Çocuk Hakları ve Hukuku Ünite 4

Çocuk Hakları ve Hukuku Ünite 4

Soybağı

4. Ünite

1- İlgililerin dava hakkı, davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğrendiği tarihten başlayarak ……. yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden …….. yıl geçmekle düşer

A) 1 yıl – 5 yıl
B) 5 yıl – 1 yil
C) 16 ay – 1 yıl

Cevap : A) 1 yıl – 5 yıl

2- Çocuğun dava hakkı ergin olmasından başlayarak kaç yıl geçmekle sona erer ?

A) 5 yıl
B) 2 yıl
C) 1 yıl

Cevap : C) 1 yıl

3- Aşağıdakilerden hangisi Tanımanın geçerli olabilmesi için gerekli olan esasa ilişkin şartlardan değildir?

A) Çocuğun başka bir erkek ile soybağı ilişkisinin olmaması
B) Çocuk veya anne tarafından açılacak babalık davası ile soybağı ilişkisi kurulamaz
C) Tanıyanın baba olması
D) Babanın küçük veya kısıtlı olması durumunda ayırt etme gücüne sahip olması şartıyla kanuni temsilcinin onayıyla da tanıma yapılabilir

Cevap : B) Çocuk veya anne tarafından açılacak babalık davası ile soybağı ilişkisi kurulamaz

4- Tanımanın vasiyetname yoluyla yapılması durumunda tanıyanın ayırt etme gücüne sahip olmaktan başka kaç yaşını da tamamlamış olması gerekir?

A) 19
B) 15
C) 10
D) 18

Cevap : B) 15

5- Aşağıdakilerden hangisi Tanımanın geçerli olabilmesi için gerekli olan şartlardan değildir?

A) Tanıma, babanın nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur
B) Babanın basit bir beyan ile çocuğu tanıdığını, kabul ettiğini söylemesi tanıma olarak nitelendirilemez ve arzu edilen hukuki sonuçlar doğmaz
C) Tanıma vasiyetname ile de yapılabilir. Bu durumda tanıyanın vasiyetname yapma ehliyetine yani on sekiz yaşını doldurmuş olmasına ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir
D) Tanımanın noterde yapılması durumunda, tanıma noterlikçe re’sen düzenlenecek bir resmi senet ile gerçekleşir
E) Tanıma, tanıyanın sulh mahkemesine yapacağı bir başvuru ile de yapılabilir

Cevap : C) Tanıma vasiyetname ile de yapılabilir. Bu durumda tanıyanın vasiyetname yapma ehliyetine
yani on sekiz yaşını doldurmuş olmasına ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir

6- Tanıma babanın aşağıdakilerden hangisine beyanda bulunması ile gerçekleşir?

A) Nüfus memuruna
B) Mahkemeye yazılı başvurusu
C) Resmi senet ile
D) Vasiyetname ile
E) Sözlü beyan ile

Cevap : E) Sözlü beyan ile

7- Tanımanın bildirilmesi hakkında doğru bilgidir?

A) Bildirim tanıma için annenin ya da çocuğun kabulü veya onayı gerekli olmadığı için bir geçerlilik şartı olmayıp idari bir zorunluluktur
B) Çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğu da tanımayı çocuğa, anasına, çocuk vesayet altında ise vesayet makamına bildirir
C) Bildirim, anne ve çocuğu tanımadan haberdar etmek ve itiraz etmelerine imkan sağlamayı amaçlamaktadır.
D) Tanımanın babanın vasiyetnamesindeki beyanla yapılması durumunda nüfus müdürlüğüne bildirim, vasiyetnameyi açan hâkim tarafından yapılır.
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

8- Tanımanın hükümsüzlüğü, Tanımanın taşıması gereken şartları taşımaması durumunda geçersizliği sonucu ortaya çıkacaktır. Geçersizliğin türü ise eksik olan şartların durumuna göre kesin hükümsüzlük ya da iptal şeklinde ortaya çıkabilir.

A) Doğru
B) Yanlış

Cevap : A) Doğru

9- Tanımanın kesin Hükümsüzlüğü hakkında doğru bilgi değildir?

A) Tanımanın geçerlilik şartlarının eksik olmasıdır.
B) Şekilde tanıyanın ayırt etme gücünden yoksun olması durumunda tanıma işlemi kesin hükümsüzdür.
C) Tanıma işlemine konu olan çocuğun başka bir erkek ile soybağının bulunması durumunda tanıma işlemi kesin hükümsüzdür.
D) Tanımanın kesin hükümsüzlüğünün Geçersizliğini sağlamak için bir dava açma yeterlidir.

Cevap : D) Tanımanın kesin hükümsüzlüğünün Geçersizliğini sağlamak için bir dava açma yeterlidir.

10- ……… , bir hukuki işlemin yanılma ya da irade sakatlığı sebebi ile buna maruz kalan kişi tarafından ortadan kaldırılmasıdır.

A) İptal
B) Hükümsüzlük
C) Yokluk
D) Butlan

Cevap : A) İptal

11- Tanımanın iptali hakkında verilenlerden hangisi doğru bilgi değildir?

A) İptal hakkı şekle bağlı olmadan kullanılabilir
B) İptal hakkı aile ve miras hukuku alanlarında dava yolu ile kullanılabilir.
C) Tanıyanın kendisini baba sanması dışındaki hususlarda yanılması durumunda tanımanın iptali söz konusudur
D) TMK m. 297 düzenlemesine göre tanıyan, yanılma, aldatma veya korkutma sebebiyle tanımanın iptalini dava edebilir.
E) Tanıma işlemi, tanınan çocuğun annesi ya da üçüncü bir kişinin aldatması sonucunda gerçekleşmişse tanıma iptal edilebilir.
F) Tanımanın, korkutma sonucunda gerçekleşmesi durumunda İptal davası açılabilir.
G) İptal davası anaya ve çocuğa karşı birlikte açılır.

Cevap : C) Tanıyanın kendisini baba sanması dışındaki hususlarda yanılması durumunda tanımanın iptali
söz konusudur

12- Tanıyanın kendisini baba sanması şeklinde ortaya çıkan yanılmaya ne denir?

A) Saikte
B) Nefti
C) Menfu
D) Yanılma
E) Tanımama

Cevap : A) Saikte

13- Tanımanın iptalini dava etmede taraflar ve ispat hakkında hangisi yanlış bilgidir?

A) Kişiye sıkı surette bağlı olan bir hak olması sebebi ile sınırlı ehliyetsiz bu davayı kanuni temsilcisinin onayı olmadan kendisi açabilir
B) Ayırt etme gücü olmayan davayı kanuni temsilcisinin onayı olmadan kendisi açabilir
C) Çocuğun ölmesi durumunda altsoyu tanımanın iptali davasını açabilir
D) Cumhuriyet savcısının dava açma hakkı çocuğun soybağının belirlenmesini kamu düzeni ile ilgili olması sebebine dayanmaktadır.
E) Hazineye dava hakkı tanınması ise, mirasçısı olmayan kişinin mirasının devlete kalacağı kuralı karşısında gerçeğe aykırı tanıma işlemi sonucunda devletin mirasçılık hakkının etkilenmemesi sebebine dayanmaktadır.
F) Dava tanıyana, tanıyan ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.
G) Anne ve çocuk dışındaki diğer ilgililer, açtıkları davada tanıyanın baba olmadığını ispat etmekle yükümlüdürler

Cevap : B) Ayırt etme gücü olmayan davayı kanuni temsilcisinin onayı olmadan kendisi açabilir

14- Aşağıdakilerden hangisi Tanımanın iptal sebeplerinden değildir?

A) Korkutma
B) Yanılma
C) Aldatma
D) Hile

Cevap : B) Yanılma

15- Tanımanın iptalini dava etmede taraflardan değildir?

A) Hazine
B) Cumhuriyet savcısı
C) Nüfus
D) Alt soyu
E) Tanınan çocuğun gerçek babası
F) Mirasçılar

Cevap : C) Nüfus

16- Tanıma işlemi iptal davasının belirli bir süre içerisinde açılması gerekmektedir. TMK m. 300’e göre tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak ……. ve her hâlde tanımanın üzerinden …… yıl geçmekle düşer.

A) 16 ay – 1 yıl
B) 1 yil – 5 yil
C) 5 yıl – 1 yıl

Cevap : B) 1 yil – 5 yil

17- Hangi durumlarda babalık davası olarak da isimlendirilen bir dava yoluyla çocuk ile babası arasında soybağı ilişkisi kurulur?

A) Evlilik dışı çocuk ile babası arasındaki soybağı için
B) Baba çocuğu tanımaya yanaşmıyorsa
C) Soybağı, babanın arzu ve iradesi ile kurulamıyorsa
D) Babanın çocuğu tanımaya yanaşmaması durumunda
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

18- Babalık davasının tarafları hakkında doğru bilgi değildir?

A) Bu davayı anne ve çocuk açabilir
B) Anne ve çocuk bu davayı birlikte açabilecekleri gibi ayrı ayrı da açabilirler.
C) Taraflardan birinin davadan feragat etmesi ya da davayı kaybetmesi diğerinin dava açma hakkını etkiler.
D) Dava sadece anne tarafından açılmışsa, çocuğun mahkemede temsil edilebilmesi için kendisine bir kayyım atanır.
E) Anne ayırt etme gücünden yoksun ise davayı onun yerine kanuni temsilcisi açar

Cevap : C) Taraflardan birinin davadan feragat etmesi ya da davayı kaybetmesi diğerinin dava açma
hakkını etkiler.

19- Babalık davasının tarafları hakkında doğru bilgi değildir?

A) Çocuğun ergin olması durumunda davayı bizzat kendisi açar. Küçük ise kendisine bir kayyım atanır.
B) Baba olduğunu iddia eden kişiye yani biyolojik babaya da bu davayı açma hakkı tanınmamıştır
C) Çocuğun açacağı davadaki talebi sadece soy bağına hükmedilmesine yönelik olabilir.
D) Dava, baba olduğu iddia edilen erkeğe, onun ölmüş olması durumunda mirasçılarına karşı açılır
E) Annenin ölümü halinde, babalık davası açma hakkı sona erer

Cevap : B) Baba olduğunu iddia eden kişiye yani biyolojik babaya da bu davayı açma hakkı tanınmamıştır

20- Babalık davasının hak düşürücü süreleri ile ilgili doğru bilgi değildir?

A) Anne, babalık davasını çocuğun doğumundan itibaren beş yıl içerisinde açmalıdır.
B) Babalık davası çocuğun doğumundan önce açılabileceği gibi çocuk doğduktan sonra da açılabilir.
C) Çocuğun başka bir erkek ile soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalkmasından itibaren başlar.
D) Davanın çocuğun kendisi tarafından açılamaması sebebi ile çocuğa doğumundan sonra kayyım atanmış ise atamanın kayyıma bildirilmesi tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Cevap : A) Anne, babalık davasını çocuğun doğumundan itibaren beş yıl içerisinde açmalıdır.

21- Babalık hükmü ispat yükü ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?

A) Baba olduğu iddia edilen davalı erkeğin anne ile cinsel ilişkiye girdiğinin ispatlanması, sonra
da çocuğun bu cinsel ilişkinin ürünü olduğunun tespit edilmesi gerekir.
B) Babalık davasında ispat yükü TMK m. 6’da yer alan herkesin iddiasını ispatlaması gerektiğine ilişkin genel kural gereği davacıya düşer.
C) Çocuğun ana rahminde kalabileceği en az sürenin yüz seksen gün, en uzun sürenin ise üç yüz gün olması sebebi ile bu iki süre arasındaki yüz yirmi bir günlük sürede davalının anne ile cinsel ilişkide bulunduğunu ispatlamak davacı açısından yeterlidir.
D) Davalı babalık karinesini, başka bir erkeğin baba olması ihtimalinin kendisinin baba olması ihtimalinden daha yüksek olduğunu ispatlayarak babalık karinesini çürütebilir.

Cevap : D) Davalı babalık karinesini, başka bir erkeğin baba olması ihtimalinin kendisinin baba olması
ihtimalinden daha yüksek olduğunu ispatlayarak babalık karinesini çürütebilir.

22- Davalının kendisine (babaya) karşı yöneltilen iddiaları çürütebilmesi için kendisine sunulan imkanlardan değildir?

A) Kısır olduğunu ispatlayarak
B) Çocuğun başka bir ırkın özelliklerini taşıdığını ispatlayarak
C) Kan gurubu itibari ile baba olmasının imkansız olduğunu ispatlayarak
D) DNA testi ile
E) Davalı anne ile cinsel ilişkiye girdiği sırada annenin zaten hamile olduğunu ispatlamak sureti ile
F) Hiçbiri

Cevap : F) Hiçbiri

23- Soybağı kavramı hangi kavramının yerine giren yeni bir kavramdır?

A) Mesnep
B) Nesep
C) Aile
D) Sülale

Cevap : B) Nesep

24-
a) Birisinin diğerinin neslinden gelmesi şeklinde ortaya çıkan kişiler arasındaki biyolojik bağı
b) Bir kişi ile onun ataları ile arasındaki kurulmuş olan biyolojik ve doğal bağ
c) Sadece çocuk ile anne ve babası arasındaki bağlantıdır
Yukarıda verilenlerden hangisi soybağı tanımıdır?

A) Yanlız b
B) Yanlız a
C) a-b
D) b-c
E) a-b-c

Cevap : E) a-b-c

25- Hangisi Soybağının kurulma şekline göre çeşitlerinden değildir?

A) Doğal soybağı
B) Yapay soybağı
C) Yarı yarıya soybağı
D) Hukuki Soybağı

Cevap : C) Yarı yarıya soybağı

26-
a) kan bağı esasına ve biyolojik-genetik temellere dayalı olmadan iki kişi arasında mahkeme kararı ile ortaya çıkan soy bağı.
b) Çocuk ile anne ve babası arasındaki biyolojik olarak kendiliğinden kurulan ve kan bağı olarak ortaya çıkan soybağıdir
c) hem biyolojik soybağına hem de yapay soybağına ilişkin olarak hukuk düzeni tarafından kabul edilen ve kendisine sonuç bağlanan soybağıdir. Verilen tanımların doğru sıralanması hangi seçenekte doğrudur?

A) Doğal soy bağı – yapay soy bağı – hukuki soy bağı
B) Yapay soy bağı – Doğal soy bağı – hukuki soy bağı
C) Hukukî soy bağı – yapay soy bağı – doğal soy bağı
D) Doğal soy bağı – hukukî soy bağı – yapay soy bağı

Cevap : b) Çocuk ile anne ve babası arasındaki biyolojik olarak kendiliğinden kurulan ve kan bağı olarak
ortaya çıkan soybağıdir

27- ……… çocuk ile ana ve babası arasındaki soybağı ilişkisinin kanunun öngördüğü şekilde kurulmuş olmasını ifade eder.

A) Sahih Nesep
B) Sahih olmayan nesep
C) Evlilik dışı nesep
D) Yapay nesep

Cevap : A) Sahih Nesep

28- Çocuğun evlilik dışı doğmasına rağmen soybağı ilişkisinin daha sonradan kurulması durumunda oluşan nesebe ne ad verilir?

A) Sahih Nesep
B) Evlilik içi nesep
C) Yapay nesep
D) Sahih olmayan nesep

Cevap : D) Sahih olmayan nesep

29- Aşağıdakilerden hangisi sahih nesebin şartlarındandır.

A) Çocuğun evlilik içinde doğmuş olması
B) Çocuğun ana rahmine düşmüş olması
C) Nesebin sonradan düzeltilmiş olması
D) Nesebin evlatlık sözleşmesiyle kurulmuş olması
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

30- Türk Medeni kanununun kaçıncı maddesine göre ana ile çocuk arasındaki soy bağını ” Çocuk ile ana arasına soybağı doğumla kurulur” Şeklinde belirtmiştir?

A) 287
B) 232
C) 282
D) 289

Cevap : C) 282

31- Çocuk ile anne ve babası arasındaki bağı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Anne ister evli isterse bekar olsun doğum olayı ile birlikte soybağı kendiliğinden kurulur
B) Bir kadın ister evli isterse bekâr olsun kanunun evlat edinme için aramış olduğu şartları yerine getirerek bir kişiyi evlat edinirse, evlat edindiği kişi ile kendisi arasında hukukî olarak kurulmuş bir soybağı meydana gelir
C) Çocuğun gerçek annesine soybağı ile bağlanması gerek mirasçılığı gerekse evlenme engelleri açısından son derece önemlidir
D) Çocuğu doğuran kadınını ana olmadığı iddia ve ispat edilemez. Bu kesin karine niteliğindedir

Cevap : B) Bir kadın ister evli isterse bekâr olsun kanunun evlat edinme için aramış olduğu şartları yerine
getirerek bir kişiyi evlat edinirse, evlat edindiği kişi ile kendisi arasında hukukî olarak kurulmuş bir soybağı meydana gelir.

32- Çocuk ile baba arasındaki soybağı babanın anne ile evli olup olmamasına göre doğum anında ya da daha sonra kurulabilmektedir.

A) Doğru
B) Yanlış

Cevap : A) Doğru

33- Çocuk ile baba arasındaki soy bağı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuk evliliğin kurulmasından birkaç dakika sonra doğmuş olsa bile evlilik içerisinde doğmuş kabul edilir ve bu evlilikteki koca baba olur
B) Çocuğun doğumu sırasında veya çocuğun ana rahmine düştüğü sırada anne ile evli olan erkek baba olarak kabul edilmiştir.
C) Kocanın baba olarak kabul edilmesi için evliliğin geçerli bir evlilik olması gerekli değildir.
D) Evliliğin mutlak butlan ya da nispi butlan gibi sebeplerle sakat olması çocuk ile bu sakat evlilikteki kocanın arasında soybağının kurulmasına engel olmaz.
E) Kocanın kısır ya da iktidarsız olması başlangıçta babalık karinesinin işlemesine engel olur
F) Eşlerin fiilen ayrı yaşamaları ya da hâkim tarafından ayrılık kararı verilmiş olması babalık
karinesinin işlemesine engel olmaz

Cevap : E) Kocanın kısır ya da iktidarsız olması başlangıçta babalık karinesinin işlemesine engel olur

34- Soybağı ilişkisinin kurulmasında aşağıdaki hukuk dallarından hangisinin etkisi görülür?

A) Kişiler hukuku
B) Aile hukuku
C) Miras hukuku
D) Medeni usul hukuku
E) Ceza hukuku
F) Hepsi

Cevap : F) Hepsi

35- Çocuk ile baba arasında soybağının kurulmasını sağlayan durumlardan değildir?

A) Çocuğun evlilik içerisinde doğmuş olmamasına rağmen evlilik içerisinde ana rahmine düşmüş olması
B) Doğum sırasında anne ile evli olma
C) Doğumdan sonra evlenme
D) Hiçbiri

Cevap : D) Hiçbiri

36- Medeni kanun tıp biliminin de verilerinden hareketle çocuğun ana rahminde kalabileceği azami süre olan üç yüz günü belirlemesi ile ilgili versinler den hangisi yanlıştır?

A) Çocuğun evliliğin sona ermesinden hemen önce ana rahmine düştüğünü kabul ederek evliliğin sona ermesinden itibaren işletmeye başlar.
B) Evlilik, ölüm ile sona ermişse bu üçyüz günlük süre ölüm tarihinden itibaren işlemeye başlar.
C) Üç yüz gün geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanabilmesi için ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatlanması gerekli değildir
D) Evliliğin boşanma, mutlak butlan ya da iptal gibi hakimin kararı ile sona erdiği durumlarda ise süre kararın kesinleşmesinden itibaren işlemeye başlar
E) TMK m. 285/III, üç yüz günlük sürenin gaiplik durumunda ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden itibaren işlemeye başlayacağını düzenlemiştir

Cevap : C) Üçyüz gün geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanabilmesi için ananın evlilik sırasında
gebe kaldığının ispatlanması gerekli değildir

37- Kadın evlilik sona erdikten sonra üç yüz geçmeden her nasılsa tekrar evlenmiş ise ve bu süre içerisinde bir de çocuk doğurmuş ise doğan çocuğun baba ile soybağının belirlenmesiyle ilgili verilen dersen hangisi doğrudur?

A) Doğan çocuğun baba ile soybağının belirlenmesinde iki karine söz konusudur
B) Birinci karine; evliliğin sona ermesinden itibaren üç yüz gün içerisinde doğan çocuk ile sona eren evlilikteki koca arasında soybağı kurulmasına ilişkin karinedir
C) İkinci karine; evlilik içerisinde doğan çocuğun babasını koca olarak kabul eden karine
D) Karinelerin çakışması durumunda medeni kanun yeni evlilikteki kocayı baba kabul ederek çözümlemeler
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

38- Kadın evliliğinin sona ermesinden sonra evlenmeden yeni bir çocuk doğurursa çocuk ile her hangi bir erkek arasında kendiliğinden bir soybağı kurulmaz. Çocuğun tanınması ya da babalığa ilişkin mahkemeden hüküm alınması gerekir.

A) Doğru
B) Yanlış

Cevap : A) Doğru

39- Doğumdan Sonra Evlenme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Anne ile çocuğun biyolojik babası sonradan evlenirse çocuk, kendiliğinden evlilik içerisinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur.
B) Anne ve babanın evliliği sırasında ortak çocuk oldukları gerekçesi ile bildirimde bulunularak çocuğun baba ile soybağı ilişkisinin kurulması işlemine ilişkin olmak üzere bazı kişilere itiraz hakkı tanımamıştır
C) Eşlerin evlenirken ya da evlendikten sonra, evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklarını, bildirim evlilik sırasında yapılacaksa evlenmenin yapıldığı yerdeki nüfus memuruna bildirmek zorundadır
D) Eşlerin evlenirken ya da evlendikten sonra, evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklarını, bildirim sonradan yapılacaksa yerleşim yerlerinin olduğu yerdeki nüfus memuruna bildirmek zorundadırlar.
E) Bildirimin yapılmamış olması, ortak çocukların evlilik içerisinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olmalarına engel değildir

Cevap : B) Anne ve babanın evliliği sırasında ortak çocuk oldukları gerekçesi ile bildirimde bulunularak
çocuğun baba ile soybağı ilişkisinin kurulması işlemine ilişkin olmak üzere bazı kişilere itiraz
hakkı tanımamıştır.

40- Soy bağının reddi hakkında hangisi yanlış bilgidir?

A) Kadının evliliğin devamı sırasında ya da evliliğin sona ermesinden itibaren üç yüz gün içerisinde doğan çocuğun babasının koca olmaması durumunda, koca veya diğer ilgililerin hukuken kurulmuş olan soybağı ilişkisini dava yolu ile ortadan kaldırmaları mümkündür
B) Soybağı ilişkisini dava yolu ile ortadan kaldırması durumunda çocuk ile baba arasında kurulmuş olan soybağı sona erer ve çocuk baba açısından soybağı bulunmayan ( nesepsiz ) çocuk statüsüne girer
C) Soybağının reddi hakkı, mevcut olan bir hukuki ilişkiyi sona erdirdiği için bozucu yenilik doğuran bir hak niteliğindedir ve ancak dava yoluyla kullanılabilir.
D) Soybağının reddi davası açma hakkı üçüncü kişilerce de açılabilir.

Cevap : D) Soybağının reddi davası açma hakkı üçüncü kişilerce de açılabilir

41- Medeni Kanunun kabul ettiği babalık karineleri, kesin karineler olmayıp aksi ispatlanabilen karinelerdir.

A) Doğru
B) Yanlış

Cevap : karinelerdir.
A) Doğru

42- TMK m. 291’e göre dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hâllerinde kocanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve kocanın ölümünü, sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik kararı alındığını öğrenmelerinden başlayarak ne kadar zaman içinde soybağının reddi davasını açabilir?

A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 6 ay
D) 5 yıl
E) 18 ay

Cevap : A) 1 yıl

43- Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine tebliğinden başlayarak ne kadar zaman içinde soybağının reddi davasını açar?

A) 6 ay
B) 1 yıl
C) 2 yıl
D) 18 ay

Cevap : B) 1 yıl

44- Hangisi Kanun tarafından kabul edilen kocanın babalığına ilişkin karinelerin çürütülerek soybağının reddi için takip edilecek yol ve ispatlanması gereken hususlardan değildir?

A) Çocuğun evlilik içerisinde ana rahmine düşmesi
B) Çocuğun evlenmeden önce ana rahmine düşmesi
C) Çocuğun ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmesi
D) Hiçbiri

Cevap : D) Hiçbiri

45- Gerek babalık karinesin gerekse soybağının reddinin düzenlenmesi, tıp biliminin verilerine göre bir çocuğun ana rahminde kalabileceği en az ve en çok süre dikkate alınarak yapılmıştır. Buna göre bir doğum en erken ve en geç kaç günde gerçekleşir?

A) 180- 300
B) 200- 350
C) 160- 280

Cevap : A) 180- 300

46- Kocanın baba olmadığı hangi şekilde ispatlanabilir?

A) Koca ile annenin cinsel ilişkisinin imkânsız olduğunun ispatlanması.
B) Çocuğun kocanın cinsel ilişkisinden olmasının imkânsız olduğunun ispatlanması
C) Hepsi

Cevap : C) Hepsi

47- Kocanın anne ile cinsel ilişkisinin imkânsız olduğunun ispatlanması, doğumdan önceki …… gün ile …….. gün arasında kalan ayrıca bir de doğum gününün eklenmesi ile elde edilen ve kritik dönem olarak isimlendirilen ……. günlük sürede cinsel ilişkinin gerçekleşmediğinin ispatlanması suretiyle olur.

A) 200-250- 300
B) 300-180-121
C) 300- 121- 180

Cevap : B) 300-180-121

48- Kocanın, kritik dönem olarak isimlendirilen dönemde anne ile cinsel ilişkisinin imkansızlığı birtakım dış etkenlere bağlı olabileceği gibi sadece taraflar arasında kaynaklanan bazı iç etkenlere de bağlı olabilir. Hangisi Dış etkenlerden değildir?

A) Askerde olması
B) Yoğun bakımda olması
C) Esir kampında olması
D) Yurt dışında olması
E) Felçli olması

Cevap : E) Felçli olması

49- Kocanın kritik dönem olarak isimlendirilen dönemde anne ile cinsel ilişkisinin imkansızlığı birtakım dış etkenlere bağlı olabileceği gibi sadece taraflar arasında kaynaklanan bazı iç etkenlere de bağlı olabilir. hangisi iç etkenlerden değildir?

A) Felçli olması
B) Hasta olması
C) Yoğun bakımda olması

Cevap : C) Yoğun bakımda olmas

50- Koca karısının hamileliği ile bu cinsel ilişki arasında bir illiyet bağının olmadığını ve soybağı reddini nasıl ispat edebilir?

A) Koca iktidarsız olduğunu ispatlayarak
B) Çocuk yapma yeteneğinin olmadığını ispatlayarak
C) Karısının bu ilişki sırasında zaten hamile olduğunu ispatlayarak
D) Çocukta başka ırka ait özelliklerin olması sebebiyle
E) DNA testi veya kan gruplarının farklı olması sebebiyle
F) Hepsi

Cevap : F) Hepsi

51- Kocanın babalığına ilişkin karinelerin çürütülerek soybağının reddi için takip edilecek yol ve ispatlanması gereken hususlardan olan Çocuğun ana rahmine evlilikten önce ya da ayrı yaşama sırasında düşmesi durumu ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Evlenme tarihi ile çocuğun doğum tarihi arasında yüz seksen günden daha az bir süre olduğunu ortaya koyan basit bir matematik hesabıyla, başka bir şey ispatlamaya gerek kalmadan soybağını reddedebilir.
B) Anne daha öncesinde birlikte yaşadıklarını, cinsel ilişkiye girdiklerini ispatlarsa karine yeniden canlanmaz.
C) Ayrı yaşama esnasında rahme düşmesi durumu için ayrı yaşamanın mutlaka hâkimin ayrılık kararına dayanılarak gerçekleşmesi gerekmez

Cevap : B) Anne daha öncesinde birlikte yaşadıklarını, cinsel ilişkiye girdiklerini ispatlarsa karine yeniden
canlanmaz.

52- TMK m. 286, soybağının reddi davasını ilk planda kime tanımıştır?

A) Kocaya ve çocuğa
B) Anneye ve çocuğa
C) Kocaya ve anneye

Cevap : A) Kocaya ve çocuğa

53- Soybağının Reddi Davasının Taraflarından olan Davacılar hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Çocuğun dava hakkı kocanın dava hakkından bağımsız olarak tanınmıştır
B) Kanun koyucu zina yaptığını iddia etmesi anlamına geleceği için anneye soybağının reddi davası açma hakkı tanımamıştır
C) Koca hayatta iken diğer ilgililerin de dava açması mümkün değildir
D) Bu dava hakkı sadece çocuğum kendisine tanınmış olup çocuğun ölmesi durumunda bu hak sona erer ve onun alt soyuna geçmez
E) Çocuk ayırt etme gücüne sahip değilse soybağının reddi davası çocuğa atanacak bir kayyım tarafından açılır

Cevap : C) Koca hayatta iken diğer ilgililerin de dava açması mümkün değildir

54- Soybağının Reddi Davasının Taraflarından olan Davalılar hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Soybağının reddi davasını kocanın açması durumunda davalı olarak anne ve çocuk yer alır.
B) Soybağının reddi davası çocuk tarafından açılacaksa davalı olarak koca ve anne yer alır
C) Davacı koca ise Davanın anne ve çocuğa karşı birlikte açılması gerekir
D) Davalı olan Anne veya çocuktan biri ölmüşse dava sağ kalan kişiye açilmaz ve dava reddedilir.

Cevap : D) Davalı olan Anne veya çocuktan biri ölmüşse dava sağ kalan kişiye açilmaz ve dava reddedilir.

55- Koca baba olmadığını çocuğun doğumundan ne kadar sonra öğrenmiş olursa olsun öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl içerisinde soy bağı reddi davasını açabilir?

A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 4 yıl
E) 5 yıl

Cevap : A) 1 yıl

56- Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç ne kadar zaman içinde soybağının reddi davasını açmak zorundadır?

A) 1 yıl içinde
B) 18 ay içinde
C) 3 yıl içinde
D) 6 ay içinde
E) 5 yıl içinde

Cevap : A) 1 yıl içinde

57- Soybağının Reddi Davasının Sonuçları ile ilgili doğru bilgi değildir?

A) Çocuk ile baba arasında kurulmuş olan soybağı geçmişe etkili olarak ortadan kalkar kararının kesinleşmesi ile birlikte çocuk ile anne arasındaki soybağı devam ederken baba açısından nesepsiz hale gelir
B) Çocuğun soybağının mahkeme kararı ile baba açısından ortadan kaldırılmasının ardından çocuk annesinin bekârlık hanesine annesinin soyadı ve onun tarafından bildirilecek bir baba adı ile tescil edilir.
C) Çocuğun soybağının reddedilmesi sonucunda biyolojik babasına kendiliğinden bağlanır
D) Çocuk ile biyolojik babası arasında bir soybağı ilişkisinin kurulabilmesi için çocuğun tanınması ya da dava ile babalığa hükmedilmesi gerekmektedir.

Cevap : C) Çocuğun soybağının reddedilmesi sonucunda biyolojik babasına kendiliğinden bağlanır

58- …….. bir erkeğe soybağı ile bağlı olmayan bir çocuğun Kanunda yer alan şekil ve usullere uygun olarak babası tarafından kabul edilmesidir.

A) Mesnep
B) Soybağı
C) Tanıma
D) Babalığa hükmetme

Cevap : C) Ta

59- Tanıma hakkında verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Tanıma tek taraflı bir hukuki işlemdir.
B) Tanıma babanın çocuğu usulüne uygun bir şekilde benimsediğini açıklaması ile gerçekleşir.
C) Tanımanın gerçekleşmesiyle birlikte çocuk doğumu anından itibaren babaya soybağı ile bağlanmış olur
D) Annesi belli olmayan terkedilmiş ya da bulunmuş çocuklarda tanınabilir.
E) Tanıma herhangi bir süreye bağlı değildir.

Cevap : D) Annesi belli olmayan terkedilmiş ya da bulunmuş çocuklarda tanınabilir.

60- Babalık davasının ana bakımından sonuçları arasında yer almaz?

A) Ana babadan kanunda belirlenen bazı giderlerini talep edebilir.
B) Ananın isteyebileceği ilk gider doğum giderleridir
C) Çocuğun ölü doğmuş olması doğum giderlerinin istenmesine engel teşkil eder
D) Ana bazı geçim giderlerini de talep edebilir
E) Ananın kişilik hakları, söz konusu doğum ve gebelik sebebi ile ihlal edilmişse manevi tazminat
talep edilmesi de mümkündür.

Cevap : C) Çocuğun ölü doğmuş olması doğum giderlerinin istenmesine engel teşkil eder

61- Babalık davasının çocuk bakımından sonuçları arasında yer almaz?

A) Babalığa hükmeder sonucunda çocuk ile hakkında dava açılan erkek arasında çocuğun ana
rahmine düştüğü andan itibaren sonuç doğuracak şekilde soybağı ilişkisi kurulmuş olur.
B) Evlilik dışında doğmuş olan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesine ilişkin masraflara anne
katlanır.
C) Anne açacağı babalık davası ile birlikte çocuğu için babadan nafaka talebinde bulunabilir.
D) Mahkeme kendisine babalık davası açılan erkeğin baba olma ihtimalinin güçlü görürse
davanın sonuçlanmasından önce de nafakaya karar verebilir
E) Dava sonuçlanmadan nafakaya hükmedilmesine rağmen dava reddedilirse erkek tarafından
yapılan ödemeler geri istenmez.
F) Nafaka yükümlülüğü babanın ölümü ile sona erer ve mirasçılara geçmez.

Cevap : E) Dava sonuçlanmadan nafakaya hükmedilmesine rağmen dava reddedilirse erkek tarafından
yapılan ödemeler geri istenmez.

Soybağı

Auzef Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi - facebook

Çocuk Hakları ve Hukuku Ünite 3

Çocuk Hakları ve Hukuku Ünite 2

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: