Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1

Eğitim Sosyolojisi Vize

Alan Ve Kapsam

1-“….. kişinin bir uzmanlık kazanmasını sağlayan bilgiyi edinme sürecine denir” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Araştırma
b) Eğitim
c) Öğretim
d) Uzmanlaşma

Cevap: b) Öğretim

2- “Eğitim insanın doğasında mevcut olanı keşfetmekle gerçekleşir. Böylelikle toplum/devlet herkesin uygun işe yerleştirildiği ideal halini alacaktır” görüşü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a) Platon
b) Aristoteles
c) Sain Augustine
d) Gazali
e) İbn-i Sina

Cevap: a) Platon

3- “İnsan, bilgiyi nesneleri duyularıyla ve aklıyla algılamak suretiyle inşa eder” görüşü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a) Platon
b) Aristoteles
c) Sain Augustine
d) Gazali
e) İbn-i Sina

Cevap: b) Aristoteles

4- “Eğitimin toplumsal yanından daha çok pedagojik boyutuna odaklanan ve öğretim tarzlarını tartışan” düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Platon
b) Aristoteles
c) Sain Augustine
d) Gazali
e) İbn-i Sina

Cevap: Sain Augustine

5- “Eğitimin amacı bedenlerimizin ve kalbimizin Tanrı”ya erişmesidir. Tanrı”ya ulaşmanın yolu sevgi olduğu gibi öğretmen de öğrencinin bilgiye erişme yolunu sevgiyle donatmalıdır” görüşü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a) Platon
b) Aristoteles
c) Sain Augustine
d) Gazali
e) İbn-i Sina

Cevap: c) Sain Augustine

6- “Öğrenci taklitçiliği ötesinde, bir dindarlık olarak, ilahi olanın bilgisine ve deneyimine ulaşabileceği düşüncesinden hareket eder” görüşü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a) Platon
b) Aristoteles
c) Sain Augustine
d) Gazali
e) İbn-i Sina

d) Cevap: Gazali

7- Aşağıdakilerden hangisi İbn-i Sina”nın eğitimle ilgili görüşlerinden değildir?
a) Bilim insanın kendini mükemmelleştirmesi ve Tanrı”ya ulaşması için elzemdir.
b) Eğitim çocuğa iyiliği öğreten ahlaki normları ve beden sağlığını da içermelidir.
c) İnsan, bilgiyi nesneleri duyularıyla ve aklıyla algılamak suretiyle inşa eder.
d) Çocuğun psikolojik inşası için suçların cezalandırılmasında acele edilmemelidir.

Cevap: c) İnsan, bilgiyi nesneleri duyularıyla ve aklıyla algılamak suretiyle inşa eder.

8-Aşağıdakilerden hangisi Modern Eğitim Anlayışını Ortaya Koyan Aydınlanma Düşünürlerinden değildir?
a) John Locke
b) Saint Augustine
c) Jacques Rousseau
d) Johann Friedrich Herbart

Cevap: b)  Saint Augustine

9- “İnsanın bilgiyi doğuştan getirdiği fikrini reddeden” aydınlanma düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
a) İbn-i Sina
b) Gazali
c) John Locke
d) Jean-Jacques Rousseau
e) Johann Friedrich Herbart

Cevap: c) John Locke

10-“Tabula Rasa” Boş Levha görüşü, aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a) İbn-i Sina
b) Gazali
c) John Locke
d) Jean-Jacques Rousseau
e) Johann Friedrich Herbart

Cevap: c) John Locke

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1

11-“Doğalcı Filozof” olarak anılan Modern Eğitim Anlayışını Ortaya Koyan Aydınlanma Düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
a) İbn-i Sina
b) Gazali
c) John Locke
d) Jean-Jacques Rousseau
e) Johann Friedrich Herbart

Cevap: Jean-Jacques Rousseau

12-“Emile ya da Çocuk Eğitim Üzerine” eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a) İbn-i Sina
b) Gazali
c) John Locke
d) Jean-Jacques Rousseau
e) Johann Friedrich Herbart

Cevap: d) Jean-Jacques Rousseau

13- “Eğitimi politik hedeflerden uzak sadece “eğitim için eğitim” olarak konumlamıştır” görüşü, aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a) John Dewey
b) John Locke
c) Immanuel Kant
d) Johann Friedrich Herbart
e) Friedrich Wilhelm Froebel

Cevap: d) Johann Friedrich Herbart

14- Çocuğun “karakter” gelişimi arasında ayrım yapan, çocuğun huysuzluğu ya da taşkınlığı bireysellikle karıştırılmamalıdır” görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) John Dewey
b) John Locke
c) Immanuel Kant
d) Johann Friedrich Herbart
e) Friedrich Wilhelm Froebel

Cevap: d) Johann Friedrich Herbart

15-Aşağıdakilerden hangisi Friedrich Wilhelm Froebel”in çocukluk dönemlerindendir?
a) erken çocukluk (doğumdan 8 yaşına kadar) ve sekiz yaş sonrası “okul dönemi”
b) erken çocukluk (doğumdan 7 yaşına kadar) ve yedi yaş sonrası “okul dönemi”
c) erken çocukluk (doğumdan 6 yaşına kadar) ve altı yaş sonrası “okul dönemi”
d) okul öncesi dönem (3-7 yaşına kadar) ve 7 yaş sonrası (okul dönemi)

Cevap: a) erken çocukluk (doğumdan 8 yaşına kadar) ve sekiz yaş sonrası “okul dönemi”

16- Çağdaş Eğitimde Anaokullarının Yaratısı Olarak Bilinen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a)John Dewey
b) John Locke
c) Immanuel Kant
d) Johann Friedrich Herbart
e) Friedrich Wilhelm Froebel

Cevap: e) Friedrich Wilhelm Froebel

17- Çocuğun doğal çevresinde eğitilmesi gerektiğini savunan Friedrich Wilhelm Froebel”in eğitim konusunda farklılaştığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeni eğitim
b) Karakter
c) Eğitim için eğitim
d) Toplumsallaştırma
e) Boş levha

Cevap: d) Toplumsallaştırma

18- “Toplum ve toplumsal kurumlar ile eğitim arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalına denir. Bu bağlamda ortaya çıkan sorunları tespit eder, inceler ve bu sorunlara çözüm yolları önerir.” Tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyoloji
b) Sosyal psikoloji
c) Eğitim sosyolojisi
d) Eğitsel sosyoloji

Cevap: c) Eğitim sosyolojisi

19- “Jean-Jacques Rousseau”nun eğitim görüşünden etkilenerek özerklik kavramı üzerinde duran” düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) John Dewey
b) John Locke
c) Immanuel Kant
d) Johann Friedrich Herbart
e) Friedrich Wilhelm Froebel

Cevap: c) Immanuel Kant

20- “Eğitimin nihai amacı, ahlaki karakterin oluşturulmasıdır” Aşağıdakilerden hangisi böyle bir eğitimin bileşenlerinden değildir?
a) Beslenen
b) Disiplin
c) Öğrenim
d) Yetişme
e) Öğrenen

Cevap: e) Öğrenen

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1

21- Eğitim sosyolojisinin alan ve kapsamında geniş olması neticesinde beraberinde getirdiği zorluklardan değildir?
a) Eğitim içinde geliştiği toplumun yapısına ve kültürüne göre şekilleneceği için eğitim alanında gelişen her olay çok nedenli olacaktır.
b) Eğitimin nesnesinin karmaşık bir yapıya sahip olan insan olmasıdır.
c) Tarihi verilerin azlığı eğitimin tarihi veriler ışığında değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.
d) Eğitimin hem bireyin hayatını ve düşüncelerini şekillendiren araç hem de toplumun kurumsal ve felsefi değerlerinin ifadesi olarak görülmesi

Cevap: d) Eğitimin hem bireyin hayatını ve düşüncelerini şekillendiren araç hem de toplumun kurumsal ve felsefi değerlerinin ifadesi olarak görülmesi

22-Aşağıdakilerden hangisi Eğitim Sosyolojisinin önde gelen temsilcilerinden değildir?
a) Emile Durkheim,
b) Max Weber
c) John Locke
d) Karl Mahnheim

Cevap: c) John Locke

23-“Eğitsel Sosyoloji” isimli kitabıyla şekillenen Eğitsel Sosyoloji, bu alandaki sosyoloji çalışmalarını okul problemleri, eğitim kuramları ve süreçleriyle sınırlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emile Durkheim,
b) Max Weber
c) John Locke
d) Karl Mahnheim
e) W.R.Smith

Cevap: e) W.R.Smith

24- Amerika”da 1917 yılında ortaya çıkan eğitim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeni eğitim
b) Eğitim için eğitim
c) Eğitim sosyolojisi
d) Eğitsel sosyoloji

Cevap: c) Eğitim sosyolojisi

25-Avrupa”da ortaya çıkan eğitim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeni eğitim
b) Eğitim için eğitim
c) Eğitim sosyolojisi
d) Eğitsel sosyoloji

Cevap: d) Eğitsel sosyoloji

26- “Eğitime modern sanayi toplumu açısından bakmıştır” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emile Durkheim,
b) Max Weber
c) John Locke
d) Karl Mahnheim

Cevap: b) Max Weber

27- “Eğitimin siyasal bir denetim aygıtı olmasıyla ilgili tespitiyle, Eğitim Sosyolojisine katkıda bulunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emile Durkheim,
b) Max Weber
c) John Locke
d) Karl Mahnheim

Cevap: b) Max Weber

28- “İdeoloji ve Ütopya” aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Emile Durkheim,
b) Max Weber
c) John Locke
d) Karl Mahnheim

Cevap: d) Karl Mahnheim

29-Aşağıdakilerden hangisi Eğitimin Önem ve İşlevlerinden değildir?
a) Toplumsal adalet ve eşitliği sağlama
b) Yoksulluğu ve işsizliği azaltma
c) Toplumsal ve ekonomik kalkınma
d) Bazı inanç ve davranış biçimlerinin korunması
e) Toplumsal refahı sağlama

Cevap: e) Toplumsal refahı sağlama

30-“İnsanın gerek toplumun norm ve değerlerini içselleştirerek gerekse toplumsal rolleri yerine getirmeyi öğrenerek topluma uyum sağlama yeteneği kazandığı bir öğrenme sürecidir” tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eğitim sosyolojisi
b) Eğitim
c) Toplumsallaşma
d) Toplumsallaştırma

Cevap: c) Toplumsallaşma

31- Aşağıdakilerden hangisi Bireyi Toplumsallaştıran Gruplar”dan değildir?
a) Aile
b) Din ve dini kurumlar,
c) Resmi kurumlar,
d) Cemaat ve dernekler
e) Okul

Cevap: d) Cemaat ve dernekler

32-Aşağıdakilerden hangisi Okulun Açık İşlevlerinden değildir?
a) Toplumsallaşma
b) Kültür aktarımı
c) Toplumsal kontrol
d) Takım çalışması
e) Yenilikçi kültürü aşılama

Cevap: d) Takım çalışması

33- Aşağıdakilerden hangisi Okulun Açık İşlevlerindendir?
a) Eş seçimi
b) Toplumsal ağlara dahil olma
c) Toplumsallaşma
d) Kuşaklar arası çatışma
e) Siyasi ve toplumsal bütünleşme

Cevap: c) Toplumsallaşma

34- Aşağıdakilerden hangisi Okulun Gizli İşlevlerinden değildir?
a) Eş seçimi
b) Yenilikçi kültürü aşılama
c) Toplumsal ağlara dahil olma
d) Kuşaklar arası çatışma
e) Siyasi ve toplumsal bütünleşme

Cevap: b) Yenilikçi kültürü aşılama

35- Dinin toplumsal etkisinin zayıflamasıyla birlikte modern toplumlarda bütünleşme sorun haline gelmesiyle, Emile Durkheim”ın yeni dayanışma modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş bölümü
b) Ortak değerler
c) Mana
d) Kültür
e) Uzmanlaşma

Cevap: a) İş bölümü

36- P.A.Sorokin ekonomik faktöre bağlı bütünleşme anlayışına hangi unsuru dahil etmiştir?
a) İş bölümü
b) Ortak değerler
c) Mana
d) Kültür
e) Uzmanlaşma

Cevap: c) Mana

37-Sain Augustine’e göre eğitimin amacı bedenlerimizin ve kalbimizin Tanrı’ya erişmesidir. Augustine’in bu görüşü eğitim için hangi yolu önerdiğini gösterir?
a) Öğretmenin öğrencinin bilgiye erişme yolunu sevgiyle donatması
b) Öğretmenin öğrenciyi öğrenmeye teşvik etmesi yerine bilgiyi doğrudan sunması
c) Öğrencinin dindar olarak ilahi olanın bilgisine ulaşabilecek donanıma sahip olması
d) Öğrenci bilimsel düşünceye bağlı kalarak gerçek bilgiye ulaşması

Cevap: a) Öğretmenin öğrencinin bilgiye erişme yolunu sevgiyle donatması

38-Aşağıdakilerden hangisi eğitimin işlevlerinden değildir?
a) Bireylerin belirli toplumsal rolleri yerine getirmeleri için gereken bilgi ve donanımı sağlama
b) Fırsat eşitliğini sağlamak
c) Toplumsal sınıflar arasında çatışmayı artırmak
d) Ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek

Cevap: c) Toplumsal sınıflar arasında çatışmayı artırmak

39- Aşağıdakilerden hangisi eğitimin gizil işlevleri arasında sayılamaz?
a) Toplumsal statü kazandırma
b) Eş seçme
c) Kültürel mirasın birikimi ve aktarımı
d) İşsizliği geçici olarak önleme

Cevap: c) Kültürel mirasın birikimi ve aktarımı

40- Aşağıdakilerden hangisi eğitimin gizil işlevleri arasında sayılmaz?
a) Çocuk işçiliğini önleme
b) Çocuk ölüm oranlarını azaltma
c) Eş seçme
d) İşsizliği geçici olarak önleme
e) Tanıdık sağlama

Cevap: b) Çocuk ölüm oranlarını azaltma

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1

41- Aşağıdakilerden hangisi eğitimin açık işlevleri arasında yer almaz?
a) Yetenekli ve yeteneksizleri eleme işlevi
b) Bireylere bilişsel beceri ve normları kazandırmak
c) Bireylerin kötü alışkanlıklar kazanmasını önleme
d) Toplumsal bütünleşmeyi sağlama
e) Fırsat eşitliğini sağlama

Cevap: c) Bireylerin kötü alışkanlıklar kazanmasını önleme

42–“Eğitim fizik ve toplumsal çevrenin insan üzerinde meydana getirdiği etkilerdir” görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Immanuel Kant
b) Emile Durkheim
c) Martin Luther
d) John Dewey
e) Herbert Spencer

Cevap: b) Emile Durkheim

43- Aşağıdakilerden hangisi modern toplumda eğitimin işlevlerinden biri değildir?
a) Neslin devamını sağlama
b) Toplumsallaştırma
c) Ekonomik kalkınmayı sağlama
d) Meslek edindirme
e) Değişime uyum sağlama

Cevap: a) Neslin devamını sağlama

44- Aşağıdakilerden hangisi John Dewey’e göre okulun işlevleri arasında değildir?
a) Okul gerçek yaşamla etkileşim içerisindedir.
b) Okul toplumun tüm kesimleri ile etkileşim içindedir.
c) Kültürün devamlılığını sağlayan bir kurumdur.
d) Okul toplumsal eşitsizlikleri ortaya çıkaran bir kurumdur.
e) Okul toplumu yönlendiren bir kurumdur.

Cevap: d) Okul toplumsal eşitsizlikleri ortaya çıkaran bir kurumdur.

45- Eğitim sosyolojisi kavramını aşağıdakilerden hangisi ilk defa bulmuştur?
a) Lester Ward
b) Karl Mannheim
c) John Dewey
d) Immanuel Kant
e) Emile Durkheim

Cevap: a) Lester Ward

46- Durkheim’a göre aşağıdakilerden hangisi eğitimin temel işlevlerinden değildir?
a) Bireyin bilgi ve becerilerini kendi çıkarları için geliştirmesine yardımcı olur.
b) Bireyin yeteneklerini toplum yararı için geliştirir.
c) Eğitim toplumda meşru olarak kabul edilen değer, norm ve düşüncelerin meşrulaştırma aracı olarak işlev görür.
d) Eğitim her bireyi toplumsallaştırır ve toplumun devamlılığını sağlar.

Cevap: a) Bireyin bilgi ve becerilerini kendi çıkarları için geliştirmesine yardımcı olur.

47- Eğitimin olumlu ve olumsuz işlevleri olduğunu savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Miliband
b) Herbert Gintis
c) Parsons
d) Merton

Cevap: d) Merton

48- Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı kuramına göre eğitimin rolleri arasında değildir?
a) Kapitalist toplumda statülerin korunmasını sağlar.
b) Toplumsal yapıya uygun olan değerler, normlar ve davranışları herkese benimsetmeye çalışır.
c) Ekonominin ihtiyaç duyduğu ve teknolojik yenilikler yaratabilen kişileri yetiştirmek.
d) Toplumsal ahlakı geliştirmek.

Cevap: d) Toplumsal ahlakı geliştirmek.

49- Günümüz toplumlarında devletin ideolojik aygıtının okul ve toplum olduğunu savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? (Vize)
a) Samuel Bowles
b) Louis Althusser
c) David Miliband
d) Herbert Gintis
e) Robert K. Merton

Cevap: b) Louis Althusser

50–“Okulları, iktidarı elinde bulunduranların çıkarlarına yarayan, var olan eşitsizlikleri pekiştiren ve toplumsal yapının yeniden üretilmesini sağlayan yapılar'” olarak kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapısalcı kuram
b) Çatışmacı kuram
c) Feminist kuram
d) İşlevselci kuram
e) Sosyal sermaye kuram

Cevap: b) Çatışmacı kuram

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1

51-“Okulda itaat ve boyun eğmeye yönelik ilişkiler iş yaşamıyla paralellik göstermektedir” düşüncesini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
a) David Miliband
b) Talcot Parsons
c) Samuel Bowles ve Herbert Gintis
d) Emile Durkheim

Cevap: c) Samuel Bowles ve Herbert Gintis

52–“Eğitimin insanları belirli meslekler için seçme ve sınıflama işlevi bazıları için olumlu işlev biçimine dönüşürken, bazıları için ise olumsuz ya da bozuk işlev haline dönüşebilmektedir” görüşünü savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Robert K. Merton
b) Emile Durkheim
c) Karl Marx
d) Talcot Parsons
e) David Miliband

Cevap: a) Robert K. Merton

53- Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı kurama göre eğitimin işlevleri arasında değildir?
a) Fırsat eşitliği yaratmak
b) Disiplin ve itaati öğretmek
c) Toplumsal yapıya uygun olan değerler, normlar ve davranışları herkese benimsetmeye çalışmak
d) Kapitalist toplumda statülerin korunmasını sağlamak
e) Ekonominin ihtiyaç duyduğu ve teknolojik yenilikler yaratabilen kişileri yetiştirmek

Cevap: a) Fırsat eşitliği yaratmak

54- Emile Durkheim’a göre eğitimin en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bireyin rol ve statülerini öğretmek
b) Disiplin ve itaattin olmadığı bir sistem yaratmak
c) Bireyin bilgi ve becerilerini toplum çıkarına geliştirmesi
d) Kişinin kendi yeteneklerini keşfetmesi
İtaatkâr değil sorgulayan bireyler yetiştirmek

Cevap: c) Bireyin bilgi ve becerilerini toplum çıkarına geliştirmesi

55-“Genç kuşakların toplumsallaşmasında eğitimin özel bir işlevi vardır” fikrini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Louis Althusser
b) David Miliband
c) Talcot Parsons
d) Emile Durkheim

Cevap: d) Emile Durkheim

56-Aşağıdakilerden hangisi Talcot Parsons’ın eğitime ilişkin görüşleri arasında yer almaz?
a) Eğitim toplumsal bütünleşmeyi sağlar.
b) Eğitim aracılığıyla çocuklar kendilerinden beklenen rol ve davranışları öğrenirler.
c) Eğitim aracılığıyla bireyler istendik davranışları kazanırlar.
d) Eğitim bazı bireyler için bozuk işleve dönüşebilmektedir.
e) Eğitim aracılığıyla bireyler değer ve normları içselleştirirler.

Cevap: d) Eğitim bazı bireyler için bozuk işleve dönüşebilmektedir.

AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1

Vise Final
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-2
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-4
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-6
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-7

Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları

Vize Final
Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize 2017 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1

Çağdaş Sosyoloji TeorileriÇağdaş Sosyoloji TeorileriANASAYFAEndüstri SosyolojisiEndüstri Sosyolojisi ANASAYFA

Eğitim Sosyolojisi VizeEğitim Sosyolojisi ANASAYFA registerregister

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1

Facebook

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1

AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

 

TOEFL

Editor

Editör

2 thoughts on “Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: