Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -2

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma raporunun bölümlerinden biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmada dikkat edilecek ana ilkelerden biri değildir?

#3. Anakütle bireylerinin tamsayımı yapılsa dahi verilerin tanımlanmasında, gözlenmesinde, toplanmasında ortaya çıkan ve geri dönüşü mümkün olmayan hatalar ............. kapsamında ele alınır. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#4. “Geçerlilikte yapılan işlem amaca ne kadar uygun olursa geçerlik o kadar ............., amaçtan ne kadar uzak olursa geçerlik o kadar ..............olur. ”Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#5. Sözlük anlamı olarak ahlaki bilim ya da ahlakla ilgili olarak tanımlanmakta olan evrensel kabul gören kurallar bütününe ne ad verilmektedir?

#6. Geçerlik türlerinden hangisi, kullanılan ölçme aracından elde edilen sonuçların daha önceden elde edilen başka ölçümlerle ilişki derecesini tanımlamak için kullanılır?

#7. I-Cevaplama sırası II-Cevap seçeneklerinin içeriği III-Cevap seçeneklerini sayısı Yukarıda verilenlerden hangileri yapısal (kapalı uçlu) sorularda dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda kullanılan temel ölçüm seviyesi türlerinden biri doğru değildir?

#9. Araştırmada verilerin hangi birimlerden elde edileceğinin belirlenmesi aşaması aşağıda verilenlerden hangisindedir?

#10. “Toplanan verilerin ............. ve ölçülen olayın veya değişkenin niteliklerine ...................ölçüsüdür.” Yukarıda geçerlilikle ilgili verilmiş olan ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

#11. Aşağıda verilen raporlama bölümlerinden hangisinin açıklaması yanlış yapılmıştır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi veri hazırlama işleminin adımlarından biri değildir?

#13. Çeşitli kaynaklardan derlenebilen, üzerinde inceleme yapılabilecek her türlü “bilgi” olarak tanımlanabilen kavram, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

#14. “Geçerliğin yüksek olması, büyük ölçüde, ölçülmek istenen değişkenin ifade edilebilmesine bağlıdır. Bu yönü ile doğrudan ölçmelerde geçerlik daha ............. , dolaylı ölçmelerde ise değişkenin yeterince tanımlanamaması ve kriterlerinin yeterince duyarlı olmaması nedeniyle, geçerlik .............. olabilmektedir.” Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#15. "Evrendeki olguları çeşitli yollarla inceleyen ve onları açıklayan sistemli bilgi topluluğuna ............... denir." Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi araştırma raporunun yazılmasında dikkat edilecek ana ilkelerden biri değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi kayıp değerleri (eksik cevaplar) düzeltilme yöntemlerinden biri değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -2

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -2

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma raporunun bölümlerinden biri değildir?

A) Yöntem
B) Başlık
C) Özet
D) Anket ham verisi
E) Giriş

Cevap : D) Anket ham verisi

Aşağıdakilerden hangisi araştırma raporunun yazılmasında dikkat edilecek ana ilkelerden biri değildir?

A) Raporda birbiriyle ilişkili, birbirini kapsayan bilgiler, bu ilişkileri göz önünde bulundurularak metne yerleştirilmelidir.
B) Araştırma, var olan alan literatür ile ilişkilendirilmelidir.
C) Bilgi ve bulgular, metinden ayrı olacak şekilde yazılmalı, metinle ilgisi olmamalıdır.
D) Araştırma raporlarında, bir alanda elde edilen bilgi ilgililerle paylaşılmalıdır.
E) Hangi bölümden başlanacağını belirlemek ve disiplinli çalışmak için bir iş takvimi oluşturulmalıdır.

Cevap : C) Bilgi ve bulgular, metinden ayrı olacak şekilde yazılmalı, metinle ilgisi olmamalıdır.

Geçerlik türlerinden hangisi, kullanılan ölçme aracından elde edilen sonuçların daha önceden elde edilen başka ölçümlerle ilişki derecesini tanımlamak için kullanılır?

A) Yapı geçerliği
B) Görünüş geçerliği
C) Kriter geçerliği
D) Algısal geçerlik
E) Kapsam geçerliği

Cevap : C) Kriter geçerliği

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda kullanılan temel ölçüm seviyesi türlerinden biri doğru değildir?

A) Eşit aralıklı
B) Oransal
C) Sıralama
D) Mukayeseli
E) Sınıflandırma

Cevap : D) Mukayeseli

Anakütle bireylerinin tamsayımı yapılsa dahi verilerin tanımlanmasında, gözlenmesinde, toplanmasında ortaya çıkan ve geri dönüşü mümkün olmayan hatalar …………. kapsamında ele alınır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Sabit hata
B) Seçim hatası
C) Tesadüfi hata
D) Kapsam hatası
E) Sistematik hata

Cevap : E) Sistematik hata

Araştırmada verilerin hangi birimlerden elde edileceğinin belirlenmesi aşaması aşağıda verilenlerden
hangisindedir?

A) Örnekleme
B) Araştırma modelinin oluşturulması
C) Araştırmanın planlanması
D) Araştırmanın tasarımı
E) Ölçekleme

Cevap : A) Örnekleme

Aşağıdakilerden hangisi veri hazırlama işleminin adımlarından biri değildir?

A) Verileri düzenleme
B) Sonuçları yorumlama
C) Verilerin doğruluğunun kontrolü
D) Verileri dönüştürme
E) Verilerin kaydı

Cevap : B) Sonuçları yorumlama

Anket sorularının içeriğine dair aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sorular anlaşılır olmalıdır.
B) Sorunun gerekli olup olmadığı iyice değerlendirilmelidir.
C) Soruları yöneltirken sonuca yönelik telkinler verilmelidir.
D) Talep edilen bilgiyi ortaya çıkarmada yeterli olup olmadığı değerlendirilmelidir.
E) Cevaplayıcının sorulara cevap vermek için yeterli bilgisi olmalıdır.

Cevap : C) Soruları yöneltirken sonuca yönelik telkinler verilmelidir.

Sözlük anlamı olarak ahlaki bilim ya da ahlakla ilgili olarak tanımlanmakta olan evrensel kabul gören kurallar bütününe ne ad verilmektedir?

A) Etik
B) Tertip
C) Fikir
D) Düzen
E) Görüş

Cevap : A) Etik

“Evrendeki olguları çeşitli yollarla inceleyen ve onları açıklayan sistemli bilgi topluluğuna …………… denir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Teknik
B) Bilim
C) Araştırma
D) Metodoloji
E) Veri

Cevap : B) Bilim

Çeşitli kaynaklardan derlenebilen, üzerinde inceleme yapılabilecek her türlü “bilgi” olarak tanımlanabilen kavram, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) Veri
B) Digit
C) Literatür
D) Sayı
E) Kaynak

Cevap : A) Veri

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final -2

Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmada dikkat edilecek ana ilkelerden biri değildir?

A) Herhangi bir takvime bağlı olmadan doğaçlama çalışılmalıdır.
B) Araştırma raporlarının yazılma amacı, bir alanda elde edilen bilginin ilgililerle paylaşılması olduğundan bu amaçla
hazırlanan raporların bölümlerinin de zaman kavramı açısından planlanması gerekir.
C) Raporda bilgi birbirini tamamlayacak şekilde yerleştirilmelidir.
D) Hangi bölüm için ne kadar zaman harcanacağı bir iş takvimi vasıtasıyla planlanmalıdır.
E) Araştırma, var olan alan literatürü ile ilişkilendirilmelidir.

Cevap : A) Herhangi bir takvime bağlı olmadan doğaçlama çalışılmalıdır.

“Geçerlilikte yapılan işlem amaca ne kadar uygun olursa geçerlik o kadar …………., amaçtan ne kadar uzak olursa geçerlik o kadar …………..olur.
”Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) yüksek / düşük
B) kötü / iyi
C) az / çok
D) düşük / yüksek
E) değersiz / değerli

Cevap : A) yüksek / düşük

Aşağıda verilen raporlama bölümlerinden hangisinin açıklaması yanlış yapılmıştır?

A) Kaynaklar: Anket verilerinin elde edildiği kişilerin bilgileri
B) Özet: Araştırmanın içeriği ile ilgili tek paragraflık kısa bilgi
C) Başlık: Kısa, spesifik, bilgilendirici
D) Giriş: İncelenen konu ve önemi
E) Bulgular: İnceleme sonunda bulunanlar

Cevap : A) Kaynaklar: Anket verilerinin elde edildiği kişilerin bilgileri

“Toplanan verilerin …………. ve ölçülen olayın veya değişkenin niteliklerine ……………….ölçüsüdür.”
Yukarıda geçerlilikle ilgili verilmiş olan ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) tarafsızlığının / uygunluğunun
B) azlığının / denkliğinin
C) çokluğunun / denkliğinin
D) çokluğunun / sahip olmasının
E) eksikliğinin / uygunluğunun

Cevap : A) tarafsızlığının / uygunluğunun

“Geçerliğin yüksek olması, büyük ölçüde, ölçülmek istenen değişkenin ifade edilebilmesine bağlıdır. Bu yönü ile doğrudan ölçmelerde geçerlik daha …………. , dolaylı ölçmelerde ise değişkenin yeterince tanımlanamaması ve kriterlerinin yeterince duyarlı olmaması nedeniyle, geçerlik ………….. olabilmektedir.”
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) düşük / yüksek
B) kötü / iyi
C) yüksek / daha düşük
D) düşük / az
E) düşük

Cevap : C) yüksek / daha düşük

I-Cevaplama sırası
II-Cevap seçeneklerinin içeriği
III-Cevap seçeneklerini sayısı
Yukarıda verilenlerden hangileri yapısal (kapalı uçlu) sorularda dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır?

A) III
B) I-II
C) I-II-III
D) I
E) I

Cevap : C) I-II-III

Aşağıdakilerden hangisi kayıp değerleri (eksik cevaplar) düzeltilme yöntemlerinden biri değildir?

A) Nötr değer verme
B) İkili silme
C) Örneği silme
D) Emsal cevap verme
E) Rasgele cevap verme

Cevap : E) Rasgele cevap verme

Auzef Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi - facebook
Auzef Sosyal Hizmetler, Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları
Telegram Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: