AdaletauzefDış TicaretGenel Muhasebe

Genel Muhasebe 3 Ders Sınavı 2020

Genel Muhasebe 3 Ders Sınavı 2020

1- Muhasebe sistemimizde bulunan stok maliyet hesaplama yöntemleri aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Ortalama fiyat esası
b) Sürekli envanter yöntemi-Aralıklı envanter Yöntemi
c) Tartılı ortalama yöntemi-Hareketli ortalama yöntemi
d) Ağırlıklı ortalama-Has maliyet
e) Fifo-Lifo

Cevap : e) Fifo-Lifo

2- Aşağıdaki hesaplardan hangisi öz kaynaklar bölümünde yer almaz ?

a) Yasal yedekler
b) Sermaye
c) Borç ve gider karşılıkları
d) Statü yedekleri
e) Olağanüstü yedekler

Cevap : c) Borç ve gider karşılıkları

3- Genel Muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıyı sağlayan ve genel muhasebe tarafından tutulan hesap aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Direk ilk madde ve malzeme hesabı
b) Direkt işçilik gideri yansıtma hesabı
c) Maliyet muhasebesi bağlantı hesabı
d) Genel üretim giderleri
e) Hizmet Üretim maliyeti

Cevap : c) Maliyet muhasebesi bağlantı hesabı

4- İlk madde ve malzeme, ticari mallar, mamüller gibi hesaplar bilançonun hangi hesap grubunda yer alır ?

a) Satılacak mallar
b) Üretilen ve alınan mallar
c) Stoklar
d) Diğer alacaklar
e) Hazır değerler

Cevap : c) Stoklar

5- İşletmenin net satışları : 100.000 TL satışların maliyeti : 40.000 TL Faaliyet giderleri 25.000 TL olduğuna göre faaliyet karı kaç tl dir ?

a) 50.000
b) 35 000
c) 75 000
d) 30 000
e) 40 000

Cevap : b) 35 000

6- Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider niteliğindeki vergi, resim ve harçlar izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Vergi, Resim ve Harçlar
b) Çeşitli giderler
c) Memur ücret ve giderleri
d) Amortismanlar ve Tükenme Payları
e) İşçi ücret ve giderler

Cevap : a) Vergi, Resim ve Harçlar

Genel Muhasebe 3 Ders Sınavı 2020

7- Üretimde Çalışan bir işçinin 7 a seçeneğinde ücret tahakkukunda aşağıdaki hangi hesap borçlandırılır ?

a) Direkt işçilik giderleri
b) Araştırma ve geliştirme giderleri
c) Genel yönetim giderleri
d) Genel Üretim Giderleri
e) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

Cevap : a) Direkt işçilik giderleri

8- Aşağıdakilerden hangisi duran varlıklar grubu içerisinde yer alır ?

a) Diğer dönen varlıklar
b) Hazır değerler
c) Öz kaynaklar
d) Gelir hesapları
e) Maddi duran varlıklar

Cevap : e) Maddi duran varlıklar

9- Gelen kredi ödeme planından aralık ayına isabet eden fakat ödenmemiş olan, Ocak ayında ödenecek olan faiz tutarı 750,00 TL’dir. Yapılması gereken muhasebe kaydında alacaklı hesap aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 770 Genel Yönetim Giderleri
b) 481 Gider Tahakkukları
c) 181 Gelir Tahakkukları
d) 381 Gider Tahakkukları
e) 780 Finansman giderleri

Cevap : b) 481 Gider Tahakkukları

10- İşletmenin üçüncü kişilere olan, bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi sonunda ödenecek, borç ve taahhütlerinin izlendiği hesapların yer aldığı hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler
b) Ticari Borçlar
c) Kısa vadeli yabancı kaynaklar
d) Ticari alacaklar

Cevap : c) Kısa vadeli yabancı kaynaklar

Genel Muhasebe 3 Ders Sınavı 2020

11- Varlık hesaplarına ilk kayıt ve artışlar hesabın hangi tarafına kaydedilir ?

a) Pasifine
b) Gelirine
c) Alacağına
d) Borcuna
e) Aktifine

Cevap : d) Borcuna

12- Aşağıdakilerden hangisi 1.sınıf tüccarların tutmak zorunda oldukları defterden biridir ?

A) Yevmiye defteri
B) Depo kayıt defteri
C) Adisyon
D) İç denetim defteri
E) Gümrük defteri

Cevap : A) Yevmiye defteri

13- Aşağıdakilerden hangisi bilançoda yer alan bir hesap grubu değildir ?

a) Duran varlıklar
b) Uzun vadeli yabancı kaynaklar
c) Dönen Varlıklar
d) Öz kaynaklar
e) Orta vadeli yabancı kaynaklar

Cevap : e) Orta vadeli yabancı kaynaklar

14-Komisyon giderleri : 20.000
Kambiyo zararları :10.000
Genel yönetim giderleri : 20.000
Pazarlama satış dağıtım giderleri :15.000
Finansman giderleri 20.000 tl ise faaliyet giderleri toplamı kaç tl dir ?

a) 50.000
b) 100.000
c) 40.000
d) 35.000
e) 85.000

Cevap : d) 35.000

Genel Muhasebe 3 Ders Sınavı 2020

15- İşetmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla ayrılan fonların izlenmesinde kullanılan hesaba ne ad verilir ?

a) Özel fonlar hesabı
b) Hisse senetleri hesabı
c) Demirbaşlar hesabı
d) Genel Yönetim giderleri hesabı
e) Yedek akçeler hesabı

Cevap : a) Özel fonlar hesabı

16- İşletme faaliyetlerini yürütmek üretim ve hizmetler gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan aylıklı yönetici, memur, büro personeli vb. için tahakkuk ettirilen her türlü tutarların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Çeşitli giderler
b) İşçi ücret ve giderleri
c) Memur ücret ve giderleri
d) Genel yönetim giderleri
e) Genel üretim giderleri

Cevap : c) Memur ücret ve giderleri

17- Küçük işletmelerde aşağıdakilerden hangi maliyet sistemini kullanır ?

a) 7-d
b) 7-c
c) 7-a
d) 7-e
e) 7-b

Cevap : e) 7-b

18- Muhasebecilik mesleği hangi yılda ilk olarak örgütlü hale gelmiştir ?

a) 2006
b) 1945
c) 1989
d) 1999
e) 1963

Cevap : c) 1989

19- 268 Birikmiş Amortismanlar hesabı hangi hesap grubunda yer alır ?

a) Hazır değerler
b) Mali Duran varlıklar
c) Maddi olmayan duran varlıklar
d) Maddi duran varlıklar
e) Ticari alacaklar

Cevap : c) Maddi olmayan duran varlıklar

20- Aktifinde yer alan değerlerle ilgili olarak ayrılan karşılıklardan iptal edilen tutarların izlenmesinde kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Menkul kıymet satış karları
b) Komisyon giderleri
c) Karşılık Giderleri
d) Konusu kalmayan karşılıklar
e) Hisse senetleri hesabı

Cevap : d) Konusu kalmayan karşılıklar

21- Aynı nitelikteki işlemlerin üzerinde toplandığı çizelgelere ne ad verilir ?

a) Hesap
b) Gider
c) Aktif
d) Gelir
e) Pasif

Cevap : a) Hesap

22- Satış esnasında, satışın yapılmasından sonra yapılan iskontolar aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Miktar iskontosu-Kasa İskontosu
b) Satış iskontaları
c) Alıcı İskontosu
d) Fiyat iskontosu
e) İndirim iskontosu

Cevap : b) Satış iskontaları

Genel Muhasebe 3 Ders Sınavı 2020

1. DÖNEN VARLIKLAR

10. Hazır Değerler

100. Kasa
101. Alınan Çekler
102. Bankalar
103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)
108. Diğer Hazır Değerler

11. Menkul Kıymetler

110. Hisse Senetleri
111. Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
112. Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları
118. Diğer Menkul Kıymetler
119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

12. Ticari Alacaklar

120. Alıcılar
121. Alacak Senetleri
122. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
126. Verilen Depozito Ve Teminatlar
127. Diğer Ticari Alacaklar
128. Şüpheli Ticari Alacaklar
129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

13. Diğer Alacaklar

131. Ortaklardan Alacaklar
132. İştiraklerden Alacaklar
133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
135. Personelden Alacaklar
136. Diğer Çeşitli Alacaklar
137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
138. Şüpheli Diğer Alacaklar
139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)

15. Stoklar

150. İlk Madde Malzeme
151. Yarı Mamuller
152. Mamuller
153. Ticari Mallar
157. Diğer Stoklar
158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
159. Verilen Sipariş Avansları

17. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri

170. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
179. Taşeronlara Verilen Avanslar

Genel Muhasebe 3 Ders Sınavı 2020

18. Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları

180. Gelecek Aylara Ait Giderler
181. Gelir Tahakkukları

19. Diğer Dönen Varlıklar

190. Devreden Kdv
191. İndirilecek Kdv
192. Diğer Kdv
193. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
195. İş Avansları
196. Personel Avansları
197. Sayım Ve Tesellüm Noksanları
198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)

2. DURAN VARLIKLAR

22. Ticari Alacaklar

220. Alıcılar
221. Alacak Senetleri
222. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
226. Verilen Depozito Ve Teminatlar
229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

23. Diğer Alacaklar

231. Ortaklardan Alacaklar
232. İştiraklerden Alacaklar
233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
235. Personelden Alacaklar
236. Diğer Çeşitli Alacaklar
237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)

24. Mali Duran Varlıklar

240. Bağlı Menkul Kıymetler
241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
242. İştirakler
243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
245. Bağlı Ortaklıklar
246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)
247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
248. Diğer Mali Duran Varlıklar
249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)

25. Maddi Duran Varlıklar

250. Arazi Ve Arsalar
251. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
252. Binalar
253. Tesis, Makine Ve Cihazlar
254. Taşıtlar
255. Demirbaşlar
256. Diğer Maddi Duran Varlıklar
257. Birikmiş Amortismanlar(-)
258. Yapılmakta Olan Yatırımlar
259. Verilen Avanslar

26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

260. Haklar
261. Şerefiye
262. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
263. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
264. Özel Maliyetler
267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268. Birikmiş Amortismanlar(-)
269. Verilen Avanslar

27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

271. Arama Giderleri
272. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
278. Birikmiş Tükenme Payları(-)
279. Verilen Avanslar

28. Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları

280. Gelecek Yıllara Ait Giderler
281. Gelir Tahakkukları

29. Diğer Duran Varlıklar

291. Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv
292. Diğer Kdv
293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
295. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
299. Birikmiş Amortismanlar(-)

3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

30. Mali Borçlar

300. Banka Kredileri
301. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
302. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
304. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
305. Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
309. Diğer Mali Borçlar

32. Ticari Borçlar

320. Satıcılar
321. Borç Senetleri
322. Borç Senetleri Reeskontu(-)
326. Alınan Depozito Ve Teminatlar329. Diğer Ticari Borçlar

33. Diğer Borçlar

331. Ortaklara Borçlar
332. İştiraklere Borçlar
333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
335. Personele Borçlar
336. Diğer Çeşitli Borçlar
337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)

34. Alınan Avanslar

340. Alınan Sipariş Avansları
349. Alınan Diğer Avanslar

35. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri

350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri

36. Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler

360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar
361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler

37. Borç Ve Gider Karşılıkları

370. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
372. Kıdem Tazminatı Karşılığı
373. Maliyet Giderleri Karşılığı
379. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları

38. Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları

380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
381. Gider Tahakkukları

39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

391. Hesaplanan Kdv
392. Diğer Kdv
393. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
397. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

40. Mali Borçlar

400. Banka Kredileri
401. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
402. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
405. Çıkarılmış Tahviller
407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
409. Diğer Mali Borçlar

42. Ticari Borçlar

420. Satıcılar
421. Borç Senetleri
422. Borç Senetleri Reeskontu(-)
426. Alınan Depozito Ve Teminatlar
429. Diğer Ticari Borçlar

43. Diğer Borçlar

431. Ortaklara Borçlar
432. İştiraklere Borçlar
433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
436. Diğer Çeşitli Borçlar
437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
438. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar

44. Alınan Avanslar

440. Alınan Sipariş Avansları
449. Alınan Diğer Avanslar
47. Borç Ve Gider Karşılıkları
472. Kıdem Tazminatı Karşılığı
479. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları

48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları

480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
481. Gider Tahakkukları

49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

492. Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv
493. Tesise Katılma Payları
499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

5. ÖZ KAYNAKLAR

50. Ödenmiş Sermaye

500. Sermaye
501. Ödenmemiş Sermaye(-)

52. Sermaye Yedekleri

520. Hisse Senetleri İhraç Primleri
521. Hisse Senedi İptal Kârları
522. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
524. Maliyet Artışları Fonu
529. Diğer Sermaye Yedekleri

54. Kâr Yedekleri

540. Yasal Yedekler
541. Statü Yedekleri
542. Olağanüstü Yedekler
548. Diğer Kâr Yedekleri
549. Özel Fonlar

57. Geçmiş Yıllar Kârları

570. Geçmiş Yıllar Kârları
58. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
580. Geçmiş Yıllar Zararları(-)

59. Dönem Net Kârı (Zararı)

590. Dönem Net Kârı
591. Dönem Net Zararı(-)

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI

60. Brüt Satışlar

600. Yurt İçi Satışlar
601. Yurt Dışı Satışlar
602. Diğer Gelirler

61. Satış İndirimleri(-)

610. Satıştan İadeler(-)
611. Satış İndirimleri(-)
612. Diğer İndirimler(-)

62. Satışların Maliyeti(-)

620. Satılan Mamuller Maliyeti(-)
621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
622. Satılan Hizmet Maliyeti(-)
623. Diğer Satışların Maliyeti(-)

63. Faaliyet Giderleri(-)

630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
631. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)
632. Genel Yönetim Giderleri(-)

64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar

640. İştiraklerden Temettü Gelirleri
641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642. Faiz Gelirleri
643. Komisyon Gelirleri
644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
645. Menkul Kıymet Satış Kârları
646. Kambiyo Kârları
647. Reeskont Faiz Gelirleri
648. Enflasyon Düzeltme Kârları
649. Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar

65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-)

653. Komisyon Giderleri(-)
654. Karşılık Giderleri(-)
655. Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
656. Kambiyo Zararları(-)
657. Reeskont Faiz Giderleri(-)
658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
659. Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-)

66. Finansman Giderleri(-)

660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

67. Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar

671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
679. Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar

68. Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)

680. Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)
681. Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)
689. Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)

69. Dönem Net Kârı Veya Zararı

690. Dönem Kârı Veya Zararı
691. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
692. Dönem Net Kârı Veya Zararı
697. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı
698. Enflasyon Düzeltme Hesabı

7. MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)

70. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları

700. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
701. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı

71. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri

710. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri Hesabı
711. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı
712. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı
713. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı

72. Direkt İşçilik Giderleri

720. Direkt İşçilik Giderleri
721. Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
722. Direkt İşçilik Ücret Farkları
723. Direkt İşçilik Süre Farkları

73. Genel Üretim Giderleri

730. Genel Üretim Giderleri
731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri
734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları

74. Hizmet Üretim Maliyeti

740. Hizmet Üretim Maliyeti
741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

75. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri

750. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
751. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
752. Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları

76. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri

760. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
761. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
762. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı

77. Genel Yönetim Giderleri

770. Genel Yönetim Giderleri
771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı

78. Finansman Giderleri

780. Finansman Giderleri
781. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
782. Finansman Giderleri Fark Hesabı

7. MALİYET HESAPLARI (7/B SEÇENEĞİ)

79. Gider Çeşitleri

790. İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
791. İşçi Ücret Ve Giderleri
792. Memur Ücret Ve Giderleri
793. Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
794. Çeşitli Giderler
795. Vergi, Resim Ve Harçlar
796. Amortisman Ve Tükenme Payları
797. Finansman Giderleri
798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
799. Üretim Maliyet Hesabı

8. SERBEST HESAPLAR

9. NAZIM HESAPLAR

9. Nazım Hesaplar

7- Üretimde Çalışan

Genel Muhasebe 3 Ders Sınavı 2020

Auzef genel muhasebe
telegram adalet

Genel Muhasebe 3 Ders Sınavı 2020

Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , Adalet Final soruları , Auzef Dış Ticaret Final

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: