Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

Cevabı yanlış olan soruları lolonolo@lolonolo.com a bildirmenizi rica ederiz

1) Türk mahkemelerinin milletlerarası ihtilaflarda yetkili olup olmayacağı hususu hangi kanunla belirlenir?

A) Türk Ceza Kanunu
B) Hukuk Muhakemeleri Kanunu
C) Türk Medeni Kanunu
D) Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
E) Türk Borçlar Kanunu

Cevap : D) Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

2) Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikte bir hukuk mahkemesi olarak değerlendirilemez?

A) Tüketici mahkemesi
B) Aile mahkemesi
C) Asliye ceza mahkemesi
D) İcra mahkemesi
E) Asliye ticaret mahkemesi

Cevap : C) Asliye ceza mahkemesi

3) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hangi kanunu ilga etmiştir?

A) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
B) Türk Ticaret Kanunu
C) İdari Yargılama Usulü Kanunu
D) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
E) Türk Ceza Kanununu

Cevap : A) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

4) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda süreler aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A) Anayasa
B) Taraflar veya hâkim
C) Kanun veya hâkim
D) Taraflar
E) Hâkim

Cevap : C) Kanun veya hâkim

5) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarda görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asliye hukuk mahkemeleri
B) İş mahkemeleri
C) Aile mahkemeleri
D) Sulh hukuk mahkemeleri
E) icra hukuk mahkemeleri

Cevap : A) Asliye hukuk mahkemeleri

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

6) Hâkimler ve savcıların azlonulamayacağı, kendileri istemedikçe Anayasa’da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamayacağı, bir mahkeme veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamayacağı esası hangi maddeye ilişkindir?

A) Savcıların tarafsızlığı
B) Hâkimlik ve savcılık teminatı
C) Mahkemelerin bağımsızlığı
D) Hâkimin reddi
E) Hâkimlerin tarafsızlığı

Cevap : B) Hâkimlik ve savcılık teminatı

7) Yargılamanın herkese açık olarak yapılması gerektiğine ilişkin ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aleniyet ilkesi
B) Doğrudanlık ilkesi
C) Araştırma ilkesi
D) Tasarruf ilkesi
E) Teksif ilkesi

Cevap : A) Aleniyet ilkesi

8) Davanın açılmasında gerçekleşen ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temyiz dilekçesi
B) Tensip zaptı
C) Cevap dilekçesi
D) Dava dilekçesi
E) Karar

Cevap : D) Dava dilekçesi

9) 6100 sayılı HMK’ye göre üçüncü kişilerin ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz edebilecekleri hususlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A) Teminat – İhtiyati tedbirin şartlan – ihtiyati tedbir kararı veren mahkemenin yetkisi
B) Teminat – ihtiyati tedbir kararı veren mahkemenin yetkisi
C) Teminat – İhtiyati tedbirin şartları
D) Yalnızca ihtiyati tedbirin şartları
E) ihtiyati tedbirin şartları – İhtiyati tedbir kararı veren mahkemenin yetkisi

Cevap : A) Teminat – İhtiyati tedbirin şartlan – ihtiyati tedbir kararı veren mahkemenin yetkisi

10) Yazılı yargılama usulünde iddia ve savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Davacı cevaba cevap davalı ise ikinci cevap dilekçesi ile serbestçe iddia veya avunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilir.
B) Taraflar ön inceleme aşamasında ancak karşı tarafın açık izni ile iddia veya savunmalarını genişletebilir ya da değiştirebilir.
C) Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir ya da değiştirebilir.
D) iddia veya savunmanın genişletilmesi ya da değiştirilmesi ıslah yoluyla ve karşı tarafın zımni izni ile mümkündür.
E) iddia veya savunmanın genişletilmesi ya da değiştirilmesi yasağının diğer bir istisnası dava konusunun devridir.

Cevap : A) Davacı cevaba cevap davalı ise ikinci cevap dilekçesi ile serbestçe iddia veya avunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilir.

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

11) Aşağıdakilerden hangisi bir delil türü değildir?

A) Tanık
B) Senet
C) Bilirkişi raporu
D) Yemin
E) Taraf beyanı

Cevap : E) Taraf beyanı

12) 6100 sayılı HMK kanun yollarına ilişkin düzenlemesinde olağan kanun yolu olarak yer alan kurumlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A) Temyiz – Karar düzeltme
B) İstinaf – İtiraz
C) İstinaf – Yargılamanın yenilenmesi
D) istinaf – Karar düzeltme
E) istinaf-Temyiz

Cevap : E) istinaf-Temyiz

13) Belirsiz alacak davasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belirsiz alacak davası konusu para olmayan eda davaları için söz konusu olmaz.
B) Belirsiz alacak davası bir tür eda davasıdır.
C) Belirsiz alacak davası konusu para olan ve konusu para olmayan eda davaları için söz konusu olur.
D) Belirsiz alacak davası sadece konusu para olan eda davaları için söz konusu olur.
E) Belirsiz alacak davasında talep sonucunda istenen alacak tam olarak belirlenmez.

Cevap : C) Belirsiz alacak davası konusu para olan ve konusu para olmayan eda davaları için söz konusu olur.

14) Davacı tahkikat aşamasından sonra davaya yeni vakıalar sunmak isterse hangi …

A) Davanın ihbarı
B) Islah
C) Feri müdahale
D) Dava konusunun temliki
E) Asli müdahale

Cevap : D) Dava konusunun temliki

15) Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar HMK’de nasıl tanımlanmıştır?

A) Tensip tutanağı
B) Hüküm
C) Tutanak
D) Ara karar
E) Bilirkişi raporu

Cevap : B) Hüküm

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

16) Islah ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Taraflar aynı davada ancak bir kez ıslah yoluna gidebilir.
B) Islahın geçerli sayılması karşı tarafın kabulüne bağlı değildir.
C) Taraflardan her biri yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen ıslah edebilir.
D) Taraflardan her biri yapmış olduğu usul işlemlerini tamamen ıslah edebilir.
E) Islah hükmün kesinleşmesine kadar yapılabilir.

Cevap : E) Islah hükmün kesinleşmesine kadar yapılabilir.

17) Yazılı yargılama usulünün uygulanmadığı davalarda hangi yargılama usulü uygulanır?

A) Çekişmesiz yargı
B) Basit yargılama
C) Çekişmeli yargı
D) Hâkimin takdir ettiği yargılama usulü
E) Sözlü yargılama usulü

Cevap : B) Basit yargılama

18) Davacının açmış olduğu 5.000TL’lik alacak davasında davalı davacının “5.000 TL erilmişti.” beyanına karşı 5.000 TL’yi aldığını bildirmiş, ancak bu parayı ödünç olarak değil bağışlama olarak aldığını beyanına eklemiştir. Davalının bu beyanının niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kabul
B) Mevsuf ikrar
C) Basit ikrar
D) Bileşik bağlantısız ikrar
E) Bileşik bağlantılı ikrar

Cevap : B) Mevsuf ikrar

19) 6100 sayılı HMK’de yargılama aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Dilekçeler teatisi – Ön inceleme – Tahkikat – Sözlü yargılama – Hüküm
B) Dilekçeler teatisi – Ön inceleme – Sözlü yargılama – Tahkikat
C) Dilekçeler teatisi – Tahkikat – Ön inceleme – Hüküm
D) Dilekçeler teatisi – Ön inceleme – Tahkikat – Hüküm
E) Dilekçeler teatisi – Tahkikat – Hüküm

Cevap : A) Dilekçeler teatisi – Ön inceleme – Tahkikat – Sözlü yargılama – Hüküm

20) Aşağıdakilerden hangisi ıslah yoluyla değiştirilebilen bir işlemdir?

A) İsticvap tutanağı
B) Dava dilekçesi
C) İkrar
D) Tanık ifadesi
E) Bilirkişi raporu
B şıkkı

Cevap : B) Dava dilekçesi

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

21) dava taraflarının davanın dayanağı olan vakalara ilişkin açıklamalarının gerçeğe uygun bir biçimde yapma yükümlülükleri hangi ilke kapsamında düzenlenmiştir?

A) doğruluk ödevi
B) hukuki dinlenilme hakkı
C) tasarruf ilkesi
D) taraflarca getirilme ilkesi
E) aleniyet ilkesi

Cevap : A) doğruluk ödevi

22) ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra hangi aşama gerçekleşir?

A) hüküm
B) sözlü yargılama
C) tahkikat
D) hiçbiri
E) dilekçeler teatisi

Cevap : C) tahkikat

23) Aşağıdakilerden hangisi Eda davasının özelliklerinden değildir?

A) Davacı davalının bir şey yapmaya mahkum olmasını ister
B) Eda davasında şahsi haklara ilişkin talepler olabilir
C) Davacı davalının bir şey yapmamaya mahkum olmasını ister
D) Eda davasında aynı haklara ilişkin talepler olabilir
E) davacının Eda davası açmada hukuki yararının olup olmadığı önemli değildir

Cevap : E) davacının Eda davası açmada hukuki yararının olup olmadığı önemli değildir

24) davada taraflar dilekçelerini verdikten sonra hangi aşama gerçekleşir?

A) hüküm
B) tahkikat
C) ön inceleme
D) dilekçeler teatisi
E) sözlü yargılama

Cevap : C) ön inceleme

25) kesin süre içinde davacının teminatı yatırmaması halinde Aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

A) dava usulden reddedilir
B) dosya işlemden kaldırılır
C) Hiçbir sonuç doğurmaz
D) dava kabul edilir
E) davadan feragat edilmiş olur

Cevap : A) dava usulden reddedilir

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

26) Medeni muhakeme hukukuna ilişkin temel kanun olan 6100 sayılı kanuna ne ad verilir?

A) Türk Borçlar Kanunu
B) hukuk muhakemeleri kanunu
C) hukuk usulü muhakemeleri kanunu
D) İdari yargılama usulü kanunu
E) Türk Medeni Kanun

Cevap : B) hukuk muhakemeleri kanunu

27) 1086 HUMK’ta yer alan kanun yolları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru gösterilmiştir?

A) temyiz- yargılamanın yenilenmesi
B) sadece karar düzeltme
C) temyiz- karar düzeltme- yargılamanın yenilenmesi
D) karar düzeltme- yargılamanın yenilenmesi
E) temyiz – karar düzeltme

Cevap :

28) dosyanın işlemden kaldırılması kararı aşağıdaki seçeneklerde yer alan hangi durumda gerçekleşebilir?

A) Dava şartının eksikliği
B) Cevap dilekçesinin verilmemiş olması
C) Tarafların delillerini dosyaya sormamış olmaları
D) Tarafın ya da tarafların duruşmaya gelmemiş olmaları
E) Hiçbiri

Cevap : D) Tarafın ya da tarafların duruşmaya gelmemiş olmaları

Cevabı yanlış olan soruları lolonolo@lolonolo.com a bildirmenizi rica ederiz

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

adalet
FACEBOOK ADALET GRUBU

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: