Çocuk Hakları ve Hukuku Ünite 3

Çocuk Hakları ve Hukuku Ünite 3

Çocuğun Nişanlanması, Evlenmesi Ve Boşanması

Ünite 3

1- İmam nikahı yok hükmündedir, imam nikahı ile birlikte ( evli olduklarını düşünerek ) yaşayan kişiler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuk sahibi olmaları durumunda erkek hukuken çocuğun babası olarak kabul edilmez
B) Taraflardan birisi ölürse diğeri ona mirasçı olamaz
C) Nafaka ya da tazminat da söz konusu olmaz
D) Tarafların aynı zamanda başka evlilik yapmalarına izin verilmez

Cevap : D) Tarafların aynı zamanda başka evlilik yapmalarına izin verilmez

2- Konuşabilen kişilerin iradelerini yazılı olarak açıklamış olmaları durumunda yine evlilik yok olarak kabul edilir

A) Yanlış
B) Doğru

Cevap : B) Doğru

3- Evlenmenin butlanı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aile hukukunda evliliğin geçersiz sayılması için mutlaka hâkim kararına ihtiyaç vardır
B) Eşlerden biri, hiç evlenmeyi istemediği halde ve yaptığı işlemin evlenme olduğunu bilmediği halde evlenmişse evlilik işleminin niteliğinde yanılmıştır
C) Evlenmenin maddi şartlarına aykırı olarak gerçekleşen evlilikler de hukuki açıdan sorunlu evlilikler olarak kabul edilir.
D) Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığının olmasına rağmen evlenme yapılmışsa bu evlilik mutlak butlanla batıldır.
E) Taraflar arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlık ilişkisi varsa ve buna rağmen evlenme gerçekleşmişse, evlenme nisbi butlanla batıldır.

Cevap : E) Taraflar arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlık ilişkisi varsa ve buna rağmen
evlenme gerçekleşmişse, evlenme nisbi butlanla batıldır.

4- Kesin evlenme engellerinden birinin varlığına rağmen evlenmenin yapılması durumunda, evlenme gerçekleşmiş olmakla birlikte ……. butlan ile batıldır.

A) Mutlak
B) Nisbi
C) Yokluk

Cevap : A) Mutlak

5- …….. ayırt etme gücünden geçici yoksunluk ile yanılma, aldatma ve korkutma gibi irade sakatlıkları durumunda söz konusu olur.

A) Mutlak butlan
B) Nisbi butlan
C) Yokluk
D) Hükümsüzlük

Cevap : B) Nisbi butlan

6- İkiz kardeşlerden biri ile evlenmek isterken diğeri ile evliliğin gerçekleşmesi durumunu aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) Evliliğin yokluğuna
B) Eşin kimliğinde yanılarak gerçekleşen evlenmeye
C) Esin kimliğinin kabulü ile evliliğin geçerli kılınmasına

Cevap : B) Eşin kimliğinde yanılarak gerçekleşen evlenmeye

7- Nispi butlan sebebi ile iptal davası açılabilecek diğer bir hal de aldatmadır. burada kast edilen aldatma aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Kendisi yada üçüncü bir kişi tarafından gerçek dışı beyan ve bilgiler
B) Başka bir kişi ile olan ilişki
C) Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olma
D) Kendisi veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenme

Cevap : B) Başka bir kişi ile olan ilişki

8- Aşağıdakilerden hangisi evlilikte nisbi butlan sebebi değildir?

A) Yanılma
B) Aldatma
C) Korkutma
D) Geçici ayırt etme güçlüğü
E) Ağır akıl hastaligi

Cevap : E) Ağır akıl hastaligi

9- …….. butlan, sebepleri itibari ile kamu düzeni ile ilgili olduğu için ilgili olan herkes tarafından açılabileceği gibi ……… tarafından da açılabilir.

A) Mutlak- Cumhuriyet Savcısı
B) Mutkak – Aile mahkemesi
C) Nisbi – Cumhuriyet Savcısı
D) Nisbi – aile mahkemesi

Cevap : A) Mutlak- Cumhuriyet Savcısı

Çocuk Hakları ve Hukuku Ünite 3

10- ………. butlan davası açmak için bir süre sınırlaması bulunmazken ….. butlan davası açmak için hak düşürücü süreler getirilmiştir.

A) Nisbi- Mutlak
B) Mutlak-Nispi

Cevap : B) Mutlak-Nispi

11- Evli olan bir erkeğin her nasılsa tekrar resmi nikah ile başka bir kadınla daha evlenmesi durumunda ikinci evlilikteki çocukları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çocukların babası sayılmaz
B) Nisbi butlan ile aldatma sayılır
C) Çocukların babası olarak batıl evlilikteki koca kabul edilir.

Cevap : C) Çocukların babası olarak batıl evlilikteki koca kabul edilir.

12- Aşağıdakilerden hangisi Eşlerin hakları arasında yer alır?

A) Konutu seçme hakkı
B) Evlilik birliğini yönetme hakkı
C) Evlilik birliğini temsil
D) İş ve meslek seçme hakları
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

13- Aşağıdakilerden hangisi eşlerin yükümlülükleri arasında yer alır?

A) Birliğin mutluluğunu sağlama
B) Sadakat gösterme
C) Dayanışma ve yardım
D) Çocukların bakım ve gözetimi
E) Birlikte yaşama
F) Giderlere katılma
G) Hepsi

Cevap : G) Hepsi

14- Anlaşmalı boşanma ile ilgili hangisi doğru değildir?

A) Anlaşmalı boşanma nisbi bir boşanma sebebidir
B) Anlaşmalı boşanma davası avukat aracılığı ile açılabilmesine karşın karar için mutlaka eşlerin hâkim karşısına bizzat çıkmaları gereklidir.
C) Hakim, Anlaşmayı çocukların üstün yararına uygun bulmaması durumunda değişiklik yapar
D) Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.
E) Hakim çocuklar ile ilgili olarak velayet ve diğer haklar konusunda taraflar arasındaki anlaşmayı uygun bulması sonucunda boşanmaya karar verir

Cevap : A) Anlaşmalı boşanma nisbi bir boşanma sebebidir

15- Aşağıdakilerden hangisi evliliğin hükümlerinden olan aile konutunu seçme hakkı ile ilgili doğru bilgi değildir?

A) Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler.
B) Tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet iktisabı korunmaktadır
C) Üçüncü kişilerin iyi niyetle aile konutu üzerinde ayni hak kazanması engellenmiştir
D) Aile taşınmazı olarak kullanılan taşınmazın maliki olmayan eş, bu durumun üçüncü kişilerce bilinirliğini sağlayabilmek için tapu kütüğüne taşınmazın aile konutu olarak şerhini sağlayabilir
E) Diğer eşin, rızasını haklı bir neden olmaksızın vermediği halde de hâkimin müdahalesi istenemez.

Cevap : E) Diğer eşin, rızasını haklı bir neden olmaksızın vermediği halde de hâkimin müdahalesi istenemez.

16- Evlilik birliğini temsil hakkı ve yetkisi ile ilgili hangisi doğru değildir?

A) Eşler evlilik birliğinin temsilinde ailenin sürekli ihtiyaçları için eşit ölçüde yetkilidirler
B) Ailenin sürekli ihtiyaçları olmayan diğer ihtiyaçlar söz konusu olduğunda eşlerden birinin, evlilik birliğini temsil edebilmesi için iki hal de kanun koyucu tarafından aranmıştır.
C) Kanun koyucu tarafından aranan hallerden biri; temsil edecek olan eşin diğer eş tarafından veya haklı sebeplerin varlığı halinde hâkim tarafından yetkili kılınmasıdır
D) Kanun koyucu tarafından aranan hallerden bir diğeri ise birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunması ve diğer eşin hastalığı, başka yerde bulunması veya benzeri sebeplerle rızası alınamamasıdır.

Cevap : B) Ailenin sürekli ihtiyaçları olmayan diğer ihtiyaçlar söz konusu olduğunda eşlerden birinin,
evlilik birliğini temsil edebilmesi için iki hal de kanun koyucu tarafından aranmıştır.

17- Evlilik birliğinin üçüncü kişilere karşı temsili, sorumluluğu, hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Evlilik birliğinin üçüncü kişilere karşı temsili, üçüncü kişi ile doğrudan hukuki ilişkiye girmeyen eşin, evlilik ile ilgili olarak diğer eş tarafından yapılan işlemlerden sorumlu olmasını ifade eder
B) Birliğin temsil yetkisi kullanılarak yapılan bir hukuki işlemden, eşlerden her biri alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olurlar.
C) Temsil yetkisinin üçüncü kişilerce anlaşılamayacak şekilde aşılması halinde eşlerin müteselsilen sorumlu tutulmayacaktır.
D) Eşlerden biri, evlilik birliği ile ilgili bir işlem yaptığında diğer eş bundan haberi olmasa da sorumludur
E) Eşlerden birinin, birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden, kişisel olarak sorumlu olacağı da Kanun’da ifadesini bulmuştur

Cevap : C) Temsil yetkisinin üçüncü kişilerce anlaşılamayacak şekilde aşılması halinde eşlerin
müteselsilen sorumlu tutulmayacaktır

18- Eşler meslek ve iş seçiminde birbirlerinin iznini almak zorundadır.

A) Yanlış
B) Doğru

Cevap : A) Yanlış

19-
1- Çocuklarını okula göndermeyen anne babanın velayet hakkı kaldırılabilir
2- Çocukların eğitimi, ana ve babanın çocuklarına dini eğitim vermelerini de kapsar
3- Bakım ve gözetimin yapılması gereken çocuklar kapsamına öncelikle eşlerin müşterek
çocukları girer.
Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
E) 1-2 ve 3

Cevap : E) 1-2 ve 3

20- ……….. evliliği tamamen sona erdirirken, …… evliliği sona erdirmez.

A) Boşanma- ayrılık
B) Ayrılık- boşanma

Cevap : A) Boşanma- ayrılık

21- Aşağıdakilerden hangisi ayrılma ile ilgili doğru bilgi değildir?

A) Ayrılık evliliği sona erdirmez ama ona giden yolu açabilir.
B) Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez.
C) Ayrılık yalnızca hâkim kararı ile mümkündür.

Cevap : C) Ayrılık yalnızca hâkim kararı ile mümkündür.

Çocuk Hakları ve Hukuku Ünite 3

22- Aşağıdakilerden hangisi özel boşanma sebeplerinden değildir?

A) Pek kötü veya onur kırıcı davranış
B) Zina
C) Hayata kast
D) Şiddetli geçimsizlik
E) Akil hastalığı

Cevap : D) Şiddetli geçimsizlik

23- Aşağıdakilerden hangisi genel boşanma sebepleri arasında yer alır?

A) Halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin sarsılması
B) Anlaşmalı boşanma olarak bilinen eşlerin boşanma hususunda anlaşmaları
C) Ortak hayatın yeniden kurulamaması
D) Hepsi

Cevap : D) Hepsi

24- Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Özel boşanma sebepleri belirli ve somut olgulara dayanır.
B) Genel boşanma nedenlerinde belirli bir olgu yoktur.
C) Anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılık sebebiyle açılan boşanma davalarında ayrılık kararı verilecektir
D) Zina ve terk mutlak boşanma sebebidir
E) Akıl hastalığı nispi boşanma sebebidir

Cevap : C) Anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılık sebebiyle açılan boşanma davalarında ayrılık kararı verilecektir

25- Özel boşanma nedenlerinden olan Zina hakkında hangisi yanlış bilgidir?

A) Türk ceza kanununda suç sayılmıştır
B) Zina eyleminin ispatı boşanma davasının neticelenmesi için yeterli olduğundan mutlak bir
boşanma sebebidir
C) Zina nedeniyle boşanmada eşinden başka bir kimseyle cinsel ilişkide bulunmak şeklinde belirli ve somut bir olgu arandığından özel bir boşanma sebebidir
D) Zina eden eşin, bir başkasıyla bile isteye cinsel ilişkiye girmesi gerektiğinden de kusura dayalı bir boşanma sebebidir
E) Zina, kusura dayalı, mutlak ve özel bir boşanma sebebidir.
F) Aynı cinsten kişilerle cinsel ilişkide bulunmak zina sebebiyle değil haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma sebebidir
G) Zina edilen kişinin evli olup olmaması önemli değildir.
H) Zina eyleminde bulunan eşin diğer eş tarafından affedilmesi, zina nedeniyle boşanma davası açmak hakkını sona erdirmektedir.

Cevap : A) Türk ceza kanununda suç sayılmıştır

26- Kanun koyucu zina nedeniyle boşanma davası açma hakkı süreye bağlamıştır. Eşin zinayı öğrenmesinden itibaren …….. ve zina eyleminden itibaren ……

A) 5 ay- 6 yıl
B) 6 ay- 5 yıl
C) 1 yıl- 6 ay

Cevap : B) 6 ay- 5 yıl

27- Eşinin ve ailesinin ölümcül şekilde yaralanmasına sebep olacak trafik kazası geçirmiş olan B. nin davranışı Hayata kast nedeniyle boşanma sebebidir.

A) Yanlış
B) Doğru

Cevap : A) Yanlış

28- Pek kötü davranış ise eşin sağlık ve vücut bütünlüğünün ihlaline yönelik davranışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardandır?

A) Eşe şiddet uygulamak
B) Eşin özgürlüğünü kısıtlamak
C) Eşi aç bırakmak
D) Hepsi

Cevap : D) Hepsi

29- Haysiyetsiz hayat sürme ise hangi tür eylemlerin haysiyetsiz yaşam sürme olarak değerlendirileceği toplumun değer yargılarına ve genel ahlaka göre tespit edilir. Kadın ya da insan ticareti yapmak, kişilerin evlilik dışı ilişkilerine aracılık etmek, mali durumu iyi olmasına rağmen dilencilik yapmak haysiyetsiz hayat sürme örnekleri olarak verilebilir. Bu nedenlere dayalı olarak açılmak istenen boşanma davası ne kadar bir süreye bağlanmıştır?

A) Sebebin oluşmasından itibaren 6 ay
B) Sebebin oluşmasından itibaren 5 yıl
C) Herhangi bir hak düşürücü süreye bağlanmamıştır.

Cevap : C) Herhangi bir hak düşürücü süreye bağlanmamıştır.

30- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az ……….. sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

A) 2 ay
B) 3 ay
C) 4 ay
D) 5 ay
E) 6 ay

Cevap : E) 6 ay

31- Eşin kendisini manevi olarak terk edilmiş hissetmesine neden olan eşi ile yemekte, sohbette, yatakta paylaşımlarının olmaması bu madde kapsamında terk sayılmadığı için terk nedeni ile boşanmaya imkan tanımaz.

A) Doğru
B) Yanlış

Cevap : A) Doğru

32- Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe ………. içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin …….. bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

A) 2 ay – 4. Ayı
B) 4 ay- 8. Ayı
C) 2 ay – 6. Ayı

Cevap : A) 2 ay – 4. Ayı

33- Akıl hastalığına dayalı boşanma davası açılabilmesi için aşağıdakilerden şartlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A) Eşlerden birinde iyileşmesine olanak bulunmayan bir akıl hastalığının bulunması
B) Durumun resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi
C) Ortak hayatın diğer eş için çekilmez hâle gelmesi
D) Hepsi

Cevap : D) Hepsi

34- Boşanma nedenlerinin herhangi birisi ile açılan bir dava reddedildikten sonra evlilik birliği …….. süre ile yeniden sağlanamamışsa tekrar açılan bir davada hakim boşanmaya karar vermelidir.

A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 4 yıl
E) 5 yil

Cevap : C) 3 yıl

35- Halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak da ifade edilen evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma hakkı da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Boşanma davası açan kişinin red kararına rağmen ortak konuta dönmemesi bile ikinci açılacak dava açısından istenen koşulun oluşmasını sağlar
B) Evlilik birliği temelden sarsılması nisbi boşanma sebebidir.
C) Evlilik birliğinin sarsılması kusura da dayanan bir boşanma sebebidir
D) Hiçbiri

Cevap : D) Hiçbiri

36- Bir erkek ve bir kadının birbirine evlenmeyi vadettikleri bir sözleşme nedir?

A) Evlenme
B) Söz kesme
C) Boşanma
D) Nişanlanma

Cevap : D) Nişanlanma

37- Resmi memur huzurunda gerçekleşen sözlü bir merasim tanımı hangisine aittir?

A) Evlenme
B) Nişanlanma
C) Boşanma
D) Ayrılık

Cevap : A) Evlenme

Çocuk Hakları ve Hukuku Ünite 3

38- Nişanlanma ile ilgili doğru bilgi değildir?

A) Temsilci aracılığı ile nişanlanma olabilir
B) Kanunumuza göre, nişanlanma evlilik vaadiyle olur
C) Nişanlanmanın gerçekleşmesi için yüzük takmaya, tören yapmaya ya da başka bir işleme gerek yoktur.
D) Kanunda nişanlanma için herhangi bir şekil öngörülmemiştir
E) Nişanlanma için gereken tek şey farklı cinsten kişilerin evlenmeye yönelik vaatlerini bizzat karşı tarafa yapmalarıdır.

Cevap : A) Temsilci aracılığı ile nişanlanma olabilir

39- Aşağıdakilerden hangisi nişanlanma şartlarından biridir?

A) Tarafların nişanlanmaya ehil olmaları gereklidir.
B) Yaptıkları evlenme vaadinin emredici hukuk kurallarına ahlaka ve adaba aykırı olmamasına bağlıdır
C) Yaptıkları evlenme vaadinin muvazaalı olmamasına bağlıdır
D) Evlenmelerine imkansızlık olmaması gereklidir
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

40- Hangisi geçerli bir nişanlanma yapamazlar?

A) Sınırlı ehliyetsizler
B) Sınırlı ehliyetliler
C) Tam ehliyetsizler
D) Tam ehliyetliler

Cevap : C) Tam ehliyetsizler

41 – Nişanlanma ehliyeti ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Ayırt etme gücüne sahip olmayan çocuklar yani tam ehliyetsizler kategorisinde olduklarından ne kendileri kendi işlemleri ile ne de kanuni temsilcileri aracılığı ile nişanlanamazlar
B) Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz.
C) Sınırlı ehliyetsiz kategorisindeki ayırt etme gücüne sahip çocukların nişanlılıkları yasal temsilcilerinin iznine tabidir
D) Şartları oluşmuşsa yanılma nişanı bozmak için haklı bir sebep olabilir.
E) Sınırlı ehliyetsiz velayet altında ise kanuni temsilcisi ana ve babadır
F) Sınırlı ehliyetsiz vesayet altında ise razıyı vasinin vermesi gerekmez.

Cevap : F) Sınırlı ehliyetsiz vesayet altında ise razıyı vasinin vermesi gerekmez.

42- Vesayet altındaki H kişisi karşı tarafı fiil ehliyetine sahip olduğu hususunda yanıltmış ise hangisi olmalı?

A) Karşı tarafın uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür
B) Nişan bozulur ve herhangi bir yükümlülüğü yoktur

Cevap : A) Karşı tarafın uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür

43- Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın geçersiz olması sonucunu doğurur?

A) Taraflar arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlık ilişkisinin bulunması
B) Taraflar arasında evlatlık ilişkisini bulunması
C) Taraflardan birisinin hâlihazırda evli olması
D) Evlenmeye engel olan bir akıl hastalığının olması
E) Tarafların aslında nişanlanmak istememelerine rağmen hukukun tanıdığı bazı haklardan yararlanmak için nişanlanmış gibi görünmeleri
F) Hepsi

Cevap : F) Hepsi

44- Nişanlı olan birinin nişanlılık ilişkisi devam ederken, eski nişanlılık ilişkisinin de devam etmesini arzulayarak yeniden nişanlanması durumunda ne olur?

A) İkinci Nişanlanma ahlaka aykırılık sebebi ile geçersiz olur
B) İkinci nişanlanma devam eder
C) Birinci nişanlanma ile ikinci nişanlanma arasında seçim yapar

Cevap : A) İkinci Nişanlanma ahlaka aykırılık sebebi ile geçersiz olur

45- Taraflar arasındaki evlenme engeli kesin evlenme engeli ise nişanlanma geçersiz olur.  Dolayısıyla kesin evlenme engeli olmayan hallerin nişanlamayı engellemeyeceğini de söyleyebilir. Bunlar hangisi yada hangileridir?

A) Kanunun kadın için yeniden evlenmesinden önce öngördüğü bekleme süresi
B) Geçici temyiz gücü kaybı
C) İrade sakatlığı
D) Hepsi

Cevap : D) Hepsi

Çocuk Hakları ve Hukuku Ünite 3

46- Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı verir

A) Doğru
B) Yanlış

Cevap : B) Yanlış

47- Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın Hükümleri arasında yer almaz?

A) Evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü
B) Sadakat yükümlülüğü
C) Ekonomik olarak destek çıkmasi
D) Nişanlının yakın sayılması
E) Tanıklıktan ve hakimlikten kaçınma hakkinin tanınması

Cevap : C) Ekonomik olarak destek cikmasi

48- Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmayı sonlandıran hallerdendir?

A) Nişanlıların evlenmesi
B) Tarafların anlaşması
C) Evlenmeyi imkansız hale getiren durumlar
D) Nişanın bozulması
E) Kesin bir evlenme engelinin ortaya çıkması
F) Hepsi

Cevap : F) Hepsi

49- Aşağıdakilerden hangisi evlenmenin imkansız hale gelmesi durumlarından değildir?

A) Taraflardan birinin cinsiyet değiştirmesi
B) Taraflardan birinin ailesinin istememesi
C) Taraflardan birinin garipliğine karar verilmesi
D) Taraflardan birinin ölmesi

Cevap : B) Taraflardan birinin ailesinin istememesi

50- Hangisi kesin bir evlenme engelinin ortaya çıkması durumlarındandır?

A) Taraflardan iyileşmeyecek ve evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığına yakalanması durumu
B) Tarafların birbirleri ile evlenmelerine engel olacak derecede hısım olduklarının ortaya çıkması durumu
C) Hepsi

Cevap : C) Hepsi

51- Nişanlanmanın sona ermesinden doğan taleplere ilişkin dava hakları ne kadar zamanla geçmekle
zamanaşımına uğrar?

A) Sona ermenin üzerinden 1 yıl
B) Sona ermenin üzerinden 6 ay
C) Sona ermenin üzerinden 5 yıl
D) Sona ermenin üzerinden 9 ay

Cevap : A) Sona ermenin üzerinden 1 yıl

52- Hangisi Evlenmenin kurucu unsurları niteliğindeki şekli şartlarından değildir?

A) Evlenecek tarafların farklı cinsiyetten olmaları
B) Evlenmenin yetkili memur önünde yapılması
C) Tarafların evlenme iradelerini bizzat kendilerinin ardarda yetkili memur önünde açıklamaları
D) Evlenmenin tarafların aileleri tarafından onaylanması

Cevap : D) Evlenmenin tarafların aileleri tarafından onaylanmasi

53- Hangisi Evlenmenin maddi şartlarındandır?

A) Evlenmen ehliyeti
B) Evlenme engelinin bulunmaması
C) Hepsi

Cevap : C) Hepsi

54- Evlenmenin maddi şartlarından olan evlenme ehliyeti şartlarından değildir?

A) Evlenecek kişilerin ayırt etme gücüne sahip olması
B) Evlenecek olan taraflardan birinin 18 yaşını doldurması
C) Evlenecek kişilerin fiziksel ve ruhsal açıdan belirli bir olgunluğa ulaşması
D) Evlenme yaş sınırlarının yerine getirilmesi
E) Yasal temsilcinin izni

Cevap : B) Evlenecek olan taraflardan birinin 18 yaşını doldurması

55- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında da evlilik yasaktır.

A) Doğru
B) Yanlış

Cevap : A) Doğru

56- Hangisi Kesin evlenme engelleri arasında yer alır?

A) Taraflardan birisinin evli olması
B) Taraflardan birisinin evlenmeye engel olacak derecedeki akıl hastalığı varlığı
C) Taraflardan birinin bulaşıcı hastalığı olması
D) Evlenmeye engel olacak derecede hısımlık ilişkisinin bulunması

Cevap : C) Taraflardan birinin bulaşıcı hastalığı olması

57- Hangisi Geçici evlenme engelleri arasında yer almaz?

A) Bulaşıcı hastalıklar
B) Kadın için bekleme süresi
C) İddet müddeti
D) Yakın hısımlık

Cevap : D) Yakın hısımlık

58- Hangisi Evlenmeye engel olan hısımlıklar arasındadır?

A) Üstsoy ile altsoy arasında
B) Kardeşler arasında
C) Amca
D) Dayı ile
E) Hala ile
F) Teyze ile
G) Yeğenleri ile
H) Hepsi

Cevap : H) Hepsi

Çocuk Hakları ve Hukuku Ünite 3

59- Kayın hısımlığı ile evlenmek yasaktır. Hangisi kayın hısımlığına girmez?

A) Kayın valide
B) Kayın peder
C) Kayın birader
D) Baldız
E) Eşinin önceki evliliğinden olan çocuğu
F) Eşinin halası veya teyzesi
G) Eşinin torunları

Cevap : F) Eşinin halası veya teyzesi

60- Evlat edinen ile evlatlığın ve bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında da evlenmek yasaktır.

A) Doğru
B) Yanlış

Cevap : A) Doğru

61- Hangisi evlenmeyi engelleyen şartlarındandır?

A) Mevcut evliliğin devam ediyor olması
B) Akıl hastalığı
C) Kadın için bekleme süresi ( iddet müddeti )
D) Yakın hısımlık
E) Kayın hısımlığı
F) Bulaşıcı hastalıklar
G) Hepsi

Cevap : G) Hepsi

62- Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak kaç gün geçmedikçe evlenemez?

A) 300 gün
B) 365 gün
C) 200 gün
D) 120 gün

Cevap : A) 300 gün

63- Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez ibaresinin getirilme maksadı nedir?

A) Çocuğun soy bağının tespiti
B) Kadının yeni evliliğe hazır hissetmesi

Cevap :  A) Çocuğun soy bağının tespiti

64- Evlenmenin resmi memur huzurunda yapılması evlenmenin kurucu unsurlarından biridir. Evlendirme memuru aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Belediyelerde görevli evlendirme memuru
B) Köy muhtarı
C) İmam
D) Belediye başkanı

Cevap : C) İmam

65- Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukukî işlemi yapabilir. Maddesinden aşağıdakilerden hangisi bağdaştırıcı olur?

A) Eşitlik
B) Genellik
C) Eşlerin koruyuculuğu
D) Eşlerin serbestliği

Cevap : D) Eşlerin serbestliği

Çocuk Hakları ve Hukuku Ünite 3

Auzef Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi - facebook

Çocuk Hakları ve Hukuku Ünite 3

Çocuk Hakları ve Hukuku Ünite 2

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: