Çocuk Hakları ve Hukuku 2020 Vize

Çocuk Hakları ve Hukuku 2020 Vize

1- Sosyal düzen kurallarından birisi olan din kurallarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Din kuralları sosyal düzen kurallarının en eski olanıdır
B) Din kuralları çoğunlukla dogmatik kurallar olduğundan kolay değişmezler
C) Din kurallarının yaptırımı manevi şekilde olur
D) Diğer sosyal düzen kurallarının da temelinde din kurallarının olduğu ifade edilmektedir
E) Din kurallarının yaptırımı toplumdan dışlanmadır.

Cevap : E) Din kurallarının yaptırımı toplumdan dışlanmadır.

2- Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın sonuçları arasında sayılmaz?

A) Sadakat yükümlülüğü
B) Tanıklıktan ve hakimlikten kaçınma hakkı tanıması
C) Nişanlının hısım sayılması
D) Nişanlının yakın sayılması ve haksız fiil sebebi ile ölmesi durumunda tazminat talebi vermesi
E) Evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü

Cevap : C) Nişanlının hısım sayılması

3- Aşağıdakilerden hangisi soybağının reddi davasının sonuçlarından değildir?

A) Soy bağının reddi davası sonucu çocuk baba açısından nesepsiz hale gelir
B) Soy bağı reddi kararı sonucu çocuk ile biyolojik baba olan kişi arasında soy bağı kendiliğinden kurulur
C) Soy bağının reddi sonucu nüfus kütüğünde çocuğun babası olarak annenin bildireceği bir isim yazılır
D) Soy bağının reddi davası ile birlikte çocuk ile baba arasındaki soy bağı geçmişe etkili olarak ortadan kalkar
E) Soy bağının reddi davası sonucunda çocuk annesinin hanesine bekarlık soyadı ile kaydedilir

Cevap : B) Soy bağı reddi kararı sonucu çocuk ile biyolojik baba olan kişi arasında soy bağı kendiliğinden kurulur

4- Aşağıdakilerden hangisi tanımanın geçerlilik şartlarından değildir?

A) Tanıyan kişinin biyolojik baba olması
B) Tanıma vasiyetname mahkeme veya nüfus memuruna yazılı başvuru ya da resmi senet yapılmalı
C) Tanıma işlemine konu çocuk ile başka bir erkek arasında saygı ağı ilişkisi bulunmamalıdır
D) Tanıyanın küçük ve kısıtlı ise kanuni temsilcinin rızası
E) Tanımanın çocuğun kayıtlı olduğu nüfus müdürlüğüne bildirilmesi

Cevap : D) Tanıyanın küçük ve kısıtlı ise kanuni temsilcinin rızası

5- Nişanlanma ehliyeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tam ehliyetsiz çocuklar sadece kanun temsilcileri tarafından nişanlanabilir
B) Çocuklar hiç bir şekilde nişanlanamazlar
C) Nişanlanma için ergin olmak gerekir
D) Tam ehliyetsiz çocuklar hiç bir şekilde nişanlanamazlar
E) Tam ehliyetsiz çocuklar sadece kanun temsilcisinin onayı ile nişanlanabilirler

Cevap : D) Tam ehliyetsiz çocuklar hiç bir şekilde nişanlanamazlar

6- Aşağıdakilerden hangisinde nişanı bozan taraf maddi tazminat isteyebilir?

A) Nişanlısından başkası ile evlenerek nişanı bozan taraf
B) Başka birisi ile nişanlanarak nişanı bozan taraf
C) Nişanlısı sadakat yükümlüğüne aykırı davrandığı için nişanı bozan taraf
D) Hiç bir sebep beyan etmeden nişanı bozan taraf
E) Her ne sebeple olursa olsun nişanı bozan taraf tazminat isteyemez

Cevap : C) Nişanlısı sadakat yükümlüğüne aykırı davrandığı için nişanı bozan taraf

7- Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebi ile boşanma için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dava açabilmek için suç işleme ya da haysiyetsiz hayat sürmenin, diğer eş için birlikte yaşamayı kendisinden beslenemez hale getirmesi gerekir.
B) Her türlü suç değil küçük düşürücü suçlar boşanma dava açma hakkı verir.
C) Eşin suç işlediğinin öğrenilmesinden itibaren altı ay içerisinde dava açılmazsa dava açma hakkı düşer
D) Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebi ile boşanma davası açmak için suçun evlendikten sonra işlenmesi gerekir.
E) Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebi ile boşanma, kusura dayalı bir boşanma sebebidir.

Cevap : C) Eşin suç işlediğinin öğrenilmesinden itibaren altı ay içerisinde dava açılmazsa dava açma hakkı düşer

8- Evlenme ne zaman kurulmuş sayılır?

A) Taraflar sözlü olarak evlenmeyi kabul ettiklerini belirttikleri anda
B) Evlendirme memurunun nikah defterini imzaladığı anda
C) Gelin ve damadın nikah defterini imzaladığı anda
D) Evlendirme memurunun tarafları karı- koca ilan ettiği anda
E) Tanıkların nikah defterini imzaladıkları anda

Cevap : A) Taraflar sözlü olarak evlenmeyi kabul ettiklerini belirttikleri anda

9- Aşağıdakilerden hangisi soybağının reddi davasının sonuçlarından değildir?

A) Soybağının reddi davası sonucu çocuk baba açısından nesepsiz hale gelir
B) Soybağı reddi kararı sonucu çocuk ile biyolojik baba olan kişi arasında soybağı kendiliğinden kurulur
C) Soybağının reddi sonucu nufüs kütüğünde çocuğun babası olarak annenin bildireceği bir isim yazılır
D) Soybağının reddi davası ile birlikte çocuk ile baba arasında ki soybağı geçmişe etkili olarak ortadan kalkar
E) Soybağının reddi davası sonucunda çocuk annesinin hanesine bekarlık soyadı ile kaydedilir

Cevap : B) Soybağı reddi kararı sonucu çocuk ile biyolojik baba olan kişi arasında soybağı kendiliğinden kurulur

10- Tanıma işlemine ilişkin hak düşürücü sürelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tanıyan korkutulmuşsa korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 yıl geçmekle dava düşer
B) Tanıyanın dava hakkı iptal sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde düşer
C) Tanımanın iptaline ilişkin tüm davalar, tanımanın üzerinden 5 yıl geçmekle düşer
D) Kanundaki sürelerin geçmesine rağmen gecikmeyi haklı kılan bir sebep varsa söz konusu sebebin ortadan kalkmasından başlayarak 1 ay içerisinde tanımanın iptali için dava açılabilir
E) Diğer ilgililerin dava hakkı davacının tanımayı ve tanıyanın baba olamayacağını öğrenmesinden itibaren bir yıl geçmekle düşer.

Cevap : A) Tanıyan korkutulmuşsa korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 yıl geçmekle dava düşer

11- Aşağıdakilerden hangisinde tanıma kesin hükümsüzdür?

A) Tanıyan bizzat tanınacak çocuk tarafından aldatılmışsa tanıma hükümsüzdür
B) Tanıyan başka bir erkek ile soybağı ilişkisi olan bir çocuğu tanımışsa tanıma kesin hükümsüzdür
C) Tanıyan korkutulmuşsa tanıma kesin hükümsüzdür
D) Tanıyan anne tarafından aldatılmışsa tanıma kesin hükümsüzdür
E) Tanıyan yanılmışsa tanıma kesin hükümsüzdür

Cevap : B) Tanıyan başka bir erkek ile soybağı ilişkisi olan bir çocuğu tanımışsa tanıma kesin hükümsüzdür

12- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Soybağının reddi davası tek başına açılacağı gibi başka bir dava ile birleştirilerek de açılabilir
B) Kocası ölen ve hemen yeniden evlenen kadının ilk kocasının ölümünden itibaren üç yüz gün içerisinde doğurduğu çocuğun babası olan kocadır
C) Ergin olmayacak çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine tebliğden itibaren bir yıl içerisinde
soybağının reddi davasını açar.
D) Evliliğin sona ermesinden üçyüz gün geçtikten sonra doğan çocuğun babası olarak sona eren evlilikteki
koca yazılmışsa, koca soybağının reddi davasını açar.
E) Karinelerin çalışması durumunda her iki koca tarafından da soybağı rededilen çocuk soybağı bulunmayan çocuk statüsünde olur

Cevap : E) Karinelerin çalışması durumunda her iki koca tarafından da soybağı rededilen çocuk soybağı bulunmayan çocuk statüsünde olur

13- Kocanın baba sayılabilmesi için çocuğun evlilikten kaç gün sonra doğmuş olması gerekir?

A) Dokuz ay on gün
B) İki yüz seksen gün
C) Üç yüz gün
D) Evliliğin ilk günü bile doğan çocuğun babası kocadır
E) Yüz seksen gündür

Cevap : C) Üç yüz gün

14- Aşağıdakilerden hangisi soybağının reddi davasında davacı olabilecek kişilerden birisi değildir?

A) Çocuk
B) Koca
C) Kocanın alt soyu
D) Çocuğun dayısı
E) Baba olduğu iddia edilen şahıs

Cevap : D) Çocuğun dayısı

15- Taraflar arası nişanlanma ne zaman kurulmuş olur?

A) Taraflar birbirine evlenme vadedince
B) Nişan defteri imzalanınca
C) Nişan töreninde pasta kesilince
D) Nişan yüzükleri takılınca
E) Yüzüklere bağlayan kurdele kesilince

Cevap : A) Taraflar birbirlerine evlenme vadedince

16- Hukuk kurallarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hukuk kurallarının değiştirilmesi diğer sosyal düzen kurallarına nazaran daha kolaydır.
B) Hukuk kuralları uyulması maddi yaptırıma bağlanmış kuralladır.
C) Hukuk kurallarının diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en belirgin fark kamu gücü ile desteklenen maddi bir yaptırıma sahip olmasıdır.
D) Hukuk kurallarını koyan organın devreye girmesiyle koyulan kural değiştirebilir.
E) Hukuk kurallarının tamamı yaptırıma sahip kurallardır.

Cevap : E) Hukuk kurallarının tamamı yaptırıma sahip kurallardır

17- Sosyal düzen kurallarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Örf adet kuralları toplumsal düzeni sağlamaya yönelik kurallardandır. Örf adet kuralları, toplumda ortaya çıkış zamanı bilinmeyecek kadar eski olup tekrarlana gelen ve bu tekrarlanma sebebi ile toplumun kendisine uyulmasını zorunluluk olarak kabul ettiği kurallar şeklinde tanımlanabilir.
B) Ahlak kuralları içerisinde yaşanılan toplumda iyi ve kötü şeklinde oluşan değer yargılarına göre yapılması gereken ya da yapılmaması gereken davranışlara yönelik kurallar bütünüdür.
C) Sosyal düzen kuralları içerisinde en kolay değişeni din kurallarıdır.
D) Hukuk kuralları diğer sosyal düzen kuralları gibi içerisinde yaşanılan toplumda düzeni sağlamaya yönelik olan kurallardır.
E) Görgü kuralları yeme, içme, giyinme gibi insanın günlük yaşantısında uyması gereken kurallar ile bayram ve tören gibi topluluklarda uyması gereken kurallardan oluşur.

Cevap : C) Sosyal kurallar düzeni içinde en kolay en kolay değişen din kurallarıdır

18- Aşağıdakilerden hangisi medeni kanunda kabul edilen baba ve çocuk arasında soybağının kurulması yollarından değildir?

A) Evlat edinme
B) Babalık hükmü
C) Tanıma
D) Ana ile evli olması
E) Soybağının idari yollardan kurulması

Cevap : B) Babalık hükmü

19- Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın sona ermesinin sebeplerinden biri değildir?

A) Tarafların anlaşması
B) Taraflardan birinin cinsiyet değiştirmesi
C) Taraflardan birinin gaipliğine karar verilmesi
D) Tarafların evlenmesi
E) Taraflardan birinin geçici olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi

Cevap : E) Taraflardan birinin geçici olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi

20- Babalık davası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Babalık davasının sonucunda, kurulun soybağ ile evlilik içerisinde kurulan soy bağı arasında fark yoktur.
B) Babalık davasını anne ve çocuk yanında biyoloji babada açabilir
C) Ananenin ölümü halinde babalık davası açma hakkı mirasçılara geçmez,
D) Çocuk küçük ise kayyum atanır, ergin ise davayı bizzat kendisi açar
E) Annenin ölümü halinde doğum sırasındaki masraflar için dava açma hakkı mirasçılara geçer

Cevap : E) Annenin ölümü halinde doğum masrafları için dava açma hakkı mirasçıları geçer.

21- Tanıma işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tanıyan aleyhine tanımaması durumunda babalık davası açılacağı tehdidi ile tanıma gerçekleşmiş ise tanıma korkutma sebebi ile iptal edilebilir.
B) Tanıyanın kendisi baba sanması dışındaki olgularda yanılması, tanımanın iptali imkanını tanımaz.
C) İptal davası anne ve çocuğa birlikte açılmalıdır. Sadece birine karşı açılamaz.
D) Tanıma, tanınan çocuğun annesi ya da bir üçüncü kişi tarafından tanıyanın aldatılması ile gerçekleşmişse tanıma yine iptal edilir.
E) Tanımanın yanılma sebebi ile iptal edilebilmesi için tanıyanın tanıma işlemini yapmasına neden olan olgularda yanılması gerekir

Cevap : A) Tanıyan aleyhine tanımaması durumunda babalık davası açılacağı tehdidi ile tanıma gerçekleşmiş ise tanıma korkutma sebebi ile iptal edilebilir.

22- I. Ahlak kurallarının yaptırımı manevidir.
II. Kişisel ahlak kurallarının yaptırımı ayıplama ve kınama şeklinde açığa çıkar.
III. Ahlak kuralları; kişisel ahlak kuralları ve toplumsal ahlak kuralları olarak ikiye ayrılır.
Yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) I, II ve III
C) II ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız II

Cevap : A) I ve III

23- Ergin olmayan vesayet altındaki bir çocuk aşağıdaki işlemlerden hangisini tek başına yapabilir?

A) Para kazanmayı hedefleyen bir vakıf kurma
B) Kardeşine kalem kutusunu hediye etme
C) Komşusuna kredi borcu için kefil olma
D) Arkadaşına lüks bir araba hediye etme
E) Kedilere bakmayı amaçlayan bir vakıf kurma

Cevap : B) Kardeşine kalem kutusunu hediye etme

24- Nişanlanma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nişanlanmanın gerçekleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır.
B) Nişanlanma bir aile hukuku sözleşmesidir.
C) Farklı cinsiyetten kişiler arasında yapılan evlenme teklifini ve vaadi ve kabulü nişanlanma sayılır.
D) Evlenilmek istenen kişi belirlendikten sonra ona temsilci aracılığı ile yollanan evlenme teklifi hukuki sonuç doğurmaz.
E) Nişanlanma temsilci aracılığı ile yapılamaz.

Cevap : D) Evlenilmek istenen kişi belirlendikten sonra ona temsilci aracılığı ile yollanan evlenme teklifi hukuki sonuç doğurmaz.

25- Aşağıdakilerden hangisi geçici evlenme engelidir?

A) Evlatlık ilişkisi
B) Üçüncü dereceye kadar olan kan hısımlığı ilişkisi
C) Mevcut evlilik
D) Bulaşıcı hastalık
E) Eşin anne ve babası ile olan ve evlenmeden kaynaklanan kayın (dünür) hısımlığı

Cevap : D) Bulaşıcı hastalık

26- Kişiliğin başlangıcı olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tmk’ya göre kişilik tam ve sağ doğma ile başlar
B) Tam doğum çocuğun tüm organlarının eksiksiz doğmasıdır.
C) Sağ doğum çocuğun anneden ayrılarak bir süre hayatta kalmasıdır.
D) Sağ doğan çocuk geçmişe etkili olarak hak ehliyetini kazanır.
E) Tam doğum çocuğun engelli olmaması değildir.

Cevap : B) Tam doğum çocuğun tüm organlarının eksiksiz doğmasıdır.

27- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Soybağının reddi davası tek başına açılacağı gibi, başka bir dava ile birleştirilerek açılabilir.
B) Karinelerin çakışması durumunda her iki koca tarafından da soy ağacı reddedilen çocuk soybağı bulunmayan çocuk statüsünde olur.
C) Evliliğin sona ermesinden üç yüz gün geçtikten sonra doğan çocuğun babası olarak sonra eren evlilikteki koca yazılmışsa koca soybağının reddi davasını açar
D) Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım atama kararının kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde soybağının reddi davasını açar.
E) Kocası ölen ve hemen yeniden evlenen kadının ilk kocasının ölümünden itibaren 300 gün içerisinde doğurduğu çocuğun babası ölen kocadır.

Cevap : E) Kocası ölen ve hemen yeniden evlenen kadının ilk kocasının ölümünden itibaren 300 gün içerisinde doğurduğu çocuğun babası ölen kocadır.

28- Zina sebebi ile boşanma için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Zina sebebi ile boşanma özel bir boşanma sebebidir.
B) Zina sebebi ile boşanma kusura dayalı bir boşanma sebebidir.
C) Zinanın ispatı boşanma için yeterli olduğundan mutlak bir boşanma sebebidir.
D) Zinanın öğrenilmesinden itibaren altı ay içerisinde dava açılmazsa dava hakkı düşer
E) Zina sebebi ile boşanma için zinanın evlilikten önce ya da sonra yapılmış olması önemli değildir.

Cevap : E) Zina sebebi ile boşanma için zinanın evlilikten önce ya da sonra yapılmış olması önemli değildir.

29- Aşağıda fiil ehliyeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiil ehliyetine sahip olmak için kısıtlı olmamak gerekir
B) Fiil ehliyetine sahip olabilmek için ergin olmak gerekir
C) Fiil ehliyetine sahip olmak için ayırt etme gücüne sahip olmak gerekir
D) Fiil ehliyeti, fiilin hukuki sonuçlarının kişiye aidiyetini sağlar
E) Hak ehliyeti bulunan kişi kendiliğinden fiil ehliyeti de kazanmış olur.

Cevap : E) Hak ehliyeti bulunan kişi kendiliğinden fiil ehliyetini de kazanmış olur.

30- Miras sözleşmesi yapabilmek için kaç yaşını doldurmak gerekiyor?

A) 15 yaş
B) 16 yaş
C) 14 yaş
D) 17 yaş
E) 18 yaş

Cevap : E) 18 yaş

31- Evlenmenin butlanı ve iptali ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Nispi butlanı davasını sadece ilgili olan eş açabilir.
B) Evlenmenin butlanı ve iptali mutlaka bir dava açmak sureti ile gerçekleşir.
C) Mutlak butlan davası cumhuriyet savcısı tarafından da açılabilir.
D) Mutlak butlan kamu düzeni ile ilgili olduğundan herkes tarafından ileri sürülebilir.
E) Mahkemece verilen butlan ve iptal kararı geçmişe etkili olduğundan evliliğin kurulduğu andan itibaren ortadan kalkmasını sağlar

Cevap : A) Nispi butlanı davasını sadece ilgili olan eş açabilir.

32- Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın geçersiz olması sonucunu doğurmaz?

A) Kadının evliliğin sona ermesinden sonraki bekleme süresi (iddet müddeti) içerisinde iken nişanlanması
B) Taraflar arasında evlatlık ilişkisinin bulunması
C) Taraflardan birisinin evli olması
D) Tarafların birisinde evlenmeye engel olacak bir akıl hastalığının bulunması
E) Taraflar arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlık ilişkisinin bulunması

Cevap : A) Kadının evliliğin sona ermesinden sonraki bekleme süresi (iddet müddeti) içerisinde iken nişanlanması

33- Soybağının reddi davası kime açılır?

A) Sadece çocuğa
B) Nüfus idaresine
C) Biyolojik babaya
D) Sadece anneye
E) Anne ile birlikte çocuğa

Cevap : E) Anne ile birlikte çocuğa

34- Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygun fiil değildir?

A) Başkasına hakaret etmek
B) Vasiyetname düzenlemek
C) Miras sözleşmesi yapmak
D) Kira sözleşmesi yapmak
E) Birine kefil olmak

Cevap : A) Başkasına hakaret etmek

35- Aşağıdakilerden hangisinde çocuk evlilik içerisinde ana rahmine düşmüş sayılır?

A) Çocuk evlilikten itibaren yüz gün sonra doğmuşsa
B) Çocuk evliliğinin sona ermesinden itibaren üç yüz on gün sonra doğmuşsa
C) Çocuk evlilikten itibaren yüz yirmi gün sonra doğmuşsa
D) Çocuk evlilikten itibaren yüz elli gün sonra doğmuşsa
E) Çocuk evlilikten itibaren yüz seksen gün sonra doğmuşsa

Cevap : E) Çocuk evlilikten itibaren yüz seksen gün sonra doğmuşsa

36- Bir çocuğun karşıdan karşıya geçerken otomobillerin oluşturduğu tehlikeyi kavrayamaması hangi husus ile ilgilidir?

A) Hak ehliyetine sahip olup olmadığı ile ilgilidir.
B) Ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı ile ilgilidir.
C) Gözlerinin iyi görüp görmediği ile ilgilidir.
D) Aceleci olup olmadığı ile ilgilidir.
E) Zeki olup olmadığı ile ilgilidir.

Cevap : B) Ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı ile ilgilidir.

37- Hayata kast, pek kötü onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma için aşağıdaki söylemlerden hangisi yanlıştır?

A) Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış sebebi ile boşanma özel bir boşanma sebebidir.
B) Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış sebebi ile boşanma davası açma hakkı, boşanma sebebini öğrendikten itibaren  6 ay içerisinde dava açılmazsa düşer.
C) Hayatına kasteden eşini affeden tarafın dava hakkı düşer.
D) Hayata kast, pek kötü davranış ve onur kırıcı davranış sebebi ile boşanma davası açmak için hayata kast eden veya kötü ya da onur kırıcı davranan eşte kusurun varlığına gerek yoktur.
E) Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış sebebi ile boşanma mutlak bir boşanma sebebidir.

Cevap : B) Hayata kast pek kötü ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açma hakkı boşanma sebebini öğrendikten itibaren 6 ay içerisinde dava açılmazsa düşer.

38- Aşağıdakilerden hangisi evlenmenin yok sayılması sonucunu doğurur?

A) Kardeşlerin birbirleri ile evlenmesi
B) Sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olan birisinin evlenmesi
C) Evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı olan birisinin evlenmesi
D) Evli olan bir kişinin resmi memur önünde tekrar evlenmesi
E) Tarafların imam nikahı ile evlenmesi

Cevap : B) Sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olan birisinin evlenmesi

39- I. Adabı Muaşeret kuralları olarak da bilinir.
II. insanın günlük yaşantısında uyması gereken kurallar ile topluluklarda uyması gereken kurallardan olunur.
III. Toplumsal düzeni sağlamaya yönelik kurallardır.
IV. Toplumun kendisine uyulmasını zorunluluk olarak kabul ettiği kurallardır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri örf ve adet kurallarına aittir?

A) Il ve IV
B) Yalnız II
C) Yalnız IV
D) III ve IV
E) I, II, ve III

Cevap : D) III ve IV

40- Aşağıdakilerden hangisi babalık davasının sonuçlarından birisi değildir?

A) Babanın ölümü sonrasında mirasçılara açılan babalık davasında nafaka istenemez.
B) Dava sırasında yapılan nafaka ödemeleri, babalık davası reddedilse bile çocuğun üstün yararı ilkesi gereği geri istenmez.
C) Davayı kayyım açmışsa sadece babalık hükmü isteyebilir, anne için tazminat isteyemez.
D) İddialar ispatlanırsa çocuk ile baba arasında soybağı kurulur.
E) Babalık davası sırasında çocuk lehine iştirak nafakasına hükmedilebilir.

Cevap : B) Dava sırasında yapılan nafaka ödemeleri, babalık davası reddedilse bile çocuğun üstün yararı ilkesi gereği geri istenmez.

41- Tanıma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tanıma, sadece baba tarafından gerçekleştirilen tek taraflı bir işlemdir.
B) Tanıma işlemi bir süreye bağlı değildir. Yıllar sonra bile yapılabilir.
C) Annesi belli olmayan çocuklar tanınamaz.
D) Tanıma sonucunda çocuk, geçmişe etkili olarak doğum anından itibaren babaya bağlanır.
E) Tanıma işleminin yapılabilmesi için tanınacak çocuğun hayatta olması gerekir.

Cevap : E) Tanıma işleminin yapılabilmesi için tanınacak çocuğun hayatta olması gerekir.

42- Aşağıdakilerden hangisi nispi boşanma sebepleri arasında yer almaz?

A) Akıl Hastalığı
B) Zina
C) Suç işleme
D) Evlilik birliğinin sarsılması
E) Haysiyetsiz hayat sürme

Cevap : B) Zina

43- Adabı muaşeret kurallarına uyumadığında ne tür bir yaptırım ile uygulanır?

Cevap : Nezaketsizlik, kabalık veya görgüsüzlük şeklinde bir yaptırım ile kınanır.

44- Çocuk koruma kanuna göre çocukluk dönemi ne zaman sona erer?

Cevap : On sekiz yaşını tamamlayınca

45- Hangisinde ülkemizde yürürlükte olan bir kanun verilmemiştir?

Cevap : Çocuk hakları kanunu

46- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sosyal düzen kuralları içerisinde en eski olanı hukuk kurallardır

47- Çocuk hukuku kamu içerisinde en çok ilgili olduğu alan hangisidir?

Cevap : Ceza hukuku

48- Özel hukuk içerisinde çocuk hukukunun en yakın alanı hangisidir?

Cevap : Medeni hukuk

49- Kişinin iradi davranışları ile hukuki sonuç meydana getirebilme yeteneğine ne ad verilir?

Cevap : Fiil ehliyeti

50- Aşağıdaki hangisi sınırlı ehliyetsiz çocuğun bizzat yapabileceği işlemlerden biridir?

Cevap : Kendisine yapılan bir bağılamayı kabul etmek

51- Kendisine yasal danışman atanmış kişi hangi kategori içerisinde yer alır?

Cevap : Sınırlı ehliyetliler

52- Hangisi kısıtlama nedenlerinden değildir?

Cevap : Yaş küçüklüğü

53- Nişanlanma ehliyeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Tam ehliyetsiz çocuklar hiçbir şekilde nişanlanamazlar

54- Aşağıdakilerden hangisi nispi boşanma sebepleri arasında yer almaz?

Cevap : Evlilik birliğinin sarsılması

55- Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebi ile boşanmak için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Eşin suç işlediğinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde dava açılmazsa dava açma hakkı düşer.

56- Aşağıdakilerden hangisi erken okuma için söylenemez?

Cevap : Çocuğun az destek vererek okumanın öğretilmesi erken okumadır

Çocuk Hakları ve Hukuku 2020 Vize

Çocuk Hakları Ve hukuku

Çocuk Hakları ve Hukuku 2020 Vize

Çocuk Gelişimi - facebook
çocuk gelişimi

Çocuk Hakları ve Hukuku 2020 Vize

Çocuk Hakları ve Hukuku 2020 Vize

Çocuk Hakları ve Hukuku 2020 Vize

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: