İdare Hukuku 3 Ders Sınav Soruları 2020

İdare Hukuku 3 Ders Sınav Soruları 2020

1- Hangi görülüş usulünde kamu hizmetinin yürütülmesinde özel hukuk kişileri yer almaz?

a) Ruhsat Usulü
b) İmtiyaz Usulü
c) Müşterek Emanet Usulü
d) Emanet Usulü
e) İltizam Usulü

Cevap : d) Emanet Usulü
NOT: Emanet usulü; kamu hizmetinin, kamu tüzel kişilerinin kendi personel, araç-gereç ve parasıyla doğrudan doğruya işletilmesi usulüdür

2- Birden fazla mahalli idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisine ne ad verilir?

a) Mahalli İdari Birlikleri
b) Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar
c) İktisadi Devlet Teşekküllleri
d) Kamu Kurumu Niteliğinde meslek kuruluşları
e) Kamu iktisadi kuruluşları

Cevap : a) Mahalli İdari Birlikleri

3- Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin niteliklerinden biri değildir?

a) Mahalli idarelerin idari ve mali özerkliği vardır.
b) Mahalli idareler arasında hiyerarşi ilişkisi vardır.
c) Mahalli idarelerin kamu tüzel kişiliği bulunmaktadır.
d) Mahalli idarelerin karar organları seçimle göreve gelir
e) Mahalli idarelerin görev ve yetkileri kanunla belirlenir.

Cevap : b) Mahalli idareler arasında hiyerarşi ilişkisi vardır.
NOT: Yer bakımından yerinden yönetim kuruluşların (mahalli idarelerin);
• Görev ve yetkileri kanunla belirlenir.
• Kamu tüzel kişiliği haizdir.
• İdari ve mali özerkliği vardır.
• Merkezi bütçe dışında bir bütçeleri vardır.
• Organları seçimle göreve gelir.
• Merkezi yönetim ile idari vesayet ilişkisi vardır.

4- Aşağıdakilerden hangisi sahipsiz mal kategorisinde yer almaz?

a) Göller
b) Dağlar
c) Denizler
d) Ovalar
e) Nehirler

Cevap : d) Ovalar

5- İdarenin tesis ettiği “Gayri şahsi, soyut, uygulanmakla tükenmeyen ve doğurgan” nitelikteki işlemlere ne ad verilir?

a) Zımni işlem
b) Karma işlem
c) Düzenleyici işlem
d) Kollektif işlem
e) Birel işlem

Cevap : c) Düzenleyici işlem

6- Aşağıdakilerden hangisi memurun ödevlerindendir?

a) Sendika Üyeliği
b) İzin
c) Uygulamayı isteme
d) Anayasa ve Devlete Sadakat
e) Emeklilik

Cevap : d) Anayasa ve Devlete Sadakat
NOT: Devlet Memurunun Ödevleri:
-Anayasa ve Kanunlara Sadakat Ödevi
-Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık Ödevi
-Davranış ve İşbirliği Ödevi
-Amirin Emrine Uyma Ödevi
-Mal Bildiriminde Bulunma Ödevi
-Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade etme ve İzin Verilen Yerler Dışına Çıkmama Ödevi
-Bizzat İşbaşında Bulunma Ödevi
-Kılık ve Kıyafet Kurallarına Uyma Ödevi

7- Aşağıdakilerden hangisi memurun haklarından biri değildir?

a) İsnat ve iftiralara karşı korunma
b) Sendika kurma ve üye olma
c) Müracaat, şikayet ve dava açma
d) Dernek ve siyasi partilere girme
e) Uygulamayı isteme

Cevap : d) Dernek ve siyasi partilere girme
NOT: Devlet Memurlarının Hakları:
-Çalışma ( Hizmet) Hakkı
-Uygulamayı İsteme Hakkı
-Güvenlik Hakkı
-Emeklilik Hakkı
-Çekilme (İstifa) Hakkı
-Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı
-Sendika Kurma ve Üye Olma Hakkı
-İzin Hakkı (Yıllık İzin, Sağlık İzni, Mazeret İzni, Hastalık ve Refakat İzni, Aylıksız İzin)
-İsnat ve İftiralara Karşı Korunma Hakkı
-Maaş Hakkı

8- Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişiliğinin özelliklerindendir?

a) İdari işlem tesis edebilmek
b) Kamu malı niteliğinde mallara sahip olamamak
c) Düzenleme yetkisine sahip olmamak
d) Merkezi Yönetimin hiyerarşisine tabi olmak
e) Kamu gücü yetkisine sahip olmamak

Cevap : a) İdari işlem tesis edebilmek
NOT: Kamu Tüzel Kişiliğinin Özellikleri :
– Kamu gücü yetkisine sahip olması,
– İdari işlem tesis edebilmesi,
– Kendi bütçeleri, mal varlıkları ve borçları bulunur,
– Kamu malı niteliğinde mallara sahip olabilmesi,
– Düzenleme yetkisine sahiptir,
– Kamulaştırma yapma yetkisine sahip olmak,
– Kamu görevlisi niteliğinde personele sahip olmak,
– İdari sözleşmenin tarafı olabilmek,
– Faaliyetlerinin kural olarak idare hukukuna tabi olması,
– İdari işlem ve eylemlerinin idari yargıda dava konusu olması,
– Vergi, resim, harç vb. muafiyetlere sahip olması,

9- Kolluk faaliyetlerinde “temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında amaç ve araç arasında hakkaniyete uygun bir denge kurulması gerekliliği” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir ?

a) Ölçülülük ilkesi
b) Süreklilik ilkesi
c) Tarafsızlık ilkesi
d) Eşitlik ilkesi
e) Kanunilik İlkesi

Cevap : a) Ölçülülük ilkesi

10- Aşağıdakilerden hangisi idari yaptırımlara örnek gösterilemez?

a) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
b) İş yeri açma ruhsatının iptal edilmesi
c) Hapis cezası verilmesi
d) İş yerinin geçici süreliğine faaliyetten men edilmesi
e) Aracın trafikten men edilmesi

Cevap : c) Hapis cezası verilmesi

11- Kamulaştırma işleminin, her zaman, kamu yararına yönelik yapılması hangi unsuru ifade etmektedir.?

a) Yetki
b) Maksat
c) Şekil
d) Konu
e) Sebep

Cevap : b) Maksat

12-İdarenin kamu yararı veya kamu düzeni düşüncesiyle yaptığı hizmetler dolayısıyla, İdareye yükletilecek bir kusur olmadan ya da bünyesinde tehlike taşımadan kimilerinin özel bir zarara uğramasına neden olabilir. Bu gibi zararların karşılanması ………………………………… İlkesine dayandırılmaktadır. ““Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.?

a) Hasar (risk)
b) Tehlikelilik
c) Kamu külfetleri karşısında eşitlik
d) Sosyal risk
e) Müterafik kusur

Cevap : c) Kamu külfetleri karşısında eşitlik

13- Vali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Vali ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır.
b) Vali illere ait işler için ilgili bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan
doğruya muhaberede bulunamaz
c) Vali, Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerin il teşkilatında çalışan bütün
memur ve müstahdemlerinin en büyük amiridir.
d) Vali, “yetki genişliği “ ilkesi kapsamında merkezi idare adına yetki kullanırlar
e) Vali ilin genel yönetiminin başıdır

Cevap : b) Vali illere ait işler için ilgili bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan
doğruya muhaberede bulunamaz

14- Disiplin cezalarına karşı kaç gün içerisinde itiraz edilir.?

a) 10 gün
b) 7 gün
c) 60 gün
d) 15 gün
e) 30 gün

Cevap : b) 7 gün
NOT: İtirazda süre, yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

15- Aşağıdakilerden hangisi DMK da sayılan disiplin cezalarından değildir.?

a) Kademe ilerlemesinin durdurulması
b) Memurluktan çıkarma
c) Uyarma
d) Kınama
e) Derece ilerlemesinin durdurulması

Cevap : e) Derece ilerlemesinin durdurulması
NOT: Disiplin Cezaları:
– Uyarma
– Kınama
– Aylıktan kesme
– Kademe ilerlemesinin durdurulması
– Devlet memurluğundan çıkarma

16- Kamulaştırma işleminin gerçekleşmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin varlığı gerekli değildir?

a) Taşınmaz malikinin rızası
b) Devlet veya bir kamu tüzel kişisinin varlığı
c) Özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz
d) Kamu yararı amacının varlığı
e) Kamu gücü kullanabilme yetkisi

Cevap : a) Taşınmaz malikinin rızası

17- İdarenin kamulaştırdığı bir taşınmazı beş yıl boyunca kamu hizmetine veya başka bir kamu yararı amacına tahsis etmemesi halinde hangi müessese gündeme gelebilir?

a) İdareler arası mal devri
b) Trampa yoluyla kamulaştırma
c) Kamulaştırmanın iptali
d) İrtifak hakkı tesis edilmesi
e) Malikin geri alma hakkı

Cevap : e) Malikin geri alma hakkı

18-Aşağıdakilerden hangisi memurluğun sona erme hallerinden biri değildir?

a) İhraç
b) Evlilik
c) Ölüm
d) Emeklilik
e) Nitelik kaybı

Cevap : b) Evlilik
NOT: Devlet Memurluğu Statüsünün Sona Ermesi:
• Çekilme (İstifa)
• Çekilmiş (Müstafi) Sayılma
• Devlet Memurluğundan Çıkarma (İhraç)
• Koşullarda Eksiklik (Nitelik Kaybı)
• Emeklilik
• Bağdaşmazlık
• Ölüm

19- Halkın çok eskiden beri doğrudan yararlandığı ve kamu malı olduğu yolunda genel bir inanç olan, kadimden beri, yol, meydan, panayır yeri gibi işlevlerde kullanılan taşınmazların kamu malı niteliğinde olduğunun kabulü hangi kuralı ifade etmektedir?

a) İçtihat
b) İdari teamül
c) Kanun
d) Doktrin
e) Düzenleyici işlem

Cevap : b) İdari teamül

20- Aşağıdaki şıklardan hangisinde “YETKİ GASPI” vardır?

a) Belediye başkanının belediye meclisi yerine karar alması
b) Adalet Bakanlığı personelinin İçişleri Bakanlığınca emekli edilmesi
c) Özel hukuk kişinin kamulaştırma kararı alması
d) İdarenin yargı organının görev alanına giren konuda işlem tesis etmesi
e) Valinin görevine giren bir konuda kaymakamın karar alması

Cevap : e) Valinin görevine giren bir konuda kaymakamın karar alması

21- Aşağıdakilerden hangisi orta malı statüsündedir?

a) Yollar
b) Hastane
c) Pazar yeri
d) Okul
e) Belediye otobüsü

Cevap : a) Yollar

22- Aşağıdakilerden hangisi  Danıştayın idari işlerinden biri değildir?

A) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri incelemek
B) Derneklerin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri incelemek
C) Belediye kanunu ile Danıştaya  verilip idari davaya konu olmayan işleri incelemek
D) Temyiz mercii olarak önünde gelen  dosyaları karara bağlamak
E) Kamu hizmetleri ile  ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek

Cevap : D) Temyiz mercii olarak önünde gelen  dosyaları karara bağlamak
NOT: Danıştay;
– Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini,
– Kanunlarında Danıştay’dan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri,
– 6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu maddesinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkları,
– İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatı gereğince doğrudan doğruya veya itiraz yoluyla Danıştay’a verilen işleri,
– Belediye Kanunu ile Danıştay’a verilip idari davaya konu olmayan işleri,
– Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri,
– Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri,
İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.

23- Aşağıdakilerden hangisi  devlet memurluğuna girişte aranan genel şartlardan biri  değildir?

A) Mahkumiyet
B) Vatandaşlık
C) Medeni durum
D) Öğrenim
E) Yaş

Cevap : C) Medeni durum
NOT: Devlet memurluğuna girme DMK’nın 48. maddesinde “Genel şartlar” ve “Özel Şartlar” olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.
A) Genel şartlar:
• Vatandaşlık,
• Yaş
• Öğrenim
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak
• Mahkûmiyet
• Askerlik
• Sağlık
• Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması
B) Özel şartlar:
• Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41. maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak
• Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak

İdare Hukuku 3 Ders Sınav Soruları 2020

23- Aşağıdakilerden hangisi bir kamulaştırma şekli değildir?

A) Kısmen kamulaştırma
B) İrtifak hakkı kurulması
C) İmar hakkı kurulması
D) Acele kamulaştırma
E) Trampa yoluyla kamulaştırma

Cevap : C) İmar hakkı kurulması

24- Kamulaştırma işleminin başlangıcından sona ermesine kadar tabi olması gereken kurallar hangi unsuru ifade etmektedir?

A) Konu
B) Maksat
C) Yetki
D) Usul / Şekil
E) Sebep

Cevap : D) Usul / Şekil

25- Aşağıdakilerin hangisinde  Ölçülülük İlkesinin unsurları doğru yazılmıştır?

A) GEREKLİLİK – ELVERİŞLİLİK – SÜREKLİLİK
B) ORANTILILIK – SÜREKLİLİK – GEREKLİLİK
C) SÜREKLİLİK – ORANTILILK
D) ELVERİŞLİLİK – GEREKLİLİK -ORANTILILIK
E) EŞİTLİK – ELVERİŞLİLİK – SÜREKLİLİK

Cevap : D) ELVERİŞLİLİK – GEREKLİLİK -ORANTILILIK

NOT: Ölçülülük ilkesi, elverişlilik, zorunluluk ve oranlılık unsurlarını içerir. Elverişlilik unsuru, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması için kullanılan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye uygun olmasını; zorunluluk unsuru sınırlayıcı faaliyetin sınırlama amacına ulaşmak için zorunlu olması gerekliliğini; oranlılık unsuru ise sınırlamanın amacı ile kullanılan aracın orantılı olmasını ifade eder.

26- Disiplin cezalarına karşı kaç gün içerisinde  itiraz edilir?

A) 10 gün
B) 15 gün
C) 7 gün
D) 30 gün
E) 60 gün

Cevap : C) 7 gün

27- Bireysel başvuru için öngörülen süre iç hukuktaki idari / yargısal tüm başvuru yollarının tüketilmesinden itibaren kaç gündür?

A) 60
B) 45
C) 15
D) 30
E) 90

Cevap : D) 30

28- Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine amaç için yeterli  olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi yüksekliği derinliği ve kaynak üzerinde …………… yapılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İrtifak hakkı
B) Kısmen kamulaştırma
C) Acele kamulaştırma
D) İdareler arası mal devri
E) Trampa

Cevap : A) İrtifak hakkı

29- Marka patent  (buluşçu hakkı) faydalı model (küçük buluşlar üzerindeki hak) yeni bitki türleri üzerindeki  ıslahçı hakları hangi hukukun konusunu oluşturur?

A) Fikri hukuk
B) Eşya hukuku
C) İdare hukuku
D) Rekabet hukuku
E) Sermaye piyasası hukuku

Cevap :

30- İdari işlem eylem veya  sözleşme nedeniyle  zarara uğrayanların  bu zararlarının  giderimi talebiyle idareye karşı açılan davalara ………………… denmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden  hangisi getirilmelidir?

A) İptal
B) Yürütmenin durdurulması
C) Tam yargı
D) İtiraz
E) Bireysel başvuru

Cevap : D) İtiraz

İdare Hukuku 3 Ders Sınav Soruları 2020

İdare Hukuku
telegram adalet

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: