Sosyal Psikoloji 2020-2021 Kitabından Vize

Auzef Sosyal Psikoloji 2020 vize

Sosyal Psikoloji 2020-2021 Kitabından Vize

Sosyal Psikoloji 2020 vize

Ünite Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi kişiyi, kişilik ve tutumlarını merkezine alırken, kültürel ve toplumsal etkiyi göz ardı etme eğiliminde psikoloji alanı içerisinde ortaya çıkmış sosyal psikoloji yaklaşımıdır?

A ) psikolojik sosyal psikoloji
B ) sosyolojik sosyal psikoloji
C ) sembolik ( imgesel ) etkileşimcilik
D ) sosyal inşacılık ( toplumsal yapısalcılık )
E ) hiçbiri

Cevap : A ) psikolojik sosyal psikoloji

2- Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji alanında ortaya çıkan ve toplumsal yapının kişi üzerindeki etkisini araştıran sosyal psikoloji yaklaşımıdır?

A ) psikolojik sosyal psikoloji
B ) sosyolojik sosyal psikoloji
C ) sembolik ( imgesel ) etkileşimcilik
D ) sosyal inşacılık ( toplumsal yapısalcılık )
E ) hiçbiri

Cevap : B ) sosyolojik sosyal psikoloji

3- Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası etkileşim sürecinde rollerin, kimliklerin ve ilişki kurallarının nasıl oluşturulduğuna odaklanmış sosyal psikoloji yaklaşımıdır?

A ) psikolojik sosyal psikoloji
B ) sosyolojik sosyal psikoloji
C ) sembolik ( imgesel ) etkileşimcilik
D ) sosyal inşacılık ( toplumsal yapısalcılık )
E ) hiçbiri

Cevap : C ) sembolik ( imgesel ) etkileşimcilik

4- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir gerçeğin farklı zamanlarda ve toplumsal kesimler tarafından hangi amaçlarla ve nasıl inşa edildiğini inceleyen sosyal psikoloji yaklaşımıdır?

A ) psikolojik sosyal psikoloji
B ) sosyolojik sosyal psikoloji
C ) sembolik ( imgesel ) etkileşimcilik
D ) sosyal inşacılık ( toplumsal yapısalcılık )
E ) hiçbiri

Cevap : D ) sosyal inşacılık ( toplumsal yapısalcılık )

5- Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin gelişmesinde rol oynayan faktörlerdendir?

A ) savaşlar
B ) göç
C ) seri üretim ve sanayileşme
D ) kapitalist ekonomik yapının tüketici ihtiyacı
E ) hepsi

Cevap : E ) hepsi

6- Aşağıdakilerden hangisi artık klasikleşmiş “grup normu oluşturma” deneyini gerçekleştirmiş kişidir?

A ) J. Asch
B ) Milgram
C ) M. Sherif
D ) Zimbardo
E ) Heider

Cevap : C ) M. Sherif

7- Aşağıdakilerden hangisi “otokinetik etki” için söylenebilir?

A ) İşitsel bir yanılgıdır
B ) Görsel bir yanılgıdır
C ) Duyularımızın ürettiği bilginin her durumda doğru olduğu anlamına gelir
D ) Karanlık bir odadaki ışık noktasının hareketidir
E ) Yukarıdakilerden hiçbiri söylenemez.

Cevap : B ) Görsel bir yanılgıdır

8- M. Sherif’in deneyi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) İnsanların gerçek olduğuna inanmasalar dahi gruba uymak için yalan söyleyebildiklerini göstermiştir.
B ) İnsanların gerçekliğin belirsiz olduğu durumlarda kargaşa ve kaosa sürükleneceklerini göstermiştir.
C ) İnsanların normalde yapmayacakları eylemleri, kendilerine emir verildiğinde yapabileceklerini göstermiştir.
D ) İnsanların belirli rollere büründüklerinde rollerinin gereği olan eylemleri kolayca içselleştirebildiklerini göstermiştir.
E ) İnsanların gerçekliğin belirsiz olduğu durumlarda ivedilikle bir referans noktası ve norm geliştirdiklerini göstermiştir.

Cevap : E ) İnsanların gerçekliğin belirsiz olduğu durumlarda ivedilikle bir referans noktası ve norm geliştirdiklerini göstermiştir.

9- Sosyal Psikoloji alanının bir çok küçük ve birbiriyle temas etmeyen kuramlar içermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

A ) Sosyal psikolojinin, psikolojinin çeşitli alanları arasında kavram ve araştırma yelpazesi en geniş olan alanlardan bir tanesi olması.
B ) Bir çok farklı sosyal meseleyi konu edinmiş olması.
C ) Çalışma nesnesi olan “insanı” birbirinden farklı düzlemlerde ele alması ( toplumsal, bireysel, grupsal, etkileşimsel )
D ) Psikanaliz gibi bir büyük ve kapsamlı kurama sahip oluşu

Cevap : D ) Psikanaliz gibi bir büyük ve kapsamlı kurama sahip oluşu

10- Bir kuramın geçerli bir kuram sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A ) Doğrulanabilir önermelerinin olması.
B ) Yanlışlanabilir önermelerinin olması.
C ) Doğrulanabilir önermelerinin hepsinin doğrulanmış olması.
D ) Yanlışlanabilir önermelerinin hepsinin yanlışlanmış olması.
E ) Yanlışlanabilir önermelerinin henüz yanlışlanamamış olması.

Cevap : E ) Yanlışlanabilir önermelerinin henüz yanlışlanamamış olması.

Sosyal Psikoloji 2020 Vize

11- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın amaçları arasında değildir?

A ) Olayların betimlenmesi.
B ) Olayların romantize edilmesi.
C ) Olaylar arasındaki ilişkileri veya korelasyonları bulmak.
D ) Olayların nedenlerini anlamak.
E ) Olayları tahmin ve kontrol etmek.

Cevap : B ) Olayların romantize edilmesi.

12- Aşağıdaki araştırma tekniklerinin hangisiyle neden sonuç ilişkisi kurulabilir?

A ) Alan araştırması
B ) Gözlem
C ) Korelasyon çalışması
D ) yapılandırılmamış görüşme
E ) labaratuar deneyi

Cevap : E ) labaratuar deneyi

13- Aşağıdaki araştırma tekniklerinin hangisiyle neden sonuç ilişkisi kurulabilir?

A ) Alan deneyi
B ) Gözlem
C ) Korelasyon çalışması
D ) Yapılandırılmamış görüşme
E ) Alan araştırması

Cevap : A ) Alan deneyi

14- Doğal deneyle, alan deneyi arasındaki fark nedir?

A ) Doğal deneyde olgu gerçek ortamında incelenirken, alan deneyinde bu yapılamaz.
B ) Alan deneyinde olgu gerçek ortamında incelenirken, doğal deneyde bu yapılamaz.
C ) Doğal deneyde bağımsız değişken kontrol edilemez iken, alan deneyinde kontrol edilebilir.
D ) Alan deneyinde bağımsız değişken kontrol edilemez iken, doğal deneyde kontrol edilebilir.
E ) Alan deneyiyle neden sonuç ilişkileri kurulabilir, doğal deneyle kurulamaz.

Cevap : C ) Doğal deneyde bağımsız değişken kontrol edilemez iken, alan deneyinde kontrol edilebilir.

15- Yapılan bir araştırmada, araştırmacı okul öğretmenlerine ders yılı başında bazı öğrencilerin ders yılı içinde ‘parlayacaklarını’, söylemiştir. Bu deneyde parlayacak öğrenciler rastlantısal olarak seçilmesine rağmen ders yılı sonunda parlaması beklenen öğrencilerin diğer öğrencilere kıyasla daha fazla kazanım elde ettikleri görüldü. Bu çalışma deneysel çalışmalarda karşılaştığımız sorunlardan hangisine işaret etmektedir?

A ) Katılımcının aldatılması
B ) Kısıtlı örneklem
C ) Araştırmacı yanlılığı ( Rosenthal etkisi )
D ) Labaratuar deney koşullarının yapaylığı
E ) Katılımcı haklarının ihlali

Cevap : C ) Araştırmacı yanlılığı ( Rosenthal etkisi )

16- “Meditasyonun şehirli kadınların ruh hallerine etkisi” konulu bir araştırmada bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A ) şehir
B ) meditasyon
C ) cinsiyet
D ) ruh hali
E ) hiçbiri

Cevap : B ) meditasyon

17- “Kaygı düzeyinin direksiyon sınavı başarısına etkisi” konulu bir araştırmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A ) kaygı düzeyi
B ) direksiyon sınavı
C ) direksiyon sınavı başarısı
D ) cinsiyet
E ) hiçbiri

Cevap : D ) cinsiyet

18- Aşağıdakilerden hangisi sosyal biliş kuramlarına göre doğrudur?

A ) Kendi grubumuzdan olan şeyleri ve insanları daha kaba kategorilerle algılarız.
B ) Dış grubumuzdan olan şeyleri ve insanları birbirinden çok farklı algılarız.
C ) Şehirde yaşayan insanlar karşılaştıkları insanları, insan olmayan varlıklara göre daha ayrıntılı algılarlar.
D ) Şehirde yaşayan insanlar karşılaştıkları canlı olmayan nesneleri, insanlardan daha ayrıntılı algılarlar
E ) Kutup bölgelerinde yaşayan insanlarla, çölde yaşayan insanlar için “kar” kelimesi aynı anlamı taşır.

Cevap : C ) Şehirde yaşayan insanlar karşılaştıkları insanları, insan olmayan varlıklara göre daha ayrıntılı algılarlar.

19- Yeni tanıştığınız birisini izlemeniz, onun hareket ve tavırlarından onun belirli kişilik özelliklerini anlamaya çalışmanızı aşağıdakilerden hangisi daha doğru tanımlar?

A ) Sosyal yükleme
B ) Sosyal çıkarsama
C ) Algıda değişmezlik
D ) Sosyal tamamlama
E ) Hiçbiri

Cevap : B ) Sosyal çıkarsama

20- Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel ipuçlarındandır?

A ) beden dili
B ) yüz ifadesi
C ) dil sürçmesi
D ) fiziksel görünüm
E ) kişisel mesafe

Cevap : C ) dil sürçmesi

21- Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel ipuçlarındandır?

A ) aksan
B ) yüz ifadesi
C ) beden dili
D ) fiziksel görünüm
E ) kişisel mesafe

Cevap : A ) aksan

22- Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel ipuçlarındandır?

A ) beden dili
B ) yüz ifadesi
C ) fiziksel görünüm
D ) sen-siz kullanımı
E ) kişisel mesafe

Cevap : D ) sen-siz kullanımı

23- Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel olmayan ipuçlarındandır?

A ) aksan
B ) dil sürçmesi
C ) kelime tercihleri
D ) sen-siz kullanımı
E ) kişisel mesafe

Cevap : E ) kişisel mesafe

24- Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel olmayan ipuçlarındandır?

A ) aksan
B ) beden dili
C ) kelime tercihleri
D ) sen-siz kullanımı
E ) dil sürçmesi

Cevap : B ) beden dili

25- Heider’in insanın bilincinde olduğu insanlar, nesneler, ilişkiler, olaylardan oluştuğunu söylediği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yaşam alanı ( öznel çevre )
B ) Algılamak
C ) Neden olmak
D ) Gereklilik
E ) Çabalamak

Cevap : A ) Yaşam alanı ( öznel çevre )

26- Heider’in yaşam alanıyla dolaysız ilişki ile oluşan; nesnel olguların yaşam alanına girmesinin bir yolu olarak gördüğü eylem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yaşam alanı ( öznel çevre )
B ) Algılamak
C ) Neden olmak
D ) Gereklilik
E ) İstemek

Cevap : B ) Algılamak

27- Heider’e göre güdüyü ( motivasyonu ) gösteren ve neden ile ilişkili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yaşam alanı ( öznel çevre )
B ) Algılamak
C ) Neden olmak
D ) Gereklilik
E ) İstemek

Cevap : E ) İstemek

28- Heider’e göre toplumsal değer ve normlarla ilgili olan ve bireyin dışındaki toplumsal bir gerçeği belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İstemek
B ) Algılamak
C ) Neden olmak
D ) Gereklilik

Cevap : D ) Gereklilik

29- Jones ve Davis’e göre bir şirketin insan kaynakları departmanında işe alım görüşmesi yapan bir kişinin, işe başvuran kişinin iş değiştirme nedenlerini düşünürken, eski şirkette kalma ve yeni şirkete geçme tercihleri arasında kişi açısından farklılık taşıyan sonuçları düşünmesi aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır?

A ) Toplumsal onaylanabilirlik
B ) Toplumsal beğenilirlik
C ) Ortak olmayan sonuç sayısı
D ) Uygun çıkarsama
E ) Uygun olmayan çıkarsama

Cevap : C ) Ortak olmayan sonuç sayısı

30 Jones ve Davis’e göre “uygun çıkarsama” ne demektir?

A ) Kişinin seçim sonucuna bakarak o kişinin böyle bir seçim yapmasına belli bir kişilik özelliğinin neden olduğuna kesin olarak kanaat getirilebilmesi.
B ) Kişinin seçim sonucuna bakarak o kişinin böyle bir seçim yapmasına belli bir kişilik özelliğinin neden olduğuna kesin olarak kanaat getirilememesi.
C ) Kişinin tercihinin nedeninin bilimsel kesinlikle anlaşılması.
D ) Kişinin tercihinin nedeninin anlaşılamaması
E ) Hiçbiri

Cevap : A ) Kişinin seçim sonucuna bakarak o kişinin böyle bir seçim yapmasına belli bir kişilik özelliğinin neden olduğuna kesin olarak kanaat getirilebilmesi.

31- Kelley’e göre örneğin, belli bir dersin sınavından aynı notu alan iki öğrenciden birisinin çalıştığını, diğerinin ise çalışamadığını biliyorsak….?

A ) Çalışamayanın tembel olduğunu düşünürüz
B ) Çalışanın çalışkan olduğunu düşünürüz
C ) Çalışamayanın zeki olmadığını düşünürüz
D ) Çalışanın zeki olduğunu düşünürüz
E ) Çalışamayanın zeki olduğunu düşünürüz

Cevap : E ) Çalışamayanın zeki olduğunu düşünürüz

Sosyal Psikoloji 2020 Vize

sosyal hizmetler Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook