Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-4

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-4

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-4

Çağdaş Eğitim Sosyolojisi Kuramları

1- Aşağıdakilerden hangisi yorumcu yaklaşımın temsilcilerindendir?
a) Mead
b) Weber
c) Illich
d) Parsons

Cevap: a) Mead

2- Aşağıdaki kuramcılardan hangisi okulsuz toplumu savunmuştur?
a) Herder
b) Garfinkel
c) Ivan Illich
d) Bourdieu

Cevap: c) Ivan Illich

3- Aşağıdakilerden hangisi yorumcu kuramın araştırma konularından değildir?
a) Öğrencilerin okul ve öğretmen hakkındaki düşüncesi
c) Toplumsal cinsiyet
d) Mikro eğitim sosyolojisi konuları
e) Makro eğitim sosyolojisi konuları

Cevap: e) Makro eğitim sosyolojisi konuları

4- Bankacı eğitim modeli kavramını kullanan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Freire
b) Putnam
c) Friedman
d) Althusser

Cevap: a) Freire

5- Aşağıdakilerden hangisi yorumcu kuramcıların eğitime ilişkin araştırma konularından biri değildir?
a) Öğrencilerin kendi aralarındaki ilişki biçimleri
b) Sınıf ortamının öğrenmeye etkisi
c) Öğrencilerin öğretmen davranışlarını yorumlayışı
d) Öğrencilerin okula yükledikleri anlam
e) Refah seviyesinin okullaşma oranına etkisi

Cevap: e) Refah seviyesinin okullaşma oranına etkisi

6-“Gerçek bir eğitimin hayata geçirebilmesi için en büyük engel hayallerimizin tamamen okullaştırılmış olmasıdır” fikrini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peter McLaren
b) Henry A. Giroux
c) Ivan lllich
d) Michael W. Apple
e) Paulo Freire

Cevap: c) Ivan lllich

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-4

7-“Tarafsız eğitim diye bir şey söz konusu değildir. Eğitim, ezilenlerin yabancılaşmış varlıklar olmasında temel rol oynamaktadır” görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karl Marx
b) Paulo Freire
c) Pierre Bourdieu
d) M. C. Apple
e) Emile Durkheim

Cevap: b) Paulo Freire

8- Aşağıdakilerden hangisi Ivan Illich’e göre okulların ortaya çıkış amaçlarından biri değildir?
a) Çocukların himaye edilmesi
b) Baskın değerlerin öğrenilmesi
c) Toplumsal bakımdan onaylanmış beceri bilgisinin edinilmesi
d) İnsanın mesleki rollere göre dağıtılması
e) Toplumsal tabakalaşma ve eşitsizliği ortadan kaldırmak

Cevap: e) Toplumsal tabakalaşma ve eşitsizliği ortadan kaldırmak

9- Aşağıdaki düşünürlerden hangisi bireyci eğitim anlayışını savunmuştur?
a) Ziya Gökalp
b) Prens Sabahattin
c) Ethem Nejat
d) İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Cevap: b) Prens Sabahattin

10- Cumhuriyet döneminde iş okulu anlayışına dayalı bir eğitim modelinin olması gerektiğini savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mustafa Necati
b) Ziya Gökalp
c) Satı Bey
d) İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Cevap: a) Mustafa Necati

11-Eğitim sisteminin bireyin kişiliğini geliştirmede yeterince katkı sağlayamadığı yönünde eleştirilerde bulunan ve bireyciliği ön plana çıkaran düşünür kimdir?
a) Prens Sabahattin
b) Satı Bey
c) Ziya Gökalp
d) Hilmi Ziya Ülken
e) İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Cevap: a) Prens Sabahattin

12- “İnsanların özünde taşıdıkları niteliklerin farklı olduğuna vurgu yapan” yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Habitus
b) Kültürel Sermaye
c) Doğalcı Yaklaşım
d) İşlevsel Kuram

Cevap: c) Doğalcı Yaklaşım

13-
Siyahilere karşı ırkçı ve ayrımcı olduğu gerekçesiyle tepki çekmiştir
Amerikan Hayatında Zeka ve Sınıf Yapısı
Amerikan toplumunun sınıf yapısının IQ (zeka katsayısı) seviyelerini yansıttığını savunulmuştur
Richard J.Herrnstein ve Charles Murray önde gelen temsilcileridir.
Yukarıda sözü geçen aşağıdaki yaklaşımlardan hangisidir?
a) Habitus
b) Kültürel Sermaye
c) Doğalcı Yaklaşım
d) İşlevsel Kuram

Cevap: c) Doğalcı Yaklaşım

14- “Toplumsal yapılar ile toplumsal pratik (ya da toplumsal eylem) arasındaki bağı oluşturan bir dizi edinilmiş düşünce, davranış ve beğeni kalıplarıdır” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Habitus
b) Kültürel Sermaye
c) Doğalcı Yaklaşım
d) İşlevsel Kuram
e) İşçiliği öğrenmek

Cevap: a) Habitus

15- “Aile geçmişi ve eğitim gibi kişinin dil ve sanat bilgisinde ortaya çıkan ekonomik olmayan ürünlere tekabül eder” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Habitus
b) Kültürel Sermaye
c) Doğalcı Yaklaşım
d) İşlevsel Kuram
e) İşçiliği öğrenmek

Cevap: b) Kültürel Sermaye

16-“ Eğitim bir “kültürel yeniden üretim” kanalıdır” görüşü hangi düşünüre aittir?
a) Paul Willis
b) Pierre Bourdieu
c) Richard J.Herrnstein
d) Michael W.Apple
e) Ivan Illlich

Cevap: b) Pierre Bourdieu

17- “İşçiliği Öğrenmek” görüşü hangi düşünüre aittir?
a) Paul Willis
b) Pierre Bourdieu
c) Richard J.Herrnstein
d) Michael W.Apple
e) Ivan Illlich

Cevap: a) Paul Willis

18- “Eğitimi iktidar ilişkilerinin yeniden üretildiği bir alan görmekle birlikte demokratik bir dünyaya ulaşmak amacını güden eylemliliğe imkân sağlayabilir” görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eleştirel Pedagoji
b) Kültürel Sermaye
c) Doğalcı Yaklaşım
d) İşlevsel Kuram
e) İşçiliği öğrenmek

Cevap: a) Eleştirel Pedagoji

19- Aşağıdakilerden hangisi “Eleştirel Pedagoji” nin en önde gelen temsilcilerinden değildir?
a) Paulo Freire,
b) Michael W.Apple,
c) Ivan Illlich
d) Henry A.Giroux
e) Peter McLaren

Cevap: c) Ivan Illlich

20- “Eğitim, kişinin değerinin sıklıkla cins, ırk, yurttaşlık ve dil gibi ayrıcalıklı kategoriler vasıtasıyla ölçüldüğü bir toplumsal düzende öteki olarak addedilenlere yönelik kötü muamele, dışlama ve küçük düşürmeyi reddeden ve şiddetin minimize edilebileceği bir dünya tahayyül etmemize yardım eder” görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Apple
b) Freire
c) A.S.Neill
d) Gireox
e) Willis

Cevap: d) Gireox

21-“Eğitim bir taraftan iktidar ilişkilerini yeniden üretirken “sapma kategorilerini” de üretiyor. Okullarda ideolojiler ve kültürler aktarılırken bunlara karşı bir direniş de oluşur. Özellikle işçi ve alt sosyo-ekonomik sınıfın çocukları okul dünyasını reddederler.” görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Apple
b) Freire
c) A.S.Neill
d) Gireox
e) Willis

Cevap: a) Apple

22- Aşağıdakilerden hangisi “ezilenlerin pedagojisi” ezilenler için eğitim olarak tanımlar?
a) Apple
b) Freire
c) A.S.Neill
d) Gireox
e) Willis

Cevap: b) Freire

23- “Bankacı Eğitim Modeli” aşağıdaki düşünürlerinden hangisine aittir?
a) Apple
b) Freire
c) A.S.Neill
d) Gireox
e) Willis

Cevap: b) Freire

24-
Eğitim sistemi öğretmen-öğrenci ilişkisini bir anlatıya çevirmektedir
Öğrenciler içleri doldurulması gereken kaplara ya da bidonlara dönüşürler.
Eğitim bir tasarruf yatırımı haline gelir
Öğrenciler yatırım nesneleri öğretmen ise yatırımcıdır
Yukarıda sözü geçen eğitim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eleştirel Pedagoji
b) Kültürel Sermaye
c) Doğalcı Yaklaşım
d) Feminist Yaklaşım
e) Bankacı Eğitim Modeli

Cevap: e) Bankacı Eğitim Modeli

25- Aşağıdakilerden hangisi “Feminist eğitim sosyolojisi içerisinde eğitimde cinsiyet eşitsizliği meselesine yönelik ortaya çıkan yaklaşımlardan” değildir?
a) Toplumsallaşma Kuramı
b) Farklılık Kuramı
c) Çatışmacı Kuram
d) Yapısalcı Kuram
e) Post Yapısalcı Kuram

Cevap: c) Çatışmacı Kuram

26- “Cinsiyet rolü ya da toplumsallaşma kuramı. Kadın ve erkek arasındaki benzerliklerin altını çizer ve bu iki cinse eşit eğitim fırsatı sağlanabileceğini savunur” Feminist eğitim sosyolojisi içerisinde hangi kurama aittir?
a) Toplumsallaşma Kuramı
b) Farklılık Kuramı
c) Çatışmacı Kuram
d) Yapısalcı Kuram
e) Post Yapısalcı Kuram

Cevap: a) Toplumsallaşma Kuramı

27- “Cinsler arasındaki farklılığa odaklanan farklılık kuramadır. Bu yaklaşım kadın ve erkeğin farklı yapılarını vurgularlar ve bunu olumlu görürler. Çünkü kadının yapısal özelliklerinin daha adil bir toplum inşa edeceği kabul görür” Feminist eğitim sosyolojisi içerisinde hangi kurama aittir?
a) Toplumsallaşma Kuramı
b) Farklılık Kuramı
c) Çatışmacı Kuram
d) Yapısalcı Kuram
e) Post Yapısalcı Kuram

Cevap: b) Farklılık Kuramı

28- “Cinsiyet eşitsizliğini teorik düzeyde ele alan yapısalcı kuram ise bu meseleyi bir iktidar sorunu olarak ele almaktadır. “Okul hem sınıflandırılmış hem de cinsiyetlendirilmiş özneler üretir” Feminist eğitim sosyolojisi içerisinde hangi kurama aittir?
a) Toplumsallaşma Kuramı
b) Farklılık Kuramı
c) Çatışmacı Kuram
d) Yapısalcı Kuram
e) Post Yapısalcı Kuram

Cevap: d) Yapısalcı Kuram

29- “Cinsiyet eşitsizliğini yine iktidar sorunu olarak ele alan post yapısalcı kuramdır. Farklı olarak, eğitimde cinsiyetten sınıflılığa ve etnisiteye kadar bütün ayrımcılık çeşitlerinin söylemsel olarak nasıl kurulduğunu ifşa etmeyi amaçlarlar” Feminist eğitim sosyolojisi içerisinde hangi kurama aittir?
a) Toplumsallaşma Kuramı
b) Farklılık Kuramı
c) Çatışmacı Kuram
d) Yapısalcı Kuram
e) Post Yapısalcı Kuram

Cevap: e) Post Yapısalcı Kuram

30- “Sadece okul eğitiminin değil bütüncül bir şekilde çocuk yetiştirme yöntemlerinin üzerinde duran” yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eleştirel Pedagoji
b) Kültürel Sermaye
c) Radikal Pedagoyi
d) Feminist Yaklaşım
e) Bankacı Eğitim Modeli

Cevap: c) Radikal Pedagoyi

31- “Özgür Okul Hareketleri” bütüncül eğitim anlayışına dayanan Summerhill Okulunu açan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Apple
b) Freire
c) A.S.Neill
d) Gireox
e) Willis

Cevap: c) A.S.Neill

32- “Üzerlerindeki yetişkin etkisi ne kadar az ise öğrencilerin öğrenme yetilerinin o kadar gelişeceği savunulduğu ve bireyselliklerin desteklendiği” okul aşağıdakilerden hangisidir?
a) Frankfurt Okulu
b) Harvard University.
c) The University of Sydney.
d) University of Melbourne.
e) Summerhill Okulu

Cevap: e) Summerhill Okulu

33- “Bir Eğitim Mucizesi isimli eserinde ise okulda uyguladıkları eğitim tekniğiyle ilgili ayrıntılı bilgi vermektedir” eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a) Apple
b) Freire
c) A.S.Neill
d) Gireox
e) Willis

Cevap: c) A.S.Neill

34-“Okulsuz Toplumu” savunan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Paulo Freire,
b) Michael W.Apple,
c) Ivan Illlich
d) Henry A.Giroux
e) Peter McLaren

Cevap: c) Ivan Illlich

35-
Yaşam boyu eğitimin altını çizen
Okulsuz toplumu savunan
Gizli müfredattan söz eden
Uzman kişilere inanan
Yukarıdaki düşünceler aşağıdakilerden hangi düşünüre aittir?
a) Paulo Freire,
b) Michael W.Apple,
c) Ivan Illlich
d) Henry A.Giroux
e) Peter McLaren

Cevap: c) Ivan Illlich
AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-4

Vize
Final
Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize 2017 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-4

Eğitim Sosyolojisi Vize
Eğitim Sosyolojisi ANASAYFA
register
register
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
ANASAYFA
Endüstri Sosyolojisi
Endüstri Sosyolojisi ANASAYFA

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3

Facebook
SOSYOLOJİ FACEBOOK GRUBU

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3

AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

 

TOEFL

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: