Bilimsel Araştırma Teknikleri 2020-2021 Vize Soruları

Bilimsel Araştırma Teknikleri

1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilimin temel özelliklerinden biri değildir?

A) Bilim objektiftir.
B) Bilim eleştiricidir.
C) Bilim seçicidir.
D) Bilim evrenseldir.
E) Bilim değişmez.

Cevap : E) Bilim değişmez.
NOT: Bilimin Temel Özellikleri:
· Bilim objektiftir.
· Bilim eleştiricidir.
· Bilim yanlışlanabilirdir.
· Bilim genelleyicilik ilkesine sahiptir.
· Bilim soyutlama ilkesine sahiptir.
· Bilimsel bilgiler kanıtlanabilirdir.
· Bilim evrenseldir.
· Bilim seçicidir.
· Bilim evrende var olan ancak bilinmeyen bir düzeni ve ilişkileri araştırmaktadır.

2- Araştırma Tasarımları ile Veri Türü İlişkisi ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İkincil veri – Keşfedici
B) Birincil kalitatif veri – Keşfedici
C) İkincil veri – Tanımlayıcı
D) Birincil kantitatif veri – Nedensel
E) İkincil veri – Nedensel

Cevap : E) İkincil veri – Nedensel
NOT: -İkincil veri: Keşfedici, Tanımlayıcı
-Birincil kalitatif veri: Keşfedici, Tanımlayıcı
-Birincil kantitatif veri: Nedensel, Tanımlayıcı, Keşfedici

3- Araştırma projesinin temelini oluşturan ve bir araştırmayı yürütmek için oluşturulan çatı ya da tasarıyı belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırma tasarımı
B) Araştırma analizi
C) Araştırma hipotezi
D) Araştırma sınıflaması
E) Araştırma bulguları

Cevap : A) Araştırma tasarımı

4- Araştırmacının amaçları doğrultusunda ilgili anakütle hakkında veri toplama yöntemleri ile kişisel olarak toplanan verilere ne ad verilir?

A) İkincil veri
B) Kalitatif veri
C) Kantitatif veri
D) Birincil veri
E) Tanımlayıcı veri

Cevap : D) Birincil veri

5- Bir araştırma probleminin çözümü için doğrulanması ya da yanlışlanması gereken önermelere ne denir?

A) Kısıt
B) Metot
C) Koşul
D) Hipotez
E) Model

Cevap : D) Hipotez
NOT: Problem ve amaçlar net bir şekilde tanımlandıktan sonraki adım, bir ya da birden fazla hipotezin oluşturulmasıdır. Hipotez bir araştırma probleminin çözümü için, doğrulanması ya da yanlışlanması gereken bir önermedir. Hipotezler araştırmanın amaçlarına göre biçimlenmektedir. Hipotezle somut bir şekilde ne olacağı (beklenti) tanımlanır ve belirli bir tahmin yapılır.

6- Değişkenler arasındaki ilişkinin yazılı olarak temsil edildiği araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Analitik model
B) Sayısal model
C) Grafiksel model
D) Sözel model
E) Nicel model

Cevap : D) Sözel model

7- I- Açıklama
II- Anlama
III- Kontrol
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bilimin temel işlevlerindendir?

A) III
B) I-II-III
C) II
D) I
E) I-II

Cevap : B) I-II-III
NOT: Bilinmeyen ortaya çıkarmanın ve doğada var olan olay ve olguları açıklamanın en temel aracı olan bilimin bazı temel işlevler bulunmaktadır. Bilimin işlevlerin açıklama, anlama ve kontrol olmak üzere üç ana başlıkta incelemek mümkündür.

8- Yapısal olmayan, doğrudan ve yüz yüze yapılan, tek katılımcılı bir araştırma tekniğidir.
Yukarıda bahsedilen araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yansıtma (Projektif) teknikler
B) Gözlem
C) Odak grup
D) Anket
E) Derinlemesine görüşme

Cevap : E) Derinlemesine görüşme

9- Aşağıdakilerden hangisi tanımlayıcı araştırmaların kullanılma amaçları arasında yer almaz?

A) Hipotezin test edilmesi için
B) İlişkilendirilen değişkenleri belirlemek
C) Ana kütle içinde belli bir davranışı sergileyen grupların yüzdesini tahmin etmek
D) Algılamaları belirlemek
E) İlgili grupların özelliklerini tanımlamak

Cevap : A) Hipotezin test edilmesi için
NOT: Tanımlayıcı Araştırmaların Kullanılma Amaçları
· İlgili grupların özelliklerini tanımlamak
· Anakütle içinde belli bir davranışı sergileyen grupların yüzdesini tahminlemek
· Algılamaları belirlemek
· İlişkilendirilen değişkenleri belirlemek

10- Aşağıdakilerden hangisi ikincil verilerin elde edildiği kaynaklar arasında yer almaz?

A) Kütüphaneler
B) Ticari kaynaklar
C) İnternet – Sosyal medya
D) Gazete – Dergi
E) Gözlem

Cevap : E) Gözlem
NOT: İkincil kaynak veriler farklı kaynaklardan elde edilebilirler. Bunları kısaca şu şekilde gruplandırabiliriz:
o Dâhili Kaynaklar
o İçsel İkinci Data – Database Kullanımı
o Harici Kaynaklar
o Kütüphaneler
o Resim Kaynaklar
o Bölgesel Yayınlar
o Ticari Kaynaklar
o Diğer Finansal Kaynaklar
o Basın Yayın Kaynakları
o Bilgisayarla Elde Edilen Veriler

11- Aşağıdakilerden hangisi kantitatif araştırmaların özelliklerinden biri değildir?

A) Araştırmaya tümdengelimci bir anlayış hâkimdir.
B) Nicel yöntemler çoğunlukla sonuç odaklıdır.
C) Veri sayısal değerlere indirgenir.
D) Hipotezler, araştırmanın başında açıkça ifade edilir.
E) Veriler sözeldir ve sonuçlar istatistiki olarak değil de sözel olarak özetlenir.

Cevap : E) Veriler sözeldir ve sonuçlar istatistikî olarak değil de sözel olarak özetlenir.

12- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın ayırt edici ve karakteristik özelliklerinden biri değildir?

A) Tarafsızlık
B) Yeterlilik
C) Genelleme yapılamaması
D) Amacının olması
E) Kesin olması

Cevap : C) Genelleme yapılamaması
NOT: Bilimsel araştırmanın ayırt edici karakteristik özellikleri şu şekilde listelenebilir:
· Amacının olması,
· Kesin olması,
· Test edilebilirliği,
· Tekrarlanabilirlik,
· Açıklık ve güvenilirlik,
· Tarafsızlık,
· Genellenebilirlik,
· Yeterlilik.

13- Tanımlayıcı araştırmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Genellikle araştırılan konunun bir işlevini veya özelliğini tanımlar.
B) Temel amaç, inceleme konusu olan olayın, bu olayın değişkenlerini ve bu değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamaktır.
C) Genellikle en az iki değişken arasındaki etkileşimin tanımlanmasını hedeflemektedir.
D) Tanımlamalara dayanarak ileriye dönük tahminler yapılabilir.
E) Bu tür araştırmalarda bağımlı ve bağımsız değişken kavramlarından söz etmek mümkündür.

Cevap : E) Bu tür araştırmalarda bağımlı ve bağımsız değişken kavramlarından söz etmek mümkündür.

14- Aşağıdakilerden hangisi örnekleme sürecinin aşamalarından biri değildir?

A) Örnekleme yöntemini saptama
B) Veri analizi
C) Örnekleme bireylerini saptama
D) Ana kütleyi tanımlama
E) Örnekleri seçme

Cevap : B) Veri analizi
NOT: Örneklem tasarımı belirli süreci içermektedir ve süreç hedef anakütleyi tanımlamakla başlamaktadır. Diğer süreçler de ele alarak örneklem planlamasını şu şekilde basamaklandırabiliriz:
· Anakütleyi tanımlama
· Örneklemenin çerçevesini belirleme
· Örnekleme bireyleri saptama
· Örnekleme büyüklüğünü saptama
· Örnekleme yöntemini saptama
· Örnekleme planını belirleme
· Örnekleri seçme

15- Anket yöntemleri arasında en maliyetli olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnternet
B) Posta
C) İkincil anket verileri
D) Yüz-yüze anket
E) Telefon

Cevap : D) Yüz-yüze anket

16- Aşağıdakilerden hangisi kantitatif araştırmaların avantajlarından biri değildir?

A) Yönetim kolaylığı
B) Açık uçlu soru sormanın sağladığı kolaylık
C) Tablolaştırma ve istatistiksel analizlere uygunluk
D) Standartlaştırma
E) Alt grup farklılıklarına duyarlılık

Cevap : B) Açık uçlu soru sormanın sağladığı kolaylık
NOT: Kantitatif metotlarının beş önemli avantajı vardır:
1. Standartlaştırma
2. Yönetim Kolaylığı
3. “Gizli”lerle Bağlantı Kurmadaki Yetenek
4. Tablolaştırma ve İstatistiksel Analizlere Uygunluk
5. Alt Grup Farklılıklarına Duyarlılık

17- I. Araştırma ölçeğinin güvenirliği
II. Dış değişkenlerin kontrol altında tutulması
III. Yanılgılardan arınmış olma
IV. Standart olmayan ve açık uçlu sorular
İyi tasarlanmış kantitatif bir araştırma yukarıdaki özelliklerden hangisini/hangilerini sağlamamalıdır?

A) I
B) IV
C) I-II
D) III
E) II

Cevap : B) IV

18- Aşağıdakilerden hangisi araştırma tasarımının adımları arasında yer almaz?

A) Araştırma sonuçlarının yorumlanması
B) Kantitatif verinin toplanmasındaki incelemeler
C) Veri analiz planının geliştirilmesi
D) Kalitatif araştırma
E) Gereken bilgini tanımlanması

Cevap : A) Araştırma sonuçlarının yorumlanması
NOT: Araştırma tasarımını formüle etmek özetle aşağıdaki adımları içermektedir.
1. Gereken bilginin tanımlanması
2. İkincil veri analizi
3. Araştırmanın keşfedici, tanımlayıcı ve/veya nedensel olan aşamalarının tasarlanması
4. Kalitatif araştırma
5. Kantitatif verinin toplanmasındaki metotlar(incelemeler)
6. Bilgi ihtiyacının tanımlanması
7. Ölçme ve ölçekleme prosedürlerinin belirlenmesi
8. Anketin (görüşme formu) veya ver toplamak için olan ilgili formun hazırlanması ve ön testinin yapılması
9. Örnekleme süreci ve örnek hacim
10. Ver analizi planının geliştirilmesi

19- Aşağıdakilerden hangisi sonuçlandırıcı araştırma tasarımları arasında yer alır?

A) Uzman araştırma
B) Keşfedici araştırma
C) Tanımlayıcı araştırma
D) Başlangıç araştırması
E) Yenilik araştırması

Cevap : C) Tanımlayıcı araştırma
NOT: Sonuçlandırıcı araştırma iki gruba ayrılabilir. Bunlar tanımlayıcı ve nedensel araştırmalardır.

20- I. Niteliğini artırma
II. Mevcut çalışmaları genişletme
III. Mevcut fikirleri yeni bir araştırma alanına uygulama
IV. Mevcut veriden yeni sonuçlara ulaşma
V. Yeni gerçeklere ulaşma
Bir araştırmanın orijinalliği, yukarıda yer alan unsurlardan hangisini/hangilerini kapsar?

A) II-III
B) I-II-III-IV-V
C) II-III-V
D) I-II-IV-V
E) Yalnız I

Cevap: B) I-II-III-IV-V
NOT: Bilimsel Araştırmanın Orijinalliği:
· Yen bilgi üretme,
· Daha önceki çalışmaları eleştirel olarak değerlendirme,
· Yen araştırma tasarım ve yöntemler kullanma,
· Mevcut veriden yeni sonuçlara ulaşma,
· Yen kuramsal yorumlar yapma,
· Mevcut çalışmaları genişletme,
· Mevcut çalışmaların niteliğini artırma,
· Konuya yen tartışmalar getirme,
· Mevcut fikirleri yeni bir araştırma alanına uygulama,
· Yen gerçeklere ulaşma gibi özellikleri de kapsamaktadır.

21 – ”Evrendeki olguları çeşitli yollarla inceleyen ve onları açıklayan sistemli bilgi topluluğuna ……………….. denir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Teknik
B) Bilim
C) Araştırma
D) Metodoloji
E) Veri

Cevap : B) Bilim

22- ……………… veri toplama ve araştırma projesinin aşamalarının analizine yol gösteren plandır. Toplanacak bilginin tipini, veri kaynaklarını ve veri toplama sürecini belirleyen çatıdır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Araştırma modeli
B) Araştırmanın yöntemi
C) Araştırma tasarımı
D) Araştırmanın hipotezi
E) Araştırma problemi

Cevap : C) Araştırma tasarımı

23- Araştırmada verilerin hangi birimlerden elde edileceğinin belirlenmesi aşaması aşağıda verilenlerden hangisindedir?

A) Araştırmanın tasarımı
B) Örnekleme
C) Ölçekleme
D) Araştırma modelinin oluşturulması
E) Araştırmanın planlanması

Cevap : B) Örnekleme

24- Problemin tanımlanmasında yapılacak yanlışlıklar araştırmanın sonucuna etki edeceğinden problemin çok iyi tanımlanması gerekmektedir. Aksi takdirde iyi tanımlanmamış problemler olduğunda aşağıda verilenlerden hangisi şirketlerin karşılaşacağı durumlardan biri değildir?

A) Para kaybı
B) Düşük maliyet, yüksek verim
C) Yüksek maliyet, düşük verim
D) Zaman kaybı
E) Emek kaybı

Cevap : B) Düşük maliyet, yüksek verim

25- Bu aşamada araştırma probleminin niteliği, içeriği, önemi ve geçmişi saptanmaya çalışılır. Bu aşama büyük ölçüde bir literatür çalışmasını gerektirir.
Yukarıda yer alan süreci içeren araştırmanın planlanması aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırma konusunun belirlenmesi
B) Araştırma amaçlarının belirlenmesi
C) Araştırmanın modellenmesi
D) Araştırmanın yönteminin seçimi
E) Araştırma hipotezlerinin belirlenmesi

Cevap : A) Araştırma konusunun belirlenmesi

26- Kantitatif araştırmalarda …………….. veri toplama araçları kullanılırken, kalitatif araştırmalarda ……………. veri toplama araçları kullanılır.
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Araştırmacının kendi / standardize edilmiş
B) Sözel / sayısal
C) Dinamik / statik
D) Esnek / sabit
E) Standardize edilmiş / araştırmacının kendi

Cevap : E) Standardize edilmiş / araştırmacının kendi

27- Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranışları gibi sayılarla açıklanması zor olan araştırmalara ne ad verilir?

A) Nicel araştırma
B) Kalitatif araştırma
C) Kantitatif araştırma
D) Grafiksel araştırma
E) Nümerik araştırma

Cevap : B) Kalitatif araştırma

28- I. Karar alıcılarla görüşmek
II. Alanın uzmanlarıyla mülakatlar yapmak
III. İkincil veri analizi
IV. Kalitatif araştırma
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi bir araştırmacının problem belirleme sürecinde kullanabileceği kaynakları ve
yapması gerekenleri belirtir?

A) IV
B) I
C) II
D) I, II, III ve IV
E) III

Cevap : D) I, II, III ve IV
NOT: Bir araştırmacının problem belirleme sürecinde kullanabileceği kaynakları ve yapması gerekenler şu şekilde sıralamak mümkündür:
· Karar alıcılarla görüşmek
· Alanın uzmanlarıyla mülakatlar
· İkincil veri analizi
· Kalitatif araştırma

29- Sayısal hâle dönüştürülmüş değişkenlerin incelenmesine, ilişkilerin ve neden-sonuçların ortaya konmasına
dayanan araştırmalara ne ad verilir?

A) Nominal araştırma
B) Sözel araştırma
C) Kalitatif araştırma
D) Nitel araştırma
E) Kantitatif araştırma

Cevap : E) Kantitatif araştırma
NOT: Kantitatif araştırmalar sayısal hale dönüştürülmüş değişkenlerin incelenmesine, ilişkilerin ve neden-sonuçların ortaya konmasına dayanmaktadır. Kantitatif araştırmalar istatistiksel sonuçlar çıkarılmasına, sayısal yorum ve genelleme yapılmasına imkân veren araştırmalardır.

30- Kalitatif araştırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Standardize edilmiş veri toplama araçları kullanılır.
B) Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı öznel bir tavır geliştirir.
C) Tahminleme yapılır.
D) Araştırmacı olay ve olgulara dışardan bakar, nesnel bir tavır geliştirir.
E) Gerçeklik nesneldir.

Cevap : B) Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı öznel bir tavır geliştirir.

31- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Birincil veri toplama araçları olarak anket, deney ve gözlem sıkça kullanılır.
B) İkincil veriler için, birincil verilerden farklı olarak veri kaynakları değil veri toplama yöntemleri söz konusudur.
C) İkincil veriler, araştırmacının amaçları doğrultusunda ilgili ana kütle hakkında kişisel olarak topladığı orijinal verilerdir.
D) Birincil verilerin zaman, emek ve masraftan tasarruf sağlaması ve toplama kolaylığı gibi avantajları vardır.
E) Birincil veriler, araştırmacının amaçlarına uygun olabilecek ve daha önceden kaynaklarda yer alan bilgilerdir.

Cevap : A) Birincil veri toplama araçları olarak anket, deney ve gözlem sıkça kullanılır.

32- Çeşitli kaynaklardan derlenebilen, üzerinde inceleme yapılabilecek her türlü “bilgi” olarak tanımlanabilen
kavram, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) Kaynak
B) Digit
C) Literatür
D) Sayı
E) Veri

Cevap : E) Veri

33- “Ana kütleyi temsil edebilecek nitelikte bir miktar birimin oluşturduğu alt gruba …………. denmektedir”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Grup
B) Seçim
C) Örneklem
D) Birim
E) Küme

Cevap : C) Örneklem

34-
1- Araştırma raporunun hazırlanması ve sunulması
2- Araştırma modelinin ve hipotezlerin belirlenmesi
3- Veri hazırlama ve analizi
4- Veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve veri toplama
5- Araştırma yönteminin tasarımı, ana kütle ve örneklemin belirlenmesi
6- Araştırma probleminin ve amaçlarının tanımlanması
Yukarıda bilimsel yöntemin aşamaları rastgele verilmiştir. Doğru sıralamanın hangisi olduğunu işaretleyiniz.

A) 6-2-5-4-3-1
B) 6-4-3-1-2-5
C) 6-1-4-3-1-2
D) 6-2-3-1-5-4
E) 6-4-2-5-3-1

Cevap : A) 6-2-5-4-3-1

35- Aşağıdakilerden hangisi projektif araştırma tekniklerinden değildir?

A) Cümle tamamlama
B) Resimler ve kelimeler
C) Kelime çağrışım
D) Benzerlikler
E) Matematiksel tahminlemeler

Cevap : E) Matematiksel tahminlemeler

36- I. Sözel model
II. Grafiksel model
III. Soyut model
IV. Matematiksel model
V. Varsayımsal model
VI. Somut model
Yukarıda yer alan ifadelerden hangileri araştırma planlamasında kullanılan modeller arasında yer alır?

A) I,II,IV
B) I,III,VI
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) I,II,III

Cevap : A) I,II,IV

37- Aşağıdakilerden hangisi tanımlayıcı araştırmaların amaçları arasında yer almaz?

A) İlişkilendirilen değişkenlikler
B) Algılamaları belirlemek
C) İlgili gruplarının özellikleri
D) Hipotezin belirlenmesi
E) Anakütle içinde belli bir davranış

Cevap : D) Hipotezin belirlenmesi

38- Aşağıdakilerden hangisi literatür taramasının sonuçlarının sunumunda kullanılan modelin aşamaları arasında yer almaz?

A) ne
B) nerede
C) nasıl
D) kim
E) ne zaman

Cevap : A) ne

39- Aşağıdakilerden hangisi kalitatif araştırmanın sınırlılıklarından biri değildir?

A) Kalitatif çalışmalar, araştırmanın hedef anakütlesini temsil eden örnekleri çoğu zaman sağlayamazlar.
B) Kalitatif bir araştırma küçük örnek hacimlerine uygulanabilmektedir.
C) Kalitatif araştırma kullanılabilirliği araştırmacının ve moderatörün yeteneği ile yakından ilişkilidir.
D) Değişkenlerin kesin sınırları ile saptanabilmesi ve aralarındaki ilişkilerin ölçülebilir olması
E) Kalitatif araştırma küçük farkları kantitatif araştırmadaki gibi kolaylıkla ayıramaz.

Cevap : D) Değişkenlerin kesin sınırları ile saptanabilmesi ve aralarındaki ilişkilerin ölçülebilir olması

Bilimsel Araştırma Teknikleri

telegram çocuk gelişimi
Auzef Çocuk Gelişimi Bilimsel Araştırma Teknikleri
Çocuk Gelişimi - facebook
Lolonolo-youtube

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: