Halk Sağlığı 2021 Final Soruları

Halk Sağlığı 2021 Final Soruları

1- Topluma sağlık eğitimi verilirken toplumun hangi kesimine en son başvurulması gerekir?

A. Organize topluluklar
B. Şehir toplumu
C. Okul çocukları
D. Ev kadınları
E. Köy toplumu

Cevap : B. Şehir toplumu

2- Aşağıdakilerden hangisi aşılarda kontrendikasyon oluşturmayan hafif hastalık özelliklerinden biri değildir?

A. Orta kulak iltihabı
B. Hafif ishal
C. Üst solunum yolu enfeksiyonu
D. Düşük dereceli ateş
E. Yüksek dereceli ateş

Cevap : E. Yüksek dereceli ateş
NOT: Kontrendikasyon Oluşturmayan Hafif Hastalık
● Düşük dereceli ateş
● Üst solunum yolu enfeksiyonu
● Orta kulak iltihabı
● Hafif ishal
● Sadece küçük bir çalışmada üst solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda kızamık
aşısının etkinliğinin azaldığı söylenmektedir.
● Bulgular başka çok sayıda büyük çalışmalarca doğrulanmamıştır.
● İstenmeyen etkilerin arttığına dair kanıt bulunamamıştır.

3- Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütüne göre halk sağlığında geçen yüzyılda başarılı olunan noktalardan biri değildir?

A. Aşıların bulunması
B. İshalden kaynaklanan hastalıkların azalması
C. Gelişen yaşam koşulları
D. İlaç bağımlılığı
E. Bireysel hijyen standartlarının gelişimi

Cevap : D. İlaç bağımlılığı

4- Aşağıdakilerden hangisi aşılamada kullanılan tarama sorularından biri değildir?

A. Hamilelik var mı?
B. Gıdaya veya ilaçlara alerjisi var mı?
C. Yaşınız kaç?
D. Son aşıdan sonra herhangi bir problem oldu mu?
E. Son bir senede kan ürünü kullanıldı mı?

Cevap : C. Yaşınız kaç?
NOT: Aşılamada Tarama Soruları:
● Çocuğunuz bugün nasıl?
● Gıdaya veya ilaçlara alerjisi var mı?
● Son aşıdan sonra herhangi bir problem oldu mu?
● İmmun sistemle ilgili bir sorun var mı?
● Ev halkı içinde immun problemi olan var mı?
● Son bir senede kan ürünü kullanıldı mı?
● Hamilelik var mı?
gibi sorular olmalıdır.

5- Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların biyolojik nedenlerinden biridir?

A. Zehirler
B. Mikroorganizmalar
C. Işınlar
D. Stresler
E. Soğuk

Cevap : B. Mikroorganizmalar

6- Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların kimyasal nedenlerinden biridir?

A. Soğuk
B. Işınlar
C. Isı
D. Zehirler
E. Stresler

Cevap : D. Zehirler

7- Aşağıdakilerden hangisi toplumda beslenme sorunlarının saptanmasında kullanılan dolaylı yöntemlerden biri değildir?

A. Bebek ölüm hızı
B. Biofizik testler
C. Doğumda beklenen yaşam süresi
D. Anne ölüm hızı
E. Ölü doğum ve düşük hızları

Cevap : B. Biofizik testler
NOT: Dolaylı Yöntemler:
1. Hayati (Vital ) İstatistik Verileri
2. Bebek Ölüm Hızı, 1- 4 Yaş Çocuk Ölüm Hızı
3. Ölü doğum ve Düşük Hızları
4. Prematüre Doğumlar ve Doğuştan Sakatlık Oranı
5. Anne Ölüm Hızı
6. Doğumda Beklenen Yaşam Süresi
7. Menarş Yaşı

8- Aşağıdakilerden hangisi çocuk sağlığını koruma ve geliştirmede yeterli ve doğru beslenmede için anneye yönelik uygulamalar arasında yer alır?

A. Vitamin, mineral vb. madde yetersizliklerine bağlı hastalıkların önlenmesi
B. Büyüme ve gelişmenin izlenmesi
C. Doğumun sağlık personeli tarafından ve uygun koşullarda yaptırılması
D. Gebelikte izlem ve bakım
E. Bağışıklama

Cevap : A. Vitamin, mineral vb. madde yetersizliklerine bağlı hastalıkların önlenmesi

9- Toplumda yaşlı olarak belirtilen kişilerin niteliklerini belirtmek amacıyla kullanılan yaşlılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Biyolojik yaşlılık
B. Kronolojik yaşlılık
C. Ekonomik yaşlılık
D. Sosyal yaşlılık
E. Psikolojik yaşlılık

Cevap : D. Sosyal yaşlılık

10- Toplumda hastalık ve sağlık problemlerinin nedenlerini inceleyen epidemiyoloji türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Klinik araştırmalar
B. Çapraz klinik araştırmalar
C. Tanımlayıcı epidemiyoloji
D. Analitik epidemiyoloji
E. Deneysel epidemiyoloji

Cevap : D. Analitik epidemiyoloji

11- Toplumda hastalık ve sağlık problemlerinin dağılımını inceleyen epidemiyoloji türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Klinik araştırmalar
B. Çapraz klinik araştırmalar
C. Tanımlayıcı epidemiyoloji
D. Analitik epidemiyoloji
E. Deneysel epidemiyoloji

Cevap : C. Tanımlayıcı epidemiyoloji

12- Aşağıdakilerden hangisi çocuk sağlığını koruma ve geliştirmede bebeğin sağlıklı doğabilmesi için anneye yönelik uygulamalar arasında yer alır?

A. Gebelikte izlem ve bakım
B. İshalli hastalıklardan koruma
C. Vitamin, mineral vb. madde yetersizliklerine bağlı hastalıkların önlenmesi
D. Anne sütüyle beslenmeye doğumdan hemen sonra başlaması
E. Büyüme ve gelişmenin izlenmesi

Cevap : A. Gebelikte izlem ve bakım

13- Aşağıdakilerden hangisi protein-enerji yetersizliği hastalıklarından biridir?

A. C avitaminozu – Skorbüt
B. Demir yetersizliği anemisi
C. Gut
D. Marasmik kuvaşiorkor
E. B1 avitaminozu – Beriberi

Cevap : D. Marasmik kuvaşiorkor

14- Belli bir toplumda belli bir süre içinde ortaya çıkan yeni vaka veya olay sayısının; aynı süre içindeki, risk altındaki toplum nüfusuna bölümü ile bu sağlık düzeyi ölçütüne ne ad verilir?

A. Prevelans
B. Atak hızı
C. Hız
D. İnsidans
E. Oran

Cevap : C. Hız

15- Aşağıdakilerden hangisi vektörlerle kimyasal mücadele kullanılan yöntemlerden biridir?

A. Şehir içinde gübrelik vs. bulunmaması
B. Bataklıkların kurutulması
C. Çöplerin zamanında toplanması
D. Kanal ve kanaletlerin onarılması
E. Vektörleri kontrol altına alabilmek için ilaçla mücadelenin yapılması

Cevap : E. Vektörleri kontrol altına alabilmek için ilaçla mücadelenin yapılması

16- Okul sağlığı hizmetleri kapsamında, giriş kapılarının camlı bölümleri ve bunların yanlarında yapılan sabit camlar kaç cm olmalıdır?

A. 90 cm
B. 65 cm
C. 80 cm
D. 75 cm
E. 70 cm

Cevap : A. 90 cm

17- Belirli yaştaki kişilerin ne kadar daha yaşayabileceklerini tahmin etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Uzun yaşam
B. Uzun ömür
C. Kısa ömür
D. Yaşam beklentisi
E. Kısa yaşam

Cevap : D. Yaşam beklentisi

18- Bir işyerinde çalışanların konsantrasyonu azalırsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmaz?

A. Hareketlerde koordinasyon kaybı olur
B. Kontrol azalır
C. Mutluluk artar
D. Kavrama azalır
E. Dikkat azalır

Cevap : C. Mutluluk artar

19- Topluma sağlık eğitimi verilirken öncellikle toplumun hangi kesimlerinden başlanması gerekir?

A. Organize topluluklar
B. Ev kadınları
C. Şehir toplumu
D. Okul çocukları
E. Köy toplumu

Cevap : B. Ev kadınları
NOT: Sağlık eğitiminin topluma verilirken toplumun hangi kesimlerine öncelik verileceği de eğitimin etkinliği ve kalıcı oluşunun bir belirleyicisidir. Bu sıralama genellikle şu şekildedir:
1. Ev kadınları
2. Okul çocukları
3. Organize topluluklar
4. Köy toplumu
5. Şehir toplumu

20- Aşağıdakilerden hangisi büyümenin değerlendirilmesi için kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A. Vücut ağırlığının ölçümü (kg)
B. Üst kol çevresinin ölçümü (cm)
C. Deri kıvrım kalınlığının ölçümü (mm)
D. Baş çevresinin ölçümü (cm)
E. Doğumda beklenen yaşam süresi

Cevap : E. Doğumda beklenen yaşam süresi

21- Aşağıdakilerden hangisi vektör tanımı içinde yer almaz?

A. Omurgasız eklem bacaklı hayvanlardır.
B. Mukoza içinde hastalık etkenini bırakır.
C. Hastalık etkenlerini ısırarak bulaştırmaz.
D. Kemiricilerdir.
E. Deri içinde hastalık etkenini bırakır.

Cevap : C. Hastalık etkenlerini ısırarak bulaştırmaz.
NOT: Vektör; hastalık etkenlerini ısırarak deri veya mukoza içine bırakan ya da vücutlarının dış kısmında bulunan hastalık etkenlerini derinin veya besin maddelerinin üzerine bulaştıran omurgasız eklem bacaklı hayvanlara (artropodlara) ve kemiricilere denir. Başka bir deyişle enfeksiyon etkenini hasta bireyden sağlam bireye taşıyan canlılara genel olarak (ara canlı) “vektör” denir.

23- Aşağıdakilerden hangisi toplumun sağlık düzeyini belirlemede rol oynayan sağlık düzeyi ölçütlerinden biri değildir?

A. Milli gelirden sağlığa ayrılan pay
B. Güvenli su kaynaklarının kullanımı.
C. Doğumda Yaşam Beklenti süresi (yıl).
D. Ülkedeki yüksekokul mezunu sayısı.
E. Kişi başına düşen milli gelir.

Cevap : D. Ülkedeki yüksekokul mezunu sayısı.

24- Ergenlik çağında başlayan ve yetişkinlik dönemi boyunca süren bir olgu şeklinde tanımlanan yaşlılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kronolojik yaşlılık
B. Biyolojik yaşlılık
C. Sosyal yaşlılık
D. Psikolojik yaşlılık
E. Ekonomik yaşlılık

Cevap : B. Biyolojik yaşlılık
NOT: 1. Biyolojik Yaşlılık: Ergenlik çağında başlayan ve yetişkinlik dönemi boyunca süren bir olgu olarak tanımlanır.
2. Sosyal Yaşlılık: Toplumda yaşlı olarak belirtilen kişilerin niteliklerini belirtmek amacıyla kullanılan bir terimdir.
3. Ekonomik Yaşlılık: Kişinin çalışma hayatını sonlandırdıktan sonraki yaşam sürecini belirtmektedir.
4. Kronolojik Yaşlılık: Kişinin doğum tarihine göre belirlenen durumdur.

25- Okul sağlığı hizmetleri kapsamında, zemin ve normal kat yüksekliği kaç metre olmalıdır?

A. 2.25 m
B. 2.80 m
C. 2.50 m
D. 3.50 m
E. 3.30 m

Cevap : E. 3.30 m
NOT: Bodrum kat yüksekliği h = 3.80 m.
Zemin ve normal kat yükseklikleri h = 3.30 m. olmalıdır.
Bodrum yapılamaması halinde, zemin kat yüksekliği h = 3.80 m. olmalıdır.

26- Okul sağlığı hizmetleri kapsamında, derslikler arası duvarların kalınlığı kaç cm’den az olmamalıdır?

A. 5 cm
B. 20 cm
C. 15 cm
D. 10 cm
E. 12 cm

Cevap : B. 20 cm

27- Kişinin çalışma hayatını sonlandırdıktan sonraki yaşam sürecini belirten yaşlılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kronolojik yaşlılık
B. Biyolojik yaşlılık
C. Sosyal yaşlılık
D. Psikolojik yaşlılık
E. Ekonomik yaşlılık

Cevap : E. Ekonomik yaşlılık

28- Epidemiyolojik araştırma yöntemleri vaka raporlarında, araştırma grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gençler
B. Bireyler
C. Toplum
D. Hastalar
E. Çocuklar

Cevap : A. Gençler

29- Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı kimyasallardan biri değildir?

A. Asitler
B. Klor
C. Amonyak
D. Gürültü
E. Alkaliler

Cevap : D. Gürültü

Halk Sağlığı 2021 Final Soruları

Halk Sağlığı 2021 Final Soruları
Halk Sağlığı 2021 Final Soruları
Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: