Resimli Çocuk Kitapları 2020 Vize Soruları

Resimli Çocuk Kitapları 2020 Vize Soruları

Resimli Çocuk Kitapları 2020 Vize Soruları

Resimli Çocuk Kitapları 2020 Vize Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi resimli Çocuk kitabının içeriğini oluşturan etmenlerden değildir?

a) Kurgu
b) Karakter
c) malzeme kalitesi
d) Konu
e) Anlatım ve dil

Cevap : c) malzeme kalitesi

2) Aşağıdakilerden hangisi estetik ihtiyacı ile ilgili yanlıştır?

a) Çocuklarda estetik duygusu sadece doğuştan gelir
b) Büyüdükçe bireyde İhtiyaçlar bilinçli hale gelir
c) Kitaplarda renkler ve çizgilerin uyum içinde olması çocukların estetik ihtiyacını
doyurabilir.
d) Estetik ihtiyacını çok geliştiren bireyler sanatsal uğraşlara yönelebilir
e) Herkeste aynı seviyeye kadar gelişmez

Cevap : a) Çocuklarda estetik duygusu sadece doğuştan gelir

3) Aşağıda öyküyü oluşturan kurgunun Sonuç bölümü ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Ana karakterler çatışmayla yüzleşir
b) Çatışma çözülür
c) Problemin Çözümü okuyucuya bırakılır
d) öykü sonunda olay yarım bırakılmamalıdır
e) Genellikle kötü kişi ya da olayın üstesinden gelinir

Cevap : c) Problemin Çözümü okuyucuya bırakılır

4) Aşağıda öyküyü oluşturan kurgunun gelişme bölümü ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Olaylar mantıklı bir sıra izler
b) Problemin doruğa ulaştığı bölümdür
c) Bu bölümde karakterlerin özellikleri daha detaylı tanıtılır
d) Beklenmeyen olaylar bu bölümde ortaya çıkabilir
e) Çatışmanın doruğa ulaştığı bölümdür

Cevap : c) Bu bölümde karakterlerin özellikleri daha detaylı tanıtılır

5) Aşağıda öyküyü oluşturan kurgunun giriş bölümü ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Burada probleme giriş yapılır
b) Problemin Çözümüne yönelik ip uçları bu bölümde verilir
c) ÇatıŞma bu bölümde sunulmaya başlanır
d) Giriş bölümünde karakterler tanıtılır
e) Kitabın bu kısmında gelişme bölümüne yönelik ilgi yaratmak önemlidir.

Cevap : b) Problemin Çözümüne yönelik ip uçları bu bölümde verilir

6) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Çocuk kitapları yetişkin kitaplarının kısaltılmış halidir
b) Çocuk kitapları gerçek ahlaki değerlere sahip değildir
c) Çocuk kitapları sanatsal nitelik taşımaktadır
d) Çocuk kitapları edebi nitelik taşımamaktadır.
e) Çocuk kitaplarının konuları yetişkinlerin kitapları ile aynıdır.

Cevap : c) Çocuk kitapları sanatsal nitelik taşımaktadır

7) Aşağıdakilerden hangisi Çocuk kitapları endüstrisinin başlangıç sebebidir?

a) Çocukların resimlere daha çok ilgi göstermesi
b) yapılmamış bir İş Olduğu için kazancın Çok olması
c) Yetişkin kitaplarını çocukların anlamaması
d) Edebiyatı yan dallara bölerek çesitlilik yaratmak
e) Çocuklarında kendilerine ait olgulara sahip olması

Cevap : e) Çocuklarında kendilerine ait olgulara sahip olması

8) Aşağıdakilerden hangisi resimli çocuk kitabının içeriğini oluşturan etmenlerden değildir?

a) Kurgu
b) Karakter
c) Malzeme kalitesi
d) Konu
e) Anlatim ve dil

Cevap : c) Malzeme kalitesi

9) Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ihtiyacı ile ilgili yanlıştır?

a) öğrenme ihtiyacını tatmin etmede kitaplar oldukça önemlidir
b) Kitaplar çocukların öğrenme ihtiyacını meraklarını gidererek tamamladıktan sonra
misyonunu tamamlamış olur
c) Aileler Çocukların öğrenme ihtiyacını tatmin etmek için ilgilerinin bilincinde olmalıdır
d) Tematik kitaplar sözlükler, ansiklopediler Çocukların ilgilerini çeken bilgi verici kitaplardır
e) öğrenme isteği temel bir ihtiyaç olup güdüsel bir durumdur.

Cevap : b) Kitaplar çocukların öğrenme ihtiyacını meraklarını gidererek tamamladıktan sonra
misyonunu tamamlamış olur

10) 1. Halk masalları
2. Biyografiler
3. Elektronik kitaplar
4. Çocuk Ansiklopedileri
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Çocuk edebiyatı ürünleridir ?

a) Yalnız 4
b) Yanız 1
c) 1 ve 2
d) 1, 2, 3
e) 1, 2, 3, 4

Cevap : e) 1, 2, 3, 4

11) Dil, insanların bilgi, istek ve duygularını iletmede bir : . . . . . . . . . aracıdır.

Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a)İfade
b) Anlaşma
c) İletişim
d) Konuşma
e) mesajlaşma

Cevap : c) İletişim

12) 1. Irkçılık

2. Cinsiyetçilik

3. Arkadaşlık
4. zorbalık

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri resimli çocuk kitaplarında işlenebilecek zor konulardan biridir ?

a) Yanız 3
b) 3 ve 4
c) I ve 2
d) 1, 2, 4
e) 1, 2, 3

Cevap : d) 1, 2, 4

13) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Çocukların karşılaşabilecekleri problemler ve çözümleri konu olarak kitaplarda işlenebilir
b) Konular genellikle çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri türden olmalıdır
c) Bebeklerin kitaplarının konusunun genellikle etrafındaki nesneleri tanımak üzerinedir
d) Yetişkinler çocukların ilgi ve alakalarının farkında olup kitap seçiminde çocuklarına
yardımcı olmalıdır
e) Kitapların konusu her yaş grubu için bellidir

Cevap :a) Çocukların karşılaşabilecekleri problemler ve çözümleri konu olarak kitaplarda işlenebilir

12) Aşağıdaki kitap türlerinden hangisi 0-2 yaş grubu çocuklarına en az uygundur?

a) oyuncak kitap
b) Resimli öykü kitabı
c) Banyo kitabı
d) Bez kitap
e) ABC kitabı

Cevap : b) Resimli öykü kitabı

13) Yeterli olma;……………. Ve…………………. öncesindeki adımdır
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) başarma, kabul görme
b) Başarma, sevme
c) Bir grubun üyesi olma, sevme
d) Sevme, başarma ihtiyacı
e) Başarma, bir grubun üyesi olma

Cevap : a) başarma, kabul görme

14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi iki-üç yaş dönemi çocuk kitapları ile ilgili yanlıştır?

a) kitapların içindeki cümleler ve kelimeler yoluyla çocuklar dilbilgisi temel yapılarını
öğrenebilirler.
b) Bu yaş grubunun kitapları günlük hayatta karşılaşabilecekleri konuları içerir.
c) Bu dönemde çocuklar kitaplardan nesnelerin tekil ve çoğul isimlerini öğrenebilirler.
d) Bu yaş grubunda çocuklara farklı boylarda kitaplar vererek ya da eksik kısımları tamamla
tarak parçalan……… sağlanabilir.
e) Bu yaş grubu kitapları mutlu sonla bitirmeyip çocukları gerçek hayata hazırlamalıdır

Cevap : e) Bu yaş grubu kitapları mutlu sonla bitirmeyip çocukları gerçek hayata hazırlamalıdır

15) Aşağıda karakter ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) karakterler mükemmel olmalıdır.
b) Her öyküde en az üç ana karakter bulunur
C) Öyküde ana karakter durağan olmalıdır.
d) karakterlerin özelliklerinin detaylıca metin içinde verilmesi şart değildir resimlendirmelidir
e) kitaplarda canlılar dışında karakterler olmamalıdır

Cevap : d) karakterlerin özelliklerinin detaylıca metin içinde verilmesi şart değildir resimlendirmelidir

16) Aşağıdaki ifadelerden hangisi çocuk kitaplarının taşıması gereken özellikleri ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

a) Bilgi verici olmalıdır
b) Estetik kaygı taşımamalıdır
c) Çocuğa kitap sevgisi kazandırmalıdır
d) Çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmalıdır
e) Eğlendirici olmalıdır

Cevap : b) Estetik kaygı taşımamalıdır

17) Çocukların iyi kitaplarla karşılaştırmanın katkısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) sözcük bilgilerine katkıda bulunmak
b) Dil ve dilin yapısına karşı hassasiyetlerinin artması
c) Çocukların fiziksel zekasını geliştirmek
d) Çocukların yaşamla ilgili deneyimlerini artırmak
e) Erken okuryazarlık becerilerini geliştirmek

Cevap : c) Çocukların fiziksel zekasını geliştirmek

18) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Çocuklar kitapları elleri ile kavramaya başladıklarında yetişkine daha az ihtiyaç duyarlar.
b) Çocuklar doğdukları andan itibaren kitaplarla etkileşime geçirilebilir
c) Okul öncesi dönemde dil gelişiminin en hızlı olduğu yaş aralığını iki-üç yaştır
d) Kitaplarla erken tanışma çocukların ileriki yaşlarda dil becerilerinin yüksek olmasına
sebep olabilir
e) Çocukların kitaplara ilgi göstermeleri için konuşmaya başlamaları gerekir

Cevap : e) Çocukların kitaplara ilgi göstermeleri için konuşmaya başlamaları gerekir

19) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İlk Türkçe olarak derlenen masal kitabımız billur köşk eseridir
b) 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanı ile çocuk edebiyatına ilgi artmıştır
c) 19. yüzyıl sürecinde yazarlar çocuklar için ürünler ortaya çıkarmaya başlamışlardır
d) 19 yy İçerisinde açılan orta öğretim kurumlarında çocuk edebiyatı dersi verilmiştir.
e) 1839 da Tanzimat fermanı ile çocuk edebiyatına ilgi artmıştır

Cevap : b) 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanı ile çocuk edebiyatına ilgi artmıştır

20) Aşağıdaki resimli öykü kitaplarının içeriği ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

a) kitapta konu yazarın ilgisine göre işlenmelidir.
b) Kurgular olaylar zincirinden oluşur.
c) Kurgu girişle başlar, bir problemle hareketlenir ve çözüm bulunmadan bırakılır.
d) Çocuklara yönelik kitaplardan sorunun çözümü her zaman okuyucunun hayal gücüne
bırakılmalıdır.
e) Kitabın kurgusu durağan olmalıdır

Cevap : b) Kurgular olaylar zincirinden oluşur.

21) Aşağıdakilerden hangisi çocukların sevme ve sevilme ihtiyacı hakkında doğru bir bilgi değildir?

a) davranışları etkiler
b) Sevme ve sevilme ihtiyacı karşılanmaz ise ileride ruhsal bozukluklara neden olabilir.
c) Çocukluk çağına özgü bir ihtiyaçtır.
d) Kimi kitapların konusunda sevme ve sevilme ihtiyacı insanlar hariç diğer canlılar için de
geçerli olabilir
e) Sevme ve sevilme ihtiyacının karşılandığı ilk ortam ailedir

Cevap : c) Çocukluk çağına özgü bir ihtiyaçtır.

22) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir çocuk kitabının prensiplerinden değildir?

a) sanata özen göstermelidir.
b) Vermek isteneni doğrudan didaktik bir dille anlatmalıdır
c) Mesajı çocukların anlayabileceği seviyede vermelidir.
d) Çocuklarda okuma arzusu uyandırmalıdır
e) Bilgileri doğru biçimde vermelidir

Cevap : b) Vermek isteneni doğrudan didaktik bir dille anlatmalıdır

23) Çocuklar kitaplarda kendilerinden farklı karakterlerle ve farklı olaylarla kişisel bağlantılar
kuracakları için anlayış ve ……………….. geliştirirler.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) saygı
b) Sevgi
c) Arkadaşlık duygusu
d) Empati
e) Paylaşma duygusu

Cevap : d) Empati

24) Aşağıdakilerden hangisi çocuk kitaplarının amaçlarından biri değildir?

a) Çocukların toplumun değer sistemini anlamasına yardımcı olmak
b) Çocukların sosyal duygusal gelişimlerini desteklemek
c) Yetişkin ile karşılıklı konuşmanın temelini oluşturmak
d) Çocukların karşılaşabilecekleri problemleri çözme becerilerini geliştirmek
e) Çocukların fiziksel becerilerini geliştirmek

Cevap : e) Çocukların fiziksel becerilerini geliştirmek

25) aşağıdaki çocuk edebiyatı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Çocukların okurken eğlenmesini sağlar
b) Çocukların eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
c) Çocukların kitapları sadece eğlence kaynağı olarak görmesini sağlar
d) Çocukların erken okuryazarlık becerilerini destekler
e) Çocukların dinleme yeteneğini geliştirir

Cevap : c) Çocukların kitapları sadece eğlence kaynağı olarak görmesini sağlar

26) Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda çocuk edebiyatı eserlerinden önde gelendir?

a) kaşağı
b) Şermin
c) Dede korkut
d) Billur köşk
e) Yamalı kazak

Cevap : b) Şermin

27) Aşağıdaki oyuncak kitaplarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır ?

a) Araba hayvan vb. şeklinde olabilir
b) Çok az ya da hiç metin içermezler
c) Üzerinde delikli ya da pencere gibi kulakları olan kitaplar olabilir
d) Sayfalar oldukça incedir
e) En fazla on-14 sayfa uzunluğunda olurlar

Cevap : d) Sayfalar oldukça incedir

28) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) resimler yazıyı güçlendiren bir paydaştır
b) Kitaplarda verilmek istenen olaylar resimler sayesinde de verilebilir
c) Çocuklar için resimleri yetişkinler yorumlamalıdır
d) Metin içerisinde verilemeyen detaylar resimle verilmelidir
e) Resimler konuyu belirginleştirir, çocukların kurguyu anlamasını sağlar

Cevap : c) Çocuklar için resimleri yetişkinler yorumlamalıdır

29) Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl çocuk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

a) Şiirsel biçimde yazılmıştır
b) Arap harfleriyle yazılmıştır
c) Çocuklara nasıl davranması gerektiğini öğretir
d) Latin harfleriyle yazılmıştır
e) Terbiye edici nitelikte yazılmıştır

Cevap : d) Latin harfleriyle yazılmıştır

30) Çocukların ilk kabul görmeye çalıştığı grup………. daha sonra…… ……….. ve sonrasında ise……. ………. olur.
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) oyun arkadaşları, okul arkadaşları, aile
b) Okul arkadaşları, aile, oyun arkadaşları
c) Oyun arkadaşları, aile, okul arkadaşları
d) Aile, oyun arkadaşları, okul arkadaşları
e) Aile, okul arkadaşları, oyun arkadaşları

Cevap : d) Aile, oyun arkadaşları, okul arkadaşları

31) Aşağıdaki ifadelerden hangisi dört-beş yaş arası çocuklar için doğrudur?

a) Çocuklar akranları ile kendilerini denk gördükleri bir dönemdedir.
b) Liderlik ruhları ön plandadır.
c) Dünyanın kendi etraflarında dönmediklerinin farkına varırlar.
d) Karşılaştıkları sorunlara benzer sorunları kitaplarda görmekten mutlu olmazlar.
e) Çocukların öz değerlendirme becerileri gelişmemiştir.

Cevap : b) Liderlik ruhları ön plandadır.

32) Çocukların kelime hazinesinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

a) Kardeş sayısının
b) Resimli çocuk kitaplarının
c) Ebeveynlerinin
d) Anne ve baba mesleği
e) Arkadaşlarıyla sosyal etkileşime geçmesinin

Cevap : d) Anne ve baba mesleği

Resimli Çocuk Kitapları 2020 Vize Soruları

telegram çocuk gelişimi Auzef Çocuk Gelişimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: