Bilimsel Araştırma Teknikleri 2020 Vize Soruları Online-2

#1. Araştırmada verilerin hangi birimlerden elde edileceğinin belirlenmesi aşaması aşağıda verilenlerden hangisindedir?

#2. Kantitatif araştırmalarda ................. veri toplama araçları kullanılırken, kalitatif araştırmalarda ................ veri toplama araçları kullanılır. Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#3. 1- Araştırma raporunun hazırlanması ve sunulması 2- Araştırma modelinin ve hipotezlerin belirlenmesi 3- Veri hazırlama ve analizi 4- Veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve veri toplama 5- Araştırma yönteminin tasarımı, ana kütle ve örneklemin belirlenmesi 6- Araştırma probleminin ve amaçlarının tanımlanması Yukarıda bilimsel yöntemin aşamaları rastgele verilmiştir. Doğru sıralamanın hangisi olduğunu işaretleyiniz.

#4. I. Sözel model II. Grafiksel model III. Soyut model IV. Matematiksel model V. Varsayımsal model VI. Somut model Yukarıda yer alan ifadelerden hangileri araştırma planlamasında kullanılan modeller arasında yer alır?

#5. Çeşitli kaynaklardan derlenebilen, üzerinde inceleme yapılabilecek her türlü “bilgi” olarak tanımlanabilen kavram, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

#6. “Ana kütleyi temsil edebilecek nitelikte bir miktar birimin oluşturduğu alt gruba ............. denmektedir” Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi tanımlayıcı araştırmaların amaçları arasında yer almaz?

#8. Aşağıdakilerden hangisi projektif araştırma tekniklerinden değildir?

#9. Bu aşamada araştırma probleminin niteliği, içeriği, önemi ve geçmişi saptanmaya çalışılır. Bu aşama büyük ölçüde bir literatür çalışmasını gerektirir. Yukarıda yer alan süreci içeren araştırmanın planlanması aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#11. I. Karar alıcılarla görüşmek II. Alanın uzmanlarıyla mülakatlar yapmak III. İkincil veri analizi IV. Kalitatif araştırma Yukarıda verilen ifadelerden hangisi bir araştırmacının problem belirleme sürecinde kullanabileceği kaynakları ve yapması gerekenleri belirtir?

Cevap : D) I, II, III ve IV

NOT: Bir araştırmacının problem belirleme sürecinde kullanabileceği kaynakları ve yapması gerekenler şu şekilde sıralamak mümkündür:
· Karar alıcılarla görüşmek
· Alanın uzmanlarıyla mülakatlar
· İkincil veri analizi
· Kalitatif araştırma

#12. .................. veri toplama ve araştırma projesinin aşamalarının analizine yol gösteren plandır. Toplanacak bilginin tipini, veri kaynaklarını ve veri toplama sürecini belirleyen çatıdır. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi kalitatif araştırmanın sınırlılıklarından biri değildir?

#14. Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranışları gibi sayılarla açıklanması zor olan araştırmalara ne ad verilir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi literatür taramasının sonuçlarının sunumunda kullanılan modelin aşamaları arasında yer almaz?

#16. ''Evrendeki olguları çeşitli yollarla inceleyen ve onları açıklayan sistemli bilgi topluluğuna .................... denir.'' Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#17. Sayısal hâle dönüştürülmüş değişkenlerin incelenmesine, ilişkilerin ve neden-sonuçların ortaya konmasına dayanan araştırmalara ne ad verilir?

Cevap : E) Kantitatif araştırma

NOT: Kantitatif araştırmalar sayısal hale dönüştürülmüş değişkenlerin incelenmesine, ilişkilerin ve neden-sonuçların ortaya konmasına dayanmaktadır. Kantitatif araştırmalar istatistiksel sonuçlar çıkarılmasına, sayısal yorum ve genelleme yapılmasına imkân veren araştırmalardır.

#18. Problemin tanımlanmasında yapılacak yanlışlıklar araştırmanın sonucuna etki edeceğinden problemin çok iyi tanımlanması gerekmektedir. Aksi takdirde iyi tanımlanmamış problemler olduğunda aşağıda verilenlerden hangisi şirketlerin karşılaşacağı durumlardan biri değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2020 Vize Soruları-2

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2020 Vize Soruları Online-2

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2020 Vize Soruları

21 – ”Evrendeki olguları çeşitli yollarla inceleyen ve onları açıklayan sistemli bilgi topluluğuna ……………….. denir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Teknik
B) Bilim
C) Araştırma
D) Metodoloji
E) Veri

Cevap : B) Bilim

22- ……………… veri toplama ve araştırma projesinin aşamalarının analizine yol gösteren plandır. Toplanacak bilginin tipini, veri kaynaklarını ve veri toplama sürecini belirleyen çatıdır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Araştırma modeli
B) Araştırmanın yöntemi
C) Araştırma tasarımı
D) Araştırmanın hipotezi
E) Araştırma problemi

Cevap : C) Araştırma tasarımı

23- Araştırmada verilerin hangi birimlerden elde edileceğinin belirlenmesi aşaması aşağıda verilenlerden hangisindedir?

A) Araştırmanın tasarımı
B) Örnekleme
C) Ölçekleme
D) Araştırma modelinin oluşturulması
E) Araştırmanın planlanması

Cevap : B) Örnekleme

24- Problemin tanımlanmasında yapılacak yanlışlıklar araştırmanın sonucuna etki edeceğinden problemin çok iyi tanımlanması gerekmektedir. Aksi takdirde iyi tanımlanmamış problemler olduğunda aşağıda verilenlerden hangisi şirketlerin karşılaşacağı durumlardan biri değildir?

A) Para kaybı
B) Düşük maliyet, yüksek verim
C) Yüksek maliyet, düşük verim
D) Zaman kaybı
E) Emek kaybı

Cevap : B) Düşük maliyet, yüksek verim

25- Bu aşamada araştırma probleminin niteliği, içeriği, önemi ve geçmişi saptanmaya çalışılır. Bu aşama büyük ölçüde bir literatür çalışmasını gerektirir.
Yukarıda yer alan süreci içeren araştırmanın planlanması aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırma konusunun belirlenmesi
B) Araştırma amaçlarının belirlenmesi
C) Araştırmanın modellenmesi
D) Araştırmanın yönteminin seçimi
E) Araştırma hipotezlerinin belirlenmesi

Cevap : A) Araştırma konusunun belirlenmesi

26- Kantitatif araştırmalarda …………….. veri toplama araçları kullanılırken, kalitatif araştırmalarda ……………. veri toplama araçları kullanılır.
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Araştırmacının kendi / standardize edilmiş
B) Sözel / sayısal
C) Dinamik / statik
D) Esnek / sabit
E) Standardize edilmiş / araştırmacının kendi

Cevap : E) Standardize edilmiş / araştırmacının kendi

27- Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranışları gibi sayılarla açıklanması zor olan araştırmalara ne ad verilir?

A) Nicel araştırma
B) Kalitatif araştırma
C) Kantitatif araştırma
D) Grafiksel araştırma
E) Nümerik araştırma

Cevap : B) Kalitatif araştırma

28- I. Karar alıcılarla görüşmek
II. Alanın uzmanlarıyla mülakatlar yapmak
III. İkincil veri analizi
IV. Kalitatif araştırma
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi bir araştırmacının problem belirleme sürecinde kullanabileceği kaynakları ve
yapması gerekenleri belirtir?

A) IV
B) I
C) II
D) I, II, III ve IV
E) III

Cevap : D) I, II, III ve IV
NOT: Bir araştırmacının problem belirleme sürecinde kullanabileceği kaynakları ve yapması gerekenler şu şekilde sıralamak mümkündür:
· Karar alıcılarla görüşmek
· Alanın uzmanlarıyla mülakatlar
· İkincil veri analizi
· Kalitatif araştırma

29- Sayısal hâle dönüştürülmüş değişkenlerin incelenmesine, ilişkilerin ve neden-sonuçların ortaya konmasına
dayanan araştırmalara ne ad verilir?

A) Nominal araştırma
B) Sözel araştırma
C) Kalitatif araştırma
D) Nitel araştırma
E) Kantitatif araştırma

Cevap : E) Kantitatif araştırma
NOT: Kantitatif araştırmalar sayısal hale dönüştürülmüş değişkenlerin incelenmesine, ilişkilerin ve neden-sonuçların ortaya konmasına dayanmaktadır. Kantitatif araştırmalar istatistiksel sonuçlar çıkarılmasına, sayısal yorum ve genelleme yapılmasına imkân veren araştırmalardır.

30- Kalitatif araştırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Standardize edilmiş veri toplama araçları kullanılır.
B) Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı öznel bir tavır geliştirir.
C) Tahminleme yapılır.
D) Araştırmacı olay ve olgulara dışardan bakar, nesnel bir tavır geliştirir.
E) Gerçeklik nesneldir.

Cevap : B) Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı öznel bir tavır geliştirir.

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2020 Vize Soruları

31- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Birincil veri toplama araçları olarak anket, deney ve gözlem sıkça kullanılır.
B) İkincil veriler için, birincil verilerden farklı olarak veri kaynakları değil veri toplama yöntemleri söz konusudur.
C) İkincil veriler, araştırmacının amaçları doğrultusunda ilgili ana kütle hakkında kişisel olarak topladığı orijinal verilerdir.
D) Birincil verilerin zaman, emek ve masraftan tasarruf sağlaması ve toplama kolaylığı gibi avantajları vardır.
E) Birincil veriler, araştırmacının amaçlarına uygun olabilecek ve daha önceden kaynaklarda yer alan bilgilerdir.

Cevap : A) Birincil veri toplama araçları olarak anket, deney ve gözlem sıkça kullanılır.

32- Çeşitli kaynaklardan derlenebilen, üzerinde inceleme yapılabilecek her türlü “bilgi” olarak tanımlanabilen
kavram, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) Kaynak
B) Digit
C) Literatür
D) Sayı
E) Veri

Cevap : E) Veri

33- “Ana kütleyi temsil edebilecek nitelikte bir miktar birimin oluşturduğu alt gruba …………. denmektedir”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Grup
B) Seçim
C) Örneklem
D) Birim
E) Küme

Cevap : C) Örneklem

34-
1- Araştırma raporunun hazırlanması ve sunulması
2- Araştırma modelinin ve hipotezlerin belirlenmesi
3- Veri hazırlama ve analizi
4- Veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve veri toplama
5- Araştırma yönteminin tasarımı, ana kütle ve örneklemin belirlenmesi
6- Araştırma probleminin ve amaçlarının tanımlanması
Yukarıda bilimsel yöntemin aşamaları rastgele verilmiştir. Doğru sıralamanın hangisi olduğunu işaretleyiniz.

A) 6-2-5-4-3-1
B) 6-4-3-1-2-5
C) 6-1-4-3-1-2
D) 6-2-3-1-5-4
E) 6-4-2-5-3-1

Cevap : A) 6-2-5-4-3-1

35- Aşağıdakilerden hangisi projektif araştırma tekniklerinden değildir?

A) Cümle tamamlama
B) Resimler ve kelimeler
C) Kelime çağrışım
D) Benzerlikler
E) Matematiksel tahminlemeler

Cevap : E) Matematiksel tahminlemeler

36- I. Sözel model
II. Grafiksel model
III. Soyut model
IV. Matematiksel model
V. Varsayımsal model
VI. Somut model
Yukarıda yer alan ifadelerden hangileri araştırma planlamasında kullanılan modeller arasında yer alır?

A) I,II,IV
B) I,III,VI
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) I,II,III

Cevap : A) I,II,IV

37- Aşağıdakilerden hangisi tanımlayıcı araştırmaların amaçları arasında yer almaz?

A) İlişkilendirilen değişkenlikler
B) Algılamaları belirlemek
C) İlgili gruplarının özellikleri
D) Hipotezin belirlenmesi
E) Anakütle içinde belli bir davranış

Cevap : D) Hipotezin belirlenmesi

38- Aşağıdakilerden hangisi literatür taramasının sonuçlarının sunumunda kullanılan modelin aşamaları arasında yer almaz?

A) ne
B) nerede
C) nasıl
D) kim
E) ne zaman

Cevap : A) ne

39- Aşağıdakilerden hangisi kalitatif araştırmanın sınırlılıklarından biri değildir?

A) Kalitatif çalışmalar, araştırmanın hedef anakütlesini temsil eden örnekleri çoğu zaman sağlayamazlar.
B) Kalitatif bir araştırma küçük örnek hacimlerine uygulanabilmektedir.
C) Kalitatif araştırma kullanılabilirliği araştırmacının ve moderatörün yeteneği ile yakından ilişkilidir.
D) Değişkenlerin kesin sınırları ile saptanabilmesi ve aralarındaki ilişkilerin ölçülebilir olması
E) Kalitatif araştırma küçük farkları kantitatif araştırmadaki gibi kolaylıkla ayıramaz.

Cevap : D) Değişkenlerin kesin sınırları ile saptanabilmesi ve aralarındaki ilişkilerin ölçülebilir olması

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2020 Vize Soruları

telegram çocuk gelişimi
Auzef Çocuk Gelişimi Bilimsel Araştırma Teknikleri

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2020 Vize Soruları (2020-2021)

Çocuk Gelişimi - facebook
Lolonolo-youtube

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: