İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

1- Toplumun bir konu hakkındaki genel kanaati, bir sorun ile ilgili genel yaklaşımı gibi tanımlanabilen kitlesel algı anlamını veren kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile karşılanabilir?

a) Demokratik kanaat
b) Oydaşma
c) Halk İdaresi
d) Plebisit halk oylaması
e) Kamuoyu

Cevap : e) Kamuoyu

2- Kaynak ve hedefin eş zamanlı ve aynı mekanda olmasını gerektiren iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) iç iletişim
b) yüz yüze iletişim
c) yazılı iletişim
d) örgütsel iletişim
e) kitle iletişimi

Cevap : b) yüz yüze iletişim

3- 1774 yılında bugünkü anlamda kamuoyu kavramını ilk kullanan kimdir?

a) T. Adorno
b) J.J Rousseau
c) J. Locke
d) T. Hobbes
e) İbn Haldun

Cevap : b) J.J Rousseau

4- Kamuoyunun yeterince dikkatini çekmemiş bir konuyu gündeme getirmek ve bu konuda kamuoyu oluşturmak için “zorlama ve ikna” olmak üzere iki farklı yöntem bulunmaktadır
Aşağıdakilerden hangisi ikna yolu ile Kamuoyu oluşturma sayılabilir?

a) Açlık grevi yapılması
b) Ana yollardan birinin trafiğe kapatılması eylemi
c) Gazetelere ilan verilmesi ve haber yapılması
d) Kamu hizmetlerini engelleyerek kamuoyunun dikkatinin çekilmesi
e) Bir grubun dikkat çekmek için kendilerini meclis kapısına zincirlemesi

Cevap : c) Gazetelere ilan verilmesi ve haber yapılması

5- Bireyi, kendisinin de içinde bulunduğu toplumsal çerçeveye uyacak şekilde toplumsallaştırma an gruplara toplumsallaşma aracısı denilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi temel toplumsallaşma araçlarından biri değildir?

a) Aile
b) Medya
c) Eğitim Kurumları
d) ekonomik gruplar
e) arkadaş ve akran grupları
Cevap : d) ekonomik gruplar

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

6- Beden dilinin iletişim sürecindeki yaklaşık ağırlığı (oranı) yüzde kaçtır?

a) Yüzde 80
b) yüzde 30
c) yüzde 60
d) yüzde 50
e) yüzde 10

Cevap : c) yüzde 60

7- Bir değer oluşturmak bir duygu veya davranış değişikliği meydana getirmek üzere başlatılan sürece ne ad verilir?

a) iletişim
b) gelişim
c) korelasyon
d) sembolik etkileşim
e) empati

Cevap : a) iletişim

8- Aşağıdakilerden hangisi Türkiyedeki basın özdenetim uygulamalarından biri değildir?

a) Basın konseyi
b) Gazeteciler Cemiyeti
c) Türk Basın Birliği
d) Medya etik konseyi
e) basın Şeref Divanı

Cevap : b) Gazeteciler Cemiyeti

9- “Mesleğin şeref ve vakarını korumak üzere” yasa ile kurulan ve Türkiye’nin basın alanındaki ilk meslek örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türkiye yayıncılar Birliği
b) Basın Yayın ve enformasyon Müdürlüğü
c) Basın Şeref Divanı
d) Türkiye Gazeteciler Sendikası
e) Türk Basın Birliği

Cevap : e) Türk Basın Birliği

10- Web 2.0 ın basit internetten (web 1.0) en bariz farkı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kullanıcıların web ortamında yayınlanan içerikleri takip edebilmesi
b) Tek yönlü bir haber akışının olması
c) karşılıklı etkileşime imkan vererek çok sayıda tüketicinin aynı zamanda üretici olması
d) bilginin web ortamında kolayca aranabilmesi
e) kullanıcıların ve yayıncıların çevirim içi içeriklerine ulaşabilmesi

Cevap : c) karşılıklı etkileşime imkan vererek çok sayıda tüketicinin aynı zamanda üretici olması

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

11– Aşağıdakilerden hangisi Gazetecilik mesleğinin gelişmesiyle ortaya çıkan ve tartışılan sorunlar arasında yer almaz ?

a) kurumsallaşma
b) teknolojik gelişmelerin istihdam fazlası yaratması
c) medya patronlarının medya dışı islere girmesi
d) tekelleşme
e) kamu yararının göz ardı edilmesi

Cevap : b) teknolojik gelişmelerin istihdam fazlası yaratması

12- Osmanlı döneminde çalışma hayatının ilkelerini iş yapma ahlakını düzenleyen kurallar koyan ve bu kuralları denetleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) ahilik
b) divan
c) darülfünun
d) akıncılar
e) ayan meclisi

Cevap : a) ahilik

13- Dijital uçurum kavramını en iyi tanımlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çevirim içi (online)oyun oynayan iki kişi arasındaki tecrübe farkının çok büyük olmasıdır
b) Bir bireyin bilgisayar veya akıllı telefon kullanımında son modeller yerine ilk veya ilkel modellerde ısrar etmesidir
c) Online alış veriş siteleri arasındaki çok yüksek fiyat ve kalite farklarıdır
d) Bireylerin bilgi ve internet teknolojilerine ulaşma imkanları açısından ülke içi veya merkez ile cevre ülkeler arasındaki büyük farklılıktır
e) Sosyal medyada iletişim içindeki bireylerin bazılarının profillerinin çok profesyonel iken bazılarının çok basit kalmasıdır.
Cevap : d) Bireylerin bilgi ve internet teknolojilerine ulaşma imkanları açısından ülke içi veya merkez ile cevre ülkeler arasındaki büyük farklılıktır

14- Bir toplumun üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bireylerin uymak zorunda oldukları iyi ve güzel huylar, davranış biçimleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) ilahiyat
b) Adab-ı muaşeret
c) Ahlak
d) Güzel sanatlar
e) Etik

Cevap : c) Ahlak

15- Kaynak tarafından gönderilen mesajların, teknolojik bir araç kullanılarak niteliği tam olarak bilinmeyen çok sayıda kişiden oluşan hedef kitleye ulaşmasıyla kurulan iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kitle iletişim

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

16- İnternete bağlanan herkesin sosyal ağlarda ki adresleri ve trafikleri IP (internet Protokol) numaraları üzerinden izlenebilmektedir. IP numaralarını veren Federal Ağ Konseyi hangi ülkede bulunmaktadır?

a) ABD
b) İngiltere
c) Almanya
d) Fransa
e) İsviçre

Cevap : a) ABD

17– Aşağıdakilerden hangisi konvansiyonel medyaya örnek olarak gösterilemez?

a) Sinema
b) Gazete
c) Radyo
d) Televizyon
e) E- gazete

Cevap : e) E- gazete

18- Sosyolojinin kurucu isimlerinden Max Weber kapitalizmin gelişmesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır.

a) Protestan ahlak
b) İnsan Hakları
c) Bireysel ahlak
d) Demokratik saygı
e) İş ahlakı

Cevap : a) Protestan ahlak

19- Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın olumlu özelliklerinden sayılmaz?

a) Süreklilik
b) Hızlı olması
c) Merkeziyetsizlik
d) Güvenilirlik
e) Erişim kolaylığı

Cevap : d) Güvenilirlik

20- Basın özgürlüğünde önemli bir aşama olan gazeteciliğin uzmanlık gerektiren bir meslek dali olarak ayrışmaya başlaması ve ilk gazetecilik sendikalarının ortaya çıkması hangi dönemde olmuştur?

a) 17 yy sonlari
b) 19 yy sonlari
c) 19 yy baslari
d) 18 yy baslari
e) 18 yy sonlari

Cevap : b) 19 yy sonlari

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

21- Ağ toplumu kavrami aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

a) Max Weber
b) Erving Goffman
c) Manuel castells
d) Marshall mcLuhan
e) Denis mcQuail

Cevap : c) Manuel castells

22 – Türk basınında’’okur temsilciliği’’ olarak kurumsallaştırılan kamu hizmetlerinin yürütülüşündeki adaletsizlikleri denetleyen bağımsız kamu otoritesi hangisidir?

a) Kamu gözlemcisi
b) Ombudsman
c) Kanaat önderi
d) Avukat
e) Kapı tutucu

Cevap : b) Ombudsman

23- Yeni iletişim teknolojileri kamusal alanın zaman ve mekan sınırlarını genişletmiştir. Liberal ve eleştirel olmak üzere iki farklı “yeni kamusal alan” algısı ortaya çıkmıştır. Hangisi, Liberal yeni kamusal alan yaklaşımının görüşlerinden biri olamaz?

a) Yeni medyada bilgi de diğer içerikler gibi metalaşmıştır
b) Gündelik işler internet ortamına taşınarak Zamandan tasarruf edilmiştir
c) Bilgiyi elinde tutan geleneksel Seçkinler topluluğunun gücü azalmıştır
d) İnternet bilgi akışını destekleyen küresel bir mecradır
e) Ortak menfaatleri olan insanlar için bir buluşma alanı sağlanmıştır

Cevap : a) Yeni medyada bilgi de diğer içerikler gibi metalaşmıştır

24- Mesleki etik için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a) Mesleki etik kurallarına uymayanlar dışlanır
b) Kişisel eğilimleri genişletir
c) Bir meslek grubunun uyması gereken ilkeler bütünüdür
d) Meslek içi denetimi sağlar
e) Meslek içi rekabeti düzenler

Cevap : b) Kişisel eğilimleri genişletir

25- Aşağıdakilerden hangisi okur temsilcisinin görevi değildir?

a) Ürün kalite kontrol görevini yerine getirmek
b) Gazetenin editoryal yönetimini ve muhabirliğini Meslek etiği sınırları içinde tutmak
c) Okurların ciddiye alındıklarını göstererek o kuru gazeteye bağlamak
d) Gazetesini eleştirmekten imtina etmek

Cevap : d) Gazetesini eleştirmekten imtina etmek

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

26- Enformasyonun analog halinden bilgisayarlar tarafından okunabilen Dijital formata dönüştürülmesine ne ad verilir?

a) Formatlama
b) sayısallaştırma
c) Elektronikleştirme
d) sabitleme

Cevap : b) sayısallaştırma

27- İletişimin sosyal hayattaki rolünü araştıran ilk modern araştırma ve çalışmalar hangi okulun çatısı altında yapılmıştır ?

a) Frankurt okulu
b) Ankara okulu
c) Şikago okulu
d) Roma okulu
e) Cambridge okulu

Cevap : c) Şikago okulu

28- Aşağıdakilerden hangisi ABD ile kıyaslandığında Avrupa’da Güçlü bir kitle iletişim araştırmaları geleceği doğmasına yavaşlatan unsurların biri olarak sayılmaz?

a) uydu teknolojileri konusunda SSCB ‘nin tecrübelisini Avrupa ülkeleri ile paylaşması
b) Avrupa’da radyonun uzun süre devlet tekerinde kalması
c) Avrupalı sosyal bilimcilerini kitle iletişimine karşı eleştirel yaklaşımları
d) Avrupalı sosyal bilimcilerin modernizme mesafeli durmaları
e) ABDye göre Avrupa’da elektronik medyanın teknik be ekonomik olarak azgelişmiş olmasın

Cevap : a) uydu teknolojileri konusunda SSCBnin tecrübelisini Avrupa ülkeleri ile paylaşması

29- Aşağıdakilerden hangisi 20 yüzyıl başlarında basına yönelik eleştirilerin yükselmesinin nedenlerinden biri olamaz?

a) Aşırı ticarileşmeleri
b) Gözcülük veya bekçilik yapmaları
c) Dördüncü kuvvet olma özelliklerini kaybetmemeleri
d) eleştirel niteliklerini yitirmeleri
e) iktidarların güdümüne girmeleri

Cevap : b) Gözcülük veya bekçilik yapmaları

30- Geleneksel medya ile karşılaştırıldığında Aşağıdakilerden hangisi sadece yeni medyaya mahsus bir Etik sorundur?

a) Ayrımcılık ve Nefret dili
b) toplumsal cinsiyete yaklaşım sorunları
c) bireylerin mail adreslerine izinsiz haber gönderilmesi
d) haber ve yorum ayrımının net olmaması
e) özel hayatın gizliliğinin tehdit altında olması
Cevap : a) Ayrımcılık ve Nefret dili

31- İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile ortaya çıkan merkezsiz hiyerarşisiz ve yatay ilişkilerin hakim olduğu toplumsal örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Enformatik toplum
b) Ağ toplumu
c) Dijital toplum
d) Bilinçli toplum
e) Organik toplum
Cevap : b) Ağ toplumu

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

32- Medyanın, Okurum güvenini kazanmak amacıyla ortaya koyduğu mesleğin onurunun korunması çabalarından Doğan Mesleki ve etik ilkelere genel olarak ne ad verilir?

a) Medya etiği
b) Etik kodlar
c) Öz denetim
d) Ahlak esasları
e) Basın ahlakı

Cevap : b) Etik kodlar

33- Kitle iletişim araçlarıyla farklı ülke ve toplumlar arasındaki bilgi haber akışını sağlayan iletişim biçimi nedir?

a) Yeni Medya
b) kitle
c) dolaşım Uygarlığı
d) kültürlerarası
e) Ulus uluslararası

Cevap : e) Ulus uluslararası

34- Ori Brafman ve Rod A. Beckstrom’un ‘’ Lidersiz organizasyonların önlenemeyen başarısı’’ kitabında ağ tipi toplumsal örgütlenme bir hayvan Metaforu üzerinden açıklanır. Bu metafora göre ağ toplumunu ifade eden toplumsal örgütlenme hangi hayvana benzetilmiştir?

a) Akrep
b) Deniz Yıldızı
c) Kurbağa
d) Örümcek
e) Kırkayak

Cevap : b) Deniz Yıldızı

35- Aşağıdakilerden hangisi okul temsilcisinin görevleri arasında sayılamaz?

a) Editorial yönetimi etik sınırlar içinde tutmak
b) Gazete haberlerinde kalite kontrol görevini yerine getirmek
c) Gazete reklam ve tirajlarını artırmak
d) Haberlerin basın ahlak kurallarına uygun olmasını denetlemek
e) Okurların ciddiye alındıklarını göstermek ve okuru gazeteye bağlamak

Cevap : c) Gazete reklam ve tirajlarını artırmak

36- Felsefenin bir dalı olan ‘’ETİK’’ Ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Ahlaki kavramları analiz eder
b) Ahlaki eylemin bilimidir ve insan pratiğini var olan ahlakilik koşulları açısından araştırır
c) Bir eylemi iyi kötü ya da doğru yanlış yapan unsurların ne olduğu konuları üzerinde durur
d) Dini kurallar ile bağlantılı olarak kişilerarası ilişkilerin kurallarını araştırır
e) Ahlaki sorunlar ve ahlaki yargılar hakkında felsefi düşünmedir

Cevap : d) Dini kurallar ile bağlantılı olarak kişilerarası ilişkilerin kurallarını araştırır

37 – Felsefe biliminin bir dalı olarak iyi veya kötünün, doğru veya yanlışın ne olduğunu tanımlamak isteyen felsefi düşünme metodu nedir?

Cevap : Etik

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

Gündelik Hayatın Sosyolojisi Final ( 2020 – YENİ)
Gündelik Hayatın Sosyolojisi vize ( 2020 – YENİ )
Gündelik Hayatın Sosyolojisi Vize Soruları ( 2020 – YENİ )

Gündelik Hayatın Sosyolojisi Ünite Soruları Final

Önceki Yıllar

Gündelik Hayatın Sosyolojisi Vize 2018 Sorular
Gündelik Hayatın Sosyolojisi Sorular – Vize
Gündelik Hayatın Sosyolojisi Vize 2017

Eğitim Sosyolojisi Soruları

Vise Final
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-2
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-4
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-6
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-7

Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları

Vize Final
Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize 2017 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları

İletişim Sosyolojisi, İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

İletişim Sosyolojisi Çıkmış Final Soruları

AUZEF Gündelik Hayatın Sosyolojisi
AUZEF Gündelik Hayatın Sosyolojisi
register
register
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
ANASAYFA
Endüstri Sosyolojisi
Endüstri Sosyolojisi ANASAYFA

 

Auzef Final

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

TOEFL

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: