SEGEMSigorta Teknik Personel

Reasürans Uygulamaları Deneme Sınavı-2

Reasürans Uygulamaları Deneme Sınavı-2

#1. Sedan şirketin mali gücüne ve teknik anlayışına dayanarak rizikoların ağırlığına göre tespit ettiği saklama payına ne ad verilir?

#2. “Tarımın, insanlığın beslenmesindeki fonksiyonunu etkili bir şekilde yerine getirmesi tarımsal üretimi tehdit eden risklerin yönetimiyle ………… ilişkilidir.” cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#3. Tarım Sigortaları Kanunu ile «TARSİM» –Tarım Sigortaları Havuzu- ne zaman kurulmuştur?

#4. Sigorta bedelinin sigorta değerine yakın olması gerekliliğini hangi prensip ifade eder?

#5. Sedan için ihtiyari olmasına rağmen reasürör için zorunlu olan reasürans türü hangisidir?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Devlet Destekli Tarım Sigortaları TARSİM kapsamındaki ürünlerden midir?

#7. Flat komisyon ne demektir?

#8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#9. Hasar fazlası - ……… of loss Hasar oranı fazlası - …….. loss Bölüşmesiz reasürans anlaşmaları ile ilgili yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ikisi gelmelidir?

#10. Hiçbir istisna olmadan şirketin kestiği her poliçeden reasüröre de hissesi kadar devredilen, reasürörün de kabul etmek zorunda olduğu reasürans anlaşması türü hangisidir?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Değişen orantılı komisyonda, hasarların yüzdesi 52 veya daha fazlayken komisyon %42 ise hasar yüzdesi 50 veya daha fazla iken komisyon ne kadar olur?

#12. Aşağıdakilerden hangisi hasar fazlası anlaşmalarının ortak hükümlerinden değildir?

#13. Tretenin azami kapasitesi sedanın saklama payına eşit meblağların “…….” adedi ile ölçülür. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangileri gelebilir? I. Plen II. Dilim III. Line

#14. Reasüransta aşağıdaki bilgilerden hangisi gerekli değildir?

#15. “Nakliyat sigortalarında…………………………, diğer sigorta branşlarına oranla çok fazla ve çok değişik olduğu için bu rizikolar reasüransı bakımından da önemlidir. ” cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. “Tarım branşı için dünya uygulaması olarak genelde kullanılan tek metot bölüşmeli de kotpar ve onu koruyan ………… olmaktadır” cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#17. Pool sistemi, şirketler arası riziko dağılımı anlamına geldiğine göre reasüransa olan ihtiyaç ………… Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#18. “Bölüşmeli reasürans metotları olan kotpar ve eksedan tretelerinde esas, sedanın sorumluluğunun belirli bir …………. ile reasürörce karşılanmasıdır.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

#19. Reasüröre devredilen işlerin hasar prim oranına dayandığı komisyon türü hangisidir?

#20. Azami limiti 10 milyon TL olan bir poliçede, kot-par tretesine göre sedanın saklama payı %10, A Reasürans şirketinin payı %25, B reasürans şirketinin payı %25 ve C reasürans şirketinin payı %40’tır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Tretelerde wordingler …………. ve ………… karşılıklı yükümlülüklerinin neler olduğunu gösterir. Yukarıdaki boşluklara hangi ikisi gelmelidir?

#22. I.Poliçenin tanzim tarihi II.Hasarın oluş tarihi III.Hasarın öğrenilmesi tarihi Yukarıdakilerden hangileri hasarın belirlenmesi yöntemlerindendir?

#23. İhtiyari reasüransın kabulü halinde hazırlanıp sedan şirkete verilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

#24. Sigortacılıkta oldukça sık kullanılan “Pool” tabirinin Türkçedeki karşılığı nedir?

#25. En yaygın reasürans metodu aşağıdakilerden hangisidir?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Pool uygulamalarının iki şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#27. “Tıpkı sigortacıdan teminat satın alan sigortalı gibi sigortacı da reasürörlerinden ……………….. satın almaktadır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelebilir?

#28. Sigortacının üzerine aldığı sorumluluğun bir kısmını veya tümünü bir başka sigortacıya veya reasürans şirketine devretmesine ne ad verilir?

#29. Aşağıdakilerden hangisi hata ve unutma klozunun kapsamına girmez?

#30. Sigortalı sigorta konusunun “esaslı hususlarını” sigortacısına bildirirken rizikoya ilişkin aynı esaslı hususları sigortacı da reasürörüne bildirmek zorundadır. Yukarıdaki cümle hangi prensibi açıklamaktadır?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Bir sigorta şirketinin üstlendiği risklerden başka şirketlere devretmeyip üstünde tuttuğu ve aşıldığında reasürörün sorumluluğunun başladığı kısma ne denir?

#32. “Yüksek tespit edilen bir fiyat ………… için külfet, düşük tespit edilen prim de …………. için zarar anlamına gelir” Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ikisi gelmelidir?

#33. Uygulamada ilk defa karşımıza çıkan reasürans türü aşağıdakilerden hangisidir?

#34. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#35. I. İş kapasitesini artırır II. Sedanın konservasyonundaki prim artışını sağlar III. Sedanın mali bünyesini kuvvetlendirir Yukarıdakilerden hangileri kot-par ve eksedan karışımı bir reasürans anlaşmasının faydalarındandır?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. 100.000 TL bedelindeki bir riskin %25’ini bir reasürans şirketine devreden bir sigorta şirketi ve reasürans şirketi riskin gerçekleşmesi durumunda sırayla ne kadar tazminat öder?

#37. İlk reasürans tretesinin tarihi nedir?

#38. I. Her tretede reasürans priminin nasıl hesaplanacağı belirtilmelidir. II.Hesaplamada genellikle net prim kullanılsa da brüt prim üzerinden de hesaplanabilir. III.Sedan, sigortalısından aldığı sigorta priminin bir kısmını reasüröre devreder. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

#39. Hasar maliyetinin hesaplanmasında uygulanan en sağlıklı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

#40. Kot-par anlaşmasında sorumluluk, prim ve hasar, taraflar arasında tretede öngörülen …………….. göre paylaşılmaktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. “En az hasar ihtimali bulunan rizikoların saklama payı …………… ve de en yüksek hasar ihtimali bulunan rizikoların saklama payı da …………….. olarak tespit edilir.” Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ikisi gelmelidir?

#42. Katastrofik hasarlara yol açan rizikoların, şirketlerin mali güçlerini sarsmadan karşılanabilmesi amacıyla yapılan pool anlaşması hangisidir?

#43. I. Sedanın reasüröre devir zorunluluğu yoktur II. Reasürör devredilen reasüransı kabul etmek zorundadır III. Günümüz reasürans uygulamasında çok sık kullanılır Open Cover anlaşmalar için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

#44. Belli bir hasar miktarını aşan hasarların reasürörlerce karşılanması esasına dayanan reasürans türü hangisidir?

#45. Bir tretede saklama payı 500.000 TL ve dilim adedi 10 ise trete kapasitesi ne kadardır?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. İhtiyari reasüransta “ihtiyari” sözcüğü bu reasüransı, …………… esasına dayalı olan bölüşmeli reasüranstan ayırmaktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#47. Türk Ticaret Kanunu’nun 1401. maddesindeki sigortanın tanımına göre sigortacının, bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde onu tazminle yükümlü olması sigorta sözleşmelerinin hangi özelliğidir?

#48. Eksedan tipi reasürans anlaşmalarında; “Plen / dilim “ ne demektir?

#49. Reasüransa olan ihtiyacın başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#50. Nakliyat emtea sigortalarında kaç türlü taşıma şekli vardır?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#51. 1863 yılında ilk reasürans şirketi hangi ülkede kurulmuştur?

#52. “Tarım sektörü, dünya nüfusu açısından taşıdığı kritik önemin yanı sıra ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik ve kişisel risklerden yüksek düzeyde etkilenen, son derece hassas bir faaliyet sahası olarak …………………bir yapıya sahiptir. “ cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#53. Bir kot-par tretesinde sedan şirketin sorumluluğu %18 ise reasürör şirketin sorumluluğu ne kadardır?

#54. Aşağıdakilerden hangisi reasüransın fonksiyonlarından değildir?

#55. Reasürör ve sedanların Open Cover anlaşmalara bakış açısı aşağıdakilerin hangisindeki gibidir?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#56. Aşağıdakilerden hangisi bölüşmeli reasürans anlaşmalarında yer alan maddelerden değildir?

#57. 1927 yılında kabul edilen kanunda reasürans ne olarak tanımlanmaktadır?  

#58. Tretelerin hukuki anlamda altyapılarını oluşturan, anlaşma hükümlerine ne ad verilir?

#59. Sigorta yaptırabilme hakkı olarak da bilinen prensip aşağıdakilerden hangisidir?

#60. I.Toplam hasar miktarlarını ait oldukları yılların primlerine bölerek hasar oranları elde edilmiş olur. II.Burada geçmiş yıl rakamlarında hasar ve prim arasındaki dengeyi kolaylıkla görmek mümkün olur. III. Hasar fazlası priminde uzun yılların neticesi önem taşır. Experience Rating sistemi için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#61. -Sigortalanabilir menfaat prensibi -Azami iyi niyet prensibi -Tazminat prensibi -Yakın sebep presibi Yukarıdakilerden kaç tanesi reasürans anlaşmalarının temel prensiplerindendir?

#62. “İhtiyari reasüransta ihtiyari sözcüğü …………… için geçerlidir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

#63. I.Kaza Sigortaları II.Yeşilkart III.Uçak Sigortaları IV.Nakliyat Sigortaları Yukarıdakilerden hangileri için pool anlaşmaları yapılabilir?

#64. Bir kot-par tretesinde sedan ve reasürörün saklama payları %50-%50 ise ve sedan şirketin sorumluluğu 1,5 milyon TL ise poliçenin azami limiti nedir?

#65. “Eksedan tretesi Türkiye, …………………………………….. için geçerli olup, Eski Sovyet Cumhuriyetleri ile ilgili teminatlar eksedan tretesi için 45.000.000 ABD doları aşması halinde, lider reasürörün onayını almak kaydıyla treteye devredilebilecektir.” Cümlesinde boşluğa hangi kelimeler gelmelidir?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#66. Sedanın öngörülen sabit bir yüzdenin primle çarpılması sonucu elde edilecek komisyon miktarını primden düştükten sonra kalan miktarı reasüröre devrettiği komisyon tarzı hangisidir?

#67. Kot-par tretesinde genellikle bir yıllık süre içinde kesilen her bir poliçede sedanın üzerinde tuttuğu oran ………. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#68. Experience Rating metodunda sağlıklı bir fiyat için son kaç yılın istatistiklerinden faydalanılır?

#69. Reasüransın ilk uygulama alanı hangi sigorta branşıdır?

#70. Ülkemizde kurulan ilk reasürans şirketi hangisidir?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SEGEM Reasürans uygulamaları Deneme Sınavı-2

SEGEM
telegram SEGEM
SEGEM FACEBOOK, Reasürans Uygulamaları Deneme Sınavı-1 Segem Play Google Uygulama

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: