Antropojenik Jeomorfoloji 2020 Vize 

Doğru / Toplam Soru

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Yukarıda görülen Panama Kanalı hangi antropojenik faaliyete örnek teşkil eder?

#2. Gerek 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde yukarıda da izleneceği gibi Kocaeli’nde Arifiye’de; gerekse 12 Kasım 2016 Yeni Zelanda-Kaikoura Depreminde Christ Churt’te tren raylarının S harfi çizerek büküldüğü görülmüştür- Bu olaya dayanarak, gerek Marmara ve gerekse Yeni Zelanda depremlerinde gelişen fayların hangi tipte oldukları söylenebilir?

#3. Yukarıdaki şekil hangi beşerî faaliyete işaret etmektedir?

#4. "Son yıllarda yapılan çalışmalar, madencilik ve inşaat sektöründeki faaliyetlerin yeryüzünün değişimindeki etkisini doğrular. Britanya’da doğrudan yapılan ......... , ........... ve ............ gibi faaliyetler arazi değişimini belirleyen temel etkenlerdir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#5. Yerçekiminin, kayaçları kütle hareketi ve heyelana zorlayabileceği bazı durumlar vardır- Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri sayılamaz?

#6. Longoz ormanlarının kesilerek, sulak alanların kurutularak tarım alanlarına dönüştürülmesi küresel jeokimyasal döngüye dayalı aşağıdaki verilen hangi ikili geosferde etkindir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi “Yerleşme Alanları”ndaki insan faaliyetlerinin neden olduğu çoğunlukla yerüstünde görülen faaliyetlerden biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi insanın etmenleri değiştirmesine en iyi örneği teşkil eder?

#9. Bütün dış etkenlerin çalışmasını düzenleyerek jeomorfolojik süreçlere etki eden olay aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi temel dış süreçlerden değildir?

Antropojenik Jeomorfoloji 2020 Vize

Antropojenik Jeomorfoloji 2020 Vize 

1-

coğrafya

Yukarıda görülen Panama Kanalı hangi antropojenik faaliyete örnek teşkil eder?

A) Set Yapımına
B) Leve Yapımına
C) Derivasyon kanal ve tünellerinin açılmasına
D) Bent yapımına
E) Krevas oluşumuna

Cevap : C) Derivasyon kanal ve tünellerinin açılmasına

2-

coğrafya

Gerek 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde yukarıda da izleneceği gibi Kocaeli’nde
Arifiye’de; gerekse 12 Kasım 2016 Yeni Zelanda-Kaikoura Depreminde Christ Churt’te tren raylarının S harfi
çizerek büküldüğü görülmüştür- Bu olaya dayanarak, gerek Marmara ve gerekse Yeni Zelanda depremlerinde gelişen fayların hangi tipte oldukları söylenebilir?

A) Sintektonik fay
B) Ters fay
C) Oblik fay
D) Düşey atımlı fay
E) Yanal atımlı fay

Cevap : E) Yanal atımlı fay

3-

coğrafya

Yukarıdaki şekil hangi beşerî faaliyete işaret etmektedir?

A) Dolgu faaliyetleri
B) Hafriyat faaliyetleri
C) Yıkma faaliyetleri
D) Koruma faaliyetleri
E) Kazma faaliyetleri

Cevap : A) Dolgu faaliyetleri

4- “Son yıllarda yapılan çalışmalar, madencilik ve inşaat sektöründeki faaliyetlerin yeryüzünün değişimindeki
etkisini doğrular. Britanya’da doğrudan yapılan ……… , ……….. ve ………… gibi faaliyetler arazi değişimini belirleyen temel etkenlerdir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kazı işlemleri, kentsel gelişim ve atık malzemelerin toplanması
B) Kazı işlemleri, kırsal gelişim ve atık malzemelerin dökülmesi
C) Kazı işlemleri, kentsel gelişim ve atık malzemelerin dökülmesi
D) Kazı işlemleri, kırsal gelişim ve toprak dökülmesi
E) Kazı işlemleri, kentsel gelişim ve toprak dökülmesi

Cevap : C) Kazı işlemleri, kentsel gelişim ve atık malzemelerin dökülmesi

5- Yerçekiminin, kayaçları kütle hareketi ve heyelana zorlayabileceği bazı durumlar vardır- Aşağıdakilerden
hangisi bunlardan biri sayılamaz?

A) Yeraltı suyu seviyesi düşükse kayma gerçekleşebilir.
B) Kütlesel ağır kayaçlar, alttaki daha zayıf tabakaların yüzeyi boyunca kayabilir.
C) Tabaka eğimleri fazla ise; tabaka yüzeyi, çatlak, eklem veya fay düzlemleri boyunca kaymalar görülebilir.
D) Farklı kayaç tabakaları nöbetleşiyorsa ve özellikle bunların bazıları killi ise kaymalar gelişebilir.
E) Kayaç çok çatlaklı ise yine heyelan olasılığı yüksektir.

Cevap : A) Yeraltı suyu seviyesi düşükse kayma gerçekleşebilir.

6- Longoz ormanlarının kesilerek, sulak alanların kurutularak tarım alanlarına dönüştürülmesi küresel jeokimyasal döngüye dayalı aşağıdaki verilen hangi ikili geosferde etkindir?

A) Litosfer-Biyosfer
B) Atmosfer-Hidrosfer
C) Litosfer-Hidrosfer
D) Atmosfer-Litosfer
E) Kriosfer-Litosfer

Cevap : C) Litosfer-Hidrosfer

7- Aşağıdakilerden hangisi “Yerleşme Alanları”ndaki insan faaliyetlerinin neden olduğu çoğunlukla yerüstünde görülen faaliyetlerden biri değildir?

A) Mezarlıklar
B) Altyapı tesisleri
C) Alışveriş Merkezleri (AVM)
D) Konutlar
E) Yerleşme / yapılaşma alanları

Cevap : B) Altyapı tesisleri

8- Aşağıdakilerden hangisi insanın etmenleri değiştirmesine en iyi örneği teşkil eder?

A) İnsanın etkisiyle oluşan iklim değişimleri
B) İnsanın kanal açması
C) İnsanın dolgu gerçekleştirmesi
D) İnsanın konut yapması
E) İnsanın hafriyat yapması

Cevap : A) İnsanın etkisiyle oluşan iklim değişimleri

9- Bütün dış etkenlerin çalışmasını düzenleyerek jeomorfolojik süreçlere etki eden olay aşağıdaki hangi
seçenekte verilmiştir?

A) Akarsu ağlarındaki değişimler
B) İnsan kaynaklı iklim değişimi
C) Vadi düzenlemeleri
D) Bitki örtüsü tahribi
E) Toprak koruma önlemleri

Cevap : B) İnsan kaynaklı iklim değişimi

10- Aşağıdakilerden hangisi temel dış süreçlerden değildir?

A) Kayaçların biriktirilmesi
B) Kayaçların taşınması
C) Kayaçların aşındırılması
D) Kayaçların parçalanması
E) Yitme sonunda kayaçların atmosferde eğrimesi

Cevap : E) Yitme sonunda kayaçların atmosferde eğrimesi

11- Aşağıdakilerden hangisi volkanlarla iç içe yaşamaya alışmış afet ülkelerinden birisi sayılamaz?

A) Meksika
B) Kanada
C) İzlanda
D) İtalya
E) Endonezya

Cevap : B) Kanada

12- Kutuplardaki ve kalıcı kar sınırının üzerindeki sahalarda bulunan buzulların erimeleri ile en fazla hangi
topografyalar etkilenecektir?

A) Kıyı topografyaları
B) Flüvyal topografyalar
C) Karst topografyaları
D) Volkan topografyaları
E) Kurak topografyalar

Cevap : A) Kıyı topografyaları

13- Bulunduğu alanlarda yüzeyi tahrip ederek, doğal aşınım ve birikim süreçlerini kesintiye uğratarak, doğal
gelişimden farklı yüzey şekillerinin oluşmasına neden olan etmen hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) İnsan
B) Bitkiler
C) Dalgalar
D) Mantarlar
E) Sürüngenler

Cevap : A) İnsan

14- Dünyada birçok aktif volkan bölgesi vardır- Aşağıdakilerden hangisi Holosen’den beri aktiviteye geçmiş
herhangi bir volkanik faaliyetin görülmediği bir sahadır?

A) Akdeniz Havzası
B) Grönland
C) Güneydoğu Asya’da Endonezya ve Filipinler
D) Güney Amerika’da Şili ve Peru
E) Büyük Okyanus çevresi

Cevap : B) Grönland

15- “Yiyeceğini temin etme ve korunması dışında; hayvanlardan farklı olarak insan bazen ……………… ve ………………… doğaya müdahalelerde bulunmuş, ona yeni bir şekil vermiştir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kasten ve bilmeden
B) Kasıtsız ve bilerek
C) Kasıtsız ve bilmeden
D) Kasten ve bilerek
E) Kasten ve sorarak

Cevap : D) Kasten ve bilerek

16- Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi antropojenik olarak değerlendirilemez?

A) Adapazarı depreminde zemin sıvılaşması
B) Korint Kanalının açılması
C) Titus Derivasyon Kanal ve Tüneli
D) Çanakkale Hisarlıktepe Höyüğü
E) Panama Kanalının açılması

Cevap : A) Adapazarı depreminde zemin sıvılaşması

17- Aşağıdakilerden hangisi dış süreçlerde değişikliğe neden olan insan faaliyetlerinden değildir?

A) Hidrolojik önlemler
B) Konverjans levha sınırlarında trençlerin oluşması
C) İnşaat faaliyetleri
D) Toprak koruma önlemleri
E) Tarım ve orman yönetimi

Cevap : B) Konverjans levha sınırlarında trençlerin oluşması

18- Akarsu, rüzgâr, buzul, dalga, akıntı, gelgit gibi etmenlerin yerküre üzerindeki dağılımını büyük ölçüde
aşağıdakilerden hangisi şekillendirir?

A) Biyosfer koşulları
B) Hidrosfer koşulları
C) Atmosfer koşulları
D) İnsan etkileri
E) Litosfer koşulları

Cevap : C) Atmosfer koşulları

19-

coğrafya

Yukarıdaki fotoğrafta Erzincan-Kemaliye Boğazı yamacında yapılmış bir karayolu görülmektedir. Bu antropojenik yapı, insanın yer rölyefinde oluşturduğu yaygın değişikliklerden hangisine girer?

A) Höyükler ve jeoarkeolojik çalışmalar
B) Yol güzergâhlarının geçirilmesi, oygu ve dolgular
C) Bataklıkların ve sığ göllerin kurutulması
D) Maden yatakları ve yeraltı suları işletmeciliğine özgü olarak yüzeyde ve yeraltında meydana gelen
deformasyonlar
E) Kıyı ovaları, sun’i ada-yarımada ve platformlar üzerindeki değişimler

Cevap : B) Yol güzergâhlarının geçirilmesi, oygu ve dolgular

20- “…………………- amaçlı alanlar esas olarak görünür ve potansiyel doğal -tarihî- kültürel sit alanlarından ve ……………… zonlarından oluşur- Bu tür alanlar zaten özünde kendi nitelikleri değiştirilmeden korunmak zorunda olduklarından doğaları insan faaliyetlerinden hiç etkilenmemesi gereken ya da en az etkilenen ve hatta çoğu zaman hiç etkilenmeyen alanlardır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Korunma
B) Koruma
C) Kullanma
D) Kurtarma
E) Kalkınma

Cevap : B) Koruma

21- ……… ayak izi “İnsanoğlu tarafından yaratılan yerşekillerinin bir ölçüsüdür” olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Biyolojik
B) İnsan
C) Jeomorfik
D) Topraktaki
E) Karbon

Cevap : C) Jeomorfik

22- ………. gerektiren alanların aslında görünür ve potansiyel doğal risk alanlarından oluştuğu dikkate alınırsa bu tür yerlerin özellikle yersel planlama ilkelerine uyulmadan şekillendirilmiş mevcut insan yerleşimleri içerisinde bulunması durumunda, buraların yerleşme – yapılaşma güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilecek ve mevcut risk türüne göre şekillendirilecek bir “yersel risk yönetimi”nin birbirini izleyen dört aşaması (tanıma, etkisizleştirme, risk dışında kalma, riskle bütünleşme) kapsamında kararlaştırılan önlem yöntemleri çerçevesinde yapılacak teknik-teknolojik işlerin hayata geçirilmesi sırasında doğada ortaya çıkacak değişiklikler noktasallıktan bölgeselliğe, yer üstünden yer altına değişen mikro–makro boyutlarda olabilir. Bölgeden bölgeye farklılık ve çeşitlilik göstermekle birlikte doğada değişikliklere yol açıcı insan faaliyetlerine konu olan ve ……………… gerektiren doğal yersel risk olguları bulunur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kalkınma
B) Korunma
C) Kurtarma
D) Koruma
E) Kullanma

Cevap : B) Korunma

23- Hiçbir taş bina, en sağlamı bile ayakta kalmaz. Köprüler, barajlar yıkılır, zeminde çatlaklar oluşur, toprakta açılan yarıklardan kum ve çamurla karışık sular fışkırır, eğimli sahalarda heyelanlar oluşur.
Yukarıdaki ifadeye dayalı afet boyutlu bir depremde doğada ve yaşam çevresinde olabilecekler aktarılmıştır.
Aşağıda verilen Mercalli (solda) ve Richter (sağda) ölçeklerinin hangisi bu depremin karşılığıdır?

A) 10. Derece – 7-7,3
B) 8.ve 9. Derece – 6,2-6,9
C) 7. Derece – 5,5-6,1
D) 6. Derece – 4,9-5,4
E) 11. Derece – 7,4-8,1

Cevap : E) 11. Derece – 7,4-8,1

24-

coğrafya

Yukarıdaki fotoğrafta İstanbul-Maltepe dolgu sahası görülmektedir. Maltepe rekreasyon sahası, insanın yer rölyefinde oluşturduğu yaygın değişikliklerden hangisine girer?

A) Bataklıkların ve sığ göllerin kurutulması
B) Maden yatakları ve yeraltı suları işletmeciliğine özgü olarak yüzeyde ve yeraltında meydana gelen
deformasyonlar
C) Yol güzergâhlarının geçirilmesi, oygu ve dolgular
D) Kıyı ovaları, sun’i ada-yarımada ve platformlar üzerindeki değişimler
E) Höyükler ve jeoarkeolojik çalışmalar

Cevap : C) Yol güzergâhlarının geçirilmesi, oygu ve dolgular

25- Aşağıdakilerden hangisi dış etmen ve süreçlerden biri değildir?

A) Ayrışma
B) Erozyon
C) Faylanma
D) Kütle hareketi
E) Çözülme

Cevap : C) Faylanma

26- “Son iki yüzyıl boyunca insanlar, başta ………… , ……… , ………. yoluyla, yerküre materyallerinin transferinde ve yerşekillerinin değiştirilmesinde giderek artan bir önemde etki yapmışlardır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tarımsal faaliyetler, sanayi faaliyetleri, tünellerin yapımları
B) Tarımsal faaliyetler, madencilik ve taş ocakları işletmeciliği, köyler ve köy yollarının yapımları
C) Tarımsal faaliyetler, fabrikalar ve marinalar
D) Tarımsal faaliyetler, madencilik ve taş ocakları işletmeciliği, kentler ve yolların yapımları
E) Tarımsal faaliyetler, fabrikalar ve limanlar

Cevap : D) Tarımsal faaliyetler, madencilik ve taş ocakları işletmeciliği, kentler ve yolların yapımları

27- Küresel Jeokimyasal Döngü’nün yukarı kesiminde iki esnek geosfer ile ilişkisi yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

A) Atmosfer
B) Mars
C) Ay
D) Uzay
E) Evren

Cevap : A) Atmosfer

28- “İnsanlar artan bir düzeyde, atık alanlarında ……………… meydana getirmektedirler. Bunlardan en büyüğü Florida’nın (ABD) Palm Beach kasabasındadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kum atık tepeleri
B) Çöp dağları
C) Şişe atık tepeleri
D) Kömür atık tepeleri
E) Kil atık tepeleri

Cevap : B) Çöp dağları

29- Bataklıkların kurutulması küresel jeokimyasal döngüye dayalı aşağıda verilen hangi ikili geosferde etkindir?

A) Kriosfer – Litosfer
B) Atmosfer – Litosfer
C) Litosfer – Hidrosfer
D) Litosfer – biyosfer
E) Atmosfer – Hidrosfer

Cevap : E) Atmosfer – Hidrosfer
NOT: Karalardaki jeokimyasal döngüdeki su döngüsü, okyanuslara göre kısa periyodlar halindedir. Bu model yukarıda da ifade edildiği gibi, “Küresel Jeokimyasal Döngü” olarak adlandırılır ve çok büyük bir genelleştirmenin sonucudur. Döngünün daha yukarı kesiminde iki esnek geosfer; yani atmosfer (havaküre) ve hidrosfer (suküre) ilişkisi yer alır.

Antropojenik Jeomorfoloji 2020 Vize

30- “…………….. amaçlı alanlar aslında doğrudan doğruya yemek, içmek, giyinmek, araç – gereç üretmek, barınmak vb- insani gereksinimleri karşılamak üzere doğada varolan katı – sıvı – gaz kaynaklar ile biyolojik (vahşi – evcil hayvanlar, bitkiler) kaynakların bulunduğu veya bulundurulduğu yerlerdir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kurtarma
B) Kalkınma
C) Koruma
D) Kullanma
E) Korunma

Cevap : D) Kullanma

31- Richter’e göre büyüklüğü 5,5 – 6,1 arasında ve mercalli şiddet ölçeğine göre 7-derece olan depremlere ne ad verilir?

Cevap : Çok şiddetli

Antropojenik Jeomorfoloji 2020 Vize

32- Aşağıdakilerden hangisinde antropojenik jeomorfolojinin tanımı verilmiştir?

A) Konusu, kökeni ve amacı son derece farklı insan topluluklarının operasyonu tarafından yaratılmış ya da
meydana getirilmiş olan, yeryüzündeki sürekli gelişen ve genişleyen yeni yerşekilleri olarak tanımlanabilir.
B) Dış etken ve süreçlerin rolünü ön planda tutan bu yaklaşım biçiminde, etken ve süreçlerin nitelikleri, nasıl
bir mekanizma ile yerşekillerini etkilediklerinin incelenmesi ağırlık taşır.
C) Karaların üzerinde ve denizlerin altında litosferin yüzeyinde görülen yerşekillerini inceleyen, oluşum ve
evrimlerini açıklayan, bunları sınıflandıran, coğrafi yayılış ve gruplanmalarını nedenleriyle araştıran bir bilim
dalıdır.
D) Yeryüzünü şekillendiren etken ve süreçleri, iklim koşullarına bağlılık açısından ve tercihen morfojenetik
mekan birimleri çerçevesi içinde inceler.
E) Yapı ve yerşekilleri arasındaki ilişkilere ağırlık veren ve yerşekillerinin oluşumunda yapı kavramını ön
planda tutan bir disiplindir.

Cevap : A) Konusu, kökeni ve amacı son derece farklı insan topluluklarının operasyonu tarafından yaratılmış ya da meydana getirilmiş olan, yeryüzündeki sürekli gelişen ve genişleyen yeni yerşekilleri olarak tanımlanabilir.

35-

coğrafya

Yukarıdaki şekil hangi beşeri faaliyete işaret etmekedir?

Cevap : Madencilik

36- Karayolu, demiryolu ve boru hatları güzergahlarının seçimi ve geçirilişinde aşağıdakilerden hangisi en fazla dikkate alınır?

Cevap : Yer şekilleri

37- 2010’lardan beri crutzen ve ekibi tarafından ortaya atılmış olan Antoposen devrinin de içinde bulunduğu Kuaterner (ıv-zaman), aşağıdaki hangi üçlü devreden meydana gelir?

Cevap : Pleistosen, Holosen ve Antroposen

38- Günümüzde 7,3 milyara ulaşmış olan dünya nüfusu yaklaşık hangi yıllarda 1 milyar kişiyi aşmıştır?

Cevap : 1800-1850

Antropojenik Jeomorfoloji 2020 Vize

 

facebook coğrafya
Coğrafya

Antropojenik Jeomorfoloji 2020 Vize

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: