Halkla İlişkiler 2021 Final

Halkla İlişkiler 2021 Final

1) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler biriminin, kriz yönetim sürecinde aktif rol aldığı görevlerden biri değildir ?

A) Bilgi akışının kontrol edilmesi
B) Kamuoyunu sürekli bilgilendirme
C) Hedef kitle ile iyi ilişkiler geliştirme
D) İç ve dış iletişim planları oluşturma
E) Satış oranlarının arttırılması

Cevap : E) Satış oranlarının arttırılması

2) “……………………. bir grup insanın kamu hâline gelmesi için belirli bir sorun etrafında bir araya gelmesi ve belli bir amaç için bir arada olması gerekmektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sosyal değişim teorisinde
B) Durumsal teoride
C) Sorun yönetimi teorisinde
D) İlişki teorisinde
E) Karşılıklı bağımlılık teorisinde

Cevap : B) Durumsal teoride

3) Aşağıdaki araştırmacılardan hangileri kamuoyunun belirli bir konu hakkında bireysel görüşlerin bir araya gelmesiyle oluşmadığına dikkat çekmekte, kamuoyunun oluşumunda kamusal tartışma tarafından şekillendirilen çeşitli fikir biçimlerinin ortaya çıkması gerektiğini belirtmektedir?

A) Grunig, Hunt ve Hutton
B) Cutlip, Center ve Broom
C) Bruning, Ledingham ve Popovski
D) Tench, Yeomans ve Van Riel
E) Huang, Holtz ve Ihlen

Cevap : B) Cutlip, Center ve Broom

4) Paydaşların olumsuz fikirlerinin kurumun şimdiki ve gelecekteki kazanımları üzerinde olumsuz etki oluşturması ve kurum markasında meydana gelen değer kaybı ya da kurumun inandırıcılık yeteneğindeki kayıplar, şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pazar riski
B) Kredi riski
C) Operasyonel risk
D) Finansal risk
E) İtibar riski

Cevap : E) İtibar riski

5) Riskin doğasına ilişkin çok yönlü mesajları, risk hakkında netliği olmayan diğer mesajları, risk yönetimi için kurumsal ya da yasal düzenlemeleri, risk mesajlarına ilişkin reaksiyonları, görüşleri, ilgili açıklamaları kapsayan sürece ne ad verilmektedir?

A) İtibar yönetimi
B) Risk yönetimi
C) Risk iletişimi
D) Sorun yönetimi
E) Kriz yönetimi

Cevap : C) Risk iletişimi

6)I. Kurumsal kültüre yönelik çalışmalar
II. Kurumsal imaja ilişkin çalışmalar
III. Örgütsel yapıya ilişkin çalışmalar
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi/hangileri kriz sonunda halkla ilişkiler çalışmaları içerisinde yer alır?

A) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II, III
E) Yalnızca III

Cevap : D) I, II, III

7) Kamu kurumlarının sahip olduğu hangi özellik kamu sektöründe halkla ilişkiler uygulamalarının göz ardı edilmesine neden olmuştur?

A) Geleneksel bir yapıya sahip olma
B) Sivil toplum alanında faaliyet gösterme
C) Sundukları hizmetler bakımından rakipsiz konumda olma
D) Gönüllülük esasına göre çalışma
E) Ekonomik yönden kazanç elde etme

Cevap : C) Sundukları hizmetler bakımından rakipsiz konumda olma

8) Aşağıdaki araştırmacılardan hangileri yönetim açısından yönetmek ve yönetişim olmak üzere iki paradigma bulunduğunu belirtmekte ve her iki paradigmanın merkezinde toplumun bulunduğunu ifade etmektedir?

A) Grunig ve Hunt
B) Huang ve Popovski
C) Cutlip ve Center
D) Brunig ve Ledingham
E) Frahm ve Martin

Cevap : E) Frahm ve Martin

9) Bir olayın meydana gelme ve kurumun hedeflerine ulaşma başarısını kötü etkileme olasılığına ne denir?

A) Sorun yönetimi
B) Risk iletişimi
C) Risk
D) Kriz
E) Kriz yönetimi

Cevap : C) Risk

10) Aşağıdakilerden hangisi amaçların taşıması gereken özellikleri arasında yer almaz ?

A) Mümkünse ölçülebilir, rakamlaştırılmış, tarihlendirilmiş, hedeflere bölünebilen, kısmi amaçları da kapsayan şekilde ortaya konmalıdır.
B) Amaçlar; eğitim, kültür ve sanat çalışmalarını desteklemelidir.
C) Amaçlar, işletmenin temel ve uzun vadeli amaçları ile uyumlu olmalı; yönlendirici, personelin davranışlarını odaklaştırıcı ve uyumlaştırıcı nitelikler taşımalıdır.
D) Amaçlar öncelikle açık, somut, yoruma ihtiyaç bırakmayan, herkesin kolaylıkla anlayabileceği nitelikte olmalıdır.
E) Çalışanları harekete geçiren, onların çıkarlarına ters düşmeyen, başarma duygularını pekiştiren, cesaretlerini artıran özellikler taşımalı, gerçekçi ve güdüleyici olmalıdır.

Cevap : B) Amaçlar; eğitim, kültür ve sanat çalışmalarını desteklemelidir.

11) Öz imaj, algılanan imaj ve istenen imajı belirleyen iç ve dış faktörlerin sofistike bir karışımı olan imaj çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevcut imajı
B) Pozitif imaj
C) Ayna imajı
D) Kişisel imaj
E) Benlik imajı

Cevap : D) Kişisel imaj

12) Hedef kitlenin duygu ve tecrübeleriyle oluşan imaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Somut imaj
B) İç imaj
C) Altyapı kurma
D) Dış imaj
E) Soyut imaj

Cevap : E) Soyut imaj

13) Aşağıdakilerden hangisi Carroll’un ekonomik sorumluluklar modelinde yer almaz ?

A) Kurallara uyan bir kurumsal vatandaş olma.
B) Kârlılığa yönelme
C) Hissedarların kazançlarını sürekli arttıracak biçimde hareket etmeleri
D) Yüksek verimlilikte iş işleyişi sağlama
E) Rekabet pozisyonunu koruyabilme

Cevap : A) Kurallara uyan bir kurumsal vatandaş olma.

14) Benzer bir sorunla karşılaşmamış, sorunun varlığının farkına varmamış ve soruna yönelik çabalar sergilemek için örgütlenmemiş bireyler hangi kamu tipi kategorisinde yer almaktadır?

A) Aktif kamular
B) Gizli kamular
C) Bilinçli kamular
D) Pasif kamular
E) Kamu olmayanlar

Cevap : E) Kamu olmayanlar

15) Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir ?

A) Bağlamsal olma
B) Bilgilendirme
C) Yönlendiricilik
D) Çelişkili olma
E) Etkileşimli olma

Cevap : D) Çelişkili olma

16) Aşağıdakilerin hangisi kurumların sosyal medyayı kullanma amaçlarından değildir ?

A) Marka algısını sosyal medya aracılığı ile yapmak
B) Sosyal medyaya ve interaktif platformlara yakınlığını vurgulamak
C) Sosyal medya ortamındaki potansiyel müşterilerle şeffaf bir ilişki geliştirmek
D) Hedef kitlelerin az bir kısmına ulaşmayı sağlamak
E) Sosyal medyadaki topluluklara markayı daha iyi anlatmak

Cevap : D) Hedef kitlelerin az bir kısmına ulaşmayı sağlamak

19) Aşağıdakilerden hangisi web. 2.0 kavramının açıklamasıdır?

A) web sitesi içeriğinin, web sunucusu tarafından kontrol edildiği sistemdir.
B) Toplumsal ağ sitelerini, özgür ansiklopedi ve çeşitli paylaşım imkanlarının sunulduğu ortamları ifade eder.
C) Web sitelerinin yetersiz teknik alt yapısının olduğu sistemdir.
D) Tek taraflı bir iletişim sağlayan ortamlardır.
E) Sadece bilgi almayı ve program indirmeyi sağlayan ortamlardır

Cevap : B) Toplumsal ağ sitelerini, özgür ansiklopedi ve çeşitli paylaşım imkanlarının sunulduğu ortamları ifade eder.

20) Aşağıdakilerden hangisi etkili mesaj hazırlarken planlama sürecinde yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Oluşturulacak mesajın amacına karar vermek
B) Uygun araç ve konuların seçilmesi
C) Okuyucular için gerekli enformasyonun toplanması
D) Yazım taslağı çıkartmak
E) Hitap tonuna göre tarzı kontrol etmek

Cevap : B) Uygun araç ve konuların seçilmesi

21) Aşağıda yer alan ilişki yönetimi süreci adımlarından hangisi ulaşılması hedeflenen kitle üyelerinin dâhil olacağı şekilde yeniden gözden geçirilen stratejik planın uygulamaya aktarılması kapsamaktadır?

A) Harita
B) Eylem
C) Sunmak
D) Taramak
E) Takip etmek

Cevap : C) Sunmak

22) Aşağıdakilerden hangisi ilişki yönetiminin teokratik alt yapısını oluşturan kuramlara doğru biçimde yer verilmektedir?

A) Sistem teorisi, amaç teorisi, edimsel koşullandırma teorisi
B) Sosyal değişim teorisi, sistem teorisi, karşılıklı bağımlılık teorisi
C) Eşitlik teorisi, amaç teorisi, beklenti teorisi
D) Beklenti teorisi, eşitlik teorisi, sosyal değişim teorisi
E) Eşitlik teorisi, karşılıklı bağımlılık teorisi, bilişsel değerlendirme teorisi

Cevap : B) Sosyal değişim teorisi, sistem teorisi, karşılıklı bağımlılık teorisi

23) Aşağıdakilerden hangisi Keefe’nin kurumsal sosyal sorumluluğun önem kazanmasına ilişkin olarak geliştirdiği gelişmelerden biri değildir?

A) Kamu sektörünün başarısızlığı
B) Sürdürülebilir
C) Saydamlık
D) Yararcı
E) Bilgi

Cevap : D) Yararcı
NOT: Keefe (2002) çalışmasında kurumsal sosyal sorumluluğun önem kazanmasına ilişkin olarak beş gelişim (trend) sıralamaktadır: “saydamlık”, “bilgi”, “sürdürülebilirlik”,
“küreselleşme” ve “kamu sektörünün başarısızlığı”.

24) Aşağıdakilerden hangisi mecraya bağlı olarak metin oluşturma süreci için doğru bir ifade değildir?

A) Gazete ve dergilerde metnin dinamik bir yapısı olması gerekir böylece okuyucu son cümleye kadar metne bağlı kalacaktır.
B) Gazete ve dergilerdeki metinlerde okuyucunun algısı başlık ve giriş cümleleriyle yakalanmaya çalışır.
C) Televizyonda yazılı metin çok fazla görsel hareket içinde kalırsa hedef kitle metinden tamamen kopup görsele odaklanabilir.
D) Televizyonda metin görsel unsurlarla desteklenir böylece izleyicinin algısı açık tutulmaya çalışılır.
E) Radyoda izleyici algısını açık tutmak için müzik ve efektler kullanılır.

Cevap : C) Televizyonda yazılı metin çok fazla görsel hareket içinde kalırsa hedef kitle metinden tamamen kopup görsele odaklanabilir.

25) Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk uygulamalarının ayırt edici unsurlarından biri değildir?

A) Kişisel değil kurumsal ortaklıktır
B) Sadece kamu destekli yaklaşımdır
C) Çift yönlü yüksek performanstır
D) Uzun vadeli stratejik yaklaşımdır
E) Sosyal sorumluluk dinamik bir kavramdır

Cevap : B) Sadece kamu destekli yaklaşımdır
NOT: Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Ayırt Edici Özellikleri:
1. Uzun Vadeli Stratejik Yaklaşım
2. Sosyal Sorumluluk Bir Çıkış Stratejisidir
3. Sosyal Sorumluluk Bir Gelişimdir.
4. Sosyal Sorumluluk Dinamik Bir Kavramdır.
5. Kişisel Değil Kurumsal Ortaklık
6. Ölçülebilir Sonuçlar
7. Tanıtım
8. Çift Yönlü Yüksek Performans

26)______ Ürün ve hizmetleri, bir ya da bir grup satıcıyı tanımlamak, ürün ve hizmetlerin rakiplerinden farklılaşmasını sağlamak amacıyla tasarlanan ayırt edici bir isim ve /veya semboller olarak tanımlanabilmektedir. İfadesinde bos bırakılan kısma hangisi getirilmelidir?

A) Reklam
B) Marka
C) Pazarlama iletişimi
D) Tutundurma
E) Halkla ilişkiler

Cevap : B) Marka

27) Aşağıdakilerden hangisi Halkla ilişkiler Enstitüsünün raporunda belirttiği etkinliğin planlamasında ve yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A) Basın davetlerinin hazırlanması ve duyurulması
B) Konuk listelerinin hazırlanması ve duyurulması
C) Konu ve konuşmacıların seçimi
D) Bastırılacak materyaller
E) Kurumun kurumsal imaj ve kimliğinin oluşturulması

Cevap : E) Kurumun kurumsal imaj ve kimliğinin oluşturulması

28) Aşağıdakilerden hangisi etkinliklerin temel özelliklerinden biri değildir?

A) Halka açık kutlamalarıdır.
B) Ziyaretçilere veya katılımcılara sıra dışı deneyimler sunar.
C) Belirli bir temayı kutlamak veya sergilemek amaçlıdır.
D)Sınırlı bir süre içerisinde gerçekleşir.
E) üç ya da dört kez düzenlenir.

Cevap : E) üç ya da dört kez düzenlenir.

29) Aşağıdakilerden hangisi Altı Yönlü Marka Kimliği prizma modeli unsurları arasında yer almamaktadır?

A) Fiziksel yapı
B) Öz imaj
C) Kültür
D) Kişilik
E) Marka performansı

Cevap : E) Marka performansı

30) Altı Yönlü Marka Kimliği Prizma Modeli aşağıdaki araştırmacılardan hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A) Chernatony
B) Grunig
C) Aaker
D) Ghodeswar
E) Kapferer

Cevap : E) Kapferer

31) Sahip oldukları sınırlar nedeniyle çevrelerinde olup bitenlerden değişim ve gelişmelerden kendilerini izole etmiş sistemler nasıl tanımlanmaktadır?

A) Rekabetsel sistem
B) Açık sistem
C) Kapalı sistem
D) Eşsiz sistem
E) Çoklu sistem

Cevap : C) Kapalı sistem

32) Kamu kavramı, halkla ilişkilerin tanımında kendisine yer bulan aşağıdaki kavramlardan hangisinin yerine kullanılmaktadır?

A) Diyalog
B) hedef kitle
C) Kurum
D) Algı
E) Yönetim

Cevap : B) hedef kitle

33) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinden biri değildir?

A) Topluluk
B) Kapalılık
C) Karşılıklı diyalog
D) Katılım
E) Açıklık

Cevap : B) Kapalılık

34) “Halkla ilişkiler disiplininin tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, alanın geleneksel olarak …………………… şeklinde tanımlandığı dikkat çekmektedir.” İfadesinde boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) müşteri ilişkileri yönetimi
B) kriz yönetimi
C) etkinlik yönetimi
D) medyayla ilişkiler
E) finansal halkla ilişkiler

Cevap : D) medyayla ilişkiler

Halkla İlişkiler 2021 Final

Halkla İlişkiler 2021 Final


Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler 2021 Final

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Halkla İlişkiler 2021 Final

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: