Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-14 Final Soruları

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-14 Final Soruları

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-14 Final Soruları

1- Evrensel kabul gören kurallar bütünüdür?

Cevap: Etik Sözlük anlamı olarak ahlaki bilim ya da ahlakla ilgili olarak tanımlanmaktadır. Ancak ahlak daha çok sosyal yaşamla ilgiliyken etik ise her türlü insan ilişkisini içermektedir.
2- Ülkemizde bilim etiği konusunda son yıllarda önemli ve etkin çalışmalar yapan en önemli kurumun adı nedir?

Cevap: TÜBA ( Türkiye Bilimler Akademisi )
Not: TÜBA’nın 14 Aralık 2001 tarihinde yayınladığı Bilim Etiği Konusunda basın duyurusundaki temel etik ilkeler bugün de aynen geçerlidir ve aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: Gerçeğe Uygunluk Bilimsel Araştırmanın Zarar Vermemesi Sorumluluk ve Haklar Yazarlar Kaynak Gösterme ve Alıntılar Bilim insanı ve Akademik Etkinliklerde Etik
3- Bilimsel yanıltmanın genelde iki biçimi olduğu bilinmektedir. Bunlar nelerdir?

Cevap:1- Özensiz Araştırma,
2- Disiplinsiz Araştırma
4- Bilimsel yanıltma “disiplinsiz araştırma” ve ………….. seklinde ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz?

Cevap:“bilimsel hile”
5- Disiplinsiz araştırmayı tanımlayınız?

Cevap: araştırma yapmayı bilmeyen bir araştırmacının yanlışlar yapması ve güvenilmez sonuçlar üretmesidir.
Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-14
6- …………… araştırmacının araştırmanın yöntemini ya da sonuçlarını kasıtlı olarak saptırması ya da değiştirmesidir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz?

Cevap:Bilimsel hile
Not: İşletme araştırmalarındaki etik konular genellikle iki nedenden kaynaklanır. İlki, araştırmacılar, araştırmalar esnasında kamuoyu ile sık sık ilişki kurma durumunda olup, kamudan elde edilen çok sayıda bilginin duygusal ya da yanlış anlamda kullanılma riski ile karşı karşıya olunmasıdır. İkincisi ise, çoğu işletme araştırmasının ticari endişelerle gerçekleştiriliyor olmasıdır. Bu ticari endişeler ve dolayısıyla kar elde etme baskısı, araştırmacıları, yöneticileri ya da müşterileri karşısında amaçtan saptırıcı uygulamalara yönlendirebilmektedir.
7- Objektif bir araştırma açık ilkelere sahip olmalıdır. Ancak işletmelerin uyguladıkları yasal araştırmalarda bile kasıtlı olarak cevaplayıcıların hakları çiğnenebilmektedir. Bunlar nelerdir?

Cevap: Özel bir ölçümün amacının gizlenmesi,
• Görüşmeye devam edebilmek için görüşmecinin cevaplayıcıya yalan söylemesi,
• İşbirliği sağlamak için yalan sunuş,
• Bir görüşme daha yapılacağının cevaplayıcıya söylenmemesi,
• Cevaplayıcının iznini almadan projektif testlerin kullanılması ve gözle görülmeyen ölçümlerin yapılması,
• Aynı üründe belirli özelliklerin dışındaki (örneğin renk gibi bir ürünün kalitesini etkilemeyen değişikliklerin) değişikliklerin cevaplayıcıda denenmesi veya ürün testlerinin yalandan yürütülmesi,
• Kişisel görüşmeleri kaydetmek için gizli kayıt araçlarının kullanımı ya da cevaplayıcının izni olmadan telefon görüşmelerinin kaydedilmesi,
• Konunun cevaplayıcıya tamamen anlatılmaması.
Not: Bir kişinin akademik kuralları ve gelenekleri kendisine haksız bir çıkar sağlamak amacıyla istismar etmesi akademik etik dışı davranış olarak ifade edilmektedir. Bu kavram, öncelikle intihali ve muvazaayı içermektedir. Bu kavramları kısaca açıklayacak olursak; • Muvazaa: eser sahibi ürününün kullanılmasından haberdar olması ve üçüncü kişilerin aldatılmasına yardım etmesi anlamına gelen bir aldatma türüdür. • İntihal: Kaynak göstermeden, yazarın adını belirtmeden bir eserden parçalar alma, kendininmiş gibi gösterme veya bir eserin bütününü kendine mal etme, aşırma demektir.
Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-14
8- Bir konuyu, aynı konuyla ilgili başka bir yerle bağlantılı kılma, orayı işaret etme, oraya bakılmasını isteme, gönderme olarak tanımlanır.Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a)atıf
b)açıklama
c)intihal
d)teori
e)bağlantılı kuram

Cevap: a)atıf
9- ……………………başka birisine ait bir ifadenin araştırmacı tarafından, kendi kelimeleriyle, tekrar ifade edilip uygun bir şekilde atıfta bulunulması ve kaynaklar listesinde gösterilmesidir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz?

Cevap:Açıklama
10- Türkiye Bilimler Akademisi (2002), intihali nasıl tanımlamıştır?

Cevap: ”Bir başkasına ait olan bir fikrin, buluşun, araştırma sonuçlarının veya araştırma ürünlerinin bir bölümünün ya da tümünün, hatta kitapların tümünün ya da bir bölümünün kaynak gösterilmeksizin istemli olarak kopya ya da tercüme edilip yazarın kendi üretimiymiş gibi gösterilmesine ” olarak ifade etmektedir.
11- İntihal ile ilgili olarak bir takım sonuçlara ulaşılabilir.Bunlar nelerdir?

Cevap: 1. İntihal yapan kişi, başka bir kişiye ait fikir ve çalışmaları kullanır.
2. Bu kullanma işi orijinal kaynak uygun bir biçimde belirtilmeden yapılmaktadır.
3. İntihal eylemiyle üçüncü şahıslar aldatılmak istenir.
4. Eylemin bilinçli ya da bilinçsiz yapılmış olması eylemin niteliğini değiştirmemektedir. Orijinal çalışmanın intihalci tarafından açımlanmış olması veya bir şekilde ifadede değişiklik yapılması da işlenen suçun niteliğini değiştirmemektedir.
12- Bir yazarın başka bir eserinde açıklamış olduğu görüşleri uygun bir şekilde atıfta bulunmadan ve kaynaklarda göstermeden bir başka eserinde tekrar kullanması ne denir?
a)kendinden intihal
b)bilinçsiz intihal
c)bilinçli intihal
d)hiçbiri

Cevap: a)kendinden intihal
13- Aşağıdakilerden hangisi araştırmacıların ve öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalarda intihale başvurma sebeplerindendir?
a) İntihalin kolayca yapılabiliyor olması
b) Tembellik ve beklentiler
c) Çalışmanın önemli bulunmaması veya ilgi çekmemesi
d) Akranlar içindeki statü
e) İyi zaman yönetimi

Cevap: e) İyi zaman yönetimi
Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-14
Not: İntihali belirleme konusunda bazı sitelerin yararlı olacağını belirtmektedir. Metin eşleştirme yöntemiyle çalışan bu sitelerin geniş bir veri bankası bulunmaktadır ve gönderilen metinleri buradaki metinlerle eşleştirmektedirler.
Bu sitelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
• iThenticate
• Plagiarismdetect
• Turnitin.
• DOC cop.
• EVE2 – Essay Verification Engine
• Glatt Plagiarism Screening
• Writeheck
14- Ülkemizde telif hakları 5846 sayılı hangi kanunla korunmuştur?

Cevap: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Not: Telif hakları ile ilgili olarak bilinmesi gereken en önemli iki konudan birincisi, bunun bir kanun ve kanuni bir işlem olduğu ve ikincisi de telif hakları ihlalleri ile ilgili işlemlerin standart yasal süreçler içerisinde yürütüldüğüdür. İntihal konusu ise akademik yazı ile ilgilidir ve zaman zaman hukuki süreçlere konu olsa da temel olarak üniversiteler veya okullar tarafından takip edilir.
15- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma etiği açısından uygun bir tutum değildir?
a) Kanıtların dikkatli bir şekilde toplanması ve kullanılması
b) Fikirlerin ve başkalarının eserlerinin dikkatli kullanılması
c) Söylemde nezaket ve ikna yolunun tercih edilmesi
d) Üretilen bilginin, mutlak doğruyu gösterdiğinin iddia edilmesi
e) Bilgi edinme sürecinde cevaplayıcılara zarar verilmemesi

Cevap: d) Üretilen bilginin, mutlak doğruyu gösterdiğinin iddia edilmesi
16- Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının etik sorumlulukları arasında yer almaz?
a) Kendi düşüncelerini doğrulamaya çalışmaktan kaçınma
b) Oluşturdukları kuramlara gerçeğin değişmez bilgisi olarak bakmama
c) Araştırma tasarımı ve yürütülmesinde temel ilkelere bağlı kalma
d) Toplumu ve doğayı ilgilendiren her türlü olgu, olay ve değerle uğraşma
e) Dürüst davranma

Cevap: a) Kendi düşüncelerini doğrulamaya çalışmaktan kaçınma
Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-14
17- “İntihal” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kopyalama
b) Aşırma
c) Akademik hırsızlık
d) Başkasının eserini kendine mal etme
e) Hepsi

Cevap: e) Hepsi
18- Bir araştırmanın saydamlığını, güvenirliğini, geçerliğini ve değerini olumsuz etkileyen hatalı, disiplinsiz, kasıtlı ya da özensiz tüm girişimler” ifadesi hangi kavramı tanımlamaktadır?
a) Bilimsel yanıltma
b) Bilimsel ihmal
c) Disiplinsiz araştırma
d) Kasıtlı sahtekârlık
e) Bilimsel saptırma

Cevap: a) Bilimsel yanıltma
19- Aşağıdakilerden hangisi işletme araştırmalarında etik dışı davranışların tarafları arasında yer almaz?
a) Kamuoyu
b) Araştırmacı
c) İşletme
d) Rakipler
e) Cevaplayıcı

Cevap: e) Cevaplayıcı
20- İşletmelerin uyguladıkları yasal araştırmalarda bile kasıtlı olarak cevaplayıcıların hakları çiğnenebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?
a) Özel bir ölçümün amacının gizlenmesi
b) İşbirliği sağlamak için yalan sunuş
c) Bir görüşme daha yapılacağının cevaplayıcıya söylenmemesi
d) Anketin amacının, tüm aşamalarının ve detaylarının cevaplayıcıya aktarılması
e) Görüşmeye devam edebilmek için görüşmecinin cevaplayıcıya yalan söylemesi

Cevap: d) Anketin amacının, tüm aşamalarının ve detaylarının cevaplayıcıya aktarılması
21- Eser sahibi ürününün kullanılmasından haberdar olması ve üçüncü kişilerin aldatılmasına yardım etmesi anlamına gelen aldatma türüne ne ad verilir?
a) Muvazaa
b) İntihal
c) Alıntı yapma
d) Kopyalama
e) Benzetme

Cevap: a) Muvazaa
Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-14
22- Kaynak göstermeden, yazarın adını belirtmeden bir eserden parçalar alma, kendininmiş gibi gösterme veya bir eserin bütününü kendine mal etme gibi aldatma işlemlerine ne ad verilir?
a) Muvazaa
b) Alıntı
c) İntihal
d) Benzetme
e) Tekrarlama

Cevap: c) İntihal
23- Aşağıdakilerden hangisi kişileri intihale başvurmaya sevk eden nedenlerden biri değildir?
a) İntihalin kolayca yapılabiliyor olması,
b) Çok iyi bir zaman yönetimi yapılması,
c) Tembellik,
d) Beklentiler,
e) Çalışmanın önemli bulunmaması veya ilgi çekmemesi

Cevap: b) Çok iyi bir zaman yönetimi yapılması,
24- Aşağıdakilerden hangisi intihali tespit etmeye yönelik program veya internet sitelerinden biri değildir?
a) iThenticate
b) Turnitin.
c) Plagiarismdetect
d) EVE2 – Essay Verification Engine
e) ULAKBİM

Cevap: e) ULAKBİM
Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-14 Final Soruları
AUZEF - Bilimsel Araştırma Teknikleri
AUZEF – Bilimsel Araştırma Teknikleri ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: