Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-13 Final Soruları

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-13 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi sonuçların yorumlanması aşamalarındandır?
a) Araştırma süreçleri
b) Yorum ve tartışma bölümü
c) Hepsi

Cevap: c) Hepsi

Not: Bu aşamada analizlerin bulguları özetlenir, bu bulgularla ilgili gerekli yorumlar yapılır ve son olarak da incelenen problem ile ilgili varılan bulgular göz önünde tutularak önerilerde bulunulur.

2- Tartışmada hangi sorulara yanıt verilmelidir?

Cevap: -Benim bu bulgu sayesinde bilime ne tur bir katkım oldu?
-Yaptığım çalışma, araştırma problemini çözümlememe ne şekilde yardımcı oldu?
-Çalışmamdan ne tur sonuçlar ve kuramsal sonuçlar çıkıyor?

Not: Araştırma Raporunun Hazırlanması:
• Araştırmanın sonuçlarının araştırmacı tarafından anlaşılır ve özet bir şekilde organize edilmesi aşamasıdır.
• Bir bilimsel çalışma süreci, o araştırmaya ilişkin bir rapor yazıldıktan ve yayınlandıktan sonra sonlanır. Araştırma sürecinin nasıl her aşaması çok önemliyse, yazılma ve yayınlanma süreci de o denli önemlidir.
• Problem ve amaç ortaya konulduktan sonra, analizler sonucunda elde edilen bilgiler rapor haline getirilerek sunulur.
• Verilerin toplanıp analizinden sonra son aşama olan raporlama aşamasında araştırma projesini özetleyen bir rapor hazırlanır.
• Genellikle araştırmayı yapanlar tarafından yapılan sözlü sunumların yanında genellikle yazılı bir rapor metninin hazırlanması istenir.
• Özelikle yazılı raporda çalışmanın her aşamasının kısaca belirtilmesi beklenir.
• Tüm proje, belirli araştırma sorularının tanımlandığı, yaklaşımların anlatıldığı, araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analizi prosedürlerinin benimsendiği ve sonuçlar ile temel bulguların sunulduğu bir yazılı rapor halinde belirtilmelidir.
• Araştırma raporunun ne düzeyde olacağı, içerisinde yer alacak bilgilerin kapsamının ne olacağı, raporu kullanacak kişiye göre araştırmacı tarafından da belirlenir.
• Çoğunlukla özet ve bulgular en başta verilerek raporu okuyacak kişilerin aradığı bilgilerin varlığını görmeleri ve zamanın çok kısıtlı olduğu durumlarda yöneticilere zaman kazandıracaktır. • Raporu yazacak olan araştırmacı elindeki bilgileri iyice kavramalıdır.
• Araştırma, sürekli ayrı konular üzerinde yapılır.
• Oysa bir araştırmacı her konuda uzman olamaz; bu nedenle konu hakkında okumalı ve o konunun terminolojisine alışmalıdır.
• Rapor yazmak da sözcüklerle düşüncelerin açıklandığı bir tür işlevdir.
• Sözcüklerin yönetiminde çok önemli yeri vardır ve bir iş hakkında konuşurken onun terminolojisini bilmek zorunludur.
• Rapor kimin için hazırlanıyorsa onun anlayabileceği ve yararlanabileceği bir dille yazılmalıdır. Yöneticilerin fazla okumaya vakitleri yoktur, raporun başına bu sebeple bir özet konulabilir.

• Araştırma bölümünde çalışanlar veya pazarlamacılar da rapordan daha ayrıntılı bilgi bekleyebilirler. Onlar için de geniş bilgi yeren ve soruları yanıtlayan bir rapor hazırlanmalıdır.

• Bu bazen iki veya üç ayrı rapor hazırlamak demektir.

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-13

3- Rapor yazma kurallarını tanımlayınız?

Cevap: Araştırmalar neticesinde elde edilen bulguların paylaşımında anlaşılırlığı sağlamak amacıyla genellikle kabul gören bazı kurallar oluşturulmuştur. Bunlara rapor yazma kuralları denir.

4- Aşağıdakilerden hangisi araştırma raporu bölümlerindendir?

a) başlık, özet, giriş
b) yöntem, bulgular
c) tartışma, sonuç
d) öneriler
e) hepsi

Cevap: e) hepsi

Not: Araştırma Raporlarında Dil ve Üslup (Akademik Dil):

• Rapor, akıcı bir dille yazılmalıdır. Uzun cümlelerden kaçınılmalı, kısa ve tek yargılı cümlelere yer verilmelidir.

• Cümle ve paragraf oluşturulmasında bağdaşıklığı sağlayacak unsurlar kullanılmalı, bağdaşıklığı bozacak ifadelerden kaçınılmalıdır.

• Cümlelerde öznel ifadeler yer almamalıdır. Terimleri ve teknik kavramlar sık ve gereksiz yere kullanılmamalıdır. İnandırıcı bir dil kullanılmalıdır.

• Üslup: Belirli bir kesime ait bir dil kullanmaktan (jargon), argo ve abartılı ifadelerden, konuyla ilgisiz resim ve şekillerden yazı içerisinde kaçınmak gerekir.

5- Rapor yazılırken kaynak gösterilmesi gereken bilgiler nelerdir?

Cevap:-Genel bilgilerin dışında kalan ve başkaları tarafından ifade edilmiş görüşler
-Başka kaynaklardan edinilen fikir ya da düşünceler

-Tablo ya da çizelgenin alındığı kaynaklar Kaynak gösterme metin içerisinde yapılabileceği gibi dipnotlarla da gerçekleştirilebilir. Kaynaklar metin içerisinde gösterilirken kullanılan kaynaktan aktarılan cümle ya da cümlelerin sonunda parantez açılarak gösterilir.

6- Kaynak Gösterme Yöntemleri nelerdir?

Cevap: Dipnotla kaynak gösterme,metin içinde kaynak göstermedoğrudan alıntılama / aktarma.

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-13

Not: Dipnotlar raporlarda üç ayrı şekilde düzenlenebilir. Sayfa sonunda; metin içerisine dipnot numarası konulur ve aynı sayfanın alt kısmına yararlanılan kaynakla ilgili açıklamalar yazılır. • Bölüm sonunda; metin içerisinde verilen rakamlar bölüm sonunda dipnotlar olarak toplanır ve bölüm sonlarında toplu olarak gösterilir. Eğer birden çok bölüm varsa her bölümde dip not numaralandırılması tekrar birden başlatılarak verilir ve her bölümle ilgili dipnotlar o bölümün sonuna yerleştirilir. • Rapor sonunda; Metin içerisinde kullanılan dipnotlar bir araya getirilir ve araştırmanın sonunda ayrı bir bölüm olarak düzenlenir.

7- Araştırmadan elde edilen verilerin işlenmesi ve çözümlenmesinden sonra elde edilen bilgiye ne ad verilir?

a) Bulgu
b) Veri
c) Hipotez
d) Yargı
e) Varsayım

Cevap: a) Bulgu

8- Aşağıdakilerden hangisi rapor yazımında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

a) Açık ve anlaşılır bir dille yazılmalı
b) Subjektif yargılardan kaçınılmalı
c) Araştırmacının duygularını da içermeli
d) Metin içinde üslup birliği sağlanmalı
e) İlgi çekici ve akıcı bir üslupla yazılmalı

Cevap: c) Araştırmacının duygularını da içermeli

9- Araştırmayı kısaca tanıtmak üzere hazırlanan özet sayfasına ne ad verilir?

a) Kapak sayfası
b) Bulgular
c) Tartışma
d) Öz
e) Ekler

Cevap: d) Öz

10- Bilimsel bir rapor yazımında, bir kaynaktan yapılan doğrudan alıntı, aşağıdaki durumların hangisinde doğrudur?

a) Araştırmacı kendi görüşlerini belirtiyorsa
b) Araştırmacı bir başka yazarın görüşlerini kendi cümleleriyle belirtiyorsa
c) Araştırmacı konuyla ilgili bir örnek veriyorsa
d) Araştırmacı elindeki istatistiki bilgileri yorumluyorsa
e) Araştırmacı bir ifade, tanım veya kavramı bir kaynaktan olduğu gibi alıp, çalışmasında kullanıyorsa

Cevap: e) Araştırmacı bir ifade, tanım veya kavramı bir kaynaktan olduğu gibi alıp, çalışmasında kullanıyorsa

11- Bilimsel rapor hazırlamada uluslararası kabul gören iki yazım tekniğinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Word
b) Excel
c) APA
d) SSCI

Cevap: c) APA

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-13

12- Raporlarda kaynak gösterme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Genel bilgilerin dışında kalan ve başkaları tarafından ifade edilmiş görüşler aktarılırken mutlak kaynak gösterilmelidir.
b) Başka kaynaklardan edinilen fikir ya da düşünceler aktarılırken mutlak kaynak gösterilmelidir.
c) Makalelerden yapılan atıflar dışında diğer alıntılar için kaynak göstermeye gerek yoktur.
d) Tablo ya da çizelgenin alındığı kaynaklar mutlaka gösterilmelidir.
e) Kaynaklar metin içerisinde de gösterilebildiği gibi, dipnotlar halinde de gösterilebilir.

Cevap: c) Makalelerden yapılan atıflar dışında diğer alıntılar için kaynak göstermeye gerek yoktur.

13- Aşağıda verilenlerden hangisi kaynak gösterme türleri arasında yer almaz?

a) Başlangıç sayfasında dipnot
b) APA (American Psychological Association)
c) MLA (Modern Language Association)
d) Sayfa sonunda dipnot
e) Bölüm sonunda dipnot

Cevap: a) Başlangıç sayfasında dipnot

14- Aşağıdakilerden hangisi alıntı yapıldığının belirtilmesi gerekmeyen durumlardan biri değildir?

a) Herkesçe bilinen, herkesçe tekrarlanan terimler.
b) Sözlük, ansiklopedi, el kitabı bilgilerindeki anonim yazılar.
c) Orijinalliği olmayan gözlem ve fikirler.
d) Atasözleri, deyişler
e) Yayımlanmasının üzerinden 20 yıl geçmiş makaleler

Cevap: e) Yayımlanmasının üzerinden 20 yıl geçmiş makaleler

15- Aşağıdakilerden hangisinde kaynak gösterirken uyulması gereken kural yanlış olarak verilmiştir?

a) Her bilimsel çalışmada, yararlanılan kaynakların listelendiği bir kaynakça bölümü bulunmalıdır.
b) Kaynakçada her kaynak yalnız bir kez yazılmamalı, atıf yapıldığı sayı kadar tekrar etmelidir.
c) Metin içinde gönderme yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır.
d) Kaynakçaya alınacak yapıtlar, yazarın bizzat okuyup yararlandığı yapıtlar olmalıdır.
e) Kaynakçada, ilgili yayının künyesi kurallara uygun olarak verilmeli, künye içindeki bilgi öğeleri tam ve doğru olmalıdır.

Cevap: b) Kaynakçada her kaynak yalnız bir kez yazılmamalı, atıf yapıldığı sayı kadar tekrar etmelidir.

16- Kaynakçada, yararlanılan kaynağa erişimi sağlayacak ölçüde bilgiye yer verilmesi gerekmektedir. Bu durumda aşağıdaki bilgilerden hangisinin kaynakçada yer almasına gerek yoktur?

a) Yazar adı
b) Yayın yılı
c) Yapıt adı
d) Yazarın çalışma alanları
e) Yayın yeri

Cevap: d) Yazarın çalışma alanları

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-13 Final Soruları

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-13 Final Soruları

AUZEF - Bilimsel Araştırma Teknikleri

AUZEF – Bilimsel Araştırma Teknikleri ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019

COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER

SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU

SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU

İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: