Küresel İklim Değişikliği ve Atmosferik Afetler 2021 Final

Küresel İklim Değişikliği ve Atmosferik Afetler 2021 Final

Küresel İklim Değişikliği ve Atmosferik Afetler 2021 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğine etki eden faktörler açısından diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir?

A) Eksen eğikliğindeki değişim
B) Güneş lekeleri
C) Dünyanın güneşe uzaklığı
D) Antropojenik sera gazı salımı
E) Volkanik faaliyetler

Cevap : D) Antropojenik sera gazı salımı

2- Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin en belirgin özelliklerinden biridir?

A) Yüksek yağış değerleri
B) Basınç özellikleri
C) Orografik yağışların varlığı
D) Kar yağışlı günlerin azlığı
E) Yaz-kış sıcaklık farkları

Cevap : E) Yaz-kış sıcaklık farkları

3- Akdeniz havzasında hava tipleri ve iklim koşullarını belirleyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alize rüzgârları
B) Rosby dalgaları
C) Yüksek batı rüzgârları
D) Polar cephe
E) Musonal döngü

Cevap : C) Yüksek batı rüzgârları

4- Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliklerinin küresel etkileri dikkate alındığında diğerlerine göre daha bölgesel bir etkiyi ifade etmektedir?

A) İklim kuşaklarının yer değiştirmesi
B) Buzulların erimesi
C) Ekosistemlerin yer ve özelliklerinin değişmesi
D) Hidrolojik döngüde değişim
E) Deniz seviyesi yükselmesi

Cevap : E) Deniz seviyesi yükselmesi

5- Subtropikal musonal iklimin yağışlı mevsimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaz
B) İlkbahar
C) Kış ve ilkbahar
D) Sonbahar
E) Kış

Cevap : A) Yaz

6- …… afetler, aşırı ya da ani yağışların neden olduğu genel sel ve taşkınlar, fırtına kabarması nedeniyle kıyılarda oluşan kıyı taşkınları ile yine aşırı ya da ani yağışlar ve topografya- zemin özelliklerine göre etkili olan akma, sürüklenme, kaya düşmesi, çökme ve heyelan olayları olarak sınıflandırılabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Klimatolojik
B) Meteorolojik
C) Biyolojik
D) Yersel
E) Hidrolojik

Cevap : E) Hidrolojik

7- Uluslararası birçok çalışmada küresel iklim değişikliği ile ilgili olarak verilen tehlike sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 °C
B) 4 °C
C) 3 °C
D) 5 °C
E) 1 °C

Cevap : A) 2 °C

8- Aşağıdakilerden hangisi subtropikal musonal iklim özelliklerinin görülmediği alanlardan biridir?

A) Japonya
B) Çin
C) Güney Kore
D) Kazakistan
E) Hindistan

Cevap : D) Kazakistan

9- Çukurova bölümü düşünüldüğünde, küresel ısınma sonucunda yükselecek deniz seviyelerinden en çok etkilenebilecek sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım
B) Ormancılık
C) Sanayi
D) Turizm
E) İnşaat

Cevap : A) Tarım

10- Günümüzde yaşanan ısınma ile sıcak Orta Çağ döneminde yaşanan ısınma nedenleri arasındaki başlıca fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel atmosfer sirkülasyonu
B) Güneşlenme süreleri
C) Yeryüzü hareketleri ile ilgili etkenler
D) Güneşle ilgili etkenler
E) Antropojenik sera gazı salımı

Cevap : E) Antropojenik sera gazı salımı

11- Aşağıdakilerden hangisi orajla ilgili söylenemez?

A) Orajlarda sağanak yağış olur.
B) Orajlarda gökgürültülü yağışlar olur.
C) Orajda dolu yağışı olur.
D) Orajlarda yükselici hava hareketleri görülür.
E) Orajlar stratüs bulutlarında gerçekleşir.

Cevap : E) Orajlar stratüs bulutlarında gerçekleşir.

12- Türkiye’yi soğuk dönemde etkileyen denizel, soğuk-nemli hava kütlesinin doğuş merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asor
B) Akdeniz
C) Sibirya
D) Basra
E) İzlanda

Cevap : E) İzlanda

13- Aşağıdakilerden hangisi değişen ve can ve mal güvenliği açısından daha tehlikeli hâle gelen meteorolojik hadislere bir örnek değildir?

A) Tornadolar
B) Sel
C) Taşkın
D) Deprem
E) Hortum

Cevap : D) Deprem

14- Aşağıdakilerden hangisi yersel kökenli bir afettir?

A) Deprem
B) Taşkın
C) Sel
D) Çamur akıntısı
E) Heyelan

Cevap : A) Deprem

15 Risk yönetim döngüsünün ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnceleme ve izleme
B) Risk tanımlama
C) Acil durum planlama
D) Risk ölçme ve değerlendirme
E) Risk azaltımı

Cevap : B) Risk tanımlama

16- Küçük Buzul Çağı’nın görüldüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) MÖ 300 – MS 1100
B) MS 1300 – 1850
C) MS 1600 – 1850
D) MS 1450 – 1950
E) MÖ 1300 – 850

Cevap : B) MS 1300 – 1850

17- Aşağıdakilerden hangisi afete karşı hazırlıklı olma süreçlerinden biri değildir?

A) Arama – Kurtarma faaliyeti
B) Zarar hafifletecek önlem alma
C) Risk değerlendirme
D) Bilgi ve bilinç geliştirme eğitimi
E) Yasal mevzuat oluşturma

Cevap : A) Arama – Kurtarma faaliyeti

18- Aşağıdaki eşleşmelerden hangisinde atmosferde en fazla bulunan gaz ile bulunuş oranı doğru olarak verilmiştir?

A) Oksijen % 21
B) Karbondioksit % 21
C) Karbondioksit % 1
D) Azot % 60
E) Azot % 78

Cevap : E) Azot % 78

19- Aşağıdaki turizm türlerinden hangisi diğerlerine göre iklim değişikliğinden daha az etkilenir?

A) Deniz turizmi
B) Rafting
C) İnanç turizmi
D) Kış sporları turizmi
E) Dağ turizmi

Cevap : C) İnanç turizmi

20- Orta enlem siklonlarının görüldüğü alanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) 40° – 70° enlemleri arası
B) 40° – 60° enlemleri arası
C) 30° – 60° enlemleri arası
D) 35° – 65° enlemleri arası
E) 20°– 50° enlemleri arası

Cevap : C) 30° – 60° enlemleri arası

21- Türkiye’nin iç kesimlerinde kuvvetli radyasyon sislerinin görülmesinin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşük sıcaklık
B) Karasallık
C) Bakı
D) Enlem
E) Yükselti

Cevap : B) Karasallık

22- Aşağıdakilerden hangisi son ısınma döneminde ortaya çıkan antropojenik etkenlerden biri değildir?

A) Volkanizma
B) Şehirleşme
C) Ormansızlaşma
D) Nüfus artışı
E) Sanayileşme

Cevap : A) Volkanizma

23- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi etkileyen hava kütlelerinin oluşum merkezlerinden biri değildir?

A) Asor
B) Basra
C) Akdeniz
D) İzlanda
E) Sibirya

Cevap : C) Akdeniz

24- Aşağıda verilen yerlerden hangisinde orajların gelişimi diğerlerine göre daha çok beklenmelidir?

A) Kutupsal bölgeler
B) Ekvatoral bölgeler
C) Orta enlemler
D) Arktik bölgeler
E) Musonal bölgelere

Cevap : B) Ekvatoral bölgeler

25- Aşağıdakilerden hangisi risk yönetim döngüsü süreçlerinden biri değildir?

A) İnceleme ve izleme
B) Risk tanımlama
C) Acil durum planlama
D) Risk ölçme ve değerlendirme
E) Risk azaltımı

Cevap : C) Acil durum planlama

26- Türkiye’de görülecek iklim değişikliği sürecinden en fazla etkilenme riski taşıyan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turizm
B) Sanayi
C) Ulaşım
D) Hizmet
E) Tarım

Cevap : E) Tarım

27- 1994 yılında kabul edilen …………. amacı, çölleşme süreçlerinden etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak için çölleşme ile mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS)
B) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (ÇMS)
C) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)
D) Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi
E) Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (Lan Use, Land Use Change and Forestry – LULUCF)

Cevap : B) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi

28- Kırsal ya da el değmemiş bir alanda meydana gelen orman, çalı, çayır, bodur ağaç, turba yangını gibi farklı alanları içeren yangın türüne ne ad verilir?

A) Örtü yangını
B) Doğal yangın
C) Orman yangını
D) Yabanıl yangın
E) Kırsal yangın

Cevap : D) Yabanıl yangın

29- Karadeniz kıyı bölgesinde görülen yaz yağışlarının oluşumunda etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orografi
B) Denizellik
C) Cepheler
D) Karasallık
E) Rüzgârlar

Cevap : A) Orografi

30- Ülkemizde sıcaklık, basınç, nem, rüzgâr ve yağış gibi meteorolojik parametrelerin yerel değişimleri üzerinde etkili olan en önemli fiziki faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denizellik
B) Bakı
C) Yükselti
D) Karasallık
E) Orografi

Cevap : C) Yükselti

31- Ülkemizde 1970 – 2012 yılları arasında aşırı kar yağışı, dolu, don gibi atmosfer kökenli afetlerin en çok görüldüğü şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nevşehir
B) Muğla
C) Bolu
D) Sivas
E) Ankara

Cevap : A) Nevşehir

32- Gelecekte beklenen yağış artışı ile birlikte daha çok sel ve taşkın gibi afetlerle karşı karşıya kalma riskini taşıyan yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muğla yöresi
B) Güney Marmara
C) Çukurova yöresi
D) Doğu Karadeniz kıyı kesimi
E) Göller yöresi

Cevap : D) Doğu Karadeniz kıyı kesimi

33- Orman alanlarının dünya üzerinde yayılışı da dengeli değildir. Bununla birlikte dünya karalarının %… ormanlarla kaplıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 35
B) 30
C) 45
D) 40
E) 25

Cevap : B) 30
NOT: Genel olarak bakıldığında dünya karalarının % 30’unun ormanlarla kaplı olduğu söylenebilir. Bu oranın alansal karşılığı ise yaklaşık 4 milyar ha. kadardır. Öte yandan orman alanlarının dünya üzerinde yayılışı da dengeli değildir. Dünya ormanlarının yaklaşık yarısının ABD, Rusya, Çin, Kanada ve Brezilya olmak üzere 5 ülkede toplandığı, bazı ülkelerin ise hiç orman varlığı olmadığı da bilinmektedir.

34- Akdeniz havzasında iklimlerde yaşanan değişimler, Akdeniz ülkelerini bu konuda daha kırılgan hâle getirirken, deprem faaliyetleri nedeniyle …………… ise deprem açısından daha yüksek risk altında bir ülkedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İngiltere
B) Japonya
C) Norveç
D) Kanada
E) İsviçre

Cevap : B) Japonya

35- ……………. doğru bir planlamayı, ama her şeyden önce doğru bir arşivleme ile geçmiş bilgilerin değerlendirilmesini, afet anında doğru karar vermeyi ve yine geleceğe yönelik olarak doğru bir değerlendirmeyi içermelidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Risk değerlendirme
B) Risk azaltımı
C) Risk yönetimi
D) Risk inceleme ve izleme
E) Afet yönetimi

Cevap : E) Afet yönetimi

36- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de farklı iklim tiplerinin görülmesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Bakı
B) Karasallık – Denizellik
C) İklim değişikliği
D) Dağların uzanış yönü
E) Yükselti

Cevap : C) İklim değişikliği

Küresel İklim Değişikliği ve Atmosferik Afetler 2021 Final

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Küresel İklim Değişikliği ve Atmosferik Afetler 2021 Final

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: