SEGEM

Segem Çıkmış Sorular-4

Segem Çıkmış Sorular-4

#1. Aşağıdakilerden hangisi Hasara Katılım Prensibinin şartlarından değildir?

#2. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personelene ad verilir?

C) Teknik Personel

#3. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubu sigortalarından değildir?

#4. All-risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

#5. Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlama, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı ve SPK gibi denetleyici kamu otoritelerinin karar almasına yardımcı olacak verileri hazırlama ve kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımı için gerekli verileri sağlama görevleri bulunan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Sigortalı ve sigorta şirketinin tüm ilişkilerde birbirlerine karşı en üst düzeyde iyi niyetli olmalarını gerektiren prensip hangisidir?

C) Azami iyi niyet

Segem 2023 Eylül Sorusu

Sigortalı ve sigorta şirketi arasındaki ilişkilerde en üst düzeyde iyi niyeti gerektiren prensip “c) Azami iyi niyet” ilkesidir. Bu prensip, sigorta sözleşmesi tarafından belirlenen koşullara uymayı, doğru ve eksiksiz bilgi verilmeyi, hasar durumunda gerekli bilgilerin sağlanmasını ve sözleşmenin amacına uygun davranılmasını gerektirir. İyi niyet prensibi, sigorta sözleşmelerinin adaletli ve dürüst bir şekilde yürütülmesini sağlamak için önemlidir.

#7. Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapan, sektörel uygulama ve gelişmeler çerçevesinde eğitim programları hazırlayan ve yurtiçi ve yurtdışından gelen talepler doğrultusunda yerinde veya bilgisayar destekli uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş hasarlar ve muallak hasarlar toplamının kazanılmış prime oranını ifade etmek için kullanılır?

#9. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

#10. Ex-Gratia ne demektir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Sigortacılık sektörünün gözetim ve denetimini yapan kuruluş hangi şıkta verilmiştir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme formunda yer almaz?

#13. Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açıklama hangi şıkta verilmiştir?

#14. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

B) Aşkın Sigorta

Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali “B) Aşkın Sigorta” olarak bilinir. Bu durumda, sigorta bedeli sigorta konusunun değerinden daha yüksektir ve sigorta sözleşmesi aşkın sigorta olarak adlandırılır.

#15. Deprem gibi doğal afet risklerinin oluşturacağı katastrofik hasarların reasürans korunma maliyeti olan ve sigorta fiyatlamasına, riskin branşta yaratacağı hasar yüküne göre bir pay olarak fiyatlamada dikkate alınan pay aşağıdakilerden hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Aşağıdakilerden hangisi tazminatın ödenebilmesi için zorunlu şartlardan değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Tarım Sigortaları kapsamında değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Segem Çıkmış Sorular-4

 

1. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

A) Eksik Sigorta

B) Aşkın Sigorta

C) Birlikte Sigorta

D) Zorunlu Sigorta

Cevap: B) Aşkın Sigorta

2. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta ettiren

B) Jeran

C) Lehdar

D) Zarar gören üçüncü şahıs

Cevap: C) Lehdar

3. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta ettiren

B) Jeran

C) Lehdar

D) Zarar gören üçüncü şahıs

Cevap: C) Lehdar

4. All-risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

A) Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır.
B) Tüm branşlarla ilgili riskleri kapsayan bir paket poliçedir.
C) Katastrofik riskleri sigortalama anlamı taşır.
D) Nakliyat sigortalarının bir diğer adı da all-Risks sigortalarıdır.

Cevap: A) Poliçede belirtilen istisnalar dışında,
tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu
teminatlardır.

5. Ex-Gratia ne demektir?
A) Poliçeye eklenen ek risklerle ilgili yazı
B) Havuzlarda yönetimi yüklenen şirket
C) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri
D) Hasar esaslı reasürans anlaşması

Cevap: C) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri

Segem Çıkmış Sorular-4

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş hasarlar ve muallak hasarlar toplamının kazanılmış prime oranını ifade etmek için kullanılır?
A) Hesap/muhasabe yılı
B) Fiyat
C) Hasar prim oranı
D) Komisyon

Cevap: C) Hasar prim oranı

7. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personelene ad verilir?
A) Underwriter
B) Denetçi
C) Teknik Personel
D) Broker

Cevap: C) Teknik Personel

8. Sigortacılık sektörünün gözetim ve denetimini yapan kuruluş hangi şıkta verilmiştir?
A) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
B) İç Denetim Kurumu
C) Bağımsız Denetim Şirketleri
D) Hazine Müsteşarlığı

Cevap: D) Hazine Müsteşarlığı

9. Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açıklama hangi şıkta verilmiştir?
A) Sigortalının riskini tanımladığı belgedir.
B) Sigorta şirketinin poliçeyi düzenlemeden önce sigortalıya riskinin sigortalanması ile ilgili özel ve genel şartları ve diğer bilgileri açıklamak amacıyla verdiği belgedir.
C) Sigortalı ile ilgili bilgilerin yer aldığı yasal düzenlemedir.
D) Sigorta poliçesinin bir diğer adıdır.

Cevap: B) Sigorta şirketinin poliçeyi düzenlemeden önce sigortalıya riskinin sigortalanması ile ilgili özel ve genel şartları ve diğer bilgileri açıklamak amacıyla verdiği belgedir.

10. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme formunda yer almaz?
A) Sigortacı ile acente
ye ilişkin unvan ve iletişim bilgileri
B) Sözleşme ile verilen teminatlar
C) Sigorta priminin miktarı ve ödeme şekli
D) Tazminat ödeme kuralları

Cevap: C) Sigorta priminin miktarı ve ödeme şekli

Segem Çıkmış Sorular-4

 

11. Sigortalı ve sigorta şirketinin tüm ilişkilerde birbirlerine karşı en üst düzeyde iyi niyetli olmalarını gerektiren prensip hangisidir?
A) Tazminat
B) Halefiyet
C) Azami iyi niyet
D) Sigortalanabilir menfaat

Cevap: C) Azami iyi niyet

12. Aşağıdakilerden hangisi Hasara Katılım Prensibinin şartlarından değildir?
A) İki ya da daha çok sayıda bulunan tazminat sigortası poliçeleri, aynı sigorta konusu ile ilgili ve yürürlükte olmalıdır.
B) Poliçelerin hepsi, hasara yol açan tehlikeyi temin etmiş olmalıdır.
C) Poliçeler, aynı sigortalının aynı menfaat ilişkisini temin etmiş olmalıdır.
D) Poliçelerde hasara katılımdan alıkoyacak bir hüküm içerebilir.

Cevap: D) Poliçelerde hasara katılımdan alıkoyacak bir hüküm içerebilir.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Tarım Sigortaları kapsamında değildir?
A) Kuraklık
B) Dolu
C) Sera
D) Büyük baş hayvan

Cevap: A) Kuraklık

14. Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlama, katılımcıların hak ve menfaatlerini kor
umak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı ve SPK gibi denetleyici kamu otoritelerinin karar almasına yardımcı olacak verileri hazırlama ve kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımı için gerekli verileri sağlama
görevleri bulunan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)
B) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)
C) Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)
D) Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)

Cevap: C) Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)

Segem çıkmış sorular

15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sigortalar Birliği’nin görevleri arasında yer almaz?
A) Sigor tacılık mesleğinin gelişmesini sağlamak
B) Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamak
C) Üyelerinin dayanışma, birlik ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde, ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak
D) Tazminat ödemelerini düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirmek

Cevap: D) Tazminat ödemelerini düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirmek

Segem Çıkmış Sorular-4

 

16. Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapan, sektörel uygulama ve gelişmeler çerçevesinde eğitim programları hazırlayan ve yurtiç
i ve yurtdışından gelen talepler doğrultusunda yerinde veya
bilgisayar destekli uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sigorta Tahkim Komisyonu
B) Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Merkezi (HATMER)
C) Türkiye Sigorta Birliği (TSB)
D) Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)

Cevap: D) Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)

17. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubu sigortalarından değildir?
A) Tontin Sigortası
B) Sermaye İtfa Sigortası
C) Emniyeti Suistimal Sigortası
D) Evlilik Sigortası

Cevap: C) Emniyeti Suistimal Sigortası

Çıkmış Sorular

18. Ekonomik kayıp doğuracak bir tehlikeyi veya onun olasılığını ifade etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini kullanırız?
A) Risk
B) Olasılık
C) Olasılıksızlık
D) İhtimal

Cevap: A) Risk

19. Aşağıdakilerden hangisi tazminatın ödenebilmesi için zorunlu şartlardan değildir?
A) Sözleşmede öngörülen rizikoların sözleşmede belirtilen süre içerisinde gerçekleşmesi
B) Sözleşmede öngörülen rizikoların sözleşmede belirtilen coğrafi alan ve/veya yerde gerçekleşmesi
C) Sigorta genel şartlarına ekli özel şartlar dahilinde gerçekleşmesi
D) Sigorta şirketinin reasürans anlaşması yapması

Cevap: D) Sigorta şirketinin reasürans anlaşması yapması

20. Deprem gibi doğal afet risklerinin oluşturacağı katastrofik hasarların reasürans korunma maliyeti olan ve sigorta fiyatlamasına, riskin branşta yaratacağı hasar yüküne göre bir pay olarak fiyatlamada dikkate alınan pay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hata/Yanılma Payı
B) Genel Gider Payı
C) Katastrof Payı
D) Aracı Komisyonu Payı

Cevap: C) Katastrof Payı

Segem Çıkmış Sorular-4

 

Facebook Segem Çıkmış Sorular-4

Facebook SEGEM ÇIKMIŞ SORULAR GRUBU

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: