Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi araştırma tasarımının adımları arasında yer almaz?

#2. Sayısal hâle dönüştürülmüş değişkenlerin incelenmesine, ilişkilerin ve neden-sonuçların ortaya konmasına dayanan araştırmalara ne ad verilir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#4. Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranışları gibi sayılarla açıklanması zor olan araştırmalara ne ad verilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi örnekleme sürecinin aşamalarından biri değildir?

#6. I. Karar alıcılarla görüşmek II. Alanın uzmanlarıyla mülakatlar yapmak III. İkincil veri analizi IV. Kalitatif araştırma Yukarıda verilen ifadelerden hangisi bir araştırmacının problem belirleme sürecinde kullanabileceği kaynakları ve yapması gerekenleri belirtir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi tekli ölçeklerden biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi kodlamanın aşamalarından biri değildir?

#9. Araştırma projesinin temelini oluşturan ve bir araştırmayı yürütmek için oluşturulan çatı ya da tasarıyı belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Kalitatif araştırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#11. Aşağıdakilerden hangisi anket ön testi metotlarından biridir?

#12. Bir projenin hedeflerini tamamlamada gerekli olan verilerin toplanması için düzenlenen soru kümelerinden oluşan formlara ne ad verilir?

#13. Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunda önceden tespit edilen belirli kurallara göre nesnelerin ve kişilerin özelliklerine belli veriler temel alınarak sınıflandırıldıkları araç veya mekanizmalara ne ad verilir?

#14. Her ölçme birimi miktarı değişiklik göstermeyen hatalara ne ad verilir?

#15. Doldurulan her bir anket formu (gözlem ve diğer formlar için de geçerli) ayrı ayrı incelenerek her bir görüşmenin doğruluğu ve tam olma durumu gözden geçirildikten sonra veriler kodlamaya hazır hale getirilmesi işlemine ne ad verilmektedir?

#16. “Somut değişkenlerin ölçümü ............ ancak değişkenler soyutlaştıkça ölçümleri ............... .” Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi kantitatif araştırmaların avantajlarından biri değildir?

#18. I-Sabit hatalar II-Sistematik hatalar III-Tesadüfi hatalar IV-Tahmini hatalar Aşağıdaki şıklardan hangisinde yukarıda belirtilen ölçmede karşılaşılan hata türleri bir arada verilmiştir?

#19. Yanıtlayıcıdan, anketörden, yanıtlayıcı-anketör etkileşiminden ve anket formundan kaynaklanan hatalar nedeniyle araştırmacı gerçek değer yerine kaydedilen değeri elde edebilmektedir. Gerçek değer ile kaydedilen değer arasındaki farka ne ad verilir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

[the_ad id=”25878″]

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -1

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -1

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -1

“Somut değişkenlerin ölçümü ………… ancak değişkenler soyutlaştıkça ölçümleri …………… .”
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) imkânsızdır / kolaylaşır
B) zordur / imkânsızlaşır
C) zordur / kolaylaşır
D) kolaydır / imkânsızlaşır
E) kolaydır / zorlaşır

Cevap : E) kolaydır / zorlaşır

Aşağıdakilerden hangisi kodlamanın aşamalarından biri değildir?

A) Kod olarak sözel ifadelerin atanması
B) Cevapların anlamlı kategorilere dönüştürülmesi
C) Dönüştürülmüş değişkenlerin oluşturulması
D) Veri setinin ya da veri dosyasının oluşturulması
E) Verinin kodlama sayfalarına aktarılması

Cevap : A) Kod olarak sözel ifadelerin atanması
NOT: Kodlamanın Aşamaları:
1. Cevapların anlamlı kategorilere dönüştürülmesi
2. Sayısal kod atanması
3. Dönüştürülmüş değişkenlerin oluşturulması
4. Verinin kodlama sayfalarına aktarılması
5. Veri setinin ya da veri dosyasının oluşturulması

Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunda önceden tespit edilen belirli kurallara göre nesnelerin ve kişilerin özelliklerine belli veriler temel alınarak sınıflandırıldıkları araç veya mekanizmalara ne ad verilir?

A) Belirtme
B) Ölçek
C) Parametre
D) Değer
E) Kriter

Cevap : B) Ölçek

Doldurulan her bir anket formu (gözlem ve diğer formlar için de geçerli) ayrı ayrı incelenerek her bir görüşmenin doğruluğu ve tam olma durumu gözden geçirildikten sonra veriler kodlamaya hazır hale getirilmesi işlemine ne ad verilmektedir?

A) Verilerin doğruluğunun kontrolü
B) Verilerin işlenmesi
C) Verileri düzenleme
D) Verileri dönüştürme
E) Verilerin kaydı

Cevap : C) Verileri düzenleme

Aşağıdakilerden hangisi tekli ölçeklerden biri değildir?

A) Sıralama ölçekleri
B) Sabit-Toplam ölçekleri
C) İkili-karşılaştırmalı ölçekler
D) Kategorili ölçekler
E) Sürekli ölçek

Cevap : E) Sürekli ölçek
NOT: Tekli Ölçekler:
– Kategorili ölçekler
-Sıralama ölçekleri
-Sabit-Toplam ölçekler
-Grafiksel/Şekilsel ölçekler
-İkili-karşılaştırmalı ölçekler

Bir projenin hedeflerini tamamlamada gerekli olan verilerin toplanması için düzenlenen soru kümelerinden oluşan formlara ne ad verilir?

A) Veri ambarı
B) Taslak
C) Anket
D) Cevap kağıdı
E) Veri tabanı

Cevap : C) Anket

Aşağıdakilerden hangisi kantitatif araştırmaların avantajlarından biri değildir?

A) Tablolaştırma ve istatistiksel analizlere uygunluk
B) Standartlaştırma
C) Alt grup farklılıklarına duyarlılık
D) Açık uçlu soru sormanın sağladığı kolaylık
E) Yönetim kolaylığı

Cevap : D) Açık uçlu soru sormanın sağladığı kolaylık
NOT: Kantitatif metotlarının beş önemli avantajı vardır:
1. Standartlaştırma
2. Yönetim Kolaylığı
3. “Gizli”lerle Bağlantı Kurmadaki Yetenek
4. Tablolaştırma ve İstatistiksel Analizlere Uygunluk
5. Alt Grup Farklılıklarına Duyarlılık

Araştırma projesinin temelini oluşturan ve bir araştırmayı yürütmek için oluşturulan çatı ya da tasarıyı belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırma hipotezi
B) Araştırma sınıflaması
C) Araştırma bulguları
D) Araştırma tasarımı
E) Araştırma analizi

Cevap : D) Araştırma tasarımı

Sayısal hâle dönüştürülmüş değişkenlerin incelenmesine, ilişkilerin ve neden-sonuçların ortaya konmasına
dayanan araştırmalara ne ad verilir?

A) Nominal araştırma
B) Sözel araştırma
C) Kalitatif araştırma
D) Nitel araştırma
E) Kantitatif araştırma

Cevap : E) Kantitatif araştırma

Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranışları gibi sayılarla açıklanması zor olan araştırmalara ne ad verilir?

A) Nicel araştırma
B) Nümerik araştırma
C) Kalitatif araştırma
D) Grafiksel araştırma
E) Kantitatif araştırma

Cevap : C) Kalitatif araştırma

Kalitatif araştırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Standardize edilmiş veri toplama araçları kullanılır.
B) Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı öznel bir tavır geliştirir.
C) Tahminleme yapılır.
D) Araştırmacı olay ve olgulara dışardan bakar, nesnel bir tavır geliştirir.
E) Gerçeklik nesneldir.

Cevap : B) Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı öznel bir tavır geliştirir.

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -1

I. Karar alıcılarla görüşmek
II. Alanın uzmanlarıyla mülakatlar yapmak
III. İkincil veri analizi
IV. Kalitatif araştırma
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi bir araştırmacının problem belirleme sürecinde kullanabileceği kaynakları ve yapması gerekenleri belirtir?

A) IV
B) I
C) II
D) I, II, III ve IV
E) III

Cevap : D) I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Birincil veri toplama araçları olarak anket, deney ve gözlem sıkça kullanılır.
B) İkincil veriler için, birincil verilerden farklı olarak veri kaynakları değil veri toplama yöntemleri söz konusudur.
C) İkincil veriler, araştırmacının amaçları doğrultusunda ilgili ana kütle hakkında kişisel olarak topladığı orijinal
verilerdir.
D) Birincil verilerin zaman, emek ve masraftan tasarruf sağlaması ve toplama kolaylığı gibi avantajları vardır.
E) Birincil veriler, araştırmacının amaçlarına uygun olabilecek ve daha önceden kaynaklarda yer alan bilgilerdir.

Cevap : A) Birincil veri toplama araçları olarak anket, deney ve gözlem sıkça kullanılır.

Her ölçme birimi miktarı değişiklik göstermeyen hatalara ne ad verilir?

A) Tahmini hata
B) Sabit hata
C) Sistematik hata
D) Muhtemel hata
E) Tesadüfi hata

Cevap : B) Sabit hata

Aşağıdakilerden hangisi örnekleme sürecinin aşamalarından biri değildir?

A) Örnekleme yöntemini saptama
B) Ana kütleyi tanımlama
C) Veri analizi
D) Örnekleme bireylerini saptama
E) Örnekleri seçme

Cevap : C) Veri analizi

NOT: Örnekleme Süreci: -Anakütleyi tanımlama
– Örneklemenin çerçevesini belirleme
– Örnekleme bireylerini saptama
– Örnekleme büyüklüğünü saptama
– Örnekleme yöntemini saptama
– Örnekleme planını belirleme
– Örnekleri seçme

Aşağıdakilerden hangisi araştırma tasarımının adımları arasında yer almaz?

A) Kantitatif verinin toplanmasındaki incelemeler
B) Kalitatif araştırma
C) Veri analiz planının geliştirilmesi
D) Gereken bilginin tanımlanması
E) Araştırma sonuçlarının yorumlanması

Cevap : E) Araştırma sonuçlarının yorumlanması

NOT: Araştırma tasarımını formüle etmek özetle aşağıdaki adımları içermektedir:
1. Gereken bilginin tanımlanması
2. İkincil veri analizi
3. Araştırmanın keşfedici, tanımlayıcı ve/veya nedensel olan aşamalarının tasarlanması
4. Kalitatif araştırma
5. Kantitatif verinin toplanmasındaki metotlar (incelemeler)
6. Bilgi ihtiyacının tanımlanması
7. Ölçme ve ölçekleme prosedürlerinin belirlenmesi
8. Anketin (görüşme formu) veya veri toplamak için gerekli olan formun hazırlanması ve ön testinin yapılması
9. Örnekleme süreci ve örnek hacmi
10. Veri analiz planının geliştirilmesi

I-Sabit hatalar
II-Sistematik hatalar
III-Tesadüfi hatalar
IV-Tahmini hatalar
Aşağıdaki şıklardan hangisinde yukarıda belirtilen ölçmede karşılaşılan hata türleri bir arada verilmiştir?

A) III-IV
B) IV
C) I
D) I-II-III
E) II

Cevap : D) I-II-III

Aşağıdakilerden hangisi anket ön testi metotlarından biridir?

A) Özel metot
B) Bilgi metodu
C) Sistematik metot
D) Düzenleme metodu
E) Sıra metodu

Cevap : B) Bilgi metodu

Yanıtlayıcıdan, anketörden, yanıtlayıcı-anketör etkileşiminden ve anket formundan kaynaklanan hatalar
nedeniyle araştırmacı gerçek değer yerine kaydedilen değeri elde edebilmektedir. Gerçek değer ile kaydedilen değer arasındaki farka ne ad verilir?

A) Sistematik hata
B) Örnekleme dışı hata
C) Seçim hatası
D) Sabit hata
E) Kapsam hatası

Cevap : B) Örnekleme dışı hata

Auzef Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi - facebook
Auzef Sosyal Hizmetler, Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları
Telegram Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: