Bakım ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Soruları

Bakım ve Sosyal Hizmet 2020 vize soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi huzurevinde kalabilmek için bir engeldir?

a) Bulaşıcı hastalığı olmamak
b) Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmak
c) Alkol ve Madde bağımlısı olmak
d) Yaşlılığa bağlı Demans, Alzheimer gibi ağır felçli, yatağa bağlı olmak
e) Bulaşıcı veya sürekli tıbbi bakım gerektiren bir hastalığı bulunmak

Cevap : c) Alkol ve Madde bağımlısı olmak

2- Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme olgusunun temel özellikleri arasında yer almaz?

a) Ürünlerin serbest paylaşılması
b) Fikirlerin serbest paylaşılması
c) Uluslararası alanın bütünleşmesi
d) Yoksul ile zengin arasındaki mesafenin açılması
e) Sosyal adaletin yaygınlaşması

Cevap : e) Sosyal adaletin yaygınlaşması

3- Bakıma muhtaçlara “Cadı” gözü ile aşağıdaki toplumlardan hangisi bakmıştır?

a) Çağdaş Afrika toplumları
b) Orta Çağ’da İslam Toplumları
c) Orta Çağ’da Batı Toplumları
d) Çağdaş Batı Toplumları
e) Çağdaş İslam Toplumları

Cevap : c) Orta Çağ’da Batı Toplumları

4- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için gündüz bakım hizmetleri içinde yer almaktadır?

a) Küçük evler
b) Apart hizmet binası
c) Yaşlılar köyü
d) Yaşlı hizmet merkezi
e) Yaşlı yaşam evi

Cevap : c) Orta Çağ’da Batı Toplumları

5- Vakfiyesinde ‘’Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasb eyledim. Bunlar ki, ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar, bilâistisna her kapuyu vuralar ve o evde hasta olup olmadığını sorarlar; var ise ifası orada mümkün ise şifayab olanlar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin hastanelere kaldırılarak orada salâh buldurulalar.’’ Cümleleri ile bakım hizmetini kurumsallaştıran padişah kimdir?

a) II. Mahmut
b) II. Abdülhamit Han
c) Kanuni Sultan Süleyman
d) Fatih Sultan Mehmet
e) Yavuz Sultan Selim

Cevap : d) Fatih Sultan Mehmet

6- Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerindendir?

a) Bireysel olması
b) Kâr amacını gütmesi
c) Stratejik olması
d) İtibarlı olması
e) Hiyerarşik olması

Cevap : e) Hiyerarşik olması

7- Aşağıdakilerden hangisine Evde Bakım Hizmetlerinin kazanımları içinde yer verilmez?

a) Zamandan tasarruf sağlar ve yaşam kalitesini yükseltir.
b) Kalabalık ortamdan uzak olduğundan sosyalleşme süreci pozitiftir.
c) Kişiye özel bir bakım ve kesintisiz, kaliteli ve standart hizmet sağlar.
d) Bakım alan aileyi bir arada tutar.
e) Kişinin kendisi, ailesi ve yakınlarına bakım konusunda eğitimi de içerdiğinden kendisinin ve ailesinin stresini azaltır.

Cevap : b) Kalabalık ortamdan uzak olduğundan sosyalleşme süreci pozitiftir.

8- Yaşlı dostu şehir kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olarak ifade edilmemiştir?

a) Aktif yaşlanmayı destekler.
b) Yaşlı dostu kent kavramı öncelikli olarak Japonya’da gündeme gelmiştir.
c) Dünya Sağlık Örgütü yaşlı dostu küresel kent ağını oluşturmuştur.
d) Yaşlı dostu kent gerçek anlamda yaşlı dostu toplum içinde uygulama bulabilir
e) Yaşlı için kent mekânını ulaşılabilir kılmaktır.

Cevap : b) Yaşlı dostu kent kavramı öncelikli olarak Japonya’da gündeme gelmiştir.

Bakım ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Soruları

9- Aşağıdakilerden hangisi Darülacezenin hizmet anlayışına uygun olmayan bir kategoridir?

a) Yalnızca Müslüman olan yetimler
b) Kimsesi bulunmayan hasta ve muhtaç erkekler
c) Kimsesi bulunmayan hasta ve muhtaç kadınlar
d) Kimsesiz kız çocukları
e) Kimsesiz erkek çocukları

Cevap : a) Yalnızca Müslüman olan yetimler

10- ‘’Yoksulluk, bakıma muhtaçlık, hastalık, sakatlık, yaşlılık vb. nedenlerle risk altında bulunan çocuk, genç, yetişkin, afetzede, göçmen, mülteci ve aile gibi risk gruplarına hiçbir ayrım gözetmeden sosyal çalışma, kişisel bakım, koruma, sosyal destek hizmetlerinin sağlanmasıdır.’’ Paragraftaki tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?

a) Kurumsal bakım
b) Sosyal bakım
c) Sağlık bakımı
d) Bakım sistemi
e) Bakım

Cevap : b) Sosyal bakım

11- “Çok kültürlülük üçgeninin köşelerini milliyetçilik, etnisite ve din oluşturmaktadır.” tespiti aşağıda isimleri yazılan düşünürlerden hangisine aittir?

a) Leininger
b) Giger
c) Purnell
d) Bauman
e) Davidhizar

Cevap : d) Bauman

12- Himaye-i Etfal Cemiyeti kaç yılında kurulmuştur?

a) 1896
b) 1936
c) 1901
d) 1908
e) 1923

Cevap : d) 1908

13- Aşağıdakilerden hangisi ‘’bakım’’ kelimesini en iyi-doğru şekilde anlatır?

a) Bakım kelimesi görmek anlamına gelir.
b) Bakım kelimesi yardım anlamına gelir.
c) Bakım kelimesi muayene etmek anlamına gelir.
d) Bakım kelimesi Arapça bir kelimedir.
e) Bakım kelimesi Türkçedeki bakmak mastarından türemektedir.

Cevap : e) Bakım kelimesi Türkçedeki bakmak mastarından türemektedir.

14- Aşağıdakilerden hangisi gönüllü kuruluşun zorunlu özelliklerinden değildir?

a) Zorlama olmaması
b) İnsan yararına hizmeti hedeflemesi
c) Kâr amacı gütmemesi
d) Devletle iş birliği yapması
e) Maddi kaynak hedeflememesi

Cevap : d) Devletle iş birliği yapması

15- Aşağıdakilerden hangisinde kamu sektörü ile özel sektör arasındaki benzerlik doğru olarak verilmiştir?

a) Serbestlik
b) Araştırmalardan yararlanma
c) Kurumların motivasyonu
d) Kamu gücü
e) Siyasal çevre

Cevap : b) Araştırmalardan yararlanma

16- İnsanın en temel hakkı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) İradilik
b) Seçilme
c) Girişim
d) İfade
e) Özgürlük

Cevap : a) İradilik

17- Aşağıdakilerden hangisi evde sosyal destek hizmetleri arasında değerlendirilir?

a) Ev işlerine yardım
b) Fizyoterapi
c) Her türlü yara bakımı
d) Hekimlik hizmeti
e) Hemşirelik hizmeti

Cevap : a) Ev işlerine yardım

Bakım ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Soruları

18- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bakım sistemi açısından diğerlerinden farklıdır?

a) Avustralya
b) ABD
c) İngiltere
d) İrlanda
e) Fransa

Cevap : e) Fransa

19- Aşağıdakilerden hangisi özel sektörün sosyal projelerini ve sosyal hizmet ifade eden çalışmalarını  tanımlamaktadır?

a) Kamusal Sorumluluk
b) Ortaklık
c) Sivil Toplum ortaklığı
d) Yönetişim
e) Sosyal Sorumluluk

Cevap : e) Sosyal Sorumluluk

20- Sağlık Bakanlığınca 2010 yılında uygulamaya giren Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge doğrultusunda; 81 ilde gezici ekipler ve hastaneler bünyesinde evde sağlık birimleri kurulmuştur. Bu birimler aşağıdaki hizmetlerden hangisini vermemektedir?

a) Son dönem kanser hastaların bakımı
b) Kas ağrıları ve gribal enfeksiyonlar
c) Spastik çocukların bakımı
d) KOAH ve diğer solunum sistemi hastalıkların bakımı
e) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri

Cevap : b) Kas ağrıları ve gribal enfeksiyonlar

21- Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin avantajları arasında yer almaz?

a) Sağlık hizmetlerinin maliyetini düşürmesi
b) Hastane yatak kapasitelerinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlaması
c) Hastaneden erken taburcu olma imkânı saplayarak hastane enfeksiyonu riskini azaltması
d) Hastanın yaşam kalitesini yükseltmesi
e) Hastanede kalış süresini uzatması

Cevap : e) Hastanede kalış süresini uzatması

22- 1896 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından açılan, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlendiği kurum hangisidir?

a) Baciyan-ı Rum
b) Hilal-i Ahmer
c) Himaye-i Etfal
d) Darülaceze
e) Darüleytam

Cevap : d) Darülaceze

23- Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi eleştiren düşünürlerin eleştiri gerekçeleri arasında yer almaz?

a) Doğal zenginlikleri sömürmesi
b) Özgürlükleri yaygınlaştırması
c) Kültürleri ve dilleri sömürmesi
d) İnsanları tek tipleşmeye zorlaması
e) Tüketimi özendirmesi

Cevap : b) Özgürlükleri yaygınlaştırması

24- Aşağıdakilerden hangisi Kültürel Yeterlilik Modeli’nin temel varsayımları arasında yer almaz?

a) Dünyada saygın olmayan kültürler de bulunmaktadır
b) Bireyler ve aileler birçok kültürel gruba mensupturlar
c) Bütün kültürlerin temel benzerlikleri vardır
d) Kültürler içinde ve arasında farklılıklar mevcuttur
e) Kültürler sabit toplumlarda yavaş değişirler

Cevap : a) Dünyada saygın olmayan kültürler de bulunmaktadır

25- Aşağıdakilerden hangisi formel anlamda yaşlılara ve diğer dezavantajlılara sosyal hizmet sağlayan kurumlardan değildir?

a) Merkezî yönetim
b) Yerel yönetim
c) Sivil toplum
d) İl özel idaresi
e) Aile

Cevap : e) Aile

Bakım ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Soruları

26- Aşağıdakilerden hangisi evde sağlık destek hizmeti değildir?

a) Kişisel bakım ( tıraş, banyo vs .) ve ulaşım desteği vermek
b) Evde aşı takibi
c) Evde tetkik, tahlil ve röntgen hizmeti verilmesi
d) Ortopedi hastaları için evde düzenli egzersiz ve röntgen hizmetleri verilmesi
e) Ameliyat sonrası evde dikiş alma, pansuman ve kolostomi bakımı verilmesi

Cevap : a) Kişisel bakım (tıraş, banyo vs.) ve ulaşım desteği vermek

27- Sağlık Bakanlığı evde sağlık hizmetlerini aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile vermektedir?

a) Köylerde yerel belediyeler tarafından
b) Köylerde oluşturulan özel evde bakım birimi tarafından
c) Hastaneler bünyesinde kurulan evde sağlık hizmet birimleri tarafından
d) Köylerde sağlık müdürleri tarafından
e) Şehirlerde uzman aile hekimleri tarafından

Cevap : c) Hastaneler bünyesinde kurulan evde sağlık hizmet birimleri tarafından

28- Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri’nde evde bakım için kullanılan ifadedir?

a) Home nursing
b) Home care
c) Home visiting
d) Hospilitizasyon
e) Home health care

Cevap : b) Home care

29- Sosyal devlete işlevsellik kazandıran ve toplum karşısında anlamlı kılan, devletin sürdürebilirliğine ve verimliliğine anlam ve rengini veren meslek alanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal hizmet
b) Sosyal siyaset
c) Sosyal sigorta
d) Sosyal politika
e) Sosyal güvenlik

Cevap : e) Sosyal güvenlik

30- Aşağıdaki kavramlardan hangisi küreselleşme ile doğrudan bağlantılı bir kavram değildir?

a) Globalizasyon
b) Atomizasyon
c) Bölgesel
d) Küresel
e) Çok kültürlülük

Cevap : c) Bölgesel

31- Aşağıdakilerden hangisi İran’da sosyal hizmet alanında kapsamlı ve etkili faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşlardan değildir?

a) Yeşilay
b) Kızılay
c) İmam Humeyni Sosyal Yardım Komitesi
d) Bunyâd-ı Şehid (Şehit Kurumu)
e) Behzisti Kurumu

Cevap : a) Yeşilay

Bakım ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Soruları

32- 2007 tarihinde yayınlanan bir yasa ile; ‘’her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının ……..’ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgahlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır.’’ denmektedir. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) 2/10
b) 2/30
c) 2/20
d) 1/3
e) 2/3

Cevap : e) 2/3

33- Aşağıdakilerden hangisi Londra Barnet Belediyesi tarafından uygulanan bakım uygulamalarından değildir?

a) Çatı metodu
b) Tele-bakım
c) Taksi-kart
d) Eşik metodu
e) Mavi rozetli şema

Cevap : a) Çatı metodu

34- Sağlık personeli dışı sertifika almış kişilerce aşağıdaki hizmetlerden hangisi verilebilir?

a) Hastaneden taburcu sonrası evde enjeksiyon, pansuman, ilaç takibi
b) Gebe veya emziren annelere evde sağlık eğitimi
c) Hastalara yemek yedirme, elbise bakımı ve yatağın hazırlanması
d) Yeni doğan bebeklerin evde göbek pansumanları
e) Diyabetik ayak bakımı

Cevap : c) Hastalara yemek yedirme, elbise bakımı ve yatağın hazırlanması

35- Aşağıdakilerden hangisi bakıma ihtiyacı olan engellinin tanımına uymaz?

a) Hayatını ba şkasının yardımı ve bakından devam ettiremeyecek derecede düşkün olmak
b) Engellilik sınıflanmasına göre ağır engelli olmak
c) Günlük hayatın alışılmış tekrar eden gerekleri kapsamında belirtilen aktivitelerden; en az üç aktivitede başkasına tam bağımlı olmak
d) Gelirleri toplamı, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olmak
e) Günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememek.

Cevap : c) Günlük hayatın alışılmış tekrar eden gerekleri kapsamında belirtilen aktivitelerden; en az üç aktivitede başkasına tam bağımlı olmak

36- Manevi destek hizmetini kimler veremez?

a) Dinî danışman
b) Manevi danışman
c) Gönül rehberi
d) Dinî rehber
e) Maneviyata inanmayanlar

Cevap : e) Maneviyata inanmayanlar

37-Aşağıdakilerden hangisi İran’da Ulusal Yaşlılar Şurası Kuruluş Kanunu’nda riayet edilmesi hükme bağlanan maddelerden değildir?

a) Yaşlıların hayat kalitesinin yükseltilmesi
b) Yaşlıların sosyal hayata katılmalarının sağlanması
c) Yaşlıların ailedeki rollerinin korunması
d) Yaşlıların sadece ailelerinde bakılması
e) Yaşlılara gereken saygı ve değerin gösterilmesi

Cevap : d) Yaşlıların sadece ailelerinde bakılması

38- Bir kişinin malını insanların hizmeti için bağışlayıp buranın geliri ile hizmet sunan bir hayır kurumu olarak ortaya çıkan ve Osmanlı Devleti’nde sosyal koruma anlayışını yerine getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Darülaceze
b) Darüleytamlar
c) Himaye
-i Etfal
d) Loncalar
e) Vakıflar

Cevap : e) Vakıflar

Bakım ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Soruları

sosyal hizmetler facebook
Bakım Ve Sosyal Hizmet

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: