Sosyal Psikoloji 2021 Final Soruları

Sosyal Psikoloji 2021 Final Soruları

sosyal Psikoloji 2021 Final Soruları

Sosyal Psikoloji 2021 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin gelişmesinde rol oynayan faktörlerdendir?
A) Yukarıdakilerin hepsi
B) Kapitalist ekonomik yapının tüketici ihtiyacı
C) Göç
D) Savaş
E) Seri üretim ve sanayileşme

Cevap : A) Yukarıdakilerin hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi artık klasikleşmiş “ grup normu oluşturma “ deneyini gerçekleştirmiş kişidir?

A) Zimbardo
B) Heider
C) Milgram
D) J.Asch
E) M.Sherif

Cevap : E) M.Sherif

3. Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel ipuçlarındandır?

A) Kişisel mesafe
B) yüz ifadesi
C) beden dili
D) fiziksel görünüm
E) dil sürçmesi

Cevap : E) dil sürçmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi korelasyonel bir ilişkiye işaret eder?

A) Özgüveni yüksek olan kişilerin olduğunda kaygı seviyesinin de düşük olduğu ölçülmüştür.
B) Çevrelerinin onları nasıl gördüğünü daha az önemseyen kişiler
kaygı ile daha kolay baş edebildikleri için daha az kaygılanırlar C) Kaygının sebebi özgüven eksikliğidir
D) Özgüvenleri düşük olan kişiler kendilerinden hata yapmayı bekledikleri için daha çok kaygılanırlar
E) kaygıyla baş edememek özgüven eksikliğine yol açar

Cevap : B) Çevrelerinin onları nasıl gördüğünü daha az önemseyen kişiler kaygı ile daha kolay baş edebildikleri için daha az kaygılanırlar

5. Freud’a göre bebeğin kaslarını ilk defa kontrol edebildiği ve tuvalet eğitiminin fazla sert olması halinde obsesif Kişiliğin kendini gösterebileceği gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Oral dönem
B) gizil (latent) dönem
C) Genit(a) l dönem
D) Fall(i) k dönem
E) An(a) l dönem

Cevap : E) An(a) l dönem

6. Linville’e göre kişiler Yaşamının değişik alanlarında birbirine benzer ya da birbirinden farklı benlikler kurabilirler. bu modele göre birisinin kendisini ailesinde sevecen , fedakar, duygusal ; Arkadaş ortamında şakacı, neşeli, düşünceli; okulda, ilgili, dikkatli; işte hırslı, eğlenceli, Maceracı tanımlıyor olması aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?

A) Benlik karmaşasının yüksek olmasına
B) Benlik karmaşasının düşük olmasını
C) Benlik saygısının düşük olmasına
D) Benlik saygısının yüksek olmasına
E) Hiçbiri

Cevap : A) Benlik karmaşasının yüksek olmasına

7. İnsanın gelecekte olacağını düşündüğü ve kişinin bazen umutla bazen de kaçınılmaz olduğunu düşünerek korktuğu benlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayrık benlik
B) Ego
C) İlişkisel benlik
D) Olası benlik
E) Olunması gereken benlik

Cevap : D) Olası benlik

8. Doğal deneyle, alan deneyi arasındaki fark nedir?

A) Doğal deneyde bağımsız değişken kontrol edilemez iken, alan deneyinde kontrol edilebilir
B) alan deneyinde olgu gerçek ortamında incelenirken, doğal deneyde bu yapılamaz.
C) doğal deneyde olgu gerçek ortamında incelenirken, alan deneyinde bu yapılamaz
D) alan deneyinde Bağımsız değişken kontrol edilemez iken, doğal deneyde kontrol edilebilir
E) alan deneyi ile neden-sonuç ilişkileri kurulabilir, doğal deneyle kurulamaz

Cevap : A) Doğal deneyde bağımsız değişken kontrol edilemez iken, alan
deneyinde kontrol edilebilir

9. Freud’a göre 6- 12 yaş arasında gerçekleşen, cinselliği ve dürtülerini kontrol etmeyi hatta onları hiç yokmuş gibi saklamayı öğrendiği, kendisi ile ilgili sosyal rolleri anladığı ve uygulamayı öğrendiği gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) An(a) l dönem
B) Genit(a) l dönem
C) Fall(i) k dönem
D) Gizil(latent) dönem
E) Oral dönem

Cevap : D) Gizil (latent) dönem

10. Kelly’nin varyant analizi modeline göre Örneğin Seda isimle bir öğrenci psikoloji sınavından 100 almıştır. Seda önceki psikoloji sınavlarından 60’ın üzerinde not alamamıştır. O halde Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) tutarlılık yüksektir
B) belirginlik düşüktür
C) yaygınlık yüksektir
D) yaygınlık düşüktür
E) tutarlılık düşüktür

Cevap : E) tutarlılık düşüktür

11. Freud’a göre insanın bilinçdışı süreçleriyle yaşamın gerçekleri arasındaki ilişkiye bilinçli veya bilinçsiz olarak sağlayan düzenleyici görevini yerine getiren, bedenin istekleriyle toplumsal yasaklara arasında bir denge oluşturma çabasında olan benlik düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süperego
B) İD
C) İlişkisel benlik
D) Ayrık benlik
E) Ego

Cevap : E) Ego

12. Bir kişi “ ben kimim ?” testindeki 20. sorunun 15’ine (yalnız , neşeli ,zor, kaba, kibar , çalışkan, duyusal, oyuncu gibi) içsel özellikleri, hislerini, duyumlarını ifade eden sıfatlarla cevaplamışsa bu kişinin hangi benliğinin ağır bastığı söylenebilir?

A) Ilişkisel benlik
B) Süperego
C) id
D) Ego
E) Ayrık benlik

Cevap : E) Ayrık benlik

13. Freud’a göre en temel ve en ilkel sayıların ve ana kaynağı cinsellik, açlık gibi ihtiyaçların en bencilce doyurulması olan benlik düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İd
B) ayrık benlik
C) ilişkisel benlik
D) Ego
E) süperego

Cevap : A) İd

14. Freud’a göre çocuğun karşı cinsten ebeveyne duyduğu yakınlıktan dolayı hemcins ebeveyni tarafından cezalandırılacağı korkusuna kapıldığı ve Oedipus kompleksinin kendini gösterdiği gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oral dönem
B) Fall(i) k dönem
C) Genit(a) l dönem
D) Gizil (latent) dönem
E) An(a) l dönem

Cevap : B) Fall(i) k dönem

15. 1970’ler sonrası ortaya çıkan sosyal biliş akımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A) İnsanın zihinsel cimriler olarak ele alır
B) insanların temel gereksinimleri kendi hayatlarını kontrol edebilmektedir.
C) insanı her daim akılcı bir varlık olarak ele alır
D) Odak noktası bireydir.
E) insanı her zaman rasyonel düşünmeyen, irrasyonel canlılar olarak görür.

Cevap : C) insanı her daim akılcı bir varlık olarak ele alır

16. Bir kişi “ ben kimim?” testindeki 20. sorunun 15’ine meslek, etnisite, Medeni durum, anne- baba gibi toplumsal aidiyet ve kimlik belirten cevaplar vermişse bu kişinin hangi benliğinin ağır bastığı söylenebilir?

A) Ayrık benlik
B) Ego
C) Süperego
D) İd
E) İlişkisel benlik

Cevap : E) İlişkisel benlik

17. “ Psikoseksüel gelişim dönemlerine özel karmaşalar çözümlenmediğinde ve döneme özgü temel ihtiyaçlar doyurulmadığı takdirde benlik o döneme ait problematiğe takılı kalacak ve çözemediği bu problemi bilinçdışı bir biçimde tekrarlayacak ve üretecektir.” bu ifade hangi kuramcıya ait olabilir?

A) Erikson
B) Loevinger
C) Linville
D) Heider
E) Freud

Cevap : E) Freud

18. Kişinin benzer kişilerden daha iyi veya kötü olduğunu ölçerek kendini dair bilgi edinmesi aşağıdakilerden hangi kavram ile ifade edilir?

A) Fazladan gerçekleştirme
B) Toplumsal kıyaslama
C) Onaylama yoluyla uyu
D) İma yoluyla uyu
E) Başkalarının kendilerine karşı davranışlarının izlenmesi

Cevap : B) Toplumsal kıyaslama

19. Ali Roman yazarıdır. romanlarını öven edebiyat vergilerini düzenli olarak okurken romanlarını olumsuz eleştiriler getiren edebiyat dergilerine kesinlikle evine sokmaz ve okumaz. Ali’nin Bu davranışının hangi motivasyonla ilişkili olduğu söylenebilir?

A) Benliği değersizleştirme motivasyonu
B) Hiçbiri
C) Önlem alma motivasyonu
D) Benliği niye değerlendirme motivasyonu
E) benliği yüceltme motivasyonu

Cevap : E) benliği yüceltme motivasyonu

Sosyal Psikoloji 2021 Final Soruları

sosyal Psikoloji 2021 Final Soruları

20. Benlik kavramını ölçen bazı ölçekler kişiden “ kendimden memnunum” , “ başarısızım” gibi bazı olumlu ve olumsuz ifadelerin kendisi için ne derecede uygun olduğunu belirtmesine ister. bu türden ölçeklerin ölçmeye çalıştığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süperego
B) İlişkisel benlik
C) Kendine saygı
D) Ayrık benlik
E) Reddedilen benlik

Cevap : C) Kendine saygı

21. Bir deneyde çocuklar resim malzemesi olan odaya alınmış ve çocukların bir kısmını resim yaptıkları takdirde bir ödül alacakları söylenirken diğer kısmına hiçbir şey söylenmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu deneyin sonuçlarındandır?

A) Ödül alacakları söylenen grupla hiçbir şey söylenmeyen grup eşit sürelerde resim yapmışlardır
B) Hiçbir şey söylenmeyen grup ödül alacakları söylenen gruba göre daha uzun süre resim yapmıştır.
C) Ödül alacakları söylenen grup resim yapmamıştır.
D) Hiçbir şey söylenmeyen grup resim yapmamıştır.
E) Ödül alacakları söylenen grup diğer gruba göre daha uzun süre resim yapmıştır.

Cevap : B) Hiçbir şey söylenmeyen grup ödül alacakları söylenen gruba göre
daha uzun süre resim yapmıştır.

22. Sosyal psikoloji alanının bir çok küçük ve birbiriyle temas etmeyen kuramlar içermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir ?

A) Psikanaliz gibi bir büyük ve kapsamlı kuruma sahip oluşu
B) Yukarıdakilerin hepsi sosyal psikolojinin bir çok küçük ve temas etmeyen kurama sahip oluşunun sebebidir.
C) Bir çok farklı sosyal meseleyi konu edinmiş olması.
D) Sosyal psikolojinin , psikolojinin çeşitli alanları arasında kavram ve araştırma yelpazesi en geniş olan alanlardan bir tanesi olması
E) çalışma nesnesi olan insan “ Insanı” bir farklı düzlemlerde ele alması (toplumsal, bireysel, grupsal, etkileşimsel)

Cevap : A) Psikanaliz gibi bir büyük ve kapsamlı kuruma sahip oluşu

23. Yeni tanıştığınız birisini izlemeniz, onun hareket ve tavırlarından Onun belirli kişilik özelliklerini anlamaya çalışmanızı aşağıdakilerden hangisi daha doğru tanımlar ?

A) Algıda değişmezlik
B) hiçbiri
C) sosyalleşme
D) sosyal tamamlama
E) sosyal çıkarsama

Cevap : E) sosyal çıkarsama

24. Bem’e göre İnsanlar kendi davranışlarını gözler, bu kendileri dışındaki etmenlerden kaynaklanıp kaynaklanmayacağını düşünürler. Eğer davranışlarına neden olabilecek dış etmen yoksa davranışı
aşağıdakilerden hangisine bağladıkları söylenebilir?

A) diğer insanların davranışlarına
B) hiçbiri
C) kişisel istek ve güdülerini
D) duruma
E) ailelerin yetiştirme biçimine

Cevap : C) kişisel istek ve güdülerini

25. Hayali Müzisyen olmak olan birisi ailesini daha iyi koşullarda yaşatması gerektiğini düşündüğü için doktor olmaya karar vermişse bu onun hangi benliğinin ağır bastığı anlamına gelebilir?

A) olunması gereken benlik
B) reddedilen benlik
C) ayrık benlik
D) ideal benlik
E) yansıyan benlik

Cevap : A) olunması gereken benlik

26. Başkalarının karmaşık olmayan temel duygusal durumlarını sezebilme ve duygusal ifadeyi Iletişim aracı olarak kullanabilme becerisi ilk olarak hangi yaş civarında gelişir?

A) 5 yaş
B) 10 yaş
C) 1 yaş
D) 18 yaş
E) 35 yaş

Cevap : C) 1 yaş

27. Freud’a göre haz Bölgesinin ağızda bulunduğu ve açlık ve güven gibi temel ihtiyaçların karşılanması üzerine kurulu gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fall(i) k dönem
B) Gizil (latent ) dönem
C) Genit(a) l dönem
D) Oral dönem
E) An(a) l dönem

Cevap : D) Oral dönem

28. Freud’a göre baba figürünün, Toplumsal yasağın ve Kül iç içselleştirilmiş bir sembolü olan ve kişinin en ilkel benlik düzeyinin ihtiyaç ve talepleriyle çatışma halinde olan benlik düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ayrık benlik
B) ego
C) süperego
D) id
E) ilişkisel benlik

Cevap : C) süperego

29. Aşağıdakilerden hangisi “ niteliksel “ bir araştırmanın sorusudur?

A) Ailenin ekonomik durumu çocukların mesleki tercihlerini ne kadar etkiler?
B) nüfusun yüzde kaçı küresel ısınmanın bir problem olduğunu düşünüyor?
C) kaygı bozukluklarının en sık görüldüğü yaş aralıkları nelerdir?
D) grup büyüklüğü çatışma verimliliğini ne kadar arttırır?
E) göç etmek zorunda kalan insanlar göç ettikleri bölgeleri nasıl deneyimliyor, nelerle karşılaşıyor?

Cevap : E) göç etmek zorunda kalan insanlar göç ettikleri bölgeleri nasıl
deneyimliyor, nelerle karşılaşıyor?

30. Yapılan bir araştırmada, araştırmacı okul öğretmenlerine ders yılı başında bazı öğrencilerin ders yılı içinde “ parlayacaklarını” söylemiştir. bu deneyde parlayacak öğrenciler rastlantısal olarak seçilmesine rağmen ders yılı sonunda parlaması beklenen öğrencilerin diğer öğrencilere kıyasla daha fazla kazanım elde ettikleri görüldü. bu çalışma deneysel çalışmalarda karşılaştığımız sorunlardan hangisine işaret etmektedir?

A) araştırmacı yanlılığı ( Rosenthal etkisi )
B) katılımcıların aldatılması
C) laboratuar deney koşullarının yapaylılığı
D) katılımcı haklarının ihlali
E) kısıtlı örneklem

Cevap : A) araştırmacı yanlılığı ( Rosenthal etkisi )

31.Benlik kişinin hem kendisinin zaman içinde değişmezliğini ve sürekliliğini algılaması hem de başkalarının kendisinin değişmezlik ve sürekliliğini kabul ettiğini algılaması olarak tanımlayan ve özellikle ergenlik dönemi ile ilgili açıklamalarına vurgu yapılan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Freud
B) Heider
C) Linville
D) Loevinger
E) Erikson

Cevap : E) Erikson

32. Başkalarından kendisiyle ilgili benlik tanımına ters düşen iletişim alan birisinin, davranışıyla karşısındakinin izlenimini değiştiren kavramı ifade eder?

A) toplumsal kıyaslama
B) fazladan gerçeklendirme
C) kendini doğrulama
D) kendilik farkındalığının arttırma
E) Kendini yüceltme

Cevap : C) kendini doğrulama

33.Sosyal biliş bakış açısı kalıp yargıların genellikle …….. olduğunu söyler?

A) Sürekli değişmekte
B) hiçbiri
C) kalıcı yada değişime dirençli
D) değişmeye eğimli
E) geçici

Cevap : C) kalıcı yada değişime dirençli

34. Toplum içinde dar veya geniş bir kesimce paylaşılan ve bir toplumsal gruba (cinsiyet grubu, milliyet, meslek, yaş grubu gibi) ilişkin inançların sosyal psikolojideki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Kalıpyargı (Stereotip)

35. Bir kişinin başlamak üzere olduğu bir ilişkinin son derece acıklı, kederli bir duyguyla sona ereceği, karşısındakini sevdiği gibi sevilmeme, aldatılma veya kandırılma gibi durumlar yaşayacağını düşünmesi Sosyal Biliş kuramına göre aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Cevap : A) Bilişsel senaryosuyla

36. İnsanlar, genellikle kendi başlarına gelen olumlu sonuçları içsel nedenlerle, olumsuz sonuçları ise dışsal nedenlere açıklama eğilimi gösterirler. Bu durum aşağıdakilerden hangi yanılgı biçimine işaret eder?

Cevap : A) Kendini kayırma eğilimi

37. Weiner’ın, kişinin kendisinin neden olduğu olumlu bir sonuçtan (başarı, kahramanlık) kaynaklanan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Gurur

38. Birisinin kendi benliğine ilişkin çıkarsama yaparken kendisiyle ilgili olumsuz bilgileri göz ardı etmesi veya yanlışlamaya çalışması hangi güdüyle alakalıdır?

Cevap : A) Benliği yüceltme motivasyonu

39. Kendilerine genelde başkaları açısından bakıp, başkalarına nasıl göründükleri ve başkalarınca nasıl algılandıkları düşünceleriyle davranan insanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : A) Kamusal (ilişkisel) benlikleri yüksektir

40. 1970’ler sonrası ortaya çıkan Sosyal biliş akımına göre insanlar bilgileri değerlendirirken hem beklentilerine uyan hem de beklentilerine uymayan bilgilerle karşılaşırlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) İnsanlar beklentilerine uygun olmayan bilgileri işlemeleri yoğun
zihinsel çaba gerektirir.

41. Kelly’nin varyant analizi modeline göre örneğin Seda isimli bir öğrenci psikoloji sınavından 100 almıştır. Eğer sınıfındaki herkes bu sınavdan 100 almışsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : a) Yaygınlık yüksektir.

Sosyal Psikoloji 2021 Final Soruları

sosyal hizmetler
Auzef Sosyal Psikoloji, Sosyal Psikoloji 2020 Vize Soruları
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

Sosyal Psikoloji 2021 Final Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: