Sosyal Psikoloji 2020 Mezuniyet

Sosyal Psikoloji 2020 Mezuniyet

1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi, ‘seksizm’ kavramının doğru tanımını vermektedir?

A) Karşı cins üzerinde baskı kurmaktır.
B) Birinin cinsiyetini ikinci konuma itmek ve üzerinde üstünlük kurmaya çalışmaktır
C) Cinsiyetler arasında rolleri belirginleştirmektir.
D) Cinsellik üzerinden insanlar arasında eşitliği kurmaya çalışmaktır.
E) Cinsiyetlere yüklenen tutum ve değerlerdir.

Cevap : B) Birinin cinsiyetini ikinci konuma itmek ve üzerinde üstünlük kurmaya çalışmaktır
2- Söylem analizine göre insanlar karşılıklı konuşurken aşağıdakilerden hangisini yaparlar?

A) İletişime geçmiş olurlar.
B) Tutumlarını davranışlarına yansıtmış olurlar.
C) Eylemler gerçekleştirirler.
D) Konuşma düşüncenin aktarılmasıdır.
E) Duygularını aktarırlar.

Cevap : C) Eylemler gerçekleştirirler
3- Azınlıkta kalan görüşlerin çoğunluğu etkilemesinin mümkün olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gruplar her zaman potansiyel bölünmeleri bünyelerinde taşırlar.
B) Gruplar kendi içlerindeki farklılıkları halledemediği ölçüde, azınlığın çoğunluğu etkilemesi mümkün hale gelir.
C) Azınlıktaki görüşler çoğunluğun davranışını değiştirmez.
D) Azınlığın görüşü çoğunluğun davranışı kadar etkili bir etkiye sahip olamaz.
E) Azınlıktaki görüşlerden etkilenebilmesi azınlıktaki görüşün gücüne bağlıdır.

Cevap : A) Gruplar her zaman potansiyel bölünmeleri bünyelerinde taşırlar.
4- Eğer gerçek dediğimiz şey biricik değil ise, araştırmacı olarak yapmamız gereken nedir?

A) Gerçek olanından anlaşılanın doğru olup olmadığını analiz etmenin geçerli yollarını aramak olacaktır.
B) Aynı mesele hakkında herkesin gerçek dediğinin bileşkesini yakalayacak yollar bulmaya çalışmak olmalıdır.
C) Kendi gerçekliklerimizin ortak etkileşim alanında nasıl paylaşılır hale geldiğini tümdengelimli yöntem anlayışı ile …..
D) Kendi gerçekliklerimizi nasıl kurguladığımızı ve açıkladığımızı anlama yollarını ortaya çıkarmak olmalıdır
E) Gerçek olarak kabul edilenin analizini yapmak gerekecektir.

Cevap : D) Kendi gerçekliklerimizi nasıl kurguladığımızı ve açıkladığımızı anlama yollarını ortaya çıkarmak olmalıdır
5- Malumat sağlayıcı etki ne zaman ortaya çıkar?

A) Çoğunluğun gerçek algısının ne olduğunu anlamak istediğimizde ortaya çıkar.
B) Çoğunluğun gerçekliğe dair malumatını öğrenmek istediğimizde ortaya çıkar.
C) Gerçekte ne olduğunu anlamak istediğinizde ortaya çıkar.
D) Çoğunluğun ortamsal etki gücü arttığında ortaya çıkar.
E) Çoğunluğun baskısı arttığında ortaya çıkar.

Cevap : A) Çoğunluğun gerçek algısının ne olduğunu anlamak istediğinizde ortaya çıkar
6- Bir araştırmada istatistiksel analiz sonucu elde edilen anlamlı farklılık ne anlama gelir?

A) Deneysel hipotezin sıfır hipotezi ile mukayese edilmesidir
B) Deneysel hipotezle alternatif hipotez arasındaki farktır.
C) Deneysel değişkenler arasındaki farktır.
D) Hipotezler arasında mukayese edilen mesafedir.
E) Hipotezler arasındaki istatistiki farktır.

Cevap : A) Deneysel hipotezin sıfır hipotezi ile mukayese edilmesidir
7- Fenomen nedir?

A) Gerçeklik düzeyidir.
B) Olgularla tariflenebilir bilgidir.
C) Algılanabilir herhangi bir olaydır.
D) Metafizik düzeyin üstüne çıkmış olaydır.
E) Nomen bilgidir.

Cevap : C) Algılanabilir herhangi bir olaydır
8- Eleştirel sosyal psikolojiye göre sosyal dünya nedir?

A) Psikolojik süreçlerde işletilen bir dünyadır
B) İnsanlar tarafından sürekli yeniden oluşturulan şeydir.
C) İnsanın zihninin dışında olandır
D) Zihnen yaşanandır
E) Sosyal etkileşimdir

Cevap : B) İnsanlar tarafından sürekli yeniden oluşturulan şeydir.
9- Nedensellik aşağıdaki hangi biçimde tanımlanmaktadır?

A) Neden olanları neticelerine göre ilişkilendirmektir.
B) Sebep sonuç ilişkisi kurabilmektir
C) İki nesne veya iki olay arasındaki ilişkiyi bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde algılamaktır.
D) Sonuçlarla sebepleri arayabilmek demektir.
E) Sonuçlardan hareketle bir açıklama ortaya koyabilmektir.

Cevap : C) İki nesne veya iki olay arasındaki ilişkiyi bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde algılamaktır.
10- Dışlanmamak amacıyla diğerlerinin görüşlerine uyulduğunda aşağıdaki hangi etki ile hareket edilmiştir?

A) Grup baskısı
B) Kuralsal etki
C) Başvurulan bilginin etkisi
D) Çevre etkisi
E) Malumat sağlayıcı etki

Cevap : B) Kuralsal etki
11- Realist bir ontolojinin dünyaya bakışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek sosyal dünya nesnel değildir.
B) Tek bir nesnel sosyal dünya yoktur.
C) Sosyal dünya kavramı kurgudur.
D) Sosyal dünya gerçek değildir.
E) Sosyal dünya tek ve nesnel gerçek bir dünyadır.

Cevap : E) Sosyal Dünya tek ve nesnel gerçek bir dünyadır
12- Mantıksal eylem teorisini diğer tutum teorilerinden ayıran varsayım nedir?

A) Tutumlar tek başlarına davranışı belirleyendir.
B) Tutumla, insanları davranışlarının neticelerini en iyi yönde hesaplayarak hareket etmesi
C) Davranış tutumun hazırlayıcısıdır.
D) Tutumlar, davranışı tek başına belirleyen değildir.
E) Davranışa bakarak tutumun ne olduğunu tahmin edebiliriz.

Cevap : A) Tutumlar tek başlarına davranışı belirleyendir.
NOT: Mantıksal eylem teorisi ya da akla vuruk hareket teorisidir. Bu modele göre tutum davranışı başlatır. Bu sebeple diğer teorilerden hemen ayrılır.
13- Birey için bir anlamı olan bireyin farkında olduğu herhangi bir nesneye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutum öğesi
B) Tutum nesnesi
C) Duygusal özne
D) Psikolojik öğe
E) Bilişsel nesne

Cevap : B) Tutum nesnesi

Sosyal Psikoloji 2020 Mezuniyet

14- Düzmece iletişim tekniğinin ( boguspipeline ) esasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Katılımcıların yanlış söyleme ihtimallerini en aza indirmeye dayanır.
B) Verilen doğru cevaplarla yanlış cevaplar arasında bağlantı kurmaya dayanır.
C) Katılımcıların doğruyu söylememe ihtimallerini en az indirmeye dayanır
D) Araştırmacının katılımcıya dair hiçbir şey bilmediğine katılımcıyı inandırmaya dayanır.
E) Katılımcıların yanlış söyleme ihtimallerini en yükseğe çıkarmaya dayanır.

Cevap : C) Katılımcıların doğruyu söylememe ihtimallerini en az indirmeye dayanır
15- Tutum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tutum düşünsel bir yapının öğesidir.
B) Tutum davranışsal bir yapıdır.
C) Tutum kişilik yapısının bir parçasıdır.
D) Tutum zihinsel bir yapıdır.
E) Tutum hem zihinsel hem de davranışsal bir yapıdır.

Cevap : D) Tutum zihinsel bir yapıdır
16- Mesajın aktardığı görüşle kişinin görüşü arasındaki farkın büyük olduğu durumlarda kişinin tutumunu değiştirmeye ikna olma şansı aşağıdakilerden hangisine bağlı olur?

A) O tutumun geçerliliğine
B) O tutumun önem derecesine
C) Tutumla ilgili mesajın içeriğine
D) Şansa
E) O tutuma nasıl dikkat ettiğinize

Cevap : C) Tutumla ilgili mesajın içeriğine
17- Tutum ölçeklerinde ortaya çıkmayan ya da gözlenmeyen nedir?

A) Katılımcıların davranışlarıyla tutumları arasındaki geçerlilik
B) Katılımcıların cevaplarındaki zıtlık ve/veya çelişkiler
C) Katılımcıların davranışlarındaki tutarlılıklar
D) Genel olarak tanımlanmış tutumları ölçüyor olmak
E) Ölçekte bilişsel ve değerlendirici öğelerin doğru tanımlanmış olması

Cevap : B) Katılımcıların cevaplarındaki zıtlık ve/veya çelişkiler
18- Bilme faaliyeti aşağıdaki hangi biçimde işler?

A) Gelen malumat algı, hafıza, düşünce ve dil gibi süreçler tarafından işleme tutulur
B) Gelen malumat içeride hafızadan gelen eski bilgilerle karşılaştırılarak tepki hazırlanır.
C) Gelen malumat içeriye olduğu gibi yansıtılır ve neticede bilinir hale gelir.
D) Gelen uyaran eski bilgilerle karşılaştırmaya tutularak tanıma işlemine sokulur.
E) Gelen uyaranla çıkacak olan tepki eşlenir.

Cevap : A) Gelen malumat algı, hafıza, düşünce ve dil gibi süreçler tarafından işleme tutulur
19- Aşağıdakilerden hangisi “bilişsel tutarlılık “ kavramını tanımlamaktadır?

A) Tutuma ait bilişleriniz arasındaki tutarlılıktır.
B) Tutumlarınız ile bilişleriniz arasındaki dengedir.
C) Tutumlarınız ve bilişlerinizin duygusal zeminde tutarlılık taşımasıdır.
D) Tutumlarınızı düzenlemek demektir.
E) Tutumlarınız arasındaki ilişkiselliktir.

Cevap : B) Tutumlarınız ile bilişleriniz arasındaki dengedir
20- “ Tutumlar………. hakkındadır. “ Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Yöneldiği nesne
B) Bir tutum ve taşıdığı bilişsel yük
C) Bir tutum ve nesnesi hakkındaki düşünsel eğilimleri
D) Bir tutum nesnesi ve taşıdığı değerlendirme
E) Bir tutum nesnesine dair davranışsal eğilim

Cevap : D) Bir tutum nesnesi ve taşıdığı değerlendirme
21- Ana akım sosyal psikolojide yapılan araştırmalarda kullanılan “yarı deney düzeni “ nasıl işlemektedir?

A) Bu deney düzeninde katılımcılar deney şartlarına random dağıtılır.
B) Bu deney düzeninde katılımcılar belirli özellikler üzerinden kontrol grubundan ayrılırlar.
C) Bu deney düzeninde katılımcılar arasında ayırt edici değişkenler kullanılmaz.
D) Bu deney düzeninde katılımcılar sadece araştırmada etkisi aranan değişken üzerinden farklılaşırlar
E) Bu deney düzeninde katılımcılar bağımlı değişken üzerinden değerlendirmeye tutulurlar.

Cevap : D) Bu deney düzeninde katılımcılar sadece araştırmada etkisi aranan değişken üzerinden farklılaşırlar
22- Sosyal temsiller teorisinin, tutumlarla ilgili klasik tutum teorilerinden farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal temsiller teorisi tutumlarla davranış ilişkisini sosyal
B) Sosyal temsiller teorisi tutumların bilişin dışında nasıl biçimlendiğini açıklayabilmektedir.
C) Sosyal temsiller teorisi tutumlarla ilgili açıklamasını birey düzeyinde getirebilmektedir.
D) Sosyal temsiller teorisinin tutumlarla ilgili herhangi bir açıklaması yoktur.
E) Sosyal temsiller teorisi tutumların sistematik şekilde birbiri ile nasıl ilişkili olduğunu açıklayabilmektedir

Cevap : Sosyal temsiller teorisi tutumların sistematik şekilde birbiri ile nasıl ilişkili olduğunu açıklayabilmektedir
23- İkna oluşun doğru tanımı aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

A) Kaynağın mesajı doğru iletmesi sonucu ortaya çıkan bir süreçtir.
B) İkna oluş kaynağın hedefi etkilemesidir
C) Karmaşık etkileşimler yoluyla müzakere edilen dinamik ve etkin bir süreçtir
D) Kaynakla hedef arasındaki tek yönlü iletişimdir
E) İkna oluş dinleyicinin mesaj içeriğini anladığı durumdur.

Cevap : Karmaşık etkileşimler yoluyla müzakere edilen dinamik ve etkin bir süreçtir

Sosyal Psikoloji 2020 Mezuniyet

24- Ana akım sosyal psikoloji, hangi gerekçeyle bilimsel olduğunu iddia etmektedir?

A) Çünkü psikoloji bilimsel olanı kendi belirler.
B) Çünkü psikoloji bilimsel yöntemi kullanmaktadır.
C) Çünkü psikoloji bilim dışı olanı kendi belirler.
D) Çünkü psikoloji bilgi ayırımı yapmaz.
E) Çünkü psikoloji bir bilimdir.

Cevap : B) Çünkü psikoloji bilimsel yöntemi kullanmaktadır.
25- Söylemsel psikologların ya da söylem analistlerinin çoğunlukla dayandıkları epistemolojik arka plan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eleştirel gerçekçidirler.
B) Eleştirel görececi ve post-pozitivistirler
C) Eleştirel gerçekçi ve empristtirler
D) Eleştirel gerçekçi ve post-pozitivistirler
E) Eleştirel görececidirler.

Cevap : E) Eleştirel görececidirler
26- Kişiye zorla yaptırılan bir davranışın o kişide tutum değişikliği ile neticelenmesinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Karşılığında aldığı mükafatın azlığına bağlıdır.
B) Karşılığında aldığı mükafat ve cezanın dengeli oluşuna bağlıdır.
C) Tutumuyla yaptığı davranış arasındaki çelişkinin büyüklüğüne bağlıdır.
D) Karşılığında aldığı mükafatın çokluğuna bağlıdır
E) Karşılığında aldığı cezanın büyüklüğüne bağlıdır.

Cevap : D) Karşılığında aldığı mükafatın çokluğuna bağlıdır
27- İçsel atıf ne demektir?

A) Olayı seyredenin sebebi fail ve çevreye yüklemesidir.
B) Olayı seyredenin çevrede görmesidir.
C) Olayı seyredenin sebebi kendinde görmesidir.
D) Olayı seyredenin sebebi failde görmesidir.
E) Olayı seyredenin sebebi içsel özelliklere yüklemesidir.

Cevap : D) Olayı seyredenin sebebi failde görmesi
28- Girilen sosyal roller teorisine göre, kimliksizleşmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişisel kimliğin girilen sosyal role uygun hale dönüştürülmesi anlamına gelir.
B) Kimlikliğin o ortamda bir diğeri ile değiştirilmesi anlamına gelir.
C) Kişisel kimliğin girilen ortamlarda kaybolduğu duygusu anlamına gelir.
D) Kimliğin geçersizleştirilmesi anlamına gelir.
E) Kişiliğin o ortamda silinmesi anlamına gelir.

Cevap : C) Kişisel kimliğin girilen ortamlarda kaybolduğu duygusu anlamına gelir
29- Dışarıdan gelenin anlamlı hâle getirilmesini gerçekleştiren süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kategorizasyon
B) Stereotipik düşünce sistemi
C) Malumat sağlayıcı faktörler
D) Şematik algılar
E) Zihinsel bilişsel yapılar

Cevap : A) Kategorizasyon
30- Irkçı tutumlar ne gibi şartlarda inşa edilmektedir?

A) Grupların ortak normatif çerçevelerinde inşa edilir.
B) Belirli sosyal ve siyasi bağlamlarda inşa edilir.
C) Kişilerin tutumsal algılarında inşa edilir.
D) Siyasi grupların kararlarında biçimlenir.
E) Irkçı tutumlar her an her yerdedirler.

Cevap : B) Belirli sosyal ve Siyasi bağlamlarda inşa edilir
31- Festinger ‘e göre tutumunuza ters hareket etmek bizde neye sebep olacaktır?

A) Tutumla davranışımı tekrar dengelemeye sebep olacaktır.
B) Davranışsal eğilimlerimi değiştirecektir.
C) Herhangi bir değişiklik yaratmayacaktır.
D) Kaygı ve gerginliğe sebep olacaktır
E) Bilişsel değişikliklere sebep olacaktır.

Cevap : D) Kaygı ve gerginliğe sebep olacaktır
32- Düzmece iletişim tekniğinin ( boguspipeline ) işlettiği ana fikir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katılımcıların araştırmacının ne düşündüğünü bilmelerine olanak sağlanmalıdır.
B) Katılımcılara, doğru cevapların araştırmacı tarafından en baştan beri bilindiğini düşündürtmektir.
C) Katılımcıların gerçek düşüncelerinin araştırmacılar tarafından bilinemeyeceğinin düşündürtülmesidir.
D) Katılımcıların, araştırmacının kendilerine doğruyu söylemek zorunda olmadıklarını düşündürtmektir.
E) Katılımcıların doğru ya da yalan söyleyebildiklerinde araştırmacının bunu bilebileceğini katılımcıya düşündürtmektir.

Cevap : E) Katılımcıların doğru ya da yalan söyleyebildiklerinde araştırmacının bunu bilebileceğini katılımcıya düşündürtmektir.
33- İkna edici bir mesajın, içeriğinde aşağıdakilerden hangisini taşıyor olması beklenir?

A) İddia ve iddiasını haklı çıkartacak bilgiler taşıması beklenir.
B) Bir iddia ve bu iddiayı destekleyen karşı iddiaları çürüten argümanlar taşıması beklenir.
C) Bir iddia ve iddianın içeriğinde ikna edici bilgiler taşıması beklenir.
D) Bir iddia ve bu iddiayı destekleyecek ve karşı iddiları da içinde uzlaştıracak argümanlar taşıması beklenir.
E) Bİr iddia ve bu iddiayı savunan gerekçeler taşıması beklenir.

Cevap : B) Bir iddia ve bu iddiayı destekleyen karşı iddiaları çürüten argümanlar taşıması beklenir.

Sosyal Psikoloji 2020 Mezuniyet

34- Açıklayıcı fenomenolojik analizin yaptığı işe ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İnsanların yaşantılarına getirdikleri açıklamalrı inceler.
B) İnsanların yaşantılarını biçimlendiren psikolojik gerçekliği ortaya çıkarmaya çalışır.
C) İnsanların ortak yaşantılarının temel öğelerinin nesnel ölçümlerini analiz eder.
D) İnsanların yaşantılarındaki nesnel açıklamaları inceler.
E) İnsanların yaşantılarına getirdikleri açıklamalarda evrensel geçerli öğeleri analiz eder.

Cevap : C) İnsanların ortak yaşantılarının temel öğelerinin nesnel ölçümlerini analiz eder.
35- Aşağıdakilerden hangisi azınlık etkisini artıran etmenlerden biri değildir?

A) Azınlık görüş savunucularının açık görüşlü davranması
B) Azınlık görüşünün istikrarlılığı
C) Azınlık görüşünün katı olması
D) Azınlık görüşünün tutarlılığı
E) Müzakereci bir üslubun olması

Cevap : E) Müzakereci bir üslubun olması

Sosyal Psikoloji 2020 Mezuniyet

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular
sosyoloji facebook grubu
Facebook Felsefe Grubu
https://www.facebook.com/groups/SosyalHizmetAuzef/

sosyoloji , felsefe , sosyal hizmetler ,  Auzef çıkmış sorular , vize soruları,  final soruları , bütünleme

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: