Uygarlık Tarihi 2021 Bütünleme

Uygarlık Tarihi 2021 Bütünleme

Uygarlık Tarihi 2021 Bütünleme

1- Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A) Antik Yunan metinlerine geri dönülmesi
B) Şehir cumhuriyetlerinin ortaya çıkması
C) Doğu ticaretinin canlanması
D) Kilisenin otoritesinin sarsılması
E) İşçi sınıfının ortaya çıkması

Cevap : E) İşçi sınıfının ortaya çıkması

2- Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin sonuçlarından biri değildir?

A) Köyden kente göç
B) iş gücüne duyulan ihtiyacın artması
C) İşçi sınıfının ortaya çıkması
D) Protestanlığın ortaya çıkışı
E) Ham madde ihtiyacının artması

Cevap : D) Protestanlığın ortaya çıkışı

3- Anadolu coğrafyasının özellikle iç kesimlerinde yaygın olarak görülen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekvatoral iklim
B) Karasal çöl iklimi
C) Tundra iklimi
D) Step iklimi
E) Akdeniz iklimi

Cevap : B) Karasal çöl iklimi

4- Yeni Krallık döneminde Mısır’ı refah, toplumsal düzen ve siyasi istikrar bakımından yüksek bir seviyeye taşıyan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Amenemhat
B) II. Ramses
C) Menes
D) Tutankhamun
E) Seth

Cevap : B) II. Ramses

5- Aşağıdaki devletlerden hangisi dış politikasında diplomasiyi güçlü bir enstrüman olarak kullanmıştır?

A) İskitler
B) Hiksoslar
C) Hitit
D) Hunlar
E) Asur

Cevap : C) Hitit

6- “Şarklılaştırma, yüzyıllara yayılan ve Yunanlılar ile doğu halkları arasındaki karmaşık ve çeşitli biçimlerde
kurulmuş ilişkilerin bir sonucudur. Mısır’ın Yunan mimarisi yoğunlaşan etkisi İÖ 600 civarı kadar geç bir tarihe rastlarken, Girit çömleğindeki Doğu motifleri dokuzuncu yüzyıl kadar erken bir tarihte ortaya çıkar.”
Charles Freeman’dan alıntılanan bu metne göre, Yunan uygarlığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Gelişmiş bir mimari anlayışın geliştiği
B) Sanat faaliyetlerine ağırlık verildiği
C) Doğu toplumları ile ilişki içinde olduğu ve onlardan etkilendiği
D) Deniz ticaretine önem verildiği
E) Doğu uygarlıklarına göre daha gelişmiş olduğu

Cevap : C) Doğu toplumları ile ilişki içinde olduğu ve onlardan etkilendiği

7- Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığının siyasi dönemlerinden biri değildir?

A) Yakın Dönem
B) I. Ara Dönem
C) Orta Krallık
D) II. Ara Dönem
E) Eski Krallık

Cevap : A) Yakın Dönem

8- Roma uygarlığının güçlü ötekileri aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A) Kartaca-Mısır
B) Babil-Yunan
C) Kartaca-Bulgar
D) Kartaca-Babil
E) Mısır-Osmanlı Devleti

Cevap : A) Kartaca-Mısır

9- Feodal toplum, parçalı siyasi yapısına rağmen din ve kültür anlamında belirli bir ortaklığı işaret eder.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi destekleyecek bir örnektir?

A) Haçlı Seferleri
B) Protestanlığın ortaya çıkması
C) Köylü isyanları
D) Senyörler arası mücadeleler
E) Çitleme uygulamasının başlaması

Cevap : A) Haçlı Seferleri

10- Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ’da Avrupa’daki toplumsal aktörlerden biri değildir?

A) Sofistler
B) Ruhban sınıf
C) Vassailer
D) Serfler
E) Senyörler

Cevap : A) Sofistler

11- Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma dönemi düşünürlerinden biri değildir?

A) Jean-Jacgues Rousseau
B) John Locke
C) Voltaire
D) Denis Diderot
E) Dante

Cevap : E) Dante

12- Aşağıdakilerden hangisi modern ekonominin temel dinamiklerinden biri değildir?

A) Endüstri Devrimi
B) Nüfusun artması
C) İşçi sınıfının ortaya çıkması
D) Haçlı Seferleri
E) Köyden kente göç

Cevap : D) Haçlı Seferleri

13- 2. Dünya Savaşı sonrasında uygarlık tarihi alanında ilişkisel bir kavrayışı savunan İngiliz tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fernand Braudel
B) Marcel Mauss
C) Johann Herder
D) Oswald Spengler
E) Arnold Toynbee

Cevap : E) Arnold Toynbee

14- Aşağıdakilerden hangisi Neolitik döneminin özelliklerinden biri değildir?

A) Yerleşik tarıma geçiş gerçekleşmiştir.
B) Hayvanlar evcilleştirilmeye başlanmıştır.
C) Yerleşik yaşam köy ya da köycükler etrafında şekillenmiştir.
D) Zanaatçı sınıfı ortaya çıkmıştır.
E) Toplayıcılık dönemin en önemli ekonomik uğraşıdır.

Cevap : D) Zanaatçı sınıfı ortaya çıkmıştır.

15- Aşağıdakilerden hangisi Neolitik dönemin ortaya çıktığı coğrafyalardan biri değildir?

A) İskandinavya
B) Mezopotamya
C) Mısır
D) Hindistan
E) Çin

Cevap : A) İskandinavya
NOT: Neolitik dönem, uygarlığın Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan gibi daha ziyade yerleşik tarıma izin veren su boyu ovalarında, sadece bu coğrafyalarla sınırlı olarak ortaya çıkmasına karşın çok geniş bir coğrafyaya yaygınlaşmış bir uygarlık evresi olarak karşımıza çıkar.

16- Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Avrupa’nın ‘yeni öteki’si kabul edilemez?

A) Hint uygarlığı
B) Büyük Okyanus adasının yerlileri
C) Amerika kıtasının göçebe toplulukları
D) Aztekler
E) İnkalar

Cevap : A) Hint uygarlığı

17- Aşağıdakilerden hangisi Fernand Braudel’in eserlerinde ele aldığı konulardan biri değildir?

A) Sosyal bilimlerin yöntemi ve araçları
B) Merkezinde Akdeniz’in olduğu uygarlık tarihi çalışmaları
C) Sosyal bilimlerde disiplinler arası ilişkiler
D) Fransız uygarlığı, tarihi ve kimliği
E) Sömürge sonrası edebiyat

Cevap : E) Sömürge sonrası edebiyat

18- 1497 yılında Ümit Burnu’nu dolaşarak yeni Hindistan yolunu keşfeden denizci aşağıdakilerden hangisidir?

A) kristof Kolomb
B) Vasco da Gama
C) Amerigo Vespucci
D) İbn Battuta
E) Ferdinand Macellan

Cevap : B) Vasco da Gama
NOT: Coğrafi keşiflerin nedeni sıkışma haline verilen tepki ile birlikte bu konudaki bilgilerin yarattığı motivasyondu. İki girişim ekseni, Portekiz ve İspanya (İspanya adına İtalyan girişimciler, Kristof Kolomb) birbiri arkasında neticeye ulaşır: Vasgo de Gama, 1497’de Ümit Burnu’nu dolaşarak yeni Hindistan yolunun bulunuşunu gerçekleştirir. Hemen öncesinde Kristof Kolomb öncülüğündeki İspanya girişimi Amerika kıtasının 1492’de keşfiyle neticelenir.

19- “Bir bağımlılıklar zinciri boyunca, insanla insan arasındaki ilişkilere dayalı bir toplum; toprağın, hizmetlerin tek değil ama en sık rastlanılan ödeme aracı olduğu bir ekonomidir. Senyör, kraldan (Kral onun süzerenidir.) veya kendinden daha yüksek mertebeden bir senyörden bir fief (feodum), bir senyörlük almıştır. Bunun karşılığında ona çeşitli hizmetlerle yükümlüdür.”(Fernand Braudel)
Yukarıda özellikleri anlatılan toplum düzeni aşağıdaki dönemlerden hangisinde görülmektedir?

A) Modern toplum
B) Antik Yunan
C) Roma İmparatorluğu
D) Feodalizm
E) Neolitik Çağ

Cevap : D) Feodalizm

20- Hitit uygarlığının gelişiminde rol oynayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sulama sistemlerinin geliştirilmesi
B) Ticaret yollarının denetimi
C) Yunan uygarlığıyla alışverişleri
D) Kültür ve sanat faaliyetleri
E) Uygarlıklar arası mücadeleler

Cevap : B) Ticaret yollarının denetimi

21- I. Hristiyanların Roma İmparatorluğu’na karşı mücadelesi
II. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması
III. Doğu uygarlık bölgeleri ile ilişkilerinin kesilmesi
IV. Barbar akınları
V. Köle nüfusun artması
Roma uygarlığının yıkılma sebepleri aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A) I-IV
B) IV-V
C) III-IV
D) II-V
E) II-III

Cevap : A) I-IV

22- Yeni Krallık Dönemi’ni, diğer uygarlıklarla ilişkiler bakımından kendisinden önceki dönemlerden ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bataklıkların kurutulması
B) Piramitlerin inşa edilmesi
C) Doğuya doğru izlenen yayılmacı siyaset
D) II. Ramses’in hükümdar olması
E) Yazı kurallarının yerleşip yaygınlaşması

Cevap : C) Doğuya doğru izlenen yayılmacı siyaset

23- Endüstri Devrimi aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

A) Hollanda
B) Fransa
C) İspanya
D) Portekiz
E) İngiltere

Cevap : E) İngiltere
NOT: Endüstri devrimi Batı Avrupa’da ilk olarak İngiltere’de gerçekleşmiştir. Daha sonra etkileri Hollanda, Fransa ve hayli gecikerek, geç 19. asırda Almanya’da gerçekleşmiştir.

24- Modern uygarlığın ortaya çıkış sürecinde aşağıdaki karşılaşmalardan hangisinin etkisinden söz edilemez?

A) Avrupa-Hint
B) Avrupa-Amerika Kıtası
C) Roma-Kartaca
D) Avrupa-İslam
E) Avrupa-Osmanlı İmparatorluğu

Cevap : C) Roma-Kartaca

25- Aydınlanma dönemi düşüncesi ile uygarlık kavramının kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanun
B) Politika
C) Vatandaş
D) Devlet
E) Ulaşılmış bir incelik ve düzen durumu

Cevap : E) Ulaşılmış bir incelik ve düzen durumu

26- XIX. yüzyılda Batı düşüncesi modern uygarlığı açıklamak için aşağıdaki tecrübelerden hangisini başlangıç noktası kabul eder?

A) Yunan
B) Babil
C) Roma
D) Fenike
E) Hint

Cevap : A) Yunan
NOT: Uygarlık tarihinde Batı’nın uygarlık sahnesine girişte başlangıç noktasını oluşturan Yunan tecrübesi 19. asrın bu kendini kurma çalışmalarında esas ilgi ve odak noktasını oluşturur. Dönemin baskın Avrupa merkezci eğilimleri beslenen ile tarih yazımında Batı tarihi ile uygarlık, uygarlıkla Yunan tarihi özdeş bir hale gelir. Yunan uygarlık tecrübesinin ne denli olağanüstü olduğu, mucizevi bir biçimde eski Yunanlıların uygarlıklarını geliştirdiği açıklamaları 19. asır Batı tarih yazımına egemendir. Uygarlık Eski Çağ Yunan tecrübesi ile başlar.

27- Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ’da yönetici sınıflara dahil değildir?

A) Serfler
B) Aristokrasi
C) Ruhban sınıf
D) Senyör
E) Kral

Cevap : A) Serfler
NOT: Serfler: Bunlar toprağa bağlı köledirler. Sınırlı, kendine yeterli üretim bu sınıf aracılığıyla gerçekleşmekte, gündelik işlerin görülmesi dâhil bütün emek Serflerin istihdamı ile temin edilmektedir. Serfin bu görev, yeniden üretimde üstlendiği bu rolün karşılığı akşam güven içinde barınma, beslenmedir. En alt toplumsal statüde yer almaktadır.

Uygarlık Tarihi 2021 Bütünleme

 

sosyoloji facebook grubu Auzef Sosyoloji Lisans Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook Telegram Sosyoloji

Uygarlık Tarihi 2021 Bütünleme

Uygarlık Tarihi 2021 Bütünleme

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: