Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Final Soruları

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Final  Soruları

Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları Final  Soruları

1- Şiddet mağdurlarının korunmasında elektronik destek sistemi kapsamındaki uygulama nedir?

Cevap: Güvenlik butonu
2- Canlının oluşumundan yaşamın bitimine kadar devam eden süreç nedir?

Cevap: Yaşlanma
3- Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli hariç olmak üzere çocuk ile koruyucu aile olacak eşlerden yaşı küçük olan arasındaki yaş farkı kaç yaştan az olamaz?

Cevap: 18
4- Ülkemizde sosyal hizmet uygulamaları hangi tarihte tek çatı altında toplanmıştır?

Cevap: 2011
5- Aile ve toplum hizmetleri genel müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı (AEP) adı ile yetişkine yönelik bir program hazırlanmıştır. Bu programa göre eğitim nerede başlar?

Cevap: Ailede
6- Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü sosyal yardım faaliyetlerini yürütürken karşılaşılan sorunların giderilmesi noktasında TÜBİTAK ile ortaklaşa olarak hangi Projeyi başlatmış ve uygulamaya koymuştur?

Cevap: Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi
7- Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az kaç yaş büyük olması gerekmektedir?

Cevap: 18
8- SHU, müracaatçı kadınların kadın konuk evleri, toplum merkezleri, ŞÖNİM gibi kurum ve kuruluşlardan yararlanmasına yardımcı olur. Şeklinde ifade edilen davranış rolü nedir?

Cevap: Arabulucu
9- 0-12 yaş arası korunmaya ihtiyaç duyan çocukların bakım ve korunmalarının yapıldığı kuruluşlara ne denir?

Cevap: Çocuk yuvaları
10- Olgunun, ilgili sosyal çalışmacı tarafından ekonomi, eğitsel, sosyal, ruhsal, kültürel ailesel tüm boyutlarıyla incelenmesi sonunda toplanan bilgilerle oluşturulan raporuna ne denir?

Cevap: Sosyal inceleme raporu
11- Türkiye’de evlat edinme ya da koruyucu aile olmanın diğer gelişmiş ülkelere göre daha az olmasının nedeni nedir?

Cevap: Din
12- Aile, kadın, çocuk ve özürlü danışma hattı?

Cevap: Alo 183
13- “İnsan sosyal bir varlıktır” fikrini ortaya atan bilim adamı kimdir?

Cevap: İbn Haldun
14- Hangi çocuk hizmetleri ile ilgili faaliyet yürüten ana kurumlardan değildir?

Cevap: Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Final Soruları
15- İnsanların temel ihtiyaçları (ihtiyaçlar hiyerarşisi) hangi bilim adamı?

Cevap: Abraham Maslow
16- Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir özrü bulunmayan yaşlının bakımı ile ilgili olarak hane halkının tek başına veya diğer destek unsurlarına ( komşu, akraba) rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılara evde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla sunulan hizmetler?

Cevap: Evde bakım hizmeti
17- Çocuk refahı alanında saptanan politikalara uygun olarak, çocuğun ülke çapında bedensel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin önündeki engelleri kaldırmayı ve çocuğun gelişimini en üst düzeyde sağlamayı amaçlayan resmi, yerel, özel ve gönüllü hizmetlerdir?

Cevap: Çocuk refahı hizmetleri
18- Politika oluşturma ve yasal hizmetler sosyal hizmet uygulama alanlarından hangisine girer?

Cevap: Makro sosyal hizmet alanı
19- Denetimli serbestlik birimi hangi kurum bünyesinde kurulmuştur?

Cevap: Emniyet Genel Müdürlüğü
20- Kadının toplumsal cinsiyeti nedeniyle ön plana çıkan, kadınında öncelikle benimsediği anne ve eş rollerinde yaşadığı sorunların çözümü, anne ve eş olarak sağlıklı ilişkiler kurabilmesi amacıyla hangisi uygulanmaktadır?

Cevap: Anne-Çocuk Eğitim Programı
21- Evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini tanımaları, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilimleri evliliğe ve iyi bir başlangıç yapabilmelerini sağlamak için uygulanan program nedir?

Cevap: Evlilik öncesi Eğitim Programı
22- Sosyal hizmet mesleği hangi odak çerçevesinde değerlendirilen bir meslektir?

Cevap: Bilgi, beceri ve değer odaklı
23- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları bünyesinde sosyal yardım inceleme görevlisi kadrosunda çalışan personel?

Cevap: Sosyal Hizmet Uzmanı
24- Sosyal hizmet uzmanının çalışma planı hazırlama, zaman yönetimi, kalitenin sürdürülmesini gözleme, bilgi işleme işlevi hangi rolünü ifade etmektedir?

Cevap: İş yükü yöneticisi rolü
25- Erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişi, ifadesi hangi kavramı açıklamaktadır?

Cevap: Çocuk
26- “Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesinin ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli vew programlı hizmetler bütünüdür.” Aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Cevap: Sosyal hizmetler
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Final Soruları
27- Çocuğun refahı alanında uygulanan sosyal hizmet uygulamalarında çocuk ile ilgili dikkat edilmesi gereken husus nedir?

Cevap: Çocuğun yüksek yararı hangisini gerektiriyorsa ona göre davranılması
28- Hangisi korunan kişilerle ilgili olarak ŞÖNİM (şiddet önleme ve izleme merkezi) tarafından verilecek destek hizmetlerinden değildir?

Cevap: Kişiler hakkında tedbir kararları almak
29- Geçmişte sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi başkanlığı, Başbakanlık Aile Araştırmaları Kurumu gibi farklı kurum ve kuruluşları bünyesinde toplayan bakanlık hangisidir?

Cevap: Aile ve Sosyal Poltikalar Bakanlığı
30- ŞÖNİM (Şiddeti önleme merkezleri) hangi kanunla kurulmuştur?

Cevap: 6284 sayılı kanun
31- Yaşlıların, yaşla ilgili bakış ve anlayışının gençlerin anlayış ve bakışlarıyla örtüşememesinin yarattığı soruna ne denir?

Cevap: Kuşak sorunu
32- Çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini bir arada sunmak üzere her ilçede kurulması zorunlu olan merkezler?

Cevap: Sosyal Hizmet Merkezleri
33- Sosyal hizmetlerde açıköğretim ve ara elemanlar adlı kitap hangi yazara aittir?

Cevap: İlhan Tomanbay
34- Yaşlıların insan onur ve şahsiyetine yakışır bir şekilde hayatlarını sürdürebilmelerine ne denir?

Cevap: Yaşlı refahı
35- 60 yaş ve üzerindeki sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişye ne denir=?

Cevap: Yaşlı
36- Hangisi aile toplumla sosyal hizmet müdahalesi aşamalarından değildir?

Cevap: Danışmanlık
37- Aile Eğitim Programı hangi politikayı hedef alarak faaliyetlerini yürütmektedir?

Cevap: Koruyucu ve Önleyici bir sosyal politika
38- ÇODEM (Çocuk Destek Merkezleri) de programlardan hangisi uygulanmaktadır?

Cevap: Psiko-Sosyal Destek Programı
39- Yaşlanma ile karşılaşılan sorunlara karşı sosyal çalışmacı aşağıdaki hangi programı uygular?

Cevap: Sosyal tedavi, Sosyal Rehabilitasyon ve Sosyal Bakım Programı
40- Sosyal hizmetler kanun numarası hangisidir?

Cevap: 2828 sayılı kanun
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Final Soruları
41- Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanlarından biri olan Çocuk Şube müdürlükleri hangi kurum içerisinde yer alır?

Cevap: Emniyet Genel Müdürlüğü
42- Sosyal hizmet uzmanlarının çalışabilecekleri kurumlardan biri olan İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) hangi bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir?

Cevap: Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
43- Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, tercihen temel ana-baba eğitimleri ve koruyucu aile birinci kademe eğitimini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımı üstlenen koruyucu aile modeli?

Cevap: Sürekli Koruyucu Aile Modeli
44- Aşağıdaki özelliklere sahip olanlardan hangisi koruyucu aile olamaz?

Cevap: 18-25 yaş aralığında olan kişiler
45- Türkiye’de yaşlı sayılmak için gerekli yaş sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 60
46- Yaşlı hizmetleri ile ilgili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
47- Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma aşamalarından değildir?

Cevap: Ölüm
48- Yaşlı çevresine ya da topluma uyumu aksıyorsa sosyal uyumun sağlanması amacıyla hangi sosyal hizmet metodu uygulanır?

Cevap: Sosyal rehabilitasyon programı
49- Engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğüne bağlı kaç adet Özel Yaşlı Hizmet Merkezi bulunmaktadır?

Cevap: 15
50- “Irkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusu nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz konusu korku yüzünden, ilgili ülkenin korumasından yararlanmak isteyen kişi”
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: mülteci
51- Göçmen, sığınmacı ve mültecilere yönelik ülkemizde uygulanan sosyal hizmet müdahalesi nasıl bir uygulamaya dayandırılmaktadır?

Cevap: Genelci bir uygulamaya dayandırılmaktadır.
52- Üzerinde tam anlamı ile ittifak edilen bir tanımlaması olmayan yoksulluk kavramının ilk tanımı, kim tarafından yapılmıştır?

Cevap: 1901 yılında Seebohm Roventree
53- Kişilerin en temek ihtiyaçları olarak nitelendirilen; giyim, konut, yakacak, sağlık ve gıda yoksunluğu söz konusudur.
Yukarıda verilen tanım hangi yoksulluğu ifade eder?

Cevap: Mutlak yoksulluk
54- Şartlı sağlık yardımı kapsamında çocuk başına ödenen miktar kaç liradır?

Cevap: 30
55- Bünyesinde yoksulluk araştırmaları merkezi bulunan sivil toplum örgütü hangisidir?

Cevap: Deniz Feneri
56- Çocuk Koruma Kanunu?

Cevap: 5395
57- Çocuk adalet sisteminde Çocuk koruma kanunu kapsamında mahkemeye intikal eden çocuklarla ilgili sosyal çalışmacı ne yapar?

Cevap: çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çevresini gösteren bir sosyal inceleme raporu hazırlar.
58- Müracaatçının yaşadığı problemi önlemek için sosyal işlevselliğini artırmak ve ona bilgi, beceri kazandırmaktır. Bu açıklamaya göre sosyal çalışmacının rolü nedir?

Cevap: Eğitici / Öğretici Rolü
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Final Soruları
59- Müracaatçıların ihtiyaç duyduğu uygun hizmetlerle onları bağlantılandırmak, koordine etmek ve hizmetin sürekliliğini sağlamaktır. Bu tanıma göre sosyal çalışmacının rolü nedir?

Cevap: Vaka Yöneticisi Rolü
60- Denetimli serbestlik birimlerinde Denetimli Serbestlik Uzmanı olarak ifade edilen meslekler nelerdir?

Cevap: psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve öğretmendir.
61- Cezaevine yeni giren hükümlü-tutuklunun karşı karşıya kalacağı belirsizliğin ortadan kalkması için sosyal hizmet uzmanının yapacağı ilk iş nedir?

Cevap: “hükümlü ve tutuklu tanıma/takip formu”nu doldurarak ilk görüşmeyi gerçekleştirmek olmaktır.
62- sağlık nedir?

Cevap: “İnsanların fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan fonksiyonlarında tüm bir iyilik hali”
63- Üçüncü basamak tedavi edici sağlık hizmetleri ne tür sağlık hizmetleridir?

Cevap: Özel dal hastaneleridir. En yüksek tıp teknolojilerinin uygulandığı gelişmiş tedavi merkezleridir. Onkoloji hastaneleri, ruh sağlığı hastaneleri, sanatoryumlar, kalp-damar hastaneleri… gibi.
64- Çocuğun ihtiyaç duyduğu ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum kalması ve bunun çocuk üzerinde psikolojik sorunlara neden olması durumu hangi istismar çeşidini ifade eder?

Cevap: Duygusal istismar
65- Çocuk izlem merkezleri (ÇİM) Başbakanlığın hangi tarihli genelgesi ile çalışmaya başlamıştır?

Cevap: 2012
66- Şu anda Sağlık bakanlığına bağlı kaç çocuk izlem merkezi faaliyette bulunmaktadır?

Cevap: 13
67- Psikiyatri kliniklerinde çalışan sosyal hizmet uzmanının temel görevlerinden birisi nedir?

Cevap: hasta ile ilgili olarak, sosyal inceleme raporu hazırlamaktır
68- Tıbbi sosyal hizmetin amacı nedir?

Cevap: hastalığın tedavisinin önündeki tüm engelleri kaldırmaktır.
NOT: Kısaca söylemek gerekirse tıbbi sosyal hizmet; hastaların tedavisinin sağlıklı olarak yürütülmesinin önünde engel olarak görülen sorunlarını psikolojik, ekonomik ve sosyal destek sağlayarak çözmeye çalışan sosyal hizmet uygulamasıdır. Bu uygulamayı gerçekleştiren meslek elemanı ise tıbbi sosyal hizmet uzmanıdır.
69- Tıbbi sosyal hizmet nedir?

Cevap: Fiziksel hastalıkların neden olduğu veya fiziksel hastalıklara neden olan sosyal ve duygusal problemlerle ilgilenen ve sağlık kurumlarında yürütülen sosyal hizmet dalına tıbbi sosyal hizmet adı verilmektedir.
70- Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinin aşağıdakilerden hangisi kısaltılmış halidir?

Cevap: AMATEM
NOT: ÇEMATEM ise Çocuk Ergen ve Madde Bağımlılığı Tedavi merkezini ifade etmektedir. Bu merkez, AMATEM gibi madde bağımlılığı üzerine tedavi çalışmaları yapan bir merkez olup, merkezin müracaatçıları çocuklar ve ergenlerdir.
71- Madde bağımlılarının tedavi sonrasında karşılaşabilecekleri sorunlardandır?

Cevap: barınma sorunu, istihdam sorunu, ailevi sorunlar
72- Madde bağımlılarının tıbbi tedavi sürecinde kullanılan maddelerin vücuttan atılmasını sağlayan tedavi modeline ne denir?

Cevap: Detoksifikasyon
73- Acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı oluşturulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılamamış çocuklar için, temel ana-baba eğitimleri ve Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimini almış profesyonel kişi ve ailelerin sağladığı birkaç gün ile en fazla bir ay arasında değişen bakımı sağlayan koruyucu aile modeli hangisidir?

Cevap: Geçici Koruyucu Aile Modeli
74- Yatılı bir sosyal hizmet kuruluşu olup, her ilin sosyal, kültürel açıdan çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde tercihen il merkezinde okul ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil dairelerde 5 ila 8 çocuğun kaldığı evler hangisidir?

Cevap: Çocuk evleri
75- Mikro müdahale olarak kabul edilen bireylerle sosyal hizmetin öncüsü kimdir?

Cevap: Mary Richmond
76- Mary Richmond’ın 1915 yılında yayınladığı kitabın adı nedir?

Cevap: Sosyal Teşhis
77- Çevre ve insanlar arasında aktif katılımdan ortaya çıkan  nedir?

Cevap: Enerji

 

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Final Soruları

Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları Final Soruları
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: