Psikometrik Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2020 Vize

Psikometrik Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2020 Vize

Psikometrik Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2020 Vize

1- I. Ölçme herhangi bir niteliğin belirli kurallara göre sayısal olarak ifade edilme sürecidir
II. Ölçme işleminin amacı ölçüte göre uygun bir karara varmaktır
III. Ölçme işlemi bir nitelik ifade etme yöntemi olduğu için sübjektif olmalıdır
IV. Ölçme işlemi sayarak sınıflandırarak derecelendirerek yapılabilir
Ölçme ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) III-IV
B) II-III
C) I-IV
D) I-III
E) II-IV

Cevap : C) I-IV

2- I. Uygulanan ölçüm araçlarının sonuçları
II. Çocuğun test davranışı ve uyumu
III. Çocuğun kimlik bilgileri
IV. Çocuğun mevcut problemi hakkında öneriler
Değerlendirme raporunun sonuç ve yorum kısmında yukarıdaki bilgilerden hangileri bulunur?

A) II-III
B) I-III
C) I-II
D) II-IV
E) III-IV

Cevap : C) I-II

3- Edisonun psikososyal gelişim kuramına göre ilk çocukluk dönemimin temel kazanımı nedir?

A) Temel güven
B) İrade
C) Çaba
D) Bağıl düşünme
E) Üretkenlik

Cevap : B) İrade

4- Değerlendirme raporunun içeriği konusunda aileye geribildirim verilirken neye dikkat edilmelidir?

A) Çocuğun sorunlarını öncelemeye
B) Anlaşılır bir dil kullanmaya
C) Tüm aile üyelerinin orada olmasına
D) Çocuğa bilgi vermemeye
E) Bilimsel bir dil kullanmaya

Cevap : B) Anlaşılır bir dil kullanmaya

5- Tesadüfi örnekleme nedir?

A) Test edilen bireyin norm grubuna göre yüzdesinin belirlenmesidir.
B) Hedef topluluğun her bireyinin örnekleme girme konusunda eşit şansı olmasıdır.
C) Örneklemin tamamının incelenmesidir.
D) Hedef topluluktaki kişilerin sadece bir grubunun seçilmesidir
E) Hedef toplulukta bulunan farklılıkların oransal olarak benzer şekilde örnekleme dahil edilmesidir.

Cevap : B) Hedef topluluğun her bireyinin örnekleme girme konusunda eşit şansı olmasıdır.

6- Ölçme değerlendirme raporları için hangisi yanlıştır?

A) Rapor, ailenin çocukla ilgili düşüncelerini destekler
B) Raporun dili kime ve ne amaçla yazıldığına göre farklılık gösterir
C) Rapor etiketleyici ifadeler içermemelidir.
D) Bireyin psikolojik durumunun tanımlanması amacıyla rapor yazılabilir.
E) Adli amaçla rapor yazılabilir.

Cevap : A) Rapor, ailenin çocukla ilgili düşüncelerini destekler

7- I. Çocuğa uygun ölçme araçlarının belirlenmesi

II. Yönlendirme sebebine yönelik uygun açıklamalar üretilmesi

III. Bireyin psikolojik durumunun tanımlanması

IV. Ölçme hatalarının önlenmesi

Yukarıdaki ifadelerden hangileri ölçme ve değerlendirme raporu yazılmasının amaçlarındandır?

A) III-IV
B) I-III
C) I-II
D) II-IV
E) II-III

Cevap : E) II-III

8- Beyin gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Beyin gelişiminin erken döneminde oluşan hasarların bir kısmı çok ağır sorunlara neden olur.
B) Belli becerilerin kazanımı için kritik dönemler vardır.
C) Beyin gelişimi özellikle anne karnında ve yaşamın ilk yıllarında çok hızlıdır.
D) Beyin gelişim sürecinin önemli bir kısmı yaşamın ilk yılı tamamlandığında nihayetine ermiş olur
E) Nöronlar arası bağlantı oluşması ve bu bağlantıların sağ kalabilmesi genetik faktörlere bağlıdır.

Cevap : E) Nöronlar arası bağlantı oluşması ve bu bağlantıların sağ kalabilmesi genetik faktörlere bağlıdır.

9- Dil gelişimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çocuğun kurallı konuşmayı öğrendiği kural öğrenme dönemi 0-2 yaş arasıdır.
B) Sözcük öğrenme dönemi olan 1-2 yaş arasında çocuk sözcükleri anlamlı bir şekilde kullanmaya başlar
C) Çocuklarda dil gelişimi ile ilgili sorunlarda öncelikle konuşma değerlendirilir.
D) Alıcı dil duygu ve düşünceleri ifade edebilme için kelime ve işaretleri kullanabilmekle ilgilidir.
E) İfade edici dil o dile ait kelimelerin ya da işaretleri anlatabilmekle ilgilidir.

Cevap : B) Sözcük öğrenme dönemi olan 1-2 yaş arasında çocuk sözcükleri anlamlı bir şekilde kullanmaya başlar

10- Eriksonun psiko-sosyal gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlk çocukluk dönemi-Üretkenlik
B) Okul çağı dönemi-İrade
C) Ergenlik dönemi-Temel güven
D) Oyun çağı dönemi-Amaç ve amacında sebat edebilmek
E) Bebeklik dönemi-Vefa

Cevap : D) Oyun çağı dönemi-Amaç ve amacında sebat edebilmek

11- Değerlendirme raporunun tanımlayıcı bilgiler kısmında hangi bilgi bulunmaz?

A) Değerlendiricinin adı soyadı
B) Rapor tarihi
C) Çocuğun adı ve soyadı
D) Çocuğun neden yönlendirildiği
E) Çocuğun doğum tarihi

Cevap : D) Çocuğun neden yönlendirildiği

12- Norm dayanaklı test ve değerlendirme amacı nedir?

A) Ölçüm hatalarının en aza indirilmesi
B) Test sonuçlarının yorumlanmasının zor olmasıdır
C) Testin farklı ölçümlerde de aynı sonucu vermesidir.
D) Ölçek sonuçlarının uzman görüşüne dayalı olarak yorumlanmasıdır.
E) Bireyin aldığı puanların norm grubuyla kıyaslanacak anlamının belirlenmesidir.

Cevap : E) Bireyin aldığı puanların norm grubuyla kıyaslanacak anlamının belirlenmesidir.

13- Aşağıdakilerden hangisi Piagetin kuramındaki bilişsel gelişim dönemlerinden değildir?

A) Somut işlemler dönemi
B) Duysal motor dönem
C) Özelleşmiş hareketler dönemi
D) Soyut işlemler dönemi
E) İşlem öncesi dönem

Cevap : C) Özelleşmiş hareketler dönemi

14- Emekleme, yürüme, merdiven çıkma gibi büyük kas gruplarının kullanımını gerektiren becerilere ne ad verilir?

A) Refleksif beceriler
B) Özelleşmiş hareket becerileri
C) Büyük beceriler
D) Kaba motor beceriler
E) İnce motor beceriler

Cevap : D) Kaba motor beceriler

15- I. Nöronların miyelin kılıfla kaplanması
II. Beyin omurilik sıvısı
III. Sinapsların budanması
IV. Yürütücü işlevler
Yukarıdakilerden hangileri beyin gelişiminin altında yatan süreçlerdendir?

A) I-III
B) I-II
C) II-IV
D) III-IV
E) II-III

Cevap : A) I-III

16- Çocukların psikolojik değerlendirmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Çocukların değerlendirmesinde tek bilgi kaynağı çocuktur.
B) Çocuklar, değerlendirmedeki etiketlerini dilden olumsuz etkilenmez.
C) Değerlendirmeye gelmeden önce çocuğa değerlendirme hakkında bilgi verilmemelidir.
D) Çocukların dili kullanma becerileri erişkinlerden farklı değildir.
E) Çocuklar yaşadıkları sorunlarının bazılarını fark edecek deneyime sahip değildir.

Cevap : E) Çocuklar yaşadıkları sorunlarının bazılarını fark edecek deneyime sahip değildir.

17- Değerlendirme raporunun geçmiş kısmında hangi bilgi bulunur?

A) Çocuğun mevcut probleminde etkili olabilecek geçmiş unsurlar
B) Çocuğun bütün akrabalarının sağlık durumu
C) Çocuğun mevcut problemi hakkında öneriler
D) Çocuğun neden yönlendirildiği
E) Çocuğun o güne kadar kullandığı bütün ilaçlar.

Cevap : A) Çocuğun mevcut probleminde etkili olabilecek geçmiş unsurlar

18- Aşağıdakilerden hangisi Piaget’nin bilişsel gelişim kuramındaki soyut işlemler dönemin özelliklerinden
değildir?

A) Ben merkezcilik
B) Düşünce üzerine düşünme
C) Mantıklı ve sistematik düşünme
D) Varsayımlar üretebilme
E) Soyut kavramları düşünme

Cevap : A) Ben merkezcilik

19- Normlarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ölçüm aracının normları kullanılması planlanan grubu temsil eden bir örnekleme belirlenmelidir.
B) Çocuğun yaşadığı ortamının gelişimi üzerinde önemli derecede etkili olması nedeniyle çocuklarda normlar önemli değildir?
C) Normların belirlenme sürecine psikometri denir
D) Çocuklarda normlar hesaplanmaz
E) Ölçüm araçlarının belli bir amaç konusunda yararlı ve pratik bir değer taşımasına norm denir.

Cevap : D) Çocuklarda normlar hesaplanmaz

20- Aşağıdakilerden hangisi çocuğun motor gelişim evrelerinden değildir?

A) İlkel hareketler dönemi
B) Refleksif hareketler dönemi
C) Özelleşmiş hareketler dönemi
D) Sensörimotor dönemi
E) Temel hareketler dönemi

Cevap : D) Sensörimotor dönemi

21- I. Ölçüm aracının geçerli olması
II. Etiketleyici bir dil kullanılmaması
III. Oyun ve hikaye gibi yöntemler kullanılması
IV. Ebeveynlerinden bilgi alınması
Yukarıdakilerden hangileri çocukların ölçme ve değerlendirme erişkinlerden farklı olarak dikkate alınmalıdır?

A) I-II
B) II-III
C) I-III
D) III-IV
E) II-IV

Cevap : D) III-IV

22- Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirmenin etik kurallarındandır?

A) Çocuğun oyun hakkı
B) Isınma aktivitesi
C) Ucuz olması
D) Uygulayıcının yeterli olması

Cevap : D) Uygulayıcının yeterli olması

23- I. Sınıf normları
II. Belirtke tablosu
III. Tanımlayıcı bilgiler
IV. Özet ve öneriler
Yukarıdakilerden hangileri psikolojik değerlendirme raporlarının içeriğini oluşturur?

A) III-IV
B) I-II
C) II-III
D) I-III
E) II-IV

Cevap : A) III-IV

24- I. Olaylara diğer insanların perspektiflerinden bakmama
II. Miktarın korunumu
IIII. Nesnelerin de insanlar gibi düşünüp hissedebildildiklerine inanma
IV. Soyut düşünce
Yukarıdakilerden hangileri Piaget’nin bilişsel gelişim kuramındaki işlem öncesi özelliklerindendir ?

A) II-III
B) I-II
C) I-III
D) II-IV
E) III-IV

Cevap : C) I-III

25- Aşağıdakilerden hangisi yapısal niteliklerine göre ölçek çeşitlerinden değildir?

A) Sıralama ölçekleri
B) Eşit oranlı ölçekler
C) Sayısal ölçekler
D) Sınıflama ölçekleri
E) Eşit aralıklı ölçekler

Cevap : C) Sayısal ölçekler

26- Aşağıdakilerden hangisi sınıflama ölçeklerine örnek olarak verilebilir?

A) Sıcaklık dereceleri
B) Memnuniyet anketleri
C) Sınav puanları
D) Yaş
E) Atletlerin sırt numaraları

Cevap : E) Atletlerin sırt numaraları

27- Değerlendirme raporunun özet ve öneriler kısmi hakkında hangisi yanlıştır?

A) Raporun içeriği bu kısımda kısa ve net cümlelerle özetlenmelidir
B) Bu bölün genelde raporun ilk bakılan kısmıdır
C) Öneriler bilimsel bir dille yazılmalıdır
D) Öneri ifadesinin bulguyla birlikte yazılması daha anlamlı olur
E) Bu bölün kendi içinde bir bütün teşkil etmelidir

Cevap : C) Öneriler bilimsel bir dille yazılmalıdır

28- I. ölçmeyi amaçladığı değişkeni doğru bir şekilde ölçmelidir
II. Ölçüm aracı, tüm çocuklarda kullanılabilmelidir.
III. Ölçüm aracının sonuçlarında hataya rastlamamalıdır.
IV. Farklı zaman ve kişiler tarafından uygulandığında ölçüm sonuçları tutarlı olmalıdır.
Bir ölçüm aracının psikometrik olarak sağlam olduğunun söylenmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?

A) I-II
B) I-IV
C) II-IV
D) II-III
E) III-IV

Cevap : B) I-IV

29- Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçme işlemiyle ölçülebilir?

A) Boy
B) Sıcaklık
C) Zeka
D) Tepki zamanı
E) Ağırlık

Cevap : C) Zeka

30- Erikson’un Pskososyal Gelişim Kuramına göre okul çağı döneminin temel kazanımı nedir?

A) Temel güven
B) Çaba
C) İrade
D) Bağıl düşünme
E) Üretkenlik

Cevap : E) Üretkenlik

31- I. Değerlendirmede çocuğun eksiklerine odaklanılması gerekir.
II. Çocukla iyi bir iletişim kurulmalıdır
III. Çocukların dikkat süresi erişkinlerden uzundur.
IV. Çocuklar değerlendirmeye genellikle kendi istekleri ile gelmez.
Çocukların psikolojik değerlendirmesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) III-IV
B) I-III
C) II-IV
D) I-II
E) II-III

Cevap : B) I-III

32- Çocukların dikkatlerinin dış faktörlerden kolayca etkilenebilmesi değerlendirmede neye dikkat edilmesine neden olur?

A) Değerlendirmeye gelmeden önce çocuğa değerlendirme hakkında bilgi verilmesi
B) Çoklu bilgi kaynağı kullanılması
C) Uzun süren uygulamalar yapılması
D) Değerlendirme yapılan ortamın ses, hava ve ışığına özen gösterilmesi
E) Değerlendirme öncesi çocukla oyun oynanması

Cevap : D) Değerlendirme yapılan ortamın ses, hava ve ışığına özen gösterilmesi

33- Aşağıdakilerden hangisi eşit oranlı ölçeklere örnek olarak verilebilir?

A) Kovadaki topların renklerine göre numaralandırılması
B) IQ puanları
C) Ağırlık
D) Memnuniyet anketleri
E) Yılsonu başarı puanları

Cevap : C) Ağırlık

34- Normlarla ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Standardizasyon örneklemenin seçiminde tesadüfi örnekleme yapılmasıdır
B) Bireyin aldığı puanların norm grubu ile kıyaslanarak anlam belirlenebilir
C) Normlar standardizasyon süreci ile elde edilir
D) Normlar ölçülecek çocuğu temsil eden bir grupta belirlenmiş olmalıdır
E) Normal ölçüm hatası yapılmasını önler

Cevap : E) Normal ölçüm hatası yapılmasını önler

35- Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in Biişsel Gelişim Kuramındaki duyusal motor dönemin özelliklerindendir?

A) Grup oyunları
B) Karmaşık dil becerileri
C) Hayali oyun
D) Benmerkezcilik
E) Nesne sürekliliğinin kazanılması

Cevap : E) Nesne sürekliliğinin kazanılması

36- Beyin gelişimi açısından kritik dönem nedir?

A) Nöronlar arası bağlantı oluştuğu dönemdir
B) Nöronlar arası bağlantıların budandığı dönemdir
C) Beyinde oluşan hasarların geri dönüşümsüz zarar verdiği dönemdir
D) Nöronların miyelin kılıfla kaplandığı dönemdir
E) Belli becerilerin kazanılmadığı takdirde sonrasında tam olarak kazanılmadığı dönemdir

Cevap : E) Belli becerilerin kazanılmadığı takdirde sonrasında tam olarak kazanılmadığı dönemdir

37- Çocuğun normal gelişimi için hangisi yanlıştır?

A) Normal gelişim çocuğun genetik özellikleri ve çevresinden etkilenir
B) Değerlendirmede çocuğun gelişim özellikleri dikkate alınmalıdır
C) Gelişimdeki farkların takibin kolaylaştırmak için perspektif eğrileri oluşturulur
D) Normal gelişim genellikle belli bir yörünge takip eder
E) Çocuğun normal gelişimi statik bir süreçtir

Cevap : E) Çocuğun normal gelişimi statik bir süreçtir

38- Aşağıdakilerden hangisi çocukları ölçme ve değerlendirmede erişkinlerden farklı değildir?

A) Beceri gelişimi için kritik dönemlerin olması
B) Dikkat süresinin kısa olması
C) Dil becerilerinin sınırlı olması
D) Geçişlerde zorlanma
E) Etiketleyici dilden olumsuz etkilenme

Cevap : E) Etiketleyici dilden olumsuz etkilenme

39- Değerlendirme raporunun en önemli ve kendi içinde bir bütün teşkil etmesi gereken kısmı hangisidir?

A) Başlık ve tanımlayıcı bilgiler
B) Sonuç ve yorum
C) Geçmiş bilgisi
D) Özet ve öneriler
E) Yönlendirme nedeni

Cevap : D) Özet ve öneriler

Psikometrik Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2020 Vize

Psikometrik Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2020 Vize

Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme Değerlendirme Çocuk Gelişimi - facebook

Psikometrik Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2020 Vize

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: