Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3

Klasik Eğitim Sosyolojisi Kuramları

1- Sosyolojinin ana kuramlarından biri olan İşlevselcilik en fazla kiminle ilişkilendirilir?
a) Talcott Parson
b) Robert Merton
c) Emile Durkheim
d) Karl Marx
e) Max Weber

Cevap: c) Emile Durkheim

2- İşlevselcilik, kimin katkısıyla yapısal-işlevselcilik olarak anılmaya başlanmıştır?
a) Talcott Parson
b) Robert Merton
c) Emile Durkheim
d) Karl Marx
e) Max Weber

Cevap: a) Talcott Parson

3-İşlevselciliğin 20.yüzyıldaki temsillerindedir?
a) Emile Durkheim
b) Karl Marx
c) Max Weber
d) Robert Merton
e) Herbert Gintis

Cevap: d) Robert Merton

4-Aşağıdakilerden hangisi Talcott Parsons”ın Eğitim Görüşlerinden değildir?
a) Ortak kültürel miras
b) Toplumsallaşma ve içselleştirme
c) Taahhütler
d) Beceriler
e) Açık işlev

Cevap: e) Açık işlev

5- “Çocuğun toplumsal değerleri benimseyip özel bir rolü üstlenmesi” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ortak kültürel miras
b) Toplumsallaşma ve içselleştirme
c) Taahhütler
d) Beceriler
e) Açık işlev

Cevap: c) Taahhütler

6- Talcott Parsons”ın Eğitim Görüşüne göre “beceriler” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplumsal statü
b) Toplumsal rol
c) Rol sorumluluğu
d) Başarı
e) Toplumsal başarı

Cevap: c) Rol sorumluluğu

7-Eğitim ile ekonomi, siyaset, din ve aile gibi toplumun diğer kurumsal yapıları arasındaki işlevsel ilişkileri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eğitim felsefesi
b) Psikoloji
c) Sosyoloji
d) Felsefe
e) Eğitim sosyolojisi

Cevap: c) Sosyoloji

8-“Eğitimin, bireylerin yeni bilgi ve becerilerle donatılıp, üretken hale getirilerek toplumdaki ekonomik eşitsizlikleri giderme işlevinin sağlanabileceğini” savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Althusser”ın Eğitim Görüşü
b) Yapısal-işlevselci
c) Yeni Marksist Yaklaşım
d) Kültürel Etmenlere Dayalı Görüş
e) Yorumcu Yaklaşım

Cevap: b) Yapısal-işlevselci

9- “Aynı okula devam eden öğrenciler arasında dostluk ilişkisi oluşur, okulda gerçekleşen etkinlikler öğrencileri toplumsallaştırır” görüşü Merton”nun işlevlerinden hangisidir?
a) İşlev bozukluğu
b) Açık işlev
c) Başarı
d) Örtük işlev
e) Beceri

Cevap: d) Örtük işlev

10- “Bilgi ve becerilerin bir nesilden diğerine aktarılması” görüşü Merton”nun işlevlerinden hangisidir?
a) İşlev bozukluğu
b) Açık işlev
c) Başarı
d) Örtük işlev
e) Beceri

Cevap: b) Açık işlev

11-“İstenmeye sonuçlar” görüşü Merton”nun işlevlerinden hangisidir?
a) İşlev bozukluğu
b) Açık işlev
c) Başarı
d) Örtük işlev
e) Beceri

Cevap: a) İşlev bozukluğu

12-Aşağıdakilerden hangisi Merton”nun işlevlerinden değildir?
a) Kapalı işlev
b) Açık işlev
c) Örtük işlev
d) İşlev bozukluğu

Cevap: a) Kapalı işlev

13-Aşağıdakilerden hangisi İşlevselcilerin eleştirilen varsayımlarından değildir?
a) Yüksekokulların insanları mesleğe hazırlamakta başarısız oluşları (uyumlu)
b) Öğrencilerin başarılı yada başarısız oldukları açık değildir
c) Ortak kültürel miras”ın her zaman olumlu sonuçlar doğurmadığı
d) İşlevselciliğin öğrenciler arasında çatışmayı artıracağı

Cevap: d) İşlevselciliğin öğrenciler arasında çatışmayı artıracağı

14- “Eğitimin modern kapitalist toplumlarda seçkinlerin ve muktedirlerin tahakküm aracı olduğunu ve toplumsal eşitsizlikleri pekiştirerek gelecek nesillere taşıdığını iddia eden” yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Althusser”ın Eğitim Görüşü
b) Yapısal-işlevselci
c) Yeni Marksist Yaklaşım
d) Çatışmacı Yaklaşım
e) Yorumcu Yaklaşım

Cevap: d) Çatışmacı Yaklaşım

15-Çatışmacı Yaklaşımın fikri kaynakları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bowles ve Gintis
b) Karl Marx ve Max Weber
c) Talcott Parsons ve Robert Merton
d) Emile Durkheim ve Talcott Parsons

Cevap: b) Karl Marx ve Max Weber

16- “Eğitimin kapitalist endüstriyel sistemin çıkarlarını koruduğu ve eşitsizliklere sebep olan egemenlik ilişkilerini desteklediğini savlayan” yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Althusser”ın Eğitim Görüşü
b) Yapısal-işlevselci
c) Yeni Marksist Yaklaşım
d) Çatışmacı Yaklaşım
e) Yorumcu Yaklaşım

Cevap: c) Yeni Marksist Yaklaşım

17-Aşağıdakilerden hangisi Yeni-Marksist Yaklaşımın önde gelen temsilcilerinden değildir?
a) Karl Marx
b) Samuel Bowles
c) Herberst Gintis
d) Louis Althusser

Cevap: a) Karl Marx

18- “Öğrenci gerekli bilginin yanı sıra kurulu düzene boyun eğme pratiğini de edinmiş olur” eğitim görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Kültürel etmenlere dayalı görüş
b) Althusser”ın eğitim görüşü
c) Bowles ve Gintis”in Yeni Marksist Yaklaşımı
d) Howard S.Becker ve Etiketleme Yaklaşımı

Cevap: b) Althusser”ın eğitim görüşü

19-
Eğitim sistemi ile kapitalist ekonomi arasında birebir örtüşme olduğunu savunurlar
Genetik özelliklerine göre ayrım
Ekonomik eşitsizlikleri meşrulaştırmak
Kurulu düzen boyun eğme pratiği
İşbölümüyle baskı sağlamak
Yukarıdakilerden hangi/hangileri Bowles ve Gintis”in Yeni Marksist Yaklaşımına aittir?
a) I,II
b) I,II,III
c) I,III,IV
d) II,III,IV
e) Hepsi

Cevap: b) I,II,III

20- “Eğitim kapitalist düzenin üretim ilişkilerinin devam ettirilmesini sağlayan ideolojik bir aygıttır” görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Kültürel etmenlere dayalı görüş
b) Althusser”ın eğitim görüşü
c) Bowles ve Gintis”in Yeni Marksist Yaklaşımı
d) Howard S.Becker ve Etiketleme Yaklaşımı

Cevap: b) Althusser”ın eğitim görüşü

21-“Modern eğitim kurumlarının verdiği belgeler “toplumsal-ekonomik üstünlük taşıyan konumlara aday ırzını kısıtlamak ve bu konumları eğitsel patent (diploma) sahiplerinin tekelinde tutmak” amacına hizmet etmektedir” görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Randall Collins
b) Karl Marx
c) Max Weber
d) Herberst Gintis
e) Louis Althusser

Cevap: c) Max Weber

22- “Çatışmacı yaklaşımı kültürel etmenlerle açıklayan görüşü statü grupları tanımına dayandıran” bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Randall Collins
b) Karl Marx
c) Max Weber
d) Herberst Gintis
e) Louis Althusser

Cevap: c) Max Weber

23- The Credential Society (Diploma Toplumu, 1979) isimli eserinde Weber”in diploma benzeri belgelere yüklediği anlam çerçevesinde eğitim ile statü grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Randall Collins
b) Karl Marx
c) Max Weber
d) Herberst Gintis
e) Louis Althusser

Cevap: a) Randall Collins

24-
Okullar teknik becerileri öğretmekten ziyade belli statü gruplarının ayrıcalıklı konumlarını korumaya hizmet eder.
Eğitim ile iş arasında kurulan koşullu ilişki usdışıdır
Kazanılan diplomalar çocuğa belirli bir işte uzmanlık kazandırmamaktadır.
Okullar egemen statü grubunun kültürünü aktarmaktadırlar ve oluşturdukları kültürel derecelendirmeyle egemenliklerini korumaktadırlar.
İşlerin yüksek derecede bilişsel beceri gerektirdiği kabulü “teknokrasi miti”dir
Yukarıdaki görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Randall Collins
b) Karl Marx
c) Max Weber
d) Herberst Gintis
e) Louis Althusser

Cevap: a) Randall Collins

25- Etiketleme sürecinin sınıf ortamında nasıl işlediğini araştıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Randall Collins
b) Basil Bernstein
c) Howard S.Becker
d) Robert Rosenthal
e) Lenore Jacobson

Cevap: c) Howard S.Becker

26- Howard S.Becker”ın hangi okullar üzerinde çalışma yapmıştır?
a) Dar gelirli ve yüksek gelirli ailelerin devam ettiği okullar
b) Disiplin ve ahlaki konuda sorun yaşayan okullar
c) Öğretmenin imajını zedeleyen okullar
d) İdeal öğrencilerin bulunduğu okullar

Cevap: a) Dar gelirli ve yüksek gelirli ailelerin devam ettiği okullar

27- “Farklı toplumsal gruplardan gelen öğrencilerin okulda farklı dil kodu kullandıklarını öne süren” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Randall Collins
b) Basil Bernstein
c) Howard S.Becker
d) Robert Rosenthal
e) Lenore Jacobson

Cevap: b) Basil Bernstein

28- “Ebeveynleri çocuklarını eğitirken onlarla konuşmak yerine cezalandırma ya da ödüllendirme yöntemlerini seçerler” görüşü hangi sınıf çocuklara aittir?
a) Orta sınıf
b) Varoş
c) Mahalle
d) Alt sınıf

Cevap: d) Alt sınıf

29- “Ebeveynleri davranışlarına verdikleri tepkinin nedenlerini ve ilkelerini açıklarlar. Bu sebeple eğitimin gereklerini karşılamaya daha yatkın olurlar” görüşü hangi sınıf çocuklara aittir?
a) Orta sınıf
b) Orta tabaka
c) Mahalle
d) Alt sınıf
e) Üst sınıf

Cevap: a) Orta sınıf

30- “Normların sorgulanmadan kabul edildiği bir toplumsal hayatın dilidir” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Basit kod
b) Basit dil
c) Karmaşık kod
d) Karışık kod

Cevap: a) Basit kod

31- “Çocuk rahatlıkla genelleme yapabildiği, soyut kavramları kullanabildiği” dil aşağıdakilerden hangisidir?
a) Basit kod
b) Basit dil
c) Karmaşık kod
d) Karışık kod
e) Konuşma dili

Cevap: c) Karmaşık kod

32-Yapısal-İşlevselci yaklaşımın benimsediği eğitim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Değiştirici-dönüştürücü
b) Dönüştürücü lider yetiştirme
c) Teknoloji üretme
d) Tutucu-yansıtıcı
e) Toplumu yeniden kurma

Cevap: e) Toplumu yeniden kurma

33-Alt sınıf çocuklarının konuşmaları hangi Dil Kodudur?
a) Basit kod
b) Basit dil
c) Karmaşık kod
d) Karışık kod
e) Konuşma dili

Cevap: a) Basit kod

34-Orta Sınıf çocuklarının konuşmaları hangi Dil Kodudur?
a) Basit kod
b) Basit dil
c) Karmaşık kod
d) Karışık kod
e) Konuşma dili

Cevap: c) Karmaşık kod
AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-2

Vize
Final
Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize 2017 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3

Eğitim Sosyolojisi Vize
Eğitim Sosyolojisi ANASAYFA
register
register
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
ANASAYFA
Endüstri Sosyolojisi
Endüstri Sosyolojisi ANASAYFA

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3

Facebook
SOSYOLOJİ FACEBOOK GRUBU

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3

AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

 

TOEFL

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: