Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

1- İş kanununa göre zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma süresi azami günde kaç saattir?

A) 4 saat
B) 7 saat
C) 6 saat
D) 2 saat
E) 5 saat

Cevap : B) 7 saat

2- Sosyal düzen kurallarından birisi olan din kurallarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Din kuralları çoğunlukla dogmatik kurallar olduğundan kolay değişmezler.
B) Diğer sosyal düzen kurallarının da temelinde din kurallarının olduğu ifade edilmektedir.
C) Din kurallarının yaptırımı manevi şekilde olur.
D) Din kuralları sosyal düzen kurallarının en eski olanıdır.
E) Din kurallarının yaptırımı toplumdan dışlanmadır.

Cevap : E) Din kurallarının yaptırımı toplumdan dışlanmadır.

3- Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yardım nafakası
B) Yoksulluk nafakası
C) Cezai şart
D) Manevi tazminat
E) Maddi tazminat

Cevap : D) Manevi tazminat

4- Aşağıdaki hukuklardan hangisinde evlat edinme kurumuna rastlanmaz?

A) Mısır
B) Sümer
C) Babil
D) İslam
E) Roma

Cevap : D) İslam

5- Umumi Hifzisihha Kanununa göre 18 yaş altı çocukların çalıştırılamayacakları işyerleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Hamamlar
B) Gazinolar
C) Dans
D) Spor salonları
E) Kahvehaneler

Cevap : D) Spor salonları

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

6- Yaşına bakılmaksızın çocukların yapmalarına izin verilmeyen işlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden  hangisi yer almaz?

A) İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan eğitim amaçlı işler.
B) Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler
C) Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler
D) Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler.
E) Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde.

Cevap : A) İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan eğitim amaçlı işler.

7- Bir çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi halinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çocuğun resmi veya özel bakım yurduna yerleştirilmesi ya da koruyucu aile hizmetlerinden veya Kurumun bu kapsamda yürüttüğü hizmet modellerinden yararlandırılmasına yönelik tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Barınma tedbiri
B) Danışmanlık tedbiri
C) Bakım tedbiri
D) Eğitim tedbiri
E) Sağlık tedbiri

Cevap : C) Bakım tedbiri

8- Akıl hastası çocuk hakkında toplum açısından tehlikeliliğinin devam edip etmediği veya önemli ölçüde azalıp azalmadığı hususunda mahkeme veya çocuk hakimine en geç ne kadar sürede bilgi verilir?

A) Üçer aylık dönemlerde
B) ikişer aylık dönemlerde
C) Dorder aylık dönemlerde
D) İkişer haftalık dönemlerde
E) Birer aylık dönemlerde

Cevap : A) Üçer aylık dönemlerde

9- ……………boşanma hukuku ile ilgili olmayıp, yakın hısımlar arasında söz konusudur.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaç nafakası
B) Yardım nafakası
C) Yoksulluk nafakası
D) İştirak nafakası
E) Tedbir nafakası

Cevap : B) Yardım nafakası

10- Çocukların çalıştırılmasına ilişkin düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinde yer almamaktadır?

A) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
B) iş Kanunu
C) Çocuk ve Genç işçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
D) İdari Yargılama Usulü Kanunu
E) Umumi Hifzissihha Kanunu

Cevap : D) İdari Yargılama Usulü Kanunu

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

11-

I.Anne ve baba evli değilse, evlilik dışı çocuğun velayeti anneye aittir.
II.Velayeti kendisinde olan ana veya babasının ölmesi halinde velayet kendiliğinden diğer anne veya babaya geçer.
III.Evliliğin tarafladan birinin ölümü ile sona ermesi halinde dahi velayet ancak yetkili makamın kararı ile sağ kalan eşe geçer.
Yukarıdaki numaralı ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I, II ve III
C) I ve III
D) I ve II
E) Yalnız I

Cevap : D) I ve II

12- Kusursuz ya da diğer tarafa göre daha az kusurlu olan tarafın yoksulluğa düşecek olması halinde ödenen
nafaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) İştirak nafakası
B) Tedbir nafakası
C) Yoksulluk nafakası
D) İhtiyaç nafakası
E) Yardım nafakası

Cevap : C) Yoksulluk nafakası

13- Ceza sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza kanununda kusursuz sorumluluk bulunmamaktadır.
B) Kusur kimin ise ceza da onundur.
C) Yedi yaşından küçük çocukların işledikleri suçlardan dolayı anne ve babaları cezalandırılır.
D) Ceza hukukunda kural ceza sorumluluğunun şahsiliğidir.
E) Medeni Kanundaki ev başkanının sorumluluğu niteliği itibari ile cezai bir sorumluluk değildir.

Cevap : C) Yedi yaşından küçük çocukların işledikleri suçlardan dolayı anne ve babaları cezalandırılır.

14- On sekiz yaş altındakilerin sanayiye ilişkin işlerde gece vakti çalıştırılamayacaklarına ilişkin yasaklara
aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

A) Anayasa
B) İş Kanunu
C) Türk Borçlar Kanunu
D) Çocuk ve Genç işçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
E) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

Cevap : B) İş Kanunu

15- Çocukları Koruma Kanununda çocukların korunması amacıyla bir takım temel ilkeler göz önünde
bulundurulmuştur.

Bu ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tabi tutulmaması
B) Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi
C) İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usul izlenmesi
D) Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması
E) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın ilk çare olarak belirlenmesi

Cevap : E) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın ilk çare olarak belirlenmesi

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

16- Taraflar arasında nişanlanma ne zaman kurulmuş olur?

A) Yüzükleri bağlayan kurdele kesilince
B) Nişan yüzükleri takılınca
C) Nişan defteri imzalanınca
D) Nişan töreninde pasta kesilince
E) Taraflar birbirine evlenme vaadi edince

Cevap : E) Taraflar birbirine evlenme vaadi edince

17- Evlat edinecek kişilerde bulunması gereken özelliklerden hangileri çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince
diğerlerine göre ikinci planda kalır?

A) Çocuğun eğitimini karşılayacak nitelikte olmaları
B) Çocuğun bedensel gelişimini karşılayacak nitelikte olmaları
C) Çocuğun ruhsal gelişimini karşılayacak nitelikte olmaları
D) Çocuğun refah içerisinde olmasını sağlayacak maddi varlığa sahip olmaları
E) Çocuğun bakımını karşılayacak nitelikte olmaları

Cevap : D) Çocuğun refah içerisinde olmasını sağlayacak maddi varlığa sahip olmaları

18- Aşağıdaki işlerden hangisi 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin
çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

A) PVC’nin imali ve PVC’den mamul eşyaların yapımı işleri
B) Parafinden eşya imali işleri
C) Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri)
D) Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri
E) Selüloz üretimi işleri

Cevap : A) PVC’nin imali ve PVC’den mamul eşyaların yapımı işleri

19- Kişiliğin başlangıcı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sağ doğum çocuğun anneden ayrılarak bir süre hayatta kalmasıdır.
B) TMK’ya göre kişilik tam ve sağ doğma ile başlar.
C) Sağ doğan çocuk geçmişe etkili olarak hak ehliyetini kazanır.
D) Tam doğum çocuğun engelli olmaması değildir.
E) Tam doğum çocuğun tüm organlarının eksiksiz doğmasıdır.

Cevap : E) Tam doğum çocuğun tüm organlarının eksiksiz doğmasıdır.

20- 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış bir çocuk işçinin aşağıdaki işlerden
hangisine çalışmasına izin verilmemiştir?

A) Spor tesislerinde yardımcı işler.
B) Kasaplarda yardımcı işler.
C) Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istiflemehariç).
D) Gazete, Dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma veistifleme hariç).
E) Büro hizmetlerine yardımcı işler.

Cevap : B) Kasaplarda yardımcı işler.

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

21- Suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Örf ve Adet kuralları bir eylemin suç sayılmasını sağlamaz.
B) Bu ilkeye göre suçun cezası da kanunda yazılı olmalıdır.
C) Kanun dışında bir kural ile suç oluşturulamaz.
D) Bu ilke suç olan eylemlerin kanunda tanımlanmasını öngörmektedir.
E) Anayasada yer almayan bu kural Türk Ceza Kanunu ile getirilerek kişiler devlete karşı korunmuştur.

Cevap : E) Anayasada yer almayan bu kural Türk Ceza Kanunu ile getirilerek kişiler devlete karşı korunmuştur.

22- Sosyal düzen kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hukuk kuralları diğer sosyal düzen kuralları gibi içerisinde yaşanılan toplumda düzeni sağlamaya kurallardır.
B) Görgü kuralları yeme, içme, giyinme gibi insanın günlük yaşantısında uyması gereken kurallar ile topluluklarda uyması gereken kurallardan oluşur.
C) Ahlak kuralları içerisinde yaşanılan toplumda iyi ve kötü şeklinde oluşan değer yargılarına göre yapılmaması
gereken davranışlara yönelik kurallar bütünüdür.
D) Sosyal düzen kuralları içerisinde en kolay değişeni din kurallarıdır.
E) Örf adet kuralları toplumsal düzeni sağlamaya yönelik kurallarda.

Cevap : D) Sosyal düzen kuralları içerisinde en kolay değişeni din kurallarıdır.

23- Aşağıdakilerden hangisi soybağının reddi davasının sonuçlarından değildir?

A) Soybağının reddi davası sonucu çocuk baba açısından nesepsiz hale gelir.
B) Soybağının reddi davası sonucunda çocuk annesinin hanesine bekarlık soyadı ile kaydedilir.
C) Soybağının reddi sonucu, nüfus kütüğünde çocuğun babası olarak annenin bildireceği bir isim yazılır.
D) Soybağının reddi davası ile birlikte çocuk ile baba arasındaki soybağı geçmişe etkili olarak ortadan kalkar.
E) Soybağının reddi kararı sonucu çocuk ile biyolojik baba olan kişi arasında soybağı kendiliginden
kurulur.

Cevap : E) Soybağının reddi kararı sonucu çocuk ile biyolojik baba olan kişi arasında soybağı kendiliğinden
kurulur.

24- Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince aşağıdakilerden hangisi dikkate
alınmaz?

A) Zihinsel gelişimi
B) Ahlaki gelişimi
C) Siyasi düşünceleri
D) İş güvenliği
E) Kişisel yatkınlıkları

Cevap : C) Siyasi düşünceleri

25- Aşağıdaki işlerden hangisi genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

A) Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler.
B) Çay işletmesi işleri.
C) Süpürge ve fırça imalatı işleri.
D) Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının boyanması ve verniklenmesi işleri.
E) İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri.

Cevap : D) Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının boyanması ve verniklenmesi işleri.

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

26- Miras sözleşmesi yapabilmek için kaç yaşını doldurmak gerekir?

A) 15 yaş
B) 16 yaş
C) 18 yaş
D) 14 yaş
E) 17 yaş

Cevap : C) 18 yaş

27- Çocuğun cinsel istismarı suçu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) On beş yaşını tamamlamış bir çocuğun kendisine karşı yapılan cinsel davranışa rızası varsa eylem
çocuğun cinsel istismar suçunu oluşturmaz.
B) Çocuğun cinsel istismarı suçunun oluşması için on beş yaşından küçük olan çocuğa karşı cinsel davranışların
cebir ve şiddet kullanılarak işlenmesi gerekir.
C) On beş yaşından küçük olan çocuğun kendisine karşı gerçekleştirilen cinsel davranışa rızası varsa ceza
hafifler.
D) On beş yaşını tamamlamış bir çocuğa, cebir şiddet ya da hile ile yapılan cinsel davranış, reşit olmayan ile
cinsel ilişki suçunu oluşturur.
E) On beş yaşından küçük olan çocuğun kendisine karşı gerçekleştirilen cinsel davranışa rızası varsa
gerçekleşen eylem suç değildir

Cevap : A) On beş yaşını tamamlamış bir çocuğun kendisine karşı yapılan cinsel davranışa rızası varsa eylem
çocuğun cinsel istismar suçunu oluşturmaz.

28- Aşağıdaki suçlardan hangisi taksir ile işlenebilir?

A) Çocuk pornoğrafisi suçu
B) Reşit olmayan ile cinsel ilişki suçu
C) Çocuğun cinsel istismarı suçu
D) Çocuğun soybağını değiştirme suçu
E) Müstehcenlik suçu

Cevap : D) Çocuğun soybağını değiştirme suçu

29- Eğitim görevlisine yardım etme yükümlülüğü altındaki kimseler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Okuduğu okuldaki okul müdürü
B) Komşuları
C) Vasi
D) Çalıştığı yerdeki işveren
E) Anne

Cevap : B) Komşuları

30- Aşağıdaki ilkelerden hangisi kanunilik ilkesinin bir sonucu değildir?

A) Kusurlu sorumluluk ilkesi
B) Kıyas yasağı
C) Geçmişe uygulama yasağı
D) Belirillik ikesi
E) Tipiklik ve takdire kapalılık ilkesi

A) Kusurlu sorumluluk ilkesi

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

31- Nişanlanma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nişanlanmanın gerçekleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır.
B) Farklı cinsiyetten kişiler arasında yapılan evlenme teklifinin ve vaadinin kabulü nişanlanma sayılır.
C) Nişanlanma temsilci aracılığı ile yapılamaz.
D) Nişanlanma bir aile hukuku sözleşmesidir.
E) Evlenilmek istenen kişi belirlendikten sonra ona temsilci aracılığı ile yollanan evlenme
teklifi hukuki sonuç doğurmaz.

Cevap : E) Evlenilmek istenen kişi belirlendikten sonra ona temsilci aracılığı ile yollanan evlenme teklifi hukuki sonuç doğurmaz.

32- Soybağının reddi davası kime karşı açılır?

A) Sadece anneye
B) Anne ile birlikte çocuğa
C) Sadece çocuğa
D) Nüfus dairesine
E) Biyolojik babaya

Cevap : B) Anne ile birlikte çocuğa

33- Kusur ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza hukukunda kusursuz sorumluluk yer almaz.
B) Ceza hukukuna hakim olan ilke kusur sorumluluğu ilkesidir.
C) Kusur sorumluluğu kural olarak kast sorumluluğudur.
D) Kast için hukuka aykırılığı bilmek yeterlidir, ayrıca aykırı sonucu istemeye gerek yoktur.
E) Taksir, bir kusur türü olmakla birlikte kural olarak fail taksir için cezalandırılmaz.

Cevap : D) Kast için hukuka aykırılığı bilmek yeterlidir, ayrıca aykırı sonucu istemeye gerek yoktur.

34- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sınırlı evlat edinme sisteminde evlatlık ile evlat edinen arasında hısımlık ilişkisi kurulmaz.
B) Türk Hukuku sınırlı evlat edinme sistemine yakın olmakla birlikte karma öğelerde bulunmaktadır.
C) Tam evlat edinme sistemi çocuğun üstün yararı ilkesi açısından daha olumlu sonuçlar doğurur.
D) Sınırlı evlat edinme sisteminde anne ve baba isterlerse çocuk ile sınırlı bir ilişki kurulmasını talep edebilirler.
E) Tam evlat edinme sisteminde evlatlık ile anne ve babası arasındaki ilişki kesilir

Cevap : A) Sınırlı evlat edinme sisteminde evlatlık ile evlat edinen arasında hısımlık ilişkisi kurulmaz.

35- Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışan çocukların çalışma süreleri haftada azami kaç saat olabilir?

A) 35 saat
B) 14 saat
C) 28 saat
D) 30 saat
E) 21 saat

Cevap : D) 30 saat
NOT: İş kanununa göre zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz

36- Yaşına bakılmaksızın çocukların yapmalarına izin verilmeyen işlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?

A) İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkân sağlamayan eğitim amaçlı işler.
B) Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler.
C) Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde.
D) Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler.
E) Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler.

Cevap : A) İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkân sağlamayan eğitim amaçlı işler.

37- Aşağıdakilerden hangisi suça sürüklenen çocuğu tanımlamaktadır?

A) Sokak çocukları
B) Kendilerine karşı suç işlenmiş ve mağdur olmuş çocuklar
C) Genel olarak suç işleme eğilimi olan çocuklar
D) Anne veya babası tarafından suç işletilen çocuklar
E) Bir suç işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan yada fiilden
dolayı hakkında güvenlik tedbirlerine karar verilen çocuklar

Cevap : E) Bir suç işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da fiilden
dolayı hakkında güvenlik tedbirlerine karar verilen çocuklar

38- Tipiklik için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bir eylem ile birden fazla suç işlenmesi mümkün değildir.
B) Birbirine yakın suçlarda hakim takdir hakkını kullanarak cezası düşük olan suçu tercih edebilir.
C) Ağırlaştırıcı ya da hafifletici nedenler suçun tipini değiştirebilir.
D) Tipiklik, failin işlediği suçun daha önce hiç işlenmemiş bir suç olması demektir.
E) Eylem hangi suç tipine uyuyor ise hakim ona uymak zorundadır.

Cevap : E) Eylem hangi suç tipine uyuyor ise hakim ona uymak zorundadır.

39- Çocuğun kendi ailesinden tamamen koparılarak evlat edinen kişinin ailesine katılmasına ne ad verilir?

A) Tam evlat edinme
B) Evlat transferi
C) Sınırsız evlat edinme
D) Evlatlıktan koparma
E) Tüm evlat edinme

Cevap : A) Tam evlat edinme

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: