aşkın Sigorta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: