Sosyoloji Tarihi-1 Soruları

Sosyoloji Tarihi -1 Soruları

Sosyoloji Tarihi -1 Soruları

1. Yasalar olayların doğasından çıkan zorunlu ilişkilerdir.‟ Bu söz hangisine aittir?

A) Durkhaim
B) Comte
C) Marx Montesquieu
D) Condorcet
E) Ali Rıza Bey

Cevap: B) Comte

2. Hegel‟e göre varlığın özü hangisidir?

A) Zıtlıklar
B) Doğal yaşam
C) Leviathan
D) İklim
E) Irk

Cevap: A) Zıtlıklar

3. Proudhon‟a göre siyasi düzen birbiri ile çelişen iki temel ilkeye dayanır. Bunlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzen- ilerleme
B) Düzen- otorite
C) Otorite- özgürlük
D) Özgürlük
E) Milli ruh

Cevap: C) Otorite- özgürlük

4. Marx‟a göre Modern toplumun Temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endütriyel ve bilimsel olması
B) Kapitalist
C) İlkelerinin Olması
D) Antik Olmaları
E) Feodal OlmalarıCevap: A) Endütriyel ve bilimsel olması

5. Marx‟a göre kapitalizmin özü hangisidir?

A) Kar arayışı
B) Üretim Arayışı
C) Siyaset Teorisi
D) Hukuk
E) hiçbiri

Cevap: A) Kar arayışı

6. İş alanında yabancılaşmanın dört boyutu vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Ürettiği nesneye
B) Üretim sürecine
C) Kendisine
D) Topluma
E) Ailesine

Cevap: E) Ailesine

7. Aşağıdakilerden hangisi devletin bastırıcı aygıtları (DBA) arasında yer almaz?

A) Polis teşkilatı
B) Mahkemeler
C) Hapishaneler
D) Ordu
E) Medya

Cevap: E) Medya

8. ‟İnsanlar kendi ………. kendileri yaparlar.‟ boşluğu doldurunuz?

A) Geleceklerini
B) Ailelerini
C) Özgürlüklerini
D) Tarihlerini
E) Hayatlarını

Cevap: D) Tarihlerini

9. Tocqueville göre Eşitlikçi modern toplumlarda, devletin despotikleşmesi nasıl engellenebilir?

A) Adem-i merkeziyet(yerinden yönetim)
B) Tek merkezli yönetim
C) Proleter sınıfın yönetimi
D) Sivil toplum örgütlerinin teşviklerinin
durdurulması
E) Yerinden yönetime karşı gelerek

Cevap: A) Adem-i merkeziyet(yerinden yönetim)

Sosyoloji Tarihi-1 Soruları

10. Tocqueville için hangi niteleme doğrudur?

A) Anarşist
B) Aristokrat
C) Kapitalist
D) Faşist
E) Hiçbiri

Cevap: B) Aristokrat

11. Tocqueville‟ye göre siyasal bir tartışma ve fikir alışverişinin olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Siyasal tutum
B) Fikir çatışması
C) Özgürlük
D) Devrim
E) İhtilal

Cevap: C) Özgürlük

12. Comte aşağıdaki hangi iki siyasal düşünürün önemini kabul eder?

A) Aristo ve Hobbes
B) Platon ve Aristo
C) Socrates ve Platon
D) Montesquieu ve Condorcet
E) Hobbes ve Platon

Cevap: A) Aristo ve Hobbes

13. Leviathan hangisinin eseridir?

Cevap: A) Hobbes

14. Tocqueville Eski rejim- Devrim- Modern toplum sürecinde hangi sınıftan söz etmez?

A) Aristokrasi
B) Burjuvasi
C) Köylüler
D) İşçiler
E) Öğretmenler

Cevap: E) Öğretmenler

15. Tocqueville‟nin „Eski rejim ve devrim‟ eseri hangi eserle paralellik arz eder?

A) Romalıların büyüklük ve çöküş nedenleri üzerine düşünceler
B) Kapital
C) Leviathan
D) İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları
E) Fransa‟da sınıf mücadeleleri

Cevap: A) Romalıların büyüklük ve çöküş nedenleri üzerine düşünceler

16. İttihat ve Terakki Cemiyeti hangi düşünce sisteminden ilham alarak ismini koydu?

A) Anarşizm
B) Marksizm
C) Pozitivizm
D) Sosyalizm
E) Materyalizm

Cevap: C) Pozitivizm

17. Comte‟nin insanlık dinini kabul eden pozitivist Jön Türk lideri kimdir?

A) Ahmet Cevdet Paşa
B) Ahmet Rıza Bey
C) Prens Sabahattin
D) Namık Kemal
E) Abdullah Cevdet

Cevap: B) Ahmet Rıza Bey

18. Comteye göre insan ?

A) Ülkü
B) Karekter
C) ulu varlık (Grand-Être)
D) Canlı Varlık
E) Hepsi

Cevap: C) ulu varlık (Grand-Être)

Sosyoloji Tarihi-1 Soruları

19. Comte‟a göre sosyolojinin gerçek inceleme nesnesi nedir?

A) Tarih
B) İnsanlık tarihi
C) Din
D) Coğrafya
E) Hepsi

Cevap: B) İnsanlık tarihi

20. Comte kendi entellektüel yolculuğunda hangi iki safhadan bahseder ?

A) Düzen ve ilerleme
B) Ulu-Varlık
C) Ordem ve progresso
D) İnsanlık- felsefe
E) Bilimi Felsefileştirmeye- Felsefeyi Din‟e dönüştürmeye

Cevap: E) Bilimi Felsefileştirmeye- Felsefeyi Din‟e dönüştürmeye

21. Karl marx hangi düşünürden etkilenerek diyalektik materyalizmi kurmuştur?

A) Comte
B) Durchaim
C) Engels
D) Hegel
E) Platon

Cevap: D) Hegel

22. Hegel‟e göre devletin içeriğini hangisi meydana getirir?

Cevap: A) Milli ruh

23. Hangisi Hegel‟i tanımlayan düşünce biçimleridir?

A) Cumhuriyetçi
B) Halkçı
C) Devrimci
D) Milliyetçi ve tutucu
E) Tutucu ve cumhuriyetçi

Cevap: D) Milliyetçi ve tutucu

24. Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx‟ı en fazla etkileyen anarşist düşünürdür?

A) Comte
B) Saint simon
C) Adam Smith
D) Ricardo
E) Proudhon

Cevap: E) Proudhon

25. „Mülkiyet nedir?‟ adlı eserin yazarı hangisidir?

A) Proudhon
B) Karl marx
C) Durchaim
D) Adam Smith
E) Hobbes

Cevap: A) Proudhon

26. Karl Marx Felsefenin Sefaleti eserini hangi yazar- eser ikilisine eleştiri olarak yazmıştır?

A) Comte – Sefaletin felsefesi
B) Prouthon – Sefaletin felsefesi
C) Prouthon – Mülkiyet nedir?
D) Hobbes – Leviathan
E) Montesqueiue – Kanunların ruhu

Cevap: B) Prouthon – Sefaletin felsefesi

Sosyoloji Tarihi-1 Soruları

27. Kendisini anarşist olarak niteleyen ilk kişi kimdir?

A) Pierre – Joseph Proudhon
B) Karl Marx
C) Comte
D) Durkehim
E) Leviathan

Cevap: A) Pierre – Joseph Proudhon

28. Fransız düşünür, ütopyacı bir sosyalist ve „mülkiyet hırsızlıktır!‟ sözüyle tanınan düşünür hangisidir?

A) Karl Marx
B) Proudhon
C) Comte
D) Durchaim
E) Sant Simon

Cevap: B) Proudhon

29. Louis Adolphe Thiers‟in meşhur „Kral hüküm sürer. Fakat yönetmez.‟ Sözünü „Halk hüküm sürer. Fakat yönetmez.‟ şeklinde uyarlayan düşünür kimdir?

A) Karl Marx
B) Comte
C) Proudhon
D) Hobbes
E) Montesqueiue

Cevap: C) Proudhon

30. Hangisi pozitivizmin şiarı olarak nitelendirilir?

A) İnsanlık
B) Toplumsa statik-Toplumsal Dinamik
C) Ulu-;Varlık
D) Düzen ve ilerleme
E) Ordem

Cevap: D) Düzen ve ilerleme

31. Komünist manifesto yazarı kimdir?

A) Comte
B) Hobbes
C) Sant Simon
D) Adam Smith
E) Karl Marx

Cevap: E) Karl Marx

32. „Bugüne kadar var olan bütün toplumların tarihi, sınıf çatışmaları tarihidir.‟ Sözü ile daha sonraki bütün eserlerinin temel düşüncesini teşkil edecek olan düşünür hangisidir?

A) Karl Marx
B) Adam Smith
C) Sant Simon
D) Comte
E) Proudhon

Cevap: A) Karl Marx

33. „Fransa‟da Sınıf Mücadeleleri‟ , „:Louis Bonaparte‟in Onsekiz Brumeri‟, „Komünist Manifesto‟ ve „Kapital‟ eserlerini‟ yazar düşünür kimdir?

A) Proudhon
B) Karl Marx
C) Montesqueiue
D) Adam Smith
E) Sant Simon

Cevap: B) Karl Marx

34. Birinci enternasyonel‟ nerede kuruldu?

A) Berlin
B) Paris
C) Amsterdam
D) Londra
E) Viyana

Cevap: D) Londra

35. „Birinci enternasyonel‟ kaç yılında kurulmuştur?

Cevap: A) 1864

36. „Birinci enternasyonel‟ kaç yılında sona ermiştir?

Cevap: A) 1876

Sosyoloji Tarihi-1 Soruları

37. Genç hegelcilerin (sol) hangisini savunduğu söylenemez?

A) Prusya‟nın mükemmellikten çok uzakta olduğunu
B) Tarihsel diyalektiğin tamamlanmış olduğu
C) Kilise‟ye ve özellikle Lutherciliğe ve bu mezhebin dinî propagandasına karşı çıktıkları D) Toplumun geniş ve derin bir dönüşüm geçirmesi gerektiğini savunmaları
E) Hiçbiri

Cevap: B) Tarihsel diyalektiğin tamamlanmış olduğu

38. Sınıf çatışmasını inceleyen yazarlar?

A) Marx Ve Engels
B) Comte Ve Engels
C) Eflatun Ve Marx
D) Saint Simon Ve Durkheim
E) Hegel Ve Andorro

Cevap: A) Marx Ve Engels

39. Anarşist düşünür?

A) Proudhon
B) Karl Max
C) Comte
D) Saint Simon
E) Durkheim

Cevap: A) Proudhon

40. Düzen ve ilerleme şiarı aşağıdakilerden hangi ikisine tekabul eder?

A) Ulu- Varlık
B) Toplumsal dinamik
C) Toplumsal dinamik – Toplumsal Statik
D) Ordem ve progresso
E) Düzen ve hiyerarşi

Cevap: C) Toplumsal dinamik – Toplumsal Statik

41. Marx‟a göre toplumun temelini ne oluşturur?

A) Altyapı
B) Üstyapı
C) Üretim güçleri
D) Bilim
E) Üretim ilişkileri

Cevap: A) Altyapı

42. Marx‟ın tarih ve toplum görüşü nasıl bir nitelik taşır?

A) Biçimsel
B) Düzen
C) Düzen ve ilerleme
D) Evrimci
E) Hiçbiri

Cevap: D) Evrimci

43. Marx‟ın düşünce sisteminin en temel özelliği hangisidir?

A) Liberalizm
B) Tarihsellik
C) Anarşist
D) İnsanlık
E) Din

Cevap: B) Tarihsellik

44. Marx, toplumu yapısal olarak birbiriyle ilişkili bir bütün olarak gören yaklaşımı (holizm) hangi düşünürlerden ödünç almıştır?

A) Comte- Durchaim
B) Comte- Hegel
C) Hegel-Durchaim
D) Hegel- Montesqueiue
E) Comte

Cevap: D) Hegel- Montesqueiue

45. Marx‟a göre toplumsal sınıfların ortaya çıkmasına aşağıdakilerden hangisi yol açmıştır?

A) Mülkiyet ilişkileri
B) İnsanlık İlişkileri
C) Devlet Politikaları
D) Yönetim Şekilleri
E) Hepsi

Cevap: A) Mülkiyet ilişkileri

Sosyoloji Tarihi-1 Soruları

46. „insanlar belli bir sınıfa ait olarak doğarlar.‟ Sözü kime aittir?

A) Durchaim
B) Saint Simon
C) Comte
D) Karl Marx
E) Adam Smith

Cevap: D) Karl Marx

47. „Üretkenliğe belli bir biçimde dahil olan bireyler, belirli toplumsal ve siyasal ilişkilere girerler.‟ Sözünü kim söylemiştir?

A) Karl Marx
B) Durchaim
C) Saint Simon
D) Adam Smith
E) Comte

Cevap: A) Karl Marx

48. Marx‟a göre toplumun sınıflara bölünmesi aşağıdaki hangi dünya görüşlerini ortaya çıkarmaz?

A) Siyasal
B) Etik
C) Felsefi
D) Dini
E) Ekonomi

Cevap: E) Ekonomi

49. “Her çağda, hakim sınıfın fikirleri, hakim fikirlerdir. Yani toplumda egemen maddi güç olan sınıf, aynı zamanda egemen entellektüel güçtür. Maddi üretimin araçlarını elinde tutan sınıf, aynı zamanda entellektüel üretimin araçlarını da denetim altında tutar” diyen düşünür hangisidir ?

A) Adam Smiht
B) Montesquieu
C) Saint- Simon
D) Karl Marx
E) Durckheim

Cevap: D) Karl Marx

50. Aguste Comte Pozitif Felsefeyle esas olarak neye yönelmiştir?

A) Moderniteyle birlikte ortaya çıkan sorunlara
B) İnsanlık Dini‟ne
C) İnsanlık tarihine
D) Kral ve klise sorunlarına
E) Düzen ve ilerleme

Cevap: A) Moderniteyle birlikte ortaya çıkan sorunlara

51. Sınıf bilinci için gerekli olmayan?

A) Dindaşlık
B) Siyasal İktidar
C) İdeoloji
D) Üretim Tarzı
E) Hepsi

Cevap: A) Dindaşlık

52. Marx hangisi üst yapı değildir?

A) Devlet
B) Ekonomi
C) Hukuk
D) Aile Yapısı
E) İdeoloji

Cevap: B) Ekonomi

53. İnsanların varlığını belirleyen bilinçleri değildir; tam tersine, onların ………………. bilinçlerini belirler”. Aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle tamamlanır?

A) Toplumsal dinamik
B) Toplumsal statik
C) Toplumsal varlığı
D) Toplumsal fizik
E) Pozitif felsefe

Cevap: C) Toplumsal varlığı

54. Marksist terminolojiye göre hangisi üst yapı değildir?

A) Devlet
B) Ekonomi
C) Hukuk
D) Aile Yapısı
E) İdeoloji

Cevap: B) Ekonomi

Sosyoloji Tarihi-1 Soruları

55. Aşağıdakilerden hangisi Marx‟ın tespit ettiği üretim tarzlarından biri değildir?

A) Afrika
B) Asya Tipi Üretim Tarzı
C) Feodalizm
D) Kapitalist üretim biçimi
E) Hiçbiri

Cevap: A) Afrika

56. Marx “Kapitalizmin sistematik bir sonucu olarak insan kendi doğasına, emeğine ilişkilerine dünya‟ya ve yaşama …..” Noktali yeri doldurunuz?

A) Yabancılaşma
B) Büyüme
C) Doğma
D) Gelişme
E) Hiçbiri

Cevap: A) Yabancılaşma

57. I. Emek-Gücü Sahipleri= Ücret
II. Sermaye Sahipleri= Kar
III. Toprak Sahipleri=Arazi Rantı
IV. Sermaye Sahipleri= Kar, Arazi Rantı
V. Toprak Sahipleri= Ücret, Arazi Rantı
Yukarıdakilerden hangisi modern sınıflar ve gelirleri doğru yazılmıştır?

A) Yalnızca I
B) Yalnızca II
C) II ve V
D) I, II, III
E) Hiçbiri

Cevap: D) I, II, III

58. Hangisi proleterler ile kapitalistler arasında ara gruplardan biri değildir?

A) Zanaatkarlar
B) Küçük burjuvazi
C) Tüccar
D) Toprak sahibi
E) Ev hanımı

Cevap: E) Ev hanımı

59. Hangisi kapitalizmin temel özellikleridir? Piyasa ve rekabetçi üretim tarzı

Cevap: Piyasa ve rekabetçi üretim tarzı

60. Marx‟a göre devlet nasıl bir kurumdur?

Cevap: Hakim sınıfın çıkarlarını savunmak üzere var edilmiş bir kurum, bir baskı aygıtıdır. Yani‟hakim sınıfın fikirleri, hakim fikirlerdir.‟

61. Marx‟a göre „yanlış bilinç‟ nasıl ortaya çıkar?

A) Burjuvazinin herhangi bir konuda geliştirmeye çalıştığı bilinç
B) Siyasi İktidarın Geliştirmeye Çalıştığı bilinç
C) burjuva sınıfının geliştirmeye çalıştığı bilinç
D) Anarşist Düşüncenin Geliştirmeye Çalıştığı
E) Hiçbiri

Cevap: A) Burjuvazinin herhangi bir konuda geliştirmeye
çalıştığı bilinç

62. Comte çağdaşı olduğu toplum yapısını incelerken tarihsel analizi esas almıştır. Analizin odağında hangisi yer alır ?

A) Moderniteyle birlikte ortaya çıkan sorunlar
B) İnsanlık Dini
C) İnsanlık tarihi
D) Sanayi tarihi
E) Batı toplumları ve onların tarihi

Cevap: E) Batı toplumları ve onların tarihi

63. Yabancılaşma süreci aşağıdakilerden hangileriyle başlar?

A) Kendisine ve topluma
B) Topluma ve üretim sürecine
C) Kendisine ve ürettiği nesneye
D) Ürettiği nesneye ve üretim sürecine
E) Üretim sürecine ve kendisine

Cevap: D) Ürettiği nesneye ve üretim sürecine

Sosyoloji Tarihi-1 Soruları

64. Aşağıdakilerden hangisi Marx‟ın bilgi sosyolojisinin temelini teşkil eder?

Cevap: Yabancılaşmış bir toplumda insanların zihin yapıları, fikirleri ve bilinçleri, içinde bulundukları koşullar ve üretim tarzının yansımasından ibarettir.

65. Kapitalist ilişkilerin doğasında bulunan ………….. ilişkiler nedeniyle burjuvazi, kendi ortak çıkarlarının kapsamlı bir bilincini geliştirme yeteneğinden yoksundur ve dolayısıyla hiçbir zaman işçi sınıfı gibi …………. bir örgütlenmeye ulaşamaz. Cümlede boşluğa ne gelirse tamamlanır?

A) Bilinçli Ve Bilimsel
B) Rekabetçi Ve İnsancıl
C) Rekabetçi Ve Bilinçli
D) Bilinçli Ve Sistematik
E) Hepsi

Cevap: C) Rekabetçi Ve Bilinçli

66. Tarih, sınıf mücadeleleri tarihidir diyenler?
(final)

Cevap: A) Marx ve Engels

67. Marx‟ın düşünce sistemi hangi sentezden
oluşmaktadır?

Cevap: A) Alman Felsefesi, İngiliz İktisat Düşüncesi, Fransız Tarihçiliği

68. DBA ile DİA arasındaki en temel fark nedir?

Cevap: DBA‟nın şiddete, DİA‟nın ise ideolojiye dayanmasıdır.

69. Aşağıdakilerden hangisi „İdeoloji Ve Devletin İdeolojik Aygıtları‟ adlı çalışmanın yazarıdır?

Cevap: A) Louis Athusser

70. Comte ye göre neden Avrupa Tarihi evrenseldir ?

A) Avrupa tarihi evrenseldir ve tüm insanlık tarihini içine alır
B) Avrupa tarihi evrensel değildir
C) Avrupa tarihi savaşlarla dolu olduğu için
D) Avrupa kıtası amerika kıtasını etkilemediği için
E) İnsanlık dinini benimsediği için

Cevap: A) Avrupa tarihi evrenseldir ve tüm insanlık tarihini içine alır

71. Aşağıdakilerden hangisi devletin ideolojik aygıtları (DİA) arasında yer almaz?

A) Edebiyat
B) Sanat
C) Medya
D) Okullar
E) Hükümet

Cevap: E) Hükümet

72. Hangisi sınıfsal düşmanlıklara örnek değildir?

A) Efendi- Köle
B) Senyor-Serf
C) Burjuva-Prolater
D) Hiçbiri
E) Efendi-İşçi

Cevap: D) Hiçbiri

Sosyoloji Tarihi-1 Soruları

73. Marx hangi tarih anlayışını savunur?

A) Evrimci
B) İlerlemeci
C) Evrimci ve ilerlemeci
D) Düzen ve ilerleme
E) Düzen

Cevap: C) Evrimci ve ilerlemeci

74. Marx, insanlık tarihinin başlangıcındaki ilkel komunizm aşamasından sonra birbirini izleyen dört temel üretim tarzı olduğunu belirtir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Asya
B) Antik
C) Feodal
D) Burjuva
E) Hiçbiri

Cevap: E) Hiçbiri

75. 1926‟da faşist Musollini rejimi tarafından tutuklanır ve hapishanede geçirdiği 11 yıl boyunca „Hapishane Defterleri‟ adlı eseri kaleme alır. Aşağıdakilerden hangisi bu eserin yazarıdır?

A) Karl Marx
B) Durchaim
C) Antonio Gramsci
D) Adam Smith
E) Louis Athusser

Cevap: C) Antonio Gramsci

76. Aşağıdakilerden hangisi Gramsci‟nin Marksist literatüre kattığı e önemli kavramdır?

A) Hegemonya
B) Evrimci
C) Evrim
D) İlerleme
E) İş bölümü

Cevap: A) Hegemonya

77. Aşağıdakilerden hangisi hegemonya kavramının karşılığıdır?

Cevap: Kapitalist toplumda, belirli bir egemen sınıfın başka sınıf kesimleriyle kurduğu ittifaklar ve siyasal uzlaşmalar sayesinde egemenliğini topluma kabul ettirebilmesi ve yönetici konumunu sürdürebilmesini, dolayısıyla işçi sınıfının devriminin engellenmesini ya da ertelenmesini ifade etmektedir.

78. „Organik Aydınlar‟ kavramı hangi düşünür tarafından üretilmiştir?

A) Gramsci
B) Karl Marx
C) Louis Athusser
D) Adam Smith
E) Durchaim

Cevap: A) Gramsci

79. Karl Max‟ın İngiltere‟de yazdığı eser ?

A) Kapital
B) Fransa‟da Sınıf Mücadeleleri
C) Louis Bonaparte‟ın Onsekiz Brumeri
D) Eski Rejim ve Devrim
E) Komünist Manifestosu

Cevap: C) Louis Bonaparte‟ın Onsekiz Brumeri

80. Comte hie geliştirdiği Pozitif felsefe ile esas olarak hangi sorunları çözmeye yönelmiştir?

A) Mordeniteyle birlikte çıkan sorunlar
B) Mitolojik felsefeyle çıkan sorunlar
C) İnsanlık tarihi sorunları
D) Hiçbiri

Cevap: A) Mordeniteyle birlikte çıkan sorunlar

81. “Hegemonya” kavramsallaştırması, hangi İtalyan düşünüre aittir?

A) Galileo Galilei
B) Bernardino Telesio
C) Gramsci
D) Leon Battista Alberti
E) Norberto Bobbio

Cevap: C) Gramsci

Sosyoloji Tarihi-1 Soruları

82. „Amerika‟da Demokrasi‟ ve „Eski Rejim Ve Devrim‟ eserlerinin yazarı hangisidir?

A) Karl Marx
B) Comte
C) Saint Simon
D) Tocqueville
E) Eflatun

Cevap: D) Tocqueville

83. Tocqueville‟nin modern toplumun vazgeçilmez unsurları arasında yer alan iki durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzen – İlerleme
B) Evrim – İlerlemeci
C) Eşitlik – Özgürlük
D) Düzen
E) Evrim

Cevap: C) Eşitlik – Özgürlük

84. Tocqueviile düşüncelerin toplumsal sınıflar tarafından biçimlendirildiğini ileri sürmekte, yakın bir gelecekte yeni bir sanayi aristocrasisinin doğacağını ve dünyada ABD VE Rusya‟nın hakimiyet kurucağını öngörmekteydi. Tocqueville bunu hangi eserinde dile getirmiştir?

A) Amerika‟da Demokrasi

85. Dünyada ABD ve Rusya‟nın hakimiyet kuracağını öngören düşünür kimdir?

A) Tocqueville
B) Karl Marx
C) Gramsci
D) Louis Athusser
E) Adam Smith

Cevap: A) Tocqueville

86. Tocqueville‟ye göre Amerika toplumsal dengeyi sağlayabilmek için hangi sınıfı güçlendirmiştir?

A) İşçi sınıfı
B) Burjuvazi
C) Aristokrasi
D) Orta sınıf
E) Köylüler

Cevap: D) Orta sınıf

87. Tocqueville, insanlığın 1789 sonrası yeni dönemde dönüşü olmayan yeni bir çağa girdiğini ifade eder. Bu çağ hangisidir?

A) Orta çağ
B) Yeni çağ
C) Eşitlik çağı
D) Burjuva çağı
E) Liberal çağ

Cevap: C) Eşitlik çağı

88. Tocqueville ortaya çıkan eşitlikçi toplumun fertlerini nasıl dillendirir?

A) Dayanışmacı
B) Bencil
C) Grup
D) Yardımsever
E) Bilimsel

Cevap: B) Bencil

89. “Modern toplumun fertleri, kendi kabuğuna çekilmeye ve sadece yakın çevresiyle ilişki kurmaya meyillidir. Toplumda ortaya çıkan bu tür bir bireyselleşme, devletin daha da despotikleşmesine imkân verir. Çünkü birey, merkezi devlet karşısında tek başınadır.” Tocqueville‟nin ifadesiyle yukarıdaki yazı hangisini ifade etmektedir?

A) Eşitlikçi toplum fertleri kişiseldir
B) Birinci koşul siyasette ademi merkeziyet
C) Toplum fertleri kişisel değildir
D) Eşitlik çağı
E) İnsanlar hakkında ön yargılı olunmamayı

Cevap: A) Eşitlikçi toplum fertleri kişiseldir

90. Comte determinist yaklaşımı …………… ödünç almıştır. Boşluğa ne gelirse tamamlanır?

A) Montesquieu
B) Hegel
C) Aristoteles
D) Comte
E) Eflatun

Cevap: A) Montesquieu

Sosyoloji Tarihi-1 Soruları

91. “insanların kişiselleşmelerini, birey olarak – devlet karşısında – tek başlarına kalmalarını ve maddi çıkarlar peşinde koşmalarını engelleyen en önemli kurumdur.” Tocquvelle göre bunu engelleyecek kurum hangisidir?

A) Siyaset
B) Din
C) Yargı
D) Bilim
E) Sanat

Cevap: B) Din

92. Tocqueville‟in diğer önemli eseri olan Eski Rejim ve Devrim (1856) kitabın da aşağıdakilerden hangi konuyu incelemiştir?

A) Devrim öncesi ingiliz toplumunu
B) Devrim öncesi Amerikan toplumunu
C) Devrim öncesi Fransız toplumunu
D) Sanayi devrimini
E) Eşitlikçi toplum bireylerini

Cevap: C) Devrim öncesi Fransız toplumunu

93. Alexis de Tocqueville toplum ve siyasete dair düşüncelerini hangi kavram etrafında geliştirir?

A) Sosyalizim
B) Kapitalizim
C) Burjuva idealleri
D) Demokrasi
E) Faşizm

Cevap: D) Demokrasi

94. Tocqueville hangi ülkelerdeki araştırması ile karşılaştırmalı sosyolojiyi uygulamıştır?

Cevap: A) Fransa – ABD

95. Tocqueville düşüncesinin merkezine yerleştirdiği demokrasiyi nasıl tanımlar?

A) İktidar biçimi
B) Şartların eşitlenmesi
C) Bir aile tipini ifade etmek için
D) Bir kurumu ifade etmek için
E) Aristokrasi ifade etmek için

Cevap: B) Şartların eşitlenmesi

96. Tocqueville demokrasinin hangi tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyler?

A) Eşitlenme
B) Benzeşme
C) Özgürlük
D) Faşizm
E) Despotizm

Cevap: E) Despotizm

97. „Amerika‟da Demokrasi‟yi yazarken Tocqueville‟nin kendisine model aldığı düşünür kimdir?

A) Comte
B) Montesqieu
C) Durchaim
D) Karl Marx
E) Engels

Cevap: B) Montesqieu

98. Yunanca „demos ve ago‟ sözcüklerinin bileşiminden oluşan bu kavram hangisidir?

A) Demogoji
B) Demokrasi
C) Eşitsizlik
D) Eşitlik
E) Dema

Cevap: A) Demogoji

99. Tocqueville‟ye göre özgürlüğün temel koşulu nedir?

A) İnsanların kendilerini güvende hissetmeleridir.
B) İnsanların kendilerini güvende hissetmemeleridir.
C) Siyasi kurumun kendisini güvende hissetmesidir.
D) İktidarın kendisini güvende hissetmesidir.
E) Hiçbiri

Cevap: A) İnsanların kendilerini güvende hissetmeleridir.

Sosyoloji Tarihi-1 Soruları

100. Comte hangisini Ulu Varlık (Grand Etre) olarak tanımlamıştır ? (final)

Cevap: A) İnsanlık

101. Hangisi Marx‟ın eserlerinden biri değildir?

A) Kapital
B) Fransa‟da Sınıf Mücadeleleri
C) Louis Bonaparte‟ın Onsekiz Brumeri
D) Eski Rejim ve Devrim
E) Komünist Manifestosu

Cevap: D) Eski Rejim ve Devrim

102. Tocqueville‟nin sosyolojik yaklaşımının temel eğilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözlem
B) Karşılaştırma
C) Eşitlik
D) Denklik
E) Çatışma

Cevap: B) Karşılaştırma

103. Aşağıdakilerden hangisinde Tocqueville‟nin Amerika‟daki incelemelerinde dikkatini çekmemiştir?

A) Federal anayasa sayesinde ABD büyük ve küçük devletlerin sahip oldukları avantajlara aynı anda sahiptir.
B) Basın alanındaki özgürlükler Amerikan demokrasinin liberal karakterinin oluşumunda önemli bir faktördür.
C) Amerikan toplumunun dini düşünce ile özgürlüğü birleştirmeyi başardığını ileri sürer.
D) Amerikan toplumunun dini düşünce ile özgürlüğü birleştirmeyi başaramadığını ileri sürer.
E) Amerika‟da aristokrasi yoktur.

Cevap: D) Amerikan toplumunun dini düşünce ile özgürlüğü birleştirmeyi başaramadığını ileri sürer.

104. Tocqueville‟ye göre devrimler nasıl fenomenlerdir?

A) Fiziki
B) Biyolojik
C) Coğrafi
D) Tarihsel
E) Fiziki- biyoloji

Cevap: D) Tarihsel

Sosyoloji Tarihi-1 Soruları

Sosyoloji Tarihi-1 Soruları sosyoloji facebook grubu
Sosyoloji Lisans Telegram Sosyoloji

 

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: