Fizyoloji 2020 Vize Soruları

Fizyoloji 2020 Vize Soruları

Fizyoloji 2020 Vize Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi kalp ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Sol ventrikül duvarı sağ tarafa göre daha kalındır.
B) Atriyumlar ve ventriküller arasında kapaklar bulunur.
C) Atriyum ve ventrikül adı verilen boşluklara sahiptir.
D) Kalp kendi kendine çalışır.
E) Kalbin sağ ventrikülü kanı sistemik dolaşıma pompalar.

Cevap : E) Kalbin sağ ventrikülü kanı sistemik dolaşıma pompalar.

2- Aşağıdakilerden hangisi yaşamın devam edebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

A) Tüketilebilecek su bulunan bir ortam
B) Uygun canlı sayısına sahip bir ortam
C) Uygun ısıya sahip bir ortam
D) Uygun basınca sahip bir ortam
E) Uygun besin maddesine sahip bir ortam

Cevap : B) Uygun canlı sayısına sahip bir ortam

3- Hangisi pozitif feedback mekanizma ile düzenlenir?

A) Kan basıncı
B) Kan şekeri
C) Kanın pıhtılaşması
D) Vücut ısısı
E) Soluk sayısı

Cevap : C) Kanın pıhtılaşması

4- Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının bir özelliği değildir?

A) Elektro kimyasal potansiyeller oluşturup iletebilir.
B) Hücrenin içi ile dışı arasında madde iletimini sağlar.
C) Hücrede ATP sentezinden sorumludur.
D) Hücrenin şeklini korur.
E) Hücre içi ile dış ortamı birbirinden ayırır.

Cevap : C) Hücrede ATP sentezinden sorumludur.

5- Aşağıda belirtilen yapılardan hangisi işitmeyi sağlayan reseptör yapıları içerir?

A) Dış kulak
B) Kulak zarı
C) Vestibüler aparat
D) Kohlea
E) Östaki borusu

Cevap : D) Kohlea

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sodyum/potasyum pompasının işlevini doğru olarak belirtir?

A) 2 Ca+2 dışarı atarken 3 K+ içeri alır.
B) 2 Na+ dışarı atarken 3 K+ içeri alır.
C) 2 Na+ dışarı atarken 3 CI- içeri alır.
D) 3 Na+ dışarı atarken 2 Ca+2 içeri alır.
E) 3 Na+ dışarı atarken 2 K+ içeri alır.

Cevap : E) 3 Na+ dışarı atarken 2 K+ içeri alır.

7- Aşağıdakilerden hangisi özel duyulardan değildir?

A) Görme
B) İşitme
C) Basınç
D) Duyma
E) Tat

Cevap : C) Basınç

8- Aşağıdakilerden hangisi adequat uyaranı ışık olan reseptörlerdir?

A) Fotoreseptörler
B) Termoreseptörler
C) Mekanoreseptörler
D) Kemoreseptörler
E) Ağrı reseptörler

Cevap : A) Fotoreseptörler

9- Aşağıdaki tanımlardan hangisi bir kalp siklusunu en iyi şekilde açıklar?

A) Bir ventrikül diyastolü ile takip eden atriyum sistolü arasında geçen süredir.
B) Atriyumların sistolde geçirdiği süredir.
C) Ventriküllerin diyastolde geçirdikleri süredir.
D) Bir atriyum sistolü ile bir sonraki atriyum sistolü arasında geçen süredir.
E) Ventriküllerin diyastolde geçridiği süredir.

Cevap : D) Bir atriyum sistolü ile bir sonraki atriyum sistolü arasında geçen süredir.

10- Aşağıdakilerden hangisi ilerleyebilen bir potansiyeldir?

A) Terminal plak potansiyeli
B) Aksiyon potansiyeli
C) Sinaptik potansiyel
D) Reseptör potansiyeli
E) Jeneratör potansiyel

Cevap : B) Aksiyon potansiyeli

11- Kalp debisi nasıl hesaplanır?

A) Bir dakikadaki sistol sayısı ile diyastol sayısı toplanarak
B) Kalbin bir atım ile pompaladığı kan miktarı diyastolde geçiridiği süre ile oranlanarak
C) Kalbin bir atım ile pompaladığı kan miktarı ile kalbin dakikadaki atım sayısı çarpılarak
D) Kalbin bir atım ile pompaladığı kan miktarı sistol sayısına bölerek
E) Bir dakikadaki sistol sayısı ile diyastol sayısı çarpılarak

Cevap : C) Kalbin bir atım ile pompaladığı kan miktarı ile kalbin dakikadaki atım sayısı çarpılarak

12- Aşağıdakilerden hangisi hücre zarında yer almaz?

A) Kortizol
B) Karbonhidrat
C) Kolesterol
D) Protein
E) Fosfolipid

Cevap : A) Kortizol
NOT: İnce ve elastik bir yapı olan hücre zarını oluşturan maddelerin yaklaşık %55’ i protein, % 25’i fosfolipit, % 13’ü kolesterol, %4’ ü diğer lipitler ve %3’ü karbonhidratlardır.

13- EKG yöntemini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalbin hızını kaydetmektedir.
B) Vücudun elektriksel aktivitesini kaydetmektir.
C) Kan basıncının kaydedilmesidir.
D) Kalbin kasılıp gevşemesini kaydetmektir.
E) Kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmektir.

Cevap : E) Kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmektir.

14- Aşağıdaki tanımlardan hangisi “homeostazi” en iyi şekilde tanımlar?

A) Vücut sıcaklığının sabit kalmasıdır.
B) İç ortam koşullarının devamlı denge durumudur.
C) Vücudun dengede tututlmasıdır.
D) Hücrelerin dengesidir
E) Sabit bir denge durumudur.

Cevap : B) İç ortam koşullarının devamlı denge durumudur.

15- Aşağıdaki nöronal yapılardan hangisi alınan uyarıyı bir başka hücreye iletir?

A) Dendrit
B) Akson
C) Akson tepesi
D) Schwan hücresi
E) Soma

Cevap : B) Akson

16- Soğuk duyumu aşağıda belirtilen reseptif yapılardan hangisi tarafından algılanır?

A) Paccini cisimciği
B) Kıl dibi foliküller
C) Krause cisimciği
D) Merkel diskleri
E) Ruffini cisimciği

Cevap : C) Krause cisimciği

17- Aşağıdakilerden hangisi homeostatik düzenlemeye bir örnek değildir?

A) Koşarken soluk frekansının artması
B) Gece üşüyünce üstümüzü örtmek
C) Heyecanlanınca kalp hızının artması
D) Egzersiz sırasında kan basıncının artması
E) Kan şekeri azalınca acıkmak

Cevap : B) Gece üşüyünce üstümüzü örtmek

18- “Arterler oksijenden zengin kan taşır” ifadesi aşağıda sıralanan damaralardan hangisi için geçerli değildir?

A) Pulmoner arter
B) Böbrek arteri
C) Bağırsak arteri
D) Aort
E) Karaciğeri arteri

Cevap : A) Pulmoner arter

19- Arteriyal kan basıncının oluşumunda önemli rol oynayan ve resistans damarları olarak adlandırılan damarlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arterler
B) Kapillerler
C) Venüller
D) Venalar
E) Arteriyoller

Cevap : E) Arteriyoller

20- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir nöronun kısımlarını içerir?

A) Sempatik ve parasempatik
B) Soma, dentrit ve akson
C) Korteks ve medulla
D) Merkezi ve periferik
E) Duysal ve motor

Cevap : B) Soma, dentrit ve akson

Fizyoloji 2020 Vize Soruları

21- Aşağıdakilerden hangisi hücre zarından enerji harcanmadan gerçekleştirilen bir taşıma şeklidir?

A) Aktif taşıma
B) Pinositoz
C) Kolaylaştırılmış difüzyon
D) Endositoz
E) Ekzositoz

Cevap : C) Kolaylaştırılmış difüzyon

22- Tat tomurcukları hangi tip reseptörlerdir?

A) Termoreseptör
B) Fotoreseptör
C) Ağrı reseptörü
D) Mekanoreseptör
E) Kemoreseptör

Cevap : E) Kemoreseptör

23- Aşağıda belirtilen damarlardan hangisinde valf bulunur?

A) Sistemik venler
B) Pulmoner arterioller
C) Pulmoner kapillerler
D) Sistemik kapillerler
E) Sistemik arterler

Cevap : A) Sistemik venler

24- Sinir sisteminin temel sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sempatik ve parasempatik sinir sistemi
B) Duysal ve motor sinir sistemi
C) Duysal ve parasempatik sinir sistemi
D) Merkezi ve periferik sinir sistemi
E) Otonom ve somatik sinir sistemi

Cevap : D) Merkezi ve periferik sinir sistemi

25- Aşağıdakilerden hangisi normal kalpte oluşan seslerden biri değildir?

A) Semilunar kapakların neden olduğu ses
B) Atriyumlardan ventriküllere dolan kanın neden olduğu ses
C) Atriyumların kontraksiyonunun hemen ardından oluşan ses
D) Kalpten çıkan damarların gerilmesi ile oluşan ses
E) Atriyo-ventriküler kapakların neden olduğu ses

Cevap : D) Kalpten çıkan damarların gerilmesi ile oluşan ses

26- Aşağıda kalp sesleri ile ilgili sıralanan önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Sağlıklı bir insanda 4 kalp sesi tanımlanmıştır.
B) 2. kalp sesi, 1. kalp sesine göre daha tiz bir sestir.
C) Gençlerde 3. kalp sesinin duyulması normal kabul edilir.
D) Sporcularda 4. kalp sesinin duyulması normaldir.
E) Sağlıklı normal bir erişkinde ilk iki kalp sesi duyulabilir.

Cevap : D) Sporcularda 4. kalp sesinin duyulması normaldir.

27- Gözde fotoreseptörlerin bulunduğu kısım hangisidir?

A) Sklera
B) Lens
C) Retina
D) İris
E) Kornea

Cevap : C) Retina

28- Hangisi refleks yayı oluşturan bölümlerden değildir?

A) Duyu organı
B) Merkez (sinaps)
C) Efferent yolak
D) İcra organı
E) Uyaran

Cevap : E) Uyaran

29- Hangisi kimyasal sinapslarinden değildir?

A) Nöronal impulsların ilk değerlendirme merkezidir.
B) İki nöronun bağlantı bölgesidir.
C) İleti elektrikseldir.
D) Kolaylaştırıcı etki oluşturabilir.
E) Nöronlar arasındaki ileti nörotransmitterler ile sağlanır.

Cevap : C) İleti elektrikseldir.

30- Hangisi zar glikoproteinlerinin görevidir?

A) Kanal görevi üstlenmek
B) Taşıyıcı olarak görev almak
C) Enzim olarak görev almak
D) İyon geçişlerinde görev almak
E) Homojenik yapı oluşturmak

Cevap : B) Taşıyıcı olarak görev almak

31- Aşağıdakilerden hangisi AV DÜĞÜM için doğru bir ifadedir?

A) Kalp kapaklarının hareketini kontrol eder.
B) Kanın ventriküllere geri kaçmasını engeller.
C) Atriyumların kasılmasını sağlar.
D) Kalbin önder odağıdır.
E) SA düğümden çıkan uyaranın ventriküllere geçmesini sağlar.

Cevap : E) SA düğümden çıkan uyaranın ventriküllere geçmesini sağlar.

32- Aşağıdakilerden hangisi düz kaslarda kalsiyum bağlayıcı olarak görev yapar?

A) Troponin
B) Aktin
C) Kalmodulin
D) Tropomiyozin
E) Miyozin

Cevap : C) Kalmodulin

33- Aşağıdaki şıklardan hangisinde fotoreseptörlerin duyar olduğu 3 temel renk doğru olarak verilmiştir?

A) Kırmızı-Yeşil-Mavi
B) Mavi-Sarı-Yeşil
C) Sarı-Yeşil
D) Mavi-Mor-Kırmızı
E) Sarı-Kırmızı-Turuncu

Cevap : A) Kırmızı-Yeşil-Mavi

Fizyoloji 2020 Vize Soruları

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
facebook iş sağlığı ve güvenliği Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans , Auzef Fizyoloji Vize Deneme Sınavı TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK, Fizyoloji 2021 Final Soruları

Fizyoloji 2020 Vize Soruları

fizyoloji , Auzef Fizyoloji 2021 Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: