Beşeri Coğrafyaya Giriş 2021 Final

Beşeri Coğrafyaya Giriş 2021 Final

1- “İdeal devlet için ideal nüfus” ifadesini hangi düşünür savunmuştur?

A) Platon
B) Strabon
C) Aristo
D) Konfiçyüs
E) Ratzel

Cevap : A) Platon

2- Buna göre, nüfus artış eğrisi, ….. aşamada hızlanır, ….. aşamada yavaşlar ve ……. aşamada azalır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 2,3,4
B) 1,2,3,
C) 2,3,5
D) 3,4,5
E) 1,3,4

Cevap : A) 2,3,4

3- Bir ülke veya sınırları belirli bir bölge için en elverişli nüfus miktarına ne ad verilir?

A) Nüfus yaş yapısı
B) Medyan
C) Doğurganlık
D) İş gücü nüfusu
E) Optimum nüfus

Cevap : E) Optimum nüfus

4- “Bu aşamada doğum ve ölüm oranlarındaki düşüşlerle birlikte toplam nüfus artış oranı da düşmüştür. “
Yukarıda tarif edilen demografik dönüşüm safhası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1. Aşama
B) 3. Aşama
C) 5. Aşama
D) 4. Aşama
E) 2.Aşama

Cevap : E) 2.Aşama

5- Demografik geçiş aşağıdaki bölgelerden hangisinde ilk önce başlamıştır?

A) Latin Amerika
B) Uzak Doğu
C) Avrupa
D) Afrika
E) Asya

Cevap : C) Avrupa

6- Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının iş gücü verimliliğini kısıtlayarak kitlelerin yaşama düzeylerini olumsuz etkileyeceği şeklinde görüş belirten bilim insanlarından biridir?

A) Konfüçyus
B) Aristotales
C) Eflatun
D) Strabon
E) Platon

Cevap : A) Konfüçyus

7- Nüfusla sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer faktörlerin değişmeleri arasındaki karşılıklı ilişkileri açıklamak üzere kurulmuş fikirler dizisi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Demografi
B) Nüfus hareketleri
C) Nüfus artışı
D) Nüfus yoğunluğu
E) Nüfus teorileri

Cevap : E) Nüfus teorileri

8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye her zaman nüfus artırma politikası izlemiştir.
B) Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusu artırma tezi benimsenmiştir.
C) Pronatalist politika, nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politika demektir.
D) Cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle mübadele yolu ile gelen göçmenlerin sayısı yüksektir.
E) Türkiye’de nüfus artış hızında 1940 – 1945 döneminde önemli bir düşme görülmüştür.

Cevap : A) Türkiye her zaman nüfus artırma politikası izlemiştir.

9- Aşağıdakilerden hangisi Uşak ilinin 2017 yılına ait toplam nüfusunu göstermektedir?

A) 322.330kişi
B) 423.652kişi
C) 356.632kişi
D) 309.987kişi
E) 364.971kişi

Cevap : E) 364.971kişi

10- Türkiye’de 1927 yılında gerçekleştirilen ilk nüfus sayımında nüfusun miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15 milyon
B) 21 milyon
C) 18 milyon
D) 13 milyon
E) 17 milyon

Cevap : D) 13 milyon

11- “Üretken ve dinamik nüfus yapısının korunarak nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve ülkemiz ekonomisini destekleyecek etkin bir göç yönetiminin oluşturulması temel amaçtır şeklinde açıklanan görüş” hangi planda yer almaktadır?

A) 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı
B) 2. Beş Yıllık Kalkınma Planı
C) 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı
D) 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı
E) 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı

Cevap : D) 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı

12- 2014 yılı itibariyle tekrar pronatalist politikalara geçiş kararının alınmasında en etkili olan faktör aşağıdakilerin hangisidir?

A) Milli gelirin düşmesi
B) Doğurganlık hızının düşmesi
C) Sanayinin gelişmesi
D) İstihdamın artması
E) Ulaşım imkânlarının artması

Cevap : B) Doğurganlık hızının düşmesi

13- Aşağıdaki bölge ve yörelerden hangisinde mevsimlik göç hareketi diğerlerine göre daha az yapılmaktadır?

A) Toroslar
B) Çatalca Kocaeli platosu
C) Ilgaz Dağları
D) Uzun Yayla
E) Çukurova

Cevap : B) Çatalca Kocaeli platosu

14- Türkiye toplam nüfusunun 2015 yılında doğuşta beklenen yaşam süresi kaç yıldır?

A) 78
B) 60
C) 70
D) 65
E) 85

Cevap : A) 78

15- Nüfus yoğunluğunun en az olduğu ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatay
B) Burdur
C) Muğla
D) Tunceli
E) Bayburt

Cevap : D) Tunceli

16- 2017 itibariyle bağımlı genç nüfusun en az olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aydın
B) Manisa
C) Uşak
D) İzmir
E) Denizli

Cevap : C) Uşak

17- Ege bölgesinde 2017 yılı itibariyle nüfusu 1.000.000 üzerinde olan dört il vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu dört il içerisinde yer almaz?

A) Manisa
B) Kütahya
C) Aydın
D) Denizli
E) İzmir

Cevap : B) Kütahya

18- Aşağıdakilerden hangisi İzmir ilinin 2017 yılına ait toplam nüfusunu göstermektedir?

A) 3.999.467kişi
B) 3.709.326kişi
C) 4.017.023kişi
D) 3.985.732kişi
E) 4.279.677kişi

Cevap : E) 4.279.677kişi

19- Ege Bölgesi’nde nüfusun eğitim-öğretim durumu istatistiklerine bakıldığında hangi üç ilde lise ve
yükseköğretimde yoğunlaştığı görülmektedir?

A) İzmir-Manisa-Aydın
B) Afyon-Manisa-Muğla
C) Denizli-Uşak-Muğla
D) Uşak-Denizli-Muğla
E) Afyon-Uşak-Muğla

Cevap : A) İzmir-Manisa-Aydın

20- 2017 verilerine göre %10.17’lik oranla Ege Bölgesinin en fazla nüfus artış hızına sahip ili aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Muğla
B) İzmir
C) Denizli
D) Uşak
E) Aydın

Cevap : D) Uşak

21- Dünyada genel olarak uygulanan kaç çeşit nüfus politikası vardır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Cevap : C) 3

22- Ege Bölgesi’nde illerin yüzölçümlerine bakıldığında büyükten küçüğe doğru sıralanışındaki ilk üç il hangisidir?

A)izmir-Aydın-Uşak
B)Muğla-Denizli-Aydın
C)Denizli-Uşak-Aydın
D) Kütahya-Uşak-Aydın
E)Afyon- Manisa-Muğla

Cevap : E)Afyon- Manisa-Muğla

23- Türkiye nüfusuna dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğuşta beklenen yaşam süresi 2015 yılı için 78 yıldır.
B) Toplam nüfusun 2023 yılında 40 milyon olması planlanmıştır.
C) Ülkemiz nüfusu 2012 yılı sonunda 75,6 milyona ulaşmıştır.
D) 2014 yılı itibarıyla pronotalist poitikalara geçiş sağlanmıştır.
E) 2006 yılında nüfus artış hızı binde 15 olmuştur.

Cevap : B) Toplam nüfusun 2023 yılında 40 milyon olması planlanmıştır.

24- Ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il 2016 yılı itibarıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diyarbakır
B) İstanbul
C) Adıyaman
D) Kilis
E) Mardin

Cevap : D) Kilis

25- I. Sanayileşme ve tarımdaki hızlı makineleşme
II. Kırsal alanda toprak dengesinin bozulması
III. Güvenlik Şartları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’de iç göçlerin nedeni olarak gösterilebilir?

A) III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

26- 2017 yılı itibarıyla medyan yaşının 37,4 ile en yüksek olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aydın
B) Denizli
C) Uşak
D) Muğla
E) Kütahya

Cevap : D) Muğla

27- Hangi döneme kadar nüfusun sayısal olarak fazlalığını güçlü kılmak için gerekli ve yeterli bir faktör olarak görülmüştür?

A) 19. Yüzyılın başlarına kadar
B) 18. Yüzyılda
C) 19. Yüzyılın son yarısında
D) 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde
E) 20. Yüzyılın ortalarına kadar

Cevap : E) 20. Yüzyılın ortalarına kadar

28- Coğrafi araştırmalarda aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanılmaz?

A) Jeoloji
B) İktisat
C) Antropoloji
D) Demografi
E) Kardiyoloji

Cevap : E) Kardiyoloji

29- 2017 yılına ait verilere göre Ege Bölgesi’ndeki illeri nüfuslarına göre en fazla aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzmir-Manisa-Aydın-Denizli-Muğla-Uşak-Afyon-Kütahya
B) İzmir-Aydın-Manisa-Uşak-Denizli-Muğla-Afyon-Kütahya
C) İzmir-Uşak-Aydın-Denizli-Muğla-Kütahya-Afyon-Uşak
D) İzmir-Manisa-Aydın-Denizli-Muğla-Afyon-Kütahya-Uşak
E) İzmir-Manisa-Uşak-Denizli-Muğla-Afyon-Kütahya-Aydın

Cevap : D) İzmir-Manisa-Aydın-Denizli-Muğla-Afyon-Kütahya-Uşak

30- Ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu iller 2016 itibarıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hakkari-Tunceli
B) Tunceli-Muğla
C) Giresun-Ordu
D) Samsun-Sinop
E) Artvin-Aardahan

Cevap : B) Tunceli-Muğla

31- Aşağıdakilerden hangisi İzmir ilinin 2017 yılına ait toplam nüfusunu göstermektedir?

A) 3.985.732 kişi
B) 4.279.677 kişi
C) 3.999.467 kişi
D) 3.709.426 kişi
E) 4.012.023 kişi

Cevap : B) 4.279.677 kişi

32- Ege Bölgesin’ de 2017 yılına ait istatistiklerde en fazla evlenme boşanma oranlarına sahip il aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uşak
B) Manisa
C) Kütahya
D) İzmir
E) Aydın

Cevap : D) İzmir

33- 2000’li yıllardan sonra hangi üç şehrin aldığı üç göç verdiği göçten fazladır?

A) Aydın-Uşak-Afyon
B) Aydın-İzmir-Muğla
C) Afyon-Kütahya-uşak
D) Uşak-Denizli-Aydın
E) Muğla-aydın-Denizli

Cevap : B) Aydın-İzmir-Muğla

34- Ege Bölgesi’nin 2017 yılına ait verilerine bakıldığında aritmetik nüfus yoğunluğunun en az olduğu il
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manisa
B) Kütahya
C) Afyonkarahisar
D) Uşak
E) Denizli

Cevap : C) Afyonkarahisar

35- 2017 yılı itibarıyla medyan yaşın 37,4 ile en yüksek olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uşak
B) Muğla
C) Denizli
D) Aydın
E) Kütahya

Cevap : B) Muğla

36- Avrupa Birliği (AB) üyesi olan 28 ülkenin ortalama doğuşta beklenen yaşam süresi (yıl) aşağıdakilerden
hangisidir?

A) 71
B) 80
C) 75
D) 65
E) 78

Cevap : B) 80

37- Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus projeksiyonu için ihtiyaç duyulan bilgilerden biri değildir?

A) İncelenen yerleşim birimin aldığı ve verdiği göçün yaş ve cinsiyete göre değişimi
B) İller arasındaki göç miktarı
C) Bebek-çocuk ölüm oranları
D) Yaşa özel doğurganlık hızları toplam doğurganlık oranları
E) Yaşa göre ölüm oranları ya da hayatta kalma oranları

Cevap : B) İller arasındaki göç miktarı

38- Ege Bölgesinin 2017 yılı itibarıyla genç bağımlı nüfusun ve yaşlı bağımlı nüfusun en fazla olduğu il
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aydın
B) Kütahya
C) Denizli
D) İzmir
E) Uşak

Cevap : D) İzmir

39- İzmir İlinin 2017 verilerine göre aritmetik nüfus yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 356.3 kişi/km2
B) 450.7 kişi/km2
C) 448,1 kişi/km2
D) 390,5 kişi/km2
E) 389,3kişi/km2

Cevap : A) 356.3 kişi/km2

40- Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişliğini gösteren ölçütlerden biri değildir?

A) Okul Sayısı
B) Dengeli Beslenme
C) Çocuk ölüm Oranları
D) Tıbbi gelişmeler
E) Yüksek kültür Düzeyi

Cevap : A) Okul Sayısı

Beşeri Coğrafyaya Giriş 2021 Final

facebook coğrafya

Beşeri Coğrafyaya Giriş 2021 Final

Auzef Coğrafya

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: