Bilişsel ve Dil Gelişimi 2020 Bütünleme Soruları

Bilişsel ve Dil Gelişimi 2020 Bütünleme Soruları

Bilişsel ve Dil Gelişimi 2020 Bütünleme

1- I. Çocuk ikinci dilin konuşmacılarını gözlemler ve sessiz olabilir; çocuk sözsüz iletişim kurabilir (örneğin, işaret ederek); daha sonra, çocuk ezberlenmiş tüm ifadelere güvenir.
II. Çocuk, doğru kelime, dil bilgisi ve telaffuz kullanarak doğru konuşmaya çalışır.
III. Çocuk ikinci dilde başkalarıyla iletişim kurar; çocuk kendi cümlelerini yaratmaya başlar; çocuk elinden geldiğince iletişim kurar.
Yukarıda ardışık/sıralı dil öğrenenleri motive eden ve yönlendiren tanımlanmış üç aşama karışık olarak verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu aşamalar sırasıyla verilmiştir?

A) II, I, III
B) II, III, I
C) I, III, II
D) I, II, III
E) III, II, I

Cevap : C) I, III, II

2- Bireylerin her iki dilde de eşit derecede yeterli olması …………….. olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bir kişi-bir dil
B) Toplum desteği olmayan baskın olmayan ev dili
C) Baskın iki dillilik
D) Dengeli iki dillilik
E) Baskın olmayan ev dili

Cevap : D) Dengeli iki dillilik

3- Konuşmanın, dinleyenin izleyebilme gücünden hızlı ya da normalden yavaş olması olarak tanımlanır. Yukarıda verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Ses ekleme
B) Sesin düşürülmesi (atlamalar)
C) Sesin esnekliğindeki bozukluklar
D) Ses bozulması
E) Sesin değiştirilmesi (yerine koyma)

Cevap : C) Sesin esnekliğindeki bozukluklar

4- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık sürecinde yer alan öğelerden biri değildir?

A) Özgürlük
B) Motivasyon
C) Kusursuzluk
D) Deneyim
E) İsteklilik

Cevap : C) Kusursuzluk

5- Zihin kavramı, bir bireyin başka bireylerin niyetleri ile ilgili durumları anlama konusundaki zihinsel yeteneği olarak tanımlanabilir. Gerilim açısından incelendiğinde zihin kavramının ilk kez kaçıncı aylarda ortak dikkat yeteneğinden gözlendiği belirlenmiştir.

A) Yaklaşık 25.aylarda
B) Yaklaşık 21.aylarda
C) Yaklaşık 15.aylarda
D) Yaklaşık 10.aylarda
E) Yaklaşık 18.aylarda

Cevap : E) Yaklaşık 18.aylarda

6- Çocuklar başkalarını anlama ve becerilerini kaç yaşında geliştirmektedirler?

A) 6 yaş
B) 3 yaş
C) 2 yaş
D) 4 yaş
E) 5 yaş

Cevap : D) 4 yaş

7- Aşağıdakilerden hangisi 48-60 Ay Arasında Bilişsel Gelişim Göstergelerinden biridir?

A) nesne grafiği okuyabilir
B) yarım ve bütün nesneleri gösterebilir
C) verilen iki yarımı birleştirerek bir bütün oluşturur
D) nesnelerle 1 den 10 a kadar toplama yapar
E) insan resmindeki eksik vücut resimlerini çizebilir

Cevap : C) Verilen iki yarımı birleştirerek bir bütün oluşturur

8- Aşağıdakilerden hangisi 36-48 aylar arasındaki Bilişsel Gelişim Göstergelerinden biridir?

A) Nesneleri dokularına göre ayırt eder.
B) İnsan resmindeki 6 ögeyi çizebilir.
C) 10 parçalı yapbozu tamamlayabilir.
D) Sorulduğunda cinsiyetini söyleyebilir.
E) Aynı sayıdaki nesneleri eleştirebilir.

Cevap : D) Sorulduğunda cinsiyetini söyleyebilir.
NOT: 36-48 Ay Arasında Bilişsel Gelişim Göstergeleri:
Üç küpten kule yapar. 4 parçalı yapbozu tamamlayabilir. Resmini gördüğü nesneyi tanımlayabilir. Kendisine söylenen vücut bölümlerini gösterebilir. Modele bakarak iki nesneden oluşan örüntüyü devam ettirebilir. Renkleri tanıyabilir ve eşleştirebilir. 1’den 10’a kadar sayabilir. Cinsiyetini söyleyebilir. 1’den 10’a kadar olan nesneler içinde istenilen sayıdaki nesneyi gösterebilir. Başkalarının görüşlerini anlayabilir. Zıt kavramları ayırt edebilir. Birebir eşleştirme yapabilir.

9- Kütle korunumu kaç yaş civarında kazanılmaktadır?

A) 8-9
B) 6-7
C) 7-8
D) 5-6
E) 4-5

Cevap : C) 7-8
NOT: Kütle korunumu: Çocuklar yaklaşık 7-8 yaş civarında kütle korunumunu kazanmaktadır. Aynı kütle hacmine sahip nesnenin şekli değiştirilse bile nesnenin kütlesinde bir değişiklik olmaz.

10- Stanford-Binet testinde dört tür zihinsel becerinin değerlendirilebileceği ve 14 farklı alt zekânın göstergesi olarak kabul edilen maddeler bulunmaktadır. Stanford-Binet testine göre “80-89 arasında olan çocuklar” aşağıdakilerden hangisiyle sınıflandırılabilmektedir?

A) Üstün zekâ
B) Donuk normal
C) Sınırda zekâ
D) Çok üstün zekâ
E) Parlak zekâ

Cevap : B) Donuk normal

11- Çocuk ev içinde “baab bababa gibi rastgele sesler çıkartır bunu gören baba çocuğa gülümser aferin kızıma diye çocuğu pekiştirir bu örnekte dilin taklit pekiştirme ile kazanıldığını savunan görüş hangisidir?

A) Etkileşimci görüş
B) Davranışçı görüş
C) Pragmatik görüş
D) Doğuştancı görüş
E) Bilişsel görüş

Cevap : B) Davranışçı görüş

12- Fatma’ya “Ayşe’nin kardeşi kim?” diye sorulduğunda ‘Ahmet’ diye cevap vermesi “Ahmet’in kardeşi var mı?” diye sorulduğunda ise ‘Hayır, yok.’ diye cevap vermesi Piaget’in hangi bilişsel becerisi ile ilgilidir?

A) Tek yönlü düşünme
B) Korunum
C) Tersine çevirememe
D) Tek boyutlu sınıflandırma
E) Özelden özele akıl yürütme

Cevap : C) Tersine çevirememe

13- Aşağıdakilerden hangisinde fonemlerin oluşum aşamaları sırasıyla verilmiştir?

A) Gerilme – Duralama -Çözülme
B) Gerilme- Çözülme – Duralama
C) Duralama – Çözülme – Gerilme
D) Duralama – Gerilime -Duralama
E) Duralama- Gerilime- Çözülme

Cevap : A) Gerilme – Duralama -Çözülme
NOT: Fonemler oluşurken üç aşama görülmektedir:
a) Gerilme: Konuşma organları istenen sesi çıkarma durumuna geçer.
b) Duralama: Kısa bir gerilme durumunda kalıp istenilen sesi çıkarır.
c) Çözülme: Organlar görevlerini bitirdikten sonra gevşeyerek bekleme durumuna geçerler.

14- Şarkı etkinliği ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Her Zaman yaratıcı ifadeler kullanan, farklı hareketler yapan çocuklara odaklanmalı aynı kelimeleri
söyleyen ve / veya aynı eylemleri yapan çocuklar görmezden gelinmelidir.
B) Şarkının nakarat bölümlerinde çocuklar alkışlarla (ritim araçları ile de olabilir) ritim tutabilir.
C) Şarkının ikinci ve sonraki tekrarları çocuklarla birlikte yapılmalıdır.
D) Eğitimci, çocuklara öncelikle şarkının tamamını söyleyerek dikkati üzerine çekmelidir.
E) Şarkıya uygun hareketlerle şarkının nakarat bölümlerinde halkanın ortasında toplanarak diğer bölümlerinde
de halka da yürüyerek canlandırma yapabilir.

Cevap : A) Her Zaman yaratıcı ifadeler kullanan, farklı hareketler yapan çocuklara odaklanmalı aynı kelimeleri söyleyen ve / veya aynı eylemleri yapan çocuklar görmezden gelinmelidir.

15- Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde şiirin kullanılma nedenlerinden biri değildir?

A) Çocukların hayal güçlerini harekete geçirmek
B) Şiir ezberletmek
C) Çocukların kelime ve bilgi dağarcıklarını artırmak
D) Çocukların kafiye anlayışını teşvik etmek
E) Çocukların kendine değer verme ve kendine güven oluşturma becerilerini desteklemek

Cevap : B) Şiir ezberletmek
NOT: Erken çocukluk döneminde şiirin kullanılma nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
– Çocukları edebi mirasımızın bir parçası olarak kabul edilen klasik ve çağdaş şiire alıştırmak ve göstermek
– İşitme seslerinin keyfini yaşamak için çocukları eğitmek
– Komik kelimeler ve mizah içeren şiirlerin kullanımıyla öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek
– Çocukların hayal güçlerini harekete geçirmek
– Çocukların kelime ve bilgi dağarcıklarını artırmak
– Çocukların kafiye anlayışını teşvik etmek
– Çocukların kendine değer verme ve kendine güven oluşturma becerilerini desteklemek

16-
1. Çocuk iki dilli tek bir sistemde karıştırır.
2. Bir dil diğerlerinden daha fazla kullanılır ve bu dil baskın hale gelir.
3. Çocuk, kelimeleri her dilden ayırmaya başlar ve dilin hangi kişiye konuşulması gerektiğini tanır.
Yukarıda dillerden eş zamanlı olarak edinilmesi ile ilgili aşamalar karışık bir şekilde verilmiştir. Aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde bu aşamalar sırasıyla verilmiştir?

Cevap : 1-3-2

17- Aşağıda dil ve konuşma bozukluğu riski olan okul öncesi çocukların desteklenmesiyle ilgili dikkat edilecek noktalar yer almaktadır. Hangi seçenekte verilen açıklama dil alanı ile ilgili değildir?

A) Grup etkinliklerine katılması konusunda cesaretlendirilmelidir
B) Çocuğun ifadeleri yeni sözcükler eklenerek genişletilmelidir
C) Çocukla normalden biraz daha yavaş ve sakin bir biçimde konuşulmalıdır
D) Çocuk konuşurken onu dikkatle dinlemelidir
E) Çocuk kedi derse ,evet küçük kedi/ kedi üşümüş, gibi genişletilmeler yapılabilir

Cevap : A) Grup etkinliklerine katılması konusunda cesaretlendirilmelidir

18-
I. 6 ay- 1 yaş arası: Bebekçe hecelemeler
II. 1 yaş civarı: Pek çok sözcüğün ve tümcenin anlaşılması**
III. 4 yaştan itibaren: Yan tümcelerin de olduğu tümceler**
IV. 4 yaştan itibaren: Kısa anlatımların mümkün olması
Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) III,IV
B) I,II
C) I,II,III
D) Yalnız IV
E) Yalnız I

Cevap : D) Yalnız IV

19- Sesin şiddet, perde, ton, esneklik, yaş, cinsiyet ve duruma göre sürekli olarak beklenen farklılık göstermesi ve iletişimi etkileyecek farklıların bulunması…………… olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Gecikmiş dil ve afazi(söz yitimi)
B) sosyal etkileşim azlığı
C) ritim bozuklukları(kekemelik)
D) eklemleme(söyleyişi) bozuklukları
E) ses bozuklukları

Cevap : E) ses bozuklukları

20- -Sarı yerine “sayı” , mutfak yerine “mutlak” , takvim yerine “taklim” şeklinde bir kullanımın olmasıdır.
-En sık görülen eklemleme (söyleyiş/artikülasyon) bozukluklarındandır.
Yukarıda verilen açıklamalar aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) sesin değiştirilmesi(yerine koyma)
B) sesin düşürülmesi(atlamalar)
C) ses bozulması
D) ses ekleme
E) sesin esnekliğindeki bozulmalar

Cevap : A) sesin değiştirilmesi(yerine koyma)

21- Genellikle insanlar iki dili olduğunda, dillerinden birinin daha sık ve daha fazla yeterlilikle kullanılmasına…………….denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) baskın iki dillilik
B) toplum desteği olmayan baskın olmayan ev dili
C) baskın olmayan ev dili
D) bir kişi-bir dil
E) dengeli iki dillilik

Cevap : A) baskın iki dillilik

22- Bebeğin “kendi kendine konuşmaya başladığı dönem” olarak da nitelendirilir. Ünlü ve ünsüz seslerin çeşitlerini üreterek bunları tekrar eder. Buna vokal jimnastik denir.
Yukarıdaki açıklaması verilen dil gelişim aşaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Yeni doğan dönemi
B) Başkalarının seslerini taklit dönemi
C) Mırıldanmanın tekrarı dönemi
D) Gığıldama dönemi
E) Mırıldanma dönemi

Cevap : E) Mırıldanma dönemi

23- “Çocuğun söylediklerinin yabancılar tarafından da anlaşılması”
Yukarıdaki tek dil ediniminin aşamaları kapsamında verilen çocuğun dilsel davranışı ile ilgili açıklama kaç yaş
aralığında ortaya çıkmaktadır?

A) 2 buçuk – 3 yaş arası
B) 4 yaştan itibaren
C) 3 buçuk yaş civarı
D) 2 yaş civarı
E) 1 buçuk 2 yaş arası

Cevap : C) 3 buçuk yaş civarı

24- Aşağıdakilerden hangisi 2-5 yaş arası tek dil ediniminin aşamalarından biri değildir?

A) Bebekçe hecelemeler
B) Kısa (eksikli) tümceler
C) Yan tümcelerin de olduğu tümceler
D) iki sözcüklü tümcelerin kullanılması
E) Çocuğun söylediklerinin yabancılar tarafından da anlaşılabilmesi

Cevap : A) Bebekçe hecelemeler

25- Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma bozukluklarının organik nedenlerinden biri değildir?

A) Ağızda yapı ve biçim bozuklukları (kurtağzı, yarım damak, yarık dudak gibi)
B) Aile içi problemler
C) Bilişsel bozukluklar (zeka gerilikleri)
D) Duyu organlarındaki bozukluklar (görme ve işitme kaybı)
E) Motor bozukluklar

Cevap : B) Aile içi problemler
NOT: Organik Bozukluklar:
-Merkezi sinir sistemi bozuklukları
-Ağızda yapı ve biçim bozuklukları (kurtağzı, yarım damak, yarık dudak gibi)
-Duyu organlarındaki bozukluklar (görme ve işitme kaybı)
-Bilişsel bozukluklar (zekâ gerilikleri)
-Motor bozukluklar
-Down sendromu gibi kromozomal ya da genetik bozukluklar
-Cerebral Palsy gibi nörolojik bozukluklar
-Otizm gibi gelişimsel bozukluklar
-Kurşun zehirlenmesi gibi zehirli toksinlere maruz kalma
-Menenjit ve kızamık gibi hastalıklar
-Kafa travması

26-
I. “ce” oyunu oynayabilir.
II. Anne” ,”baba” gibi sözcükleri söyleyebilir.
III. Bay bay yapabilir.
Yukarıda maddelerde verilen dil gelişim özelliklerinin ortaya çıktığı yaş aralıkları sırasıyla aşağıdaki maddelerin hangisinde verilmiştir?

A) 0-2 ay/2-4 ayi4-6 ay
B) 6-12 ay/12-18 ay/8-9 ay
C) 3-6 ay/6-12 ay/12-18 ay
D) 3-6 ay/12-18 ay/6-12 ay
E) 36 ay/0-3 ay/3-4 ay

Cevap : C) 3-6 ay/6-12 ay/12-18 ay

27- Ebeveynler aynı anadile sahiptir. Ebeveynlerin dili, toplumda baskın olan dil değildir. Ebeveynler, çocukla kendi anadillerinde konuşurlar.
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki iki dillilik türlerinden hangisinin açıklamasıdır?

A) Baskın iki dillilik
B) Dengeli iki dillilik
C) Baskın olmayan ev dili
D) Toplum desteği olmayan baskın olmayan ev dili
E) Bir kişi-bir dil

Cevap : D) Toplum desteği olmayan baskın olmayan ev dili

28- Aşağıdakilerden hangisi dil ve kültür ilişkisine yönelik kavramlardan biri değildir?

A) Ortak dil
B) Aşırı kurallaştırma
C) Kültür dili
D) Lehçe
E) Yazı dili

Cevap : B) Aşırı kurallaştırma
NOT: Dil ve Kültür İlişkisine Yönelik Kavramlar:
1. Kültür Dili
2. Ortak Dil
3. Yazı Dili
4. Konuşma Dili
5. Lehçe
6. Şive

29- Kişinin sesinin, yaşına ve cinsiyetine göre beklenenden daha yüksek (tiz) ya da alçak (pes) olması olarak
tanımlanır.
Yukarıda verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Sesin esnekliğindeki bozukluklar
B) Ses bozulması
C) Sesin tonundaki bozukluklar
D) Sesin perdesindeki bozukluklar
E) Sesin şiddetindeki bozukluklar

Cevap : D) Sesin perdesindeki bozukluklar

30- Çocukların dil gelişimini desteklemek için yapılan hikaye anlatma etkinliği ile ilgili verilenlerden hangisi
yanlıştır?

A) Hikaye anlatma sırasında genellikle çocuklara sorular sorularak çocukların hikayede geçen olay ya da
karaktere dikkat edip etmediği onlara hatırlayıp hatırlamadığı kontrol edilebilir.
B) Ortamın sesli olmasına özen gösterilmelidir.
C) Ortamın ışığı, ısısı gibi koşullar kontrol edilmeli ve çocuğa oturabileceği rahat bir mekan hazırlanmalıdır.
D) Hikaye anlatma için yetişkinin hikayeyi daha önce okuması ve seslendirme yaparken eğlenceli bir şekilde
anlatması da önemlidir.
E) Çocuklara anlatılacak hikaye ortamı içerisinde, çocukların dikkat sürelerinin çok kısa olduğu da göz önünde
bulundurulmalıdır.

Cevap : B) Ortamın sesli olmasına özen gösterilmelidir.

31- Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla sohbet ederken ya da konuşurken dikkat edilmesi gerekenlerden biri
değildir?

A) Farklı ses tonları, abartılı jest ve mimikler kullanılarak konuşulmalıdır.
B) Çocukla konuşurken onun göz seviyesine inerek ve onunla göz kontağı kurarak konuşulmalıdır.
C) çocuğa onun anlatmaya çalıştıklarını dinleyerek doğru model olunmalıdır.
D) Kullanılan ketimeler ve cümlelerle çocuğa model olunacağından doğru kelimeleri ve dil bilgisi kurallarına
uygun cümle yapıların kullanmaya özen gösterilmelidir.
E) Çocukla ismini kullanarak, gülümseyerek konuşulmalıdır.

Cevap : A) Farklı ses tonları, abartılı jest ve mimikler kullanılarak konuşulmalıdır.
NOT: Çocuklarla sohbet ederken ya da konuşurken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:
– Çocukla konuşurken onun göz seviyesine inerek ve onunla göz kontağı kurarak konuşulmalıdır.
– Çocukla ismini kullanarak, gülümseyerek konuşulmalıdır.
– Kullanılan kelimeler ve cümlelerle çocuğa model olacağından doğru kelimeleri ve dil bilgisi kurallarına uygun cümle yapılarını kullanmaya özen
gösterilmelidir.
– Normal ses tonu, jest ve mimikler kullanılarak konuşulmalıdır.
– Çocuğa onun anlatmaya çalıştıklarını dinleyerek doğru model olunmalıdır.
– Çocukla günlük yaşanılanlar, kendisinin ya da diğer çocukların yaptığı işler hakkında konuşulmalıdır. Gerekli görülen durumlarda ona açıklama
yapılmalıdır.
– Çocuğun konuşması genişletilerek konuşulmalıdır. Çocukların kelimeleri anlamaları, kelime kullanımlarından önce gelir. Yani söyleyebileceklerinden
çok daha fazla kelimeyi anlayabilmektedirler. Çocuklarla sohbet sırasında kelimeleri farklı durumlarda tekrarlamak, onlara yeni kelimeler duymak ve
öğrenmek için daha fazla fırsat verir

32- Çocukla, yakın kişilerin (anne babanın) ve çevrenin iletişimde aynı dili kullanması durumudur. Aşağıdakilerden hangisi verilen açıklama ile ilgilidir?

A) Yabancı dil öğrenme
B) Çok dilli öğretim
C) İki dilli öğretim
D) İki dilli edinim
E) Tek dilli edinim

Cevap : E) Tek dilli edinim

33- Anne babalar ve eğitimciler açısından çocukların dil gelişimini destekleyecek önerilerde biride “Çocuğa
zenginleştirilmiş yakın çevre imkanı tiyatro, sinema, müze konser, maç gibi farklı etkinlik sunabilirsiniz” olup bu önerinin verildiği yaş aralığı hangi seçenekte verilmiştir?

A) 6-12 ay
B) 4-5 yaş
C) 18-24 ay
D) 12-18ay
E) 2-3yaş

Cevap : B) 4-5 yaş

34- Ardışık/ sıralı dil öğrenenleri motive eden ve yönlendiren kaç tanımlanmış aşama vardır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

Cevap : B) 3
NOT: Ardışık/sıralı dil öğrenenlerini motive eden ve yönlendiren üç tanımlanmış aşama vardır:
Aşama 1 – Çocuk ikinci dilin konuşmacılarını gözlemler ve sessiz olabilir; çocuk sözsüz
iletişim kurabilir (örneğin, işaret ederek); daha sonra, çocuk ezberlenmiş tüm ifadelere güvenir.
Aşama 2 – Çocuk ikinci dilde başkalarıyla iletişim kurar; çocuk kendi cümlelerini yaratmaya başlar; Çocuk elinden geldiğince iletişim kurar.
Aşama 3 – Çocuk, doğru kelime, dil bilgisi ve telaffuz kullanarak doğru konuşmaya çalışır.

35- Anne babalar ve eğitimciler açısından çocukların dil gelişimini destekleyecek önerilerden biride “Çocuğa 10’ a kadar saymasını öğretebilir ve sayma oyunları oynayabilirsiniz’’ bu önerinin verildiği yaş grubu hangisidir?

A) 6-12 ay
B) 4-5 yaş
C) 18-24 ay
D) 12-18ay
E) 2-3 yaş

Cevap : E) 2-3 yaş

36- Aşağıdakilerden hangisi elektronik kitaplarla ilgili değildir?

A) Her kitap farklıdır, ancak birçoğunun hareket eden, parıldayan, “konuşan” ya da müzikal sesler ve hayvan sesleri
çıkaran özellikleri ve renkli çizimleri vardır. Bir alana, düğmeye, simgeye ya da sembole basılması önceden
kaydedilmiş ses özelliklerini etkinleştirir.
B) 3 yaşından önce çocukların medyaya maruz kalmasının olası olumsuz etkileri vardır.
C) 3 yaşından önce şiddet içeren ya da şiddet içermeyen eğlence amaçlı görsellerin izlenmesinin, 5 yıl sonraki dikkat sorunları ile anlamlı bir
şekilde ilişkili olduğunu belirtmektedir.
D) Elektronik özelliklere sahip kitaplar, çocuklara öyküler dinletmek ve resimler göstermek için farklı seçenekler
sunmaktadır.
E) Ev yapımı aile fotoğrafları koleksiyonları birçok küçük çocuğun dikkatini çekmektedir.

Cevap : E) Ev yapımı aile fotoğrafları koleksiyonları birçok küçük çocuğun dikkatini çekmektedir.

37- Çocuğun konuşurken bir sözcüğü oluşturan seslerden birini veya birkaçını atlayarak konuşmasıdır. Örneğin; gördüm yerine “gödüm”, hayat yerine “ayat” gibi bir kullanımın olmasıdır .
Yukarıda verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Sesin değiştirilmesi(Yerine KoymA)
B) Sesin Esnekliğindeki Bozukluklar
C) Sesin Düşürülmesi (Atlamalar)
D) Ses Ekleme
E) Ses Bozulması

Cevap : C) Sesin Düşürülmesi (Atlamalar)

38- Yazısız kitaplar, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlar. Bu açıklama kapsamında yazısız kitapların aşağıda verilen dil gelişimini destekleyici etkinliklerin hangisinde kullanılması daha uygundur?

A) Hikâye Resimleme
B) Hikâye Tamamlama– Hikâye Oluşturma
C) Şiir
D) Hikâye Okuma
E) Hikâye Anlatma

Cevap : B) Hikâye Tamamlama– Hikâye Oluşturma

39- Aşağıdakilerin hangisinde Seslerin oluşum aşamaları sırasıyla verilmiştir?

A) Selenleşme- Soluk verme- Boğumlanma
B) Selenleşme- Boğumlanma- Soluk verme
C) Soluk verme- Selenleşme- Boğumlanma
D) Soluk verme- Boğumlanma- Selenleşme
E) Boğumlanma- Soluk verme- Selenleşme

Cevap : C) Soluk verme- Selenleşme- Boğumlanma

40- Bebeğin konuşması yetişkin konuşmasına o kadar benzer ki bebek sanki tüm cümleleri konuşuyor gibi görünür. Ancak bebeğin cümlelerinin hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Bu anlaşılmaz
konuşmalara…………………..denilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Agulama
B) Jargon
C) Farklılaşmamış ağlama
D) Farklılaşmış ağlama
E) Gığıldama

Cevap : B) Jargon

41- I. Düşüncelerin karşı tarafın anlayacağı şekle dönüştürülmesini sağlayan koddur
II. Nesneler, olaylar ve bunlar arasındaki ilişkileri simgeleyen sözcükler ve cümlelere karşılık gelen anlam
bilgisini içerir
III. Dilin sosyal bağlamda iletişim amacına uygun olarak kullanımıdır
Yukarıdaki Maddelerde dilin bileşenlerinin tanımlarına yer verilmiştir. Aşağıdaki maddelerin hangisinde tanımı yapılan adlar sırasıyla verilmiştir?

A) Kullanım- İçerik- Biçim
B) Biçim- İçerik- Kullanım
C) Biçim- Kullanım- İçerik
D) Kullanım- Biçim- İçerik
E) İçerik- Biçim- Kullanım

Cevap : B) Biçim- İçerik- Kullanım

Bilişsel ve Dil Gelişimi 2020 Bütünleme Soruları


bilişsel dil gelişimi


Çocuk Gelişimi - facebook

 

özel eğitime giriş

Bilişsel ve Dil Gelişimi 2020 Bütünleme Soruları

 

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

Bilişsel ve Dil Gelişimi 2020 Bütünleme Soruları

 

 

 

 

Bilişsel ve Dil Gelişimi 2020 Bütünleme Soruları

Bilişsel ve Dil Gelişimi 2020 Bütünleme Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: