SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem Deneme Sınavı 2021

#1. Türkiye'de sigorta mevzuatına göre sigorta aracılığı yapma yetkisi verilen kurumlar aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır ?

#2. Fethi Bey, konutunu 100.000 TL sigorta bedeli ile yangın, hırsızlık ve dâhili su risklerine karşı sigortalatmıştır komşusu Perihan Hanım’ın su tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle Fethi Bey’in evini su basmıştır. Bu arıza, Fethi Bey’in parke ve mutfak dolabında 8.000 TL. hasara neden olmuştur. Sigorta şirketince Fethi bey’e ödeme yapılır mı?

B Fethi Bey’e ödeme yapılır. Perihan Hanım’dan talep edilir.

 

Sigorta şirketi Fethi Bey’in hasarını ödedikten sonra, Perihan Hanım’dan talep edebilir.

Bu haksız zenginleşmeyi de önler, yani Fethi Bey’in hem sigortadan hemde Perihan Hanım’dan talep etmesini de engeller

#3. Tahkim Komisyonunda; uyuşmazlıkların çözümü için hakemlerin karar verme süresi ne kadar süre ile sınırlandırılmıştır?

#4. Kredi bağlantılı grup hayat sigortalarında, sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan, sigorta sözleşmesinin bir özeti şeklinde düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerinden değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Murat Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 50.000 TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe süresi içerisinde meydana gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 100.000 TL tutarında eşyanın bulunduğu, 60.000 TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Murat Bey’e ödenecek tazminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

Poliçedeki teminat tutarı / sigortalı mal gerçek bedeli* hasar tutarı

50.000/100.000*60.000= 1/2*60.000 = 30.000 TL

#7. Sigorta şirketine ihbarı yapılmış hasarlar için ayrılan karşılık hangi şıkta verilmiştir?

#8. Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli olarak, taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla hazırlanan özel şartlar için aşağıdaki tanımlardan hangisi kullanılır?

KLOZ:

Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli özel şarttır ve taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

#9. Sigorta şirketlerinin, sigorta sözleşmeleri için brokerlik yapanların ve sigorta eksperlerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

#10. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde oluşturulan birimlerden değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Bankalar Genel Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu olarak çalışan personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?

#12. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin alt birimlerinden birisi değildir?

#14. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri TOBB’a ne zamana kadar bildirmekle yükümlüdür?

Soru düzeltilecek.

#15. X Sigorta A.Ş. tarafından tanzim edilen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (TRAFİK) sigorta poliçesi kapsamında sorumluluğu temin edilen 68 DV plakalı kamyon ile 07 L plakalı araç 28.09.2012 tarihinde maddi zararlı trafik kazasına karışmıştır. 68 DV plakalı araçta kaza sebebiyle 30.000 TL’lik zarar meydana gelmiştir. Sigorta şirketince meydana gelen zarar ödenir mi?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre,sigorta tarifelerinin sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenmesi ilke olarak kabul edilmekle birlikte bazı sigortalara ilişkin tarife ve talimatların Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından tespit edilmesine imkan tanınmaktadır.Aşağıda yer alan sigortalardan hangisi bu kapsamda yer almaktadır?

#17. Acentelerin yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır?

Cevap : A  ( Bu tarz soruların cevapları zaman içinde değişebilmektedir, bunu da cevabı değişmiş olabilir.)

#18. Bankalar Genel Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu olarak çalışan personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?

#19. Sigorta sözleşmesi akdetme ve/veya prim tahsil etme yetkisi kime aittir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Sigortacılıkta Büyük Sayılar Kanununa işlerlik kazandıracak şekilde risk dağıtımının mümkün olan en çok sayıya kadar yapılmasında amaç nedir?

#22. Sigorta şirketleri, acentelik yetkisi verdiği acenteleri tescil ve ilanı müteakip kaç iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirmek zorundadır?

#23. Aşağıdakilerden hangisi hayat sigorta şirketlerinin sunabileceği bir ürün değildir?

#24. Ahmet Bey, konutunu 200.000 TL sigorta bedeli ile yangın, hırsızlık ve dâhili su risklerine karşı sigortalatmıştır komşusu Ayşe Hanım’ın su tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle Ahmet Bey’in evini su basmıştır. Bu arıza, Ahmet Bey’in parke ve mutfak dolaplarında 16.000 TL’lik hasara neden olmuştur. Sigorta Ahmet bey’e ödeme yapılır mı?

#25. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan acenteler, durumları Levhaya kaydedilmek üzere Müsteşarlıkça nereye bildirilir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların hakemler vasıtasıyla kısa sürede çözümü amacıyla oluşturulan kurum hangisidir?

#27. Müsteşarlıkça yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda, mevzuat hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edilen acentelerin faaliyetleri Müsteşarlıkça yapılacak uyarıya rağmen durumlarını düzeltmemeleri halinde kaç aya kadar geçici olarak durdurulabilir?

#28. Sigortalının, hasarın meydana gelmesinden sonra sigortalı değilmişçesine hareket ederek zararın azaltılmasında gerekli önlemleri alarak yardımcı olması sigortacılığın hangi temel prensibi gereğidir?

İYİ NİYET:

Bir sigorta sözleşmesinin tarafları, sigortacı ile sigortalıdır. Sigorta şirketi, sigorta edilecek olan mal, hayat veya sorumluluk konusu olan şey ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir ve karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumundadır. Diğer taraftan, menfaatini sigorta ettirmek üzere teklif formunu doldurmakta olan kişi de, kendi ihtiyaçlarına yönelik ürünü belirlemede sigortacının vermiş olduğu teknik bilgiye güvenmek durumundadır. Sigorta sözleşmesinin oluşturulması aşamasında her iki taraf için de söz konusu olan ortak nokta, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumunda olmalarıdır. Taraflardan birinin iyi niyetli olmaması nedeniyle karşı tarafa gerçek olmayan bilgi vermesi, karşı yanıltmak ve istemediği bir sözleşmeye girmesini sağlamaktır ve iyi niyet prensibinin ihlali, karşı tarafa sözleşmenin feshi hakkını vermektedir.

#29. Halefiyet prensibiyle aşağıda sayılanlardan hangisi amaçlanmaktadır?

#30. Mesleki sorumluluk sigortası kapsamında mesleki faaliyetleri nedeniyle verebilecekleri zararlardan kim sorumludur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Kredi bağlantılı grup hayat sigortalarında, sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan, sigorta sözleşmesinin bir özeti şeklinde düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

#32. Sigorta şirketlerine yönelik ruhsat satın alma aşamasındaki sermaye şartı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#33. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigortaya örnek olarak verilebilir?

#34. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ne zaman kabul edilmiştir?

#35. Ahmet Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 100.000 TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe süresi içerisinde meydana gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 200.000 TL tutarında eşyanın bulunduğu, 120.000 TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Ahmet Bey’e ödenecek tazminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

Poliçedeki teminat / Sigortalı ma gerçek bedeli * gerçekleşen hasar tutarı

yani 100.000/200.000 *120.000

1/2 *120.000 = 60.000

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. Sigorta şirketine ihbarı yapılmış hasarlar için ayrılan karşılık hangi şıkta verilmiştir?

#37. Ülkemizde mal ve sorumluluk sigortaları üretimi yapan bir sigorta şirketi yasal olarak hangi sigortanın üretimini yapamaz ?

#38. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

#39. Aşağıdakilerden hangisi bir tazminat sigortası türü değildir?

Zarar Sigortaları ve Meblağ Sigortaları

Sigorta sözleşmesinde güvence altına alman rizikonun meydana getirdiği zararın tazmin edileceği öngörülmüşse, bu sigortalar “zarar sigortalan” veya “tazminat sigortalan” olarak adlandınlır[1]. Örneğin yangın sigortası, kasko sigortası, hırsızlık sigortası, deprem, dolu veya hastalık sigortası bu grupta yer alır. Zarar sigortalarında, sigortacının tazminat ödeme

yükümlülüğünün doğabilmesi için rizikonun gerçekleşip yetmez; aynı zamanda bu riziko sonucunda sigorta ko|M menfaatin bir zarara uğramış olması da gerekir. Örneğin deprem sigortası yaptırılmış bir konut, meydana gegj depremde herhangi bir hasara uğramamışsa sigorta ettirenin sigorta şirketinden herhangi bir tazminat talep hakkı- olmayacaktır. Zarar sigortalarının ikinci bir özelliği de, bu tiir sigortalarda, sigorta konusu menfaatte meydana gelen gerçek zararın tazminat olarak ödenmesidir. Kasko sigortası yapılmış bir araç trafik kazası yapar ve üç bin TL zarara uğrarsa sigorta şirketi bu tutarı ödemekle yükümlü olur. Poliçede yazılı olan limiti aşan zararlar bakımından ise sigorta şirketi tarafından sadece bu limit ödenir.

Meblağ sigortalarında ise, tazminat ödeme yükümlülüğünün doğması için rizikonun gerçekleşmesi yeterlidir, zarar sigortalarından farklı olarak rizikonun mutlaka bir zarara neden olması aranmaz. Diğer bir deyişle, meblağ sigortaları, bir zararla bağlantı olmaksızın sigortacının sözleşmede öngörülen toplu parayı rizikonun gerçekleşmesi üzerine hak sahibine ödemesi esasına dayanan sigortalardır. Hayat sigortalan ile ferdi kaza sigortaları, meblağ sigortalama örnek teşkil eder. Meblağ sigortalarında rizikonun zarar verici nitelik taşıması (ferdi kaza sigortası dışında) gerekmediğinden hiç zarara yol açmayan bir olayın da sigorta teminatı kapsamına alınması mümkündür. Belirli bir tarihe kadar hayatta kalma şartına bağlı hayat sigortalarında riziko, kişinin poliçede yazılı tarihte hayatta olmasıdır, bu tarihin gelmesiyle sigorta şirketinin tazminat ödeme yükümlülüğü doğar. Ayrıca, meblağ sigortalarında, sigortacının ödeyeceği tazminat miktarı, zarar miktarına bakılmaksızın poliçede gösterilen tutardan (veya bu tutarın belirli bir yüzdesinden) ibarettir. Örneğin, otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesinde, ölüm hâlinde on bin TL tazminat ödeneceği öngörülmüşse, kazada ölen kişilenfl yakmlarına ölen kişinin malî durumuna bakılmaksızın bu tutar ödenir. Buna karşılık, kazada kişinin sağ elini kaybetmesi hâlinde poliçede yazılı meblağın P’sini n ödeneceği

#40. Önceden belirlenen bir miktarı aşmayan hasarların sigortalının sorumluluğunda kaldığı, hasarın bu miktarı aşması durumunda ise tamamının sigorta şirketi tarafından ödenmesini öngören muafiyet uygulaması hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. Eğitimi süresi içinde tamamlamamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitim tamamlanıncaya kadar durdurulur. Faaliyeti durdurulan teknik personele ilişkin bilgiler nereye bildirilir?

#42. Ex - Gratia ne demektir ?

#43. Fethi Bey, merdivenden inerken kalp krizi geçirmiş ve bunu takiben merdivenden yuvarlanarak düşmüş ve vefat etmiştir. Ailesinin yardımıyla Fethi Beyin cesedi hastaneye kaldırılmıştır. Fethi Bey’in varisleri, Ferdi Kaza Sigortası’nın bulunduğunu tespit ederek X Sigorta Şirketinden tazminat talep etmişlerdir.Fethi Bey’in varislerine ödeme yapılır mı?

#44. Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da poliçede belirlenen bir miktar kadar hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü hangi şıkta verilmiştir?

#45. Aşağıda yer alan sigortaların hangilerinin uygulamaya konulması Hazine Müsteşarlığının onayına tabi kılınabilir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. Acenteler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılması esastır. Teknik personel de aranan özelliklerden değildir?

#47. Ahmet Bey, balık tutmak amacıyla kendisine ait teknesiyle göle açılmıştır. Balık tuttuğu sırada kalp krizi geçirmiş ve bunu takiben göle düşmüştür. Diğer teknelerden olayı gören kişilerin yardımıyla Ahmet Bey’in cesedi sudan çıkarılmıştır. Ahmet Bey’in varisleri, Ferdi Kaza Sigortası’nın bulunduğunu tespit ederek X Sigorta Şirketinden tazminat talebinde bulunmuşlardır. Ahmet Bey’in varislerine ödeme yapılır mı?

Kalp grizi keçirmesi Hayat Sigortası teminatı kapsamında değierlenidrilir. Tekneden düşüp boğulmasına sebep olan  kalp krizi olduğu için Ferdi Kaza teminatı kapsamına girmez.

#48. All-risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

#49. Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisinde primleri Kamu otoritesi tarafından belirlenmez?

#50. Fırtına, ahşap binanın çatı duvarını yıkmış, çöken duvar, binanın elektrik kablolarını koparmış, kopan elektrik kablolarının ise kısa devre nedeniyle kıvılcım çıkarması nedeniyle ahşap binada yangın meydana gelmiştir. İtfaiyenin yangını söndürmek ve komşu binaların yanmasını önlemek amacıyla sıktığı su, evdeki yanmış eşya ve komşu binalarda zarara neden olmuştur. Bu zincirleme olaylar sonucunda yanmış eşya ve komşu binalarda meydana gelen su hasarının yakın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A Fırtına

YAKIN SEBEP:

Bir hasarın meydana gelmesine neden olan en etkili ve hakim sebeptir. İlk veya son sebep olabildiği gibi ikisi de olmayabilir. Yakın sebebi diğer sebeplerden ayıran en önemli özellik, hasarın oluşumuna etki ya da katkıda bulunmasının ötesinde tek başına belirleyici olmasıdır.Bazı hasarların meydana gelmesine tek bir olay neden olabilmektedir ve bu olay, doğal olarak, hasarın yakın sebebidir.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Tebrikler, 60 üzeri aldınız. Geçtiniz

Tekrar Dene

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Segem Deneme Sınavı 2021

Segem Deneme Sınavı 2021

Segem Deneme Sınavı 2021

 

Segem ÇIKMIŞ SORULAR, Segem Deneme Sınavı 2021 telegram SEGEM
Segem Play Google Uygulama SEGEM FACEBOOK

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: