Sigortacılığa Giriş Final Deneme Sınavı

#1. Bir sigorta ortaklığının, sigorta ettiği miktarın bir bölümünü, ilerde doğabilecek bir zarara karşı, başka bir sigorta ortaklığına yeniden sigorta ettirmesi işine ne ad verilir?

Cevap : b) Reasürans
Reasürans; sigortacının üzerine aldığı rizikonun başka bir sigortacıya devredilmesi olayıdır. Bir başka ifade ile sigortacının sorumluluğunun sigortalanması yani sigortanın sigortasıdır. Diğer bir tanım ise, sigortacının üzerine aldığı rizikonun bir kısmını veya tamamını diğer bir sigortacıya devretmesidir. Burada rizikoyu devralan bir reasürans şirketi olabileceği gibi bir sigorta şirketi de olabilmektedir.

#2. Sigorta bedelinin ödenen tazminat miktarı kadar azaldığı hasar türü hangisidir?

Cevap : b) Kısmi hasar
Kısmi hasar hâlinde, sigorta bedeli ödenen tazminat miktarı kadar azalır. Sigorta bedelinin eski hâle getirilebilmesi için ilave sigorta bedeline ilişkin primin gün esasına göre tahsil edilmesi gerekir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi mühendislik sigortalarının özel türlerinden değildir?

Cevap : b) Konut Sigortaları

Mühendislik Sigortalarının Özel Türleri:
İnşaat Sigortaları – İnşaat All Risks Sigortaları
Montaj Sigortaları – Montaj All Risks Sigortaları
Elektronik Cihaz Sigortaları
Makina Kırılması Sigortası

#4. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kasko sigortasında teminat dışında kalan zararlardandır? I.Savaş olayları, düşman hareketleri sonucu meydana gelen zararlar II.Aracın uyuşturucu madde ile kullanılması sonucu meydana gelen zararlar III.Poliçedeki ilgili aracın sürücü belgesi olmayan kimseler tarafından kullanılması sonucu meydana gelen zararlar

Cevap : a) I,II ve III
Teminat Dışında Kalan Zararlar

“Aşağıdaki hâller dolayısıyla taşıtta meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır:

1.Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askerî hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar.

2.Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktif bulaşmaların ve bunların gerektirdiği askerî ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar,

3.Kamu otoritesi tarafından, çekilme hâli hariç, taşıtta yapılacak tasarruflar nedeni ile meydana gelen zararlar,

4.Poliçede gösterilen taşıtın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

5. Taşıtın uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

6. Taşıta sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,

7. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma nedeni ile meydana gelen zararlar,

8. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar,

9. Taşıtın bir hasar veya arıza nedeni ile zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,

10. Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar.”

#5. Eğer sigorta konusu birden çok sigortacı tarafından teminat altına alınmışsa, bu durumda tazminatla ilgili hangisi doğrudur?

Cevap : d) Her şirket payına düşen kısmı öder

Eğer sigorta konusu birden çok sigortacı tarafından teminat altına alınmışsa bu durumda her şirket payına düşen kısmı öder.

#6. Türk Ticaret Kanunu'nun ……... maddesine göre "Sigortacı sigortalıya her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren bir sigorta poliçesi vermeye mecburdur." Bu poliçeye …………………………….. onayından geçmiş bir sigorta genel şartının eklenmesi mecburiyeti vardır, bu husus 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 28. maddesi ile de düzenlenmiştir. Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangileri gelmektedir?

#7. Sedan şirketin belli bir süre zarfında uğrayabileceği toplam zararları teminat altına alan reasürans metodu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Hasar oranı fazlası

Hasar Oranı Fazlası (Stop Loss) Reasüransı
Bu reasürans metodu ile sedan şirketin belli bir süre zarfında uğrayabileceği toplam zararları teminat altına alınmaktadır.
Stop Loss reasürörü de önceden belirlenmiş bir orana kadar belli bir sorumluluğu yüklenmiş

#8. Sigortacının sorumluluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (

Cevap : a) Sigorta bedeli ile sınırlıdır
Sigortacının sorumluluğu, poliçede yazılı sigorta bedeli ile sınırlıdır. Sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği andaki sigorta değerinden eksik olduğu takdirde, aksine sözleşme olmadıkça, tazminat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir

#9. Rizikonun, sedanın saklama payını aşan bölümünün reasüröre devredildiği, “Surplus” diye de geçen bölüşmeli reasürans türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Eksedan

Reasürörün istisnasız her bir rizikoya iştiraki yerine, sedan şirketin konservasyonuna yani kendi üzerinde tuttuğu kısmı aşan miktarların devri esastır.

#10. Excess of Loss olarak bilinen reasürans metodu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Hasar fazlası
Hasar Fazlası ( Excess Of Loss ) Metodu
İsminden de anlaşılacağı üzere burada reasürör, anlaşma ile saptanmış bulunan hasar limitlerinin aşılması hâlinde aşan kısımlar teminata ve ödemeye konu olur.

#11. Rizikonun gerçekleşmesi anında, sigorta konusu şeyler üzerinde önceden nakliyat, inşaat, montaj veya benzeri sigorta poliçeleri ile verilmiş teminat varsa, ……………… sigortacısının sorumluluğu diğerlerinden sonra başlar. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? (

Cevap : c) Yangın
Rizikonun gerçekleşmesi anında, sigorta konusu şeyler üzerinde önceden nakliyat, inşaat, montaj veya benzeri sigorta poliçeleri ile verilmiş teminat varsa yangın sigortacısının sorumluluğu diğerlerinden sonra başlar.

#12. …………………….. Sigortasında yer alan bu hususlar montaj sigortası için de aynen geçerlidir. Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir?

Cevap : a) İnşaat All Risks
Burada dikkati çeken konu; all risks (bütün muhataralar) mahi­yetinde olan bu teminat maddesi içinde bütün rizikolar bir bir sayılmak yerine “teminat dışında kalan hâller dışındaki tüm muhataralar” denmek suretiyle teminatın kapsamı belirlenmektedir.

#13. Sigortacılık kanununun 2. Maddesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

 

Cevap : b) Tanımlar
Tanımlar

Madde 2 – (1) Bu Kanun’da geçen;

Aktüer:

Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayan kişiyi,

Aracı:

Sigorta acentesi ve brokeri,

Bakan:

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanı,

Birlik:

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,

Broker:

Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişiyi,

Hesap:

Güvence Hesabını,

İş planı:

Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin kuruluş amacı ile en az ilk üç yıldaki faaliyetlerine ilişkin tahminlerini ve yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirebileceğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan planı,
Komisyon: Sigorta Tahkim Komisyonunu,

Levha:

Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri için Birlik tarafından, sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri için ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ayrı ayrı düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir levhaları,

Liste:

Sigorta hakemleri listesini,
Minimum garanti fonu: Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin sermaye yeterliliğinin en az üçte birine denk düşen tutarı,

Müsteşarlık:

Hazine Müsteşarlığını,

Özkaynak:

Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış sermayeleri, her türlü yedek akçeleri, yeniden değerleme fonu, dağıtılmamış kâr, kâr ve sermaye yedekleri ile müsteşarlıkça uygun görülecek sermaye benzeri kaynaklar ve diğer kaynaklardan varsa bilanço zararı ile Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer değerlerin düşülmesinden sonra bulunan tutarı,

Reasürans şirketi:

Türkiye’de kurulmuş reasürans şirketi ile yurt dışında kurulmuş reasürans şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

Sigorta acentesi:

Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabii bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiyi,

Sigorta eksperi:

Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişiyi,

Sigorta hakemi:

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiyi,

Sigorta raportörü:

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Komisyona intikal etmiş şikâyetler üzerinde ön incelemeyi yapan kişiyi,

Sigorta şirketi:

Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatını ifade eder.

#14. Başlangıçta saptanan koşullar çerçevesinde reasürörün sedana belirli bir süre için otomatik teminat sağladığı, trete reasüransı adı da verilen reasürans metodu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Otomatik
Otomatik Reasürans Anlaşmaları (Trete Reasüransı)
Otomatik reasürans mukavelelerine, bölüşmeli otomatik mukavelesi de denmektedir.

#15. Tüm …….…… ürünler için; Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı, yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçekler için dolu riskinin neden olduğu kalite kaybı, teminat kapsamına alınmıştır. Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir?

#16. "Sigorta bir akittir ki, bununla sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım hadiseler dolayısı ile bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır." Yukarıdaki cümle Türk Ticaret Kanunu’nun kaçıncı maddesidir?

T.T.K.’nın 1401. maddesindeki sigortanın tanımında yer alan “sigortacı bir prim karşılığında bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini…”

#17. İnşaat sigortası bir ………………. bedel sigortasıdır. Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir?

İnşaat Sigortaları
İnşaat sigortaları genelde poliçedeki istisnalar dışında inşaat esna­sında meydana gelen bütün rizikoları kapsayan bir poliçedir. İnşaat si­gortası, bir nihai bedel sigortasıdır. Poliçeye bitim tarihindeki bedel -ihale bedeli- yazılır.

#18. Sigortalıya karşı üstlendiği sigortanın bir kısmını veya tamamını reasürans yoluyla devreden şirkete ne ad verilir?

Cevap : d) Sedan

Reasürans, sigorta şirketi (poliçeyi kesen) ile reasürör arasında yapılan bir hukuki anlaşmadır. Taraflara borç yükler. Reasürans anlaşmasına göre sigorta sözleşmesi -poliçe- kesen şirket (sedan şirket) üstlendiği rizikonun muayyen bir kısmını reasüröre devretmeği reasürör de sedan şirketin devrettiği o rizikoyu kabul etmeyi taahhüt eder. O hâlde reasüransın ilk koşulu, öncelikle paylaşılabilecek bir riziko yani bir sigorta akdinin bulunması gereğidir. Reasürör, ancak o poliçe ile taahhüt edilmiş bulunan rizikoya iştirak etmektedir. Bu iştirakle reasürör ve sigortacı arasındaki münasebet başlamış oluyor. Ancak bu münasebette sigortalı ile reasürörün hiçbir ilgileri bulunmamakta, sigortacının sorumluluğu yalnızca sigortalıya karşı devam etmektedir. Aynı şekilde reasürörün sorumluluğu da sadece sigorta şirketine karşıdır. Özetlemek gerekirse sigorta mukavelesi sigortalı ile sigortacı arasında ve reasürans mukavelesi de sigortacı ile reasürör arasında tanzim edildiklerinden burada reasürörle sigortalı arasında bir akit mevcut değildir.

#19. Sigortacılık kanununun numarası kaçtır?

Sigortacılık Kanunu
Kanun No: 5684Kabul Tarihi: 3/6/2007

#20. Hasar tazminatının ödenmesindeki ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Hasar ihbarı

Hasar tazminatının ödenmesinde ilk basamak hasar ihbarı olduğundan burada da çok dikkatli davranmak ve alınması gereken önlemler ve yapılması gerekli işler sigortalıya anlatılıp geçmiş olsun dilekleri yanında acılı durumdaki sigortalının psikolojisini de dikkate alarak sert çıkışlardan sakınarak sigortalıyı ahiret soruları ile bunaltmamak gerekir.

#21. Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortası çeşitlerinden değildir?

Cevap : e) Ek Kasko
Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
Aracın yanması,
Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
Kasko sigortası uygulamasında aşağıdaki ürün isimleri altında ve içeriklerinde teminat verilir.

Dar Kasko:Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko:Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür

Genişletilmiş Kasko:Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko:Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

#22. Ani ve beklenmedik şekilde, kişinin iradesi dışında, harici bir etki ile zarar meydana gelen olaya ne denir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyari reasürans ile ilgili doğru bir bilgi değildir? (

Cevap : b) Sigorta şirketlerinin her durumda birinci önceliği olan reasürans türüdür.
İhtiyari Reasürans (Fakültatif Reasürans)
Trete reasüransı konusundaki gelişmelere karşın ihtiyari reasürans, hâlâ terk edilmeyen ve mahsurlarına rağmen piyasada geniş ölçüde kullanılan bir metottur. Aşağıdaki hususlar da dikkat çeker.

-Faydaları
Hasar durumunun fazla olma ihtimaline karşılık trete reasüransının balansını bozmak istemeyen sigortacı bu yolu kullanır.
Eğer riziko, sigorta şirketinin mevcut tretelerinin kapsamı dışında kalırsa ihtiyari reasüransa başvurulur. (Sigorta bedeli trete limitini aşarsa)
Rizikonun özelliği ve bilinmezliği itibarıyla sedan şirket basiretli hareket ederek trete kârlılığını azaltmamak ve komisyonunu düşürmemek için ihtiyari reasürans isteyebilir.
İhtiyari reasürans yolu ile başka şirketlerinde işlerinden almak suretiyle sigorta şirketi iş kapasitesini arttırır.
– Mahsurları
Beher rizikonun ihtiyari reasüransı için reasürörlerle her defasında ayrı ayrı müzakere etmek gerekir ki bu da çok zaman kaybına neden olur.
Müzakere ve zaman alışı nedeniyle ihtiyari reasürans çok masraflı olmaktadır. Ayrıca komisyon nispeti de trete reasüransına göre çok düşük olur ve kâr komisyonu uygulanmaz.
En büyük mahsur ise sedan şirketin ihtiyari reasürans ihtiyacını görememesi veya farkına varamayarak atlamasıdır.

#24. 25.6.1927 tarihinde kabul edilen 1160 sayılı "……………. Sigorta İnhisarı Hakkındaki Kanunu”nda reasürans "…………….. sigorta" diye tanımlanmaktadır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : e) Mükerrer
25.6.1927 tarihinde kabul edilen 1160 sayılı Mükerrer Sigorta İnhisarı Hakkındaki Kanun’da reasürans “mükerrer sigorta” diye tanımlanmaktadır.

#25. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'nun 5. Kitabında bulunan sigorta bölümlerinden değildir? (

Cevap : c) Sigorta primleri

Sigorta sözleşmeleri ile ilgili hükümler, Türk Ticaret Kanunu’nun 5. kitabında yer almaktadır. Burada sigorta hukuku, genel hükümler, yangın sigortası, zirai sigorta, hırsızlığa karşı sigorta ve denizcilik rizikolarına karşı sigorta bölümleri bulunmaktadır. </

#26. Sigortacılık kanununda amaç ve kapsam kaçıncı maddede bulunmaktadır?

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu Kanun’un amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün güvenli ve istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere bu Kanun’a tabi kişi ve kuruluşların faaliyete başlama, teşkilat, yönetim, çalışma esas ve usulleri ile faaliyetlerinin sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, aracılar, aktüerler ile sigorta eksperleri bu Kanun hükümlerine tabidir.

(3) Sosyal güvenlik kurumları, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ile bu Kanun’un denetimle ilgili hükümleri hariç olmak üzere özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlar bu Kanun kapsamında değildir.

#27. Tam hasar halinde sigorta şirketinin sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Tam hasar hâlinde artık sigorta edilebilecek bir şey kalmadığından sigorta sözleşmesi de sona erer.

#28. Aşağıdakilerden kaç tanesi hırsızlıkla ilgili özel poliçelerdendir? I.Kasa hırsızlık sigortası II.Taşınan para sigortası III.Emniyeti suistimal sigortası IV.Cam kırılması sigortası

Cevap : d) Üçü
Hırsızlıkla İlgili Özel Poliçeler:
I.Kasa hırsızlık sigortası
II.Taşınan para sigortası
III.Emniyeti suistimal sigortası

#29. Sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde onu tazminle yükümlü olduğuna göre sigorta sözleşmeleri ……………….. mukaveleleridir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : d) Tazminat
Sigortacı, bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi hâlinde onu tazminle yükümlü olduğuna göre sigorta sözleşmeleri tazminat mukaveleleridir.

#30. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yürürlükte bulunan sorumluluk sigortalarından değildir?

Cevap : a) İşçi sorumluluk sigortası
Ülkemizde sorumluluk sigortaları ile ilgili olarak aşağıdaki genel şartlar yürürlükte bulunmaktadır:

1-İşveren Sorumluluk Sigortası,
2-Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası,
3-Asansör Mali Mesuliyet Sigortası,
4-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası,
5-Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası,
6-Ürün Mali Mesuliyet Sigortası,
7-Mesleki Mali Mesuliyet Sigortası.

#31. Sigorta şirketlerinin seçtikleri riskleri, risk bazında reasüröre devretmesi hangi reasürans metodudur?

#32. Reasüröre, her poliçeden, önceden saptanmış belirli bir limit dahilinde ve sabit bir orana göre devir yapılmasına olanak veren bölüşmeli reasürans türü hangisidir? (

Cevap : a) Kot-par
Kot-Par Reasüransı
Sedan ile reasürörün gerçek anlamda iş ortaklığını gösteren en basit trete reasüransıdır. Sedan şirketinin kestiği her poliçenin önceden tespit edilmiş bir oranı, yüzdeyi reasüröre devretmesi bu tretenin en önemli özelliğidir. Sedan, mutabık kalınmış bu yüzdeyi aynen reasürörüne göndermek ve reasürörde bunu aynen kabul etmek zorundadır. Bu nedenle de hiçbir rizikodan herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Böylece, sedanın neticeleri otomatik olarak reasürör tarafından da aynen paylaşılmış olur.

#33. Reasürans işinde uzmanlaşan şirketlere ve bu şirketlerde çalışan reasürans konusunda uzman kişilere ne denir? (

#34. Montaj Ali Risks Sigortasında teminat dışında kalan haller ………. maddede toplanmıştır. Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir?

Cevap : e) 13 1

Montaj all risks sigortasında teminat dışında kalan hâller 13 1 mad­dede toplanmıştır. İstisna maddeleri dışında kalan bilumum muhatara­lar, sigortanın teminat maddesinin şümulünü belirtmektedir. Yukarıda inşaat all risks sigortasında yer alan bu hususlar, montaj sigortası için de aynen geçerlidir.

#35. Bir reasürans olayının meydana gelmesi için önce bir sigorta sözleşmesinin ……………… gerekir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : a) Mevcut olması
Görüleceği gibi, bir reasürans olayının meydana gelmesi için önce bir sigorta sözleşmesinin mevcut olması ve buradaki sigorta konusu rizikonun bir başka sigortacıya veya reasüröre devredilmesi gerekli olmaktadır.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Sigortacılığa Giriş Final Deneme Sınavı

8. Sigorta Çeşitleri 2

Auzef Sigortacılığa Giriş Final Deneme Sınavı

Sigortacılığa Giriş Final Deneme Sınavı

1. Ani ve beklenmedik şekilde, kişinin iradesi dışında, harici bir etki ile zarar meydana gelen olaya ne denir? (Kolay)

a) Sigorta
b) Hasar
c) Kaza
d) Kasko
e) Zarar

Cevap : c) Kaza
Kazanın Tanımı
Kaza sözcüğü; sigortacı olmayanların bile her gün sıkça kullandıkları bir kelimedir. Sözlükte kaza “kimsenin eli veya arzusu olmadan meydana gelen zararlı olgu” şeklinde tanımlanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu da “Kazaya Karşı Sigorta” bölümünde kazanın tanımını yapmamıştır. Bilindiği gibi, TTK yangının tanımını da yapmamış ve ilgili genel şartlarda da bu tanıma yer verilmemiştir. Bir başka örnek olarak da Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi Genel Şartları’nın 2. maddesinde kaza “ani ve haricî bir hadisenin tesiriyle sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalması” diye ifade edilmektedir. Kaza sözcüğünün tanımında “ani” olma karakteri önem taşımaktadır. Anilik, kazanın uzun bir süre içerisinde meydana gelmiş olmasını önlemek bakımından değer kazanmaktadır. Kazanın tanımında “anilik” sözcüğü her zaman aranmaktadır. O hâlde kazanın ilk belirgin vasfı “anilik” olmaktadır.

Kazanın ikinci önemli hususu bunun “haricî” olmasıdır. O hâlde kaza, haricî bir olay sonucu meydana gelmelidir. Bu tanıma göre de çürüyen sebze ve meyveler veya kalp krizi geçiren bir sigortalı şoförün kaza yapmasında dış bir olaydan meydana gelen kazadan söz edilemez. Zira burada kaza, sigortalı şey veya şahsın fiziki bozukluğundan meydana gelmiştir

2. Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortası çeşitlerinden değildir? (Kolay)

a) Kasko
b) Dar Kasko
c) Genişletilmiş Kasko
d) Tam Kasko
e) Ek Kasko

Cevap : e) Ek Kasko
Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
Aracın yanması,
Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
Kasko sigortası uygulamasında aşağıdaki ürün isimleri altında ve içeriklerinde teminat verilir.

Dar Kasko:Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko:Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür

Genişletilmiş Kasko:Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko:Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

Sigortacılığa Giriş Final Deneme Sınavı

3. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kasko sigortasında teminat dışında kalan zararlardandır? (Orta)
I.Savaş olayları, düşman hareketleri sonucu meydana gelen zararlar
II.Aracın uyuşturucu madde ile kullanılması sonucu meydana gelen zararlar
III.Poliçedeki ilgili aracın sürücü belgesi olmayan kimseler tarafından kullanılması sonucu meydana gelen zararlar

a) I,II ve III
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) Yalnız II

Cevap : a) I,II ve III
Teminat Dışında Kalan Zararlar

“Aşağıdaki hâller dolayısıyla taşıtta meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır:

1.Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askerî hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar.

2.Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktif bulaşmaların ve bunların gerektirdiği askerî ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar,

3.Kamu otoritesi tarafından, çekilme hâli hariç, taşıtta yapılacak tasarruflar nedeni ile meydana gelen zararlar,

4.Poliçede gösterilen taşıtın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

5. Taşıtın uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

6. Taşıta sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,

7. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma nedeni ile meydana gelen zararlar,

8. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar,

9. Taşıtın bir hasar veya arıza nedeni ile zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,

10. Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar.”

4. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yürürlükte bulunan sorumluluk sigortalarından değildir? (Zor)

a) İşçi sorumluluk sigortası
b) İşveren sorumluluk sigortası
c) Asansör mali mesuliyet sigortası
d) Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
e) Tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortası

Cevap : a) İşçi sorumluluk sigortası
Ülkemizde sorumluluk sigortaları ile ilgili olarak aşağıdaki genel şartlar yürürlükte bulunmaktadır:

1-İşveren Sorumluluk Sigortası,
2-Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası,
3-Asansör Mali Mesuliyet Sigortası,
4-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası,
5-Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası,
6-Ürün Mali Mesuliyet Sigortası,
7-Mesleki Mali Mesuliyet Sigortası.

5. Aşağıdakilerden kaç tanesi hırsızlıkla ilgili özel poliçelerdendir? (Orta)
I.Kasa hırsızlık sigortası
II.Taşınan para sigortası
III.Emniyeti suistimal sigortası
IV.Cam kırılması sigortası

a) Hiçbiri
b) Biri
c) İkisi
d) Üçü
e) Dördü

Cevap : d) Üçü
Hırsızlıkla İlgili Özel Poliçeler:
I.Kasa hırsızlık sigortası
II.Taşınan para sigortası
III.Emniyeti suistimal sigortası

Sigortacılığa Giriş Final Deneme Sınavı

9. Sigorta Çeşitleri 3

1. İnşaat sigortası bir ………………. bedel sigortasıdır. Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? (Orta)

a) Nihai
b) Geniş kapsamlı
c) Dar kapsamlı
d) İnşaat
e) Saha

Cevap : a) Nihai
İnşaat Sigortaları
İnşaat sigortaları genelde poliçedeki istisnalar dışında inşaat esna­sında meydana gelen bütün rizikoları kapsayan bir poliçedir. İnşaat si­gortası, bir nihai bedel sigortasıdır. Poliçeye bitim tarihindeki bedel -ihale bedeli- yazılır.

2. Montaj Ali Risks Sigortasında teminat dışında kalan haller ………. maddede toplanmıştır. Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? (Zor)

a) 15
b) 15+1
c) 12+1
d) 13
e) 13+1

Cevap : e) 13+1

Montaj all risks sigortasında teminat dışında kalan hâller 13+1 mad­dede toplanmıştır. İstisna maddeleri dışında kalan bilumum muhatara­lar, sigortanın teminat maddesinin şümulünü belirtmektedir. Yukarıda inşaat all risks sigortasında yer alan bu hususlar, montaj sigortası için de aynen geçerlidir.

3. …………………….. Sigortasında yer alan bu hususlar montaj sigortası için de aynen geçerlidir.
Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? (Orta)

a) İnşaat All Risks
b) Elektronik cihaz
c) Mühendislik
d) Makina kırılması
e) Sera

Cevap : a) İnşaat All Risks
Burada dikkati çeken konu; all risks (bütün muhataralar) mahi­yetinde olan bu teminat maddesi içinde bütün rizikolar bir bir sayılmak yerine “teminat dışında kalan hâller dışındaki tüm muhataralar” denmek suretiyle teminatın kapsamı belirlenmektedir.

4. Tüm …….…… ürünler için;
Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı, yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçekler için dolu riskinin neden olduğu kalite kaybı, teminat kapsamına alınmıştır.
Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? (Kolay)

a) Bitkisel
b) Sera
c) Su ürünleri
d) Arıcılık
e) Kümes

Cevap : a) Bitkisel

5. Aşağıdakilerden hangisi mühendislik sigortalarının özel türlerinden değildir? (Kolay)

a) İnşaat Sigortaları
b) Konut Sigortaları
c) Montaj Sigortaları
d) Elektronik Cihaz Sigortaları
e) Makine Kırılması Sigortası

Cevap : b) Konut Sigortaları
Mühendislik Sigortalarının Özel Türleri
İnşaat Sigortaları – İnşaat All Risks Sigortaları
Montaj Sigortaları – Montaj All Risks Sigortaları
Elektronik Cihaz Sigortaları
Makina Kırılması Sigortası

Sigortacılığa Giriş Final Deneme Sınavı

10. Hasar

1. “Sigorta bir akittir ki, bununla sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım hadiseler dolayısı ile bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır.”
Yukarıdaki cümle Türk Ticaret Kanunu’nun kaçıncı maddesidir? (Zor)

a) 1400
b) 1401
c) 1402
d) 1403
e) 1404

Cevap : b) 1401

T.T.K.’nın 1401. maddesindeki sigortanın tanımında yer alan “sigortacı bir prim karşılığında bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini…”

2. Sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde onu tazminle yükümlü olduğuna göre sigorta sözleşmeleri ……………….. mukaveleleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Orta)

a) Teminat
b) Prim
c) Sigorta
d) Tazminat
e) Ödeme

Cevap : d) Tazminat
Sigortacı, bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi hâlinde onu tazminle yükümlü olduğuna göre sigorta sözleşmeleri tazminat mukaveleleridir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nun 5. Kitabında bulunan sigorta bölümlerinden değildir? (Kolay)

a) Genel hükümler
b) Sigorta hukuku
c) Sigorta primleri
d) Zirai sigorta
e) Yangın sigortası

Cevap : c) Sigorta primleri

Sigorta sözleşmeleri ile ilgili hükümler, Türk Ticaret Kanunu’nun 5. kitabında yer almaktadır. Burada sigorta hukuku, genel hükümler, yangın sigortası, zirai sigorta, hırsızlığa karşı sigorta ve denizcilik rizikolarına karşı sigorta bölümleri bulunmaktadır.

4. Türk Ticaret Kanunu’nun ……… maddesine göre “Sigortacı sigortalıya her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren bir sigorta poliçesi vermeye mecburdur.” Bu poliçeye …………………………….. onayından geçmiş bir sigorta genel şartının eklenmesi mecburiyeti vardır, bu husus 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 28. maddesi ile de düzenlenmiştir.
Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangileri gelmektedir? (Orta)

a) 1424 – Hazine Müsteşarlığı
b) 1424 – Sosyal Güvenlik Kurumu
c) 1454 – Hazine Müsteşarlığı
d) 1454 – Sosyal Güvenlik Kurumu
e) 1424 – Ekonomi Bakanlığı

Cevap : a) 1424 – Hazine Müsteşarlığı

5. Hasar tazminatının ödenmesindeki ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir? (Kolay)

a) Tazminat ödenmesi
b) Prim hesaplanması
c) Prim alınması
d) Çekici çağrılması
e) Hasar ihbarı

Cevap : e) Hasar ihbarı
Hasar tazminatının ödenmesinde ilk basamak hasar ihbarı olduğundan burada da çok dikkatli davranmak ve alınması gereken önlemler ve yapılması gerekli işler sigortalıya anlatılıp geçmiş olsun dilekleri yanında acılı durumdaki sigortalının psikolojisini de dikkate alarak sert çıkışlardan sakınarak sigortalıyı ahiret soruları ile bunaltmamak gerekir.

Sigortacılığa Giriş Final Deneme Sınavı

11. Tazminat

1. Sigortacının sorumluluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Kolay)

a) Sigorta bedeli ile sınırlıdır
b) Hasar ne kadarsa o kadardır
c) Acente tarafından belirlenir
d) Sigortalı tarafından belirlenir
e) Yıl içinde değişkenlik gösterir

Cevap : a) Sigorta bedeli ile sınırlıdır
Sigortacının sorumluluğu, poliçede yazılı sigorta bedeli ile sınırlıdır. Sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği andaki sigorta değerinden eksik olduğu takdirde, aksine sözleşme olmadıkça, tazminat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir

2. Eğer sigorta konusu birden çok sigortacı tarafından teminat altına alınmışsa, bu durumda tazminatla ilgili hangisi doğrudur? (Orta)

a) En çok teminatı olan şirket öder
b) En az teminatı olan şirket öder
c) Her şirket eşit öder
d) Her şirket payına düşen kısmı öder
e) Hangisinin ne kadar ödeyeceğine sigortalı karar verir

Cevap : d) Her şirket payına düşen kısmı öder
Eğer sigorta konusu birden çok sigortacı tarafından teminat altına alınmışsa bu durumda her şirket payına düşen kısmı öder.

3. Rizikonun gerçekleşmesi anında, sigorta konusu şeyler üzerinde önceden nakliyat, inşaat, montaj veya benzeri sigorta poliçeleri ile verilmiş teminat varsa, ……………… sigortacısının sorumluluğu diğerlerinden sonra başlar.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? (Zor)

a) Kaza
b) Sağlık
c) Yangın
d) Hayat
e) Emeklilik

Cevap : c) Yangın
Rizikonun gerçekleşmesi anında, sigorta konusu şeyler üzerinde önceden nakliyat, inşaat, montaj veya benzeri sigorta poliçeleri ile verilmiş teminat varsa yangın sigortacısının sorumluluğu diğerlerinden sonra başlar.

4. Tam hasar halinde sigorta şirketinin sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Orta)

a) Sözleşmenin devam edip etmeyeceğine sigortalı karar verir
b) Sözleşmenin devam edip etmeyeceğine sigortacı karar verir
c) Sözleşmenin devam edip etmeyeceğine Hazine Müsteşarlığı karar verir
d) Sözleşme devam eder
e) Sözleşme sona erer

Cevap : e) Sözleşme sona erer
Tam hasar hâlinde artık sigorta edilebilecek bir şey kalmadığından sigorta sözleşmesi de sona erer.

5. Sigorta bedelinin ödenen tazminat miktarı kadar azaldığı hasar türü hangisidir? (Orta)

a) Tam hasar
b) Kısmi hasar
c) Parçalı hasar
d) Azalan hasar
e) Böyle bir hasar türü yoktur

Cevap : b) Kısmi hasar
Kısmi hasar hâlinde, sigorta bedeli ödenen tazminat miktarı kadar azalır. Sigorta bedelinin eski hâle getirilebilmesi için ilave sigorta bedeline ilişkin primin gün esasına göre tahsil edilmesi gerekir.

Sigortacılığa Giriş Final Deneme Sınavı

12. Reasürans 1

1. Bir sigorta ortaklığının, sigorta ettiği miktarın bir bölümünü, ilerde doğabilecek bir zarara karşı, başka bir sigorta ortaklığına yeniden sigorta ettirmesi işine ne ad verilir? (Kolay)

a) Sigorta
b) Reasürans
c) Poliçe
d) Sedan
e) Trete

Cevap : b) Reasürans
Reasürans; sigortacının üzerine aldığı rizikonun başka bir sigortacıya devredilmesi olayıdır. Bir başka ifade ile sigortacının sorumluluğunun sigortalanması yani sigortanın sigortasıdır. Diğer bir tanım ise, sigortacının üzerine aldığı rizikonun bir kısmını veya tamamını diğer bir sigortacıya devretmesidir. Burada rizikoyu devralan bir reasürans şirketi olabileceği gibi bir sigorta şirketi de olabilmektedir.

2. Bir reasürans olayının meydana gelmesi için önce bir sigorta sözleşmesinin ……………… gerekir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Kolay)

a) Mevcut olması
b) Bitmiş olması
c) Mevcut olmaması
d) Yenilenmiş olması
e) Zeyil kesilmiş olması

Cevap : a) Mevcut olması
Görüleceği gibi, bir reasürans olayının meydana gelmesi için önce bir sigorta sözleşmesinin mevcut olması ve buradaki sigorta konusu rizikonun bir başka sigortacıya veya reasüröre devredilmesi gerekli olmaktadır.

3. Reasürans işinde uzmanlaşan şirketlere ve bu şirketlerde çalışan reasürans konusunda uzman kişilere ne denir? (Kolay)

a) Sigortacı
b) Çifte sigortacı
c) Reasürör
d) Sedan
e) Sigortalı

Cevap : c) Reasürör

4. Sigortalıya karşı üstlendiği sigortanın bir kısmını veya tamamını reasürans yoluyla devreden şirkete ne ad verilir? (Orta)

a) Sigortacı
b) Çifte sigortacı
c) Reasürör
d) Sedan
e) Sigortalı

Cevap : d) Sedan

Reasürans, sigorta şirketi (poliçeyi kesen) ile reasürör arasında yapılan bir hukuki anlaşmadır. Taraflara borç yükler. Reasürans anlaşmasına göre sigorta sözleşmesi -poliçe- kesen şirket (sedan şirket) üstlendiği rizikonun muayyen bir kısmını reasüröre devretmeği reasürör de sedan şirketin devrettiği o rizikoyu kabul etmeyi taahhüt eder. O hâlde reasüransın ilk koşulu, öncelikle paylaşılabilecek bir riziko yani bir sigorta akdinin bulunması gereğidir. Reasürör, ancak o poliçe ile taahhüt edilmiş bulunan rizikoya iştirak etmektedir. Bu iştirakle reasürör ve sigortacı arasındaki münasebet başlamış oluyor. Ancak bu münasebette sigortalı ile reasürörün hiçbir ilgileri bulunmamakta, sigortacının sorumluluğu yalnızca sigortalıya karşı devam etmektedir. Aynı şekilde reasürörün sorumluluğu da sadece sigorta şirketine karşıdır. Özetlemek gerekirse sigorta mukavelesi sigortalı ile sigortacı arasında ve reasürans mukavelesi de sigortacı ile reasürör arasında tanzim edildiklerinden burada reasürörle sigortalı arasında bir akit mevcut değildir.

5. 25.6.1927 tarihinde kabul edilen 1160 sayılı “……………. Sigorta İnhisarı Hakkındaki Kanunu”nda reasürans “…………….. sigorta” diye tanımlanmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Zor)

a) Aşkın
b) Eksik
c) Çifte
d) Tekrarlı
e) Mükerrer

Cevap : e) Mükerrer
25.6.1927 tarihinde kabul edilen 1160 sayılı Mükerrer Sigorta İnhisarı Hakkındaki Kanun’da reasürans “mükerrer sigorta” diye tanımlanmaktadır.

Sigortacılığa Giriş Final Deneme Sınavı

13. Reasürans 2

1. Sigorta şirketlerinin seçtikleri riskleri, risk bazında reasüröre devretmesi hangi reasürans metodudur? (Orta)

a) Kot-par
b) Eksedan
c) Açık Teminat
d) İhtiyari
e) Otomatik

Cevap : d) İhtiyari

2. Başlangıçta saptanan koşullar çerçevesinde reasürörün sedana belirli bir süre için otomatik teminat sağladığı, trete reasüransı adı da verilen reasürans metodu aşağıdakilerden hangisidir? (Kolay)

a) Kot-par
b) Eksedan
c) Açık Teminat
d) İhtiyari
e) Otomatik

Cevap : e) Otomatik
Otomatik Reasürans Anlaşmaları (Trete Reasüransı)
Otomatik reasürans mukavelelerine, bölüşmeli otomatik mukavelesi de denmektedir.

3. Reasüröre, her poliçeden, önceden saptanmış belirli bir limit dahilinde ve sabit bir orana göre devir yapılmasına olanak veren bölüşmeli reasürans türü hangisidir? (Orta)

a) Kot-par
b) Eksedan
c) Açık Teminat
d) İhtiyari
e) Otomatik

Cevap : a) Kot-par
Kot-Par Reasüransı
Sedan ile reasürörün gerçek anlamda iş ortaklığını gösteren en basit trete reasüransıdır. Sedan şirketinin kestiği her poliçenin önceden tespit edilmiş bir oranı, yüzdeyi reasüröre devretmesi bu tretenin en önemli özelliğidir. Sedan, mutabık kalınmış bu yüzdeyi aynen reasürörüne göndermek ve reasürörde bunu aynen kabul etmek zorundadır. Bu nedenle de hiçbir rizikodan herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Böylece, sedanın neticeleri otomatik olarak reasürör tarafından da aynen paylaşılmış olur.

4. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyari reasürans ile ilgili doğru bir bilgi değildir? (Zor)

a) Hasar durumunun fazla olma ihtimaline karşılık trete reasüransının balansını bozmak istemeyen sigortacı bu yolu kullanır.
b) Sigorta şirketlerinin her durumda birinci önceliği olan reasürans türüdür.
c) Eğer riziko, sigorta şirketinin mevcut tretelerinin kapsamı dışında kalırsa ihtiyari reasüransa başvurulur.
d) İhtiyari reasürans yolu ile başka şirketlerinde işlerinden almak suretiyle sigorta şirketi iş kapasitesini arttırır.
e) Rizikonun özelliği ve de bilinmezliği itibariyle sedan şirket basiretli hareket ederek trete karlılığını azaltmamak ve de komisyonunu düşürmemek için ihtiyari reasürans isteyebilir.

Cevap : b) Sigorta şirketlerinin her durumda birinci önceliği olan reasürans türüdür.
İhtiyari Reasürans (Fakültatif Reasürans)
Trete reasüransı konusundaki gelişmelere karşın ihtiyari reasürans, hâlâ terk edilmeyen ve mahsurlarına rağmen piyasada geniş ölçüde kullanılan bir metottur. Aşağıdaki hususlar da dikkat çeker.

-Faydaları
Hasar durumunun fazla olma ihtimaline karşılık trete reasüransının balansını bozmak istemeyen sigortacı bu yolu kullanır.
Eğer riziko, sigorta şirketinin mevcut tretelerinin kapsamı dışında kalırsa ihtiyari reasüransa başvurulur. (Sigorta bedeli trete limitini aşarsa)
Rizikonun özelliği ve bilinmezliği itibarıyla sedan şirket basiretli hareket ederek trete kârlılığını azaltmamak ve komisyonunu düşürmemek için ihtiyari reasürans isteyebilir.
İhtiyari reasürans yolu ile başka şirketlerinde işlerinden almak suretiyle sigorta şirketi iş kapasitesini arttırır.
– Mahsurları
Beher rizikonun ihtiyari reasüransı için reasürörlerle her defasında ayrı ayrı müzakere etmek gerekir ki bu da çok zaman kaybına neden olur.
Müzakere ve zaman alışı nedeniyle ihtiyari reasürans çok masraflı olmaktadır. Ayrıca komisyon nispeti de trete reasüransına göre çok düşük olur ve kâr komisyonu uygulanmaz.
En büyük mahsur ise sedan şirketin ihtiyari reasürans ihtiyacını görememesi veya farkına varamayarak atlamasıdır.

5. Rizikonun, sedanın saklama payını aşan bölümünün reasüröre devredildiği, “Surplus” diye de geçen bölüşmeli reasürans türü aşağıdakilerden hangisidir? (Zor)

a) Kot-par
b) Eksedan
c) Açık Teminat
d) İhtiyari
e) Otomatik

Cevap : b) Eksedan
Reasürörün istisnasız her bir rizikoya iştiraki yerine, sedan şirketin konservasyonuna yani kendi üzerinde tuttuğu kısmı aşan miktarların devri esastır.

Sigortacılığa Giriş Final Deneme Sınavı

14. Reasürans 3

1. Excess of Loss olarak bilinen reasürans metodu aşağıdakilerden hangisidir? (Orta)

a) Hasar fazlası
b) Hasar oranı fazlası
c) Eksedan
d) Otomatik
e) İhtiyari

Cevap : a) Hasar fazlası
Hasar Fazlası ( Excess Of Loss ) Metodu
İsminden de anlaşılacağı üzere burada reasürör, anlaşma ile saptanmış bulunan hasar limitlerinin aşılması hâlinde aşan kısımlar teminata ve ödemeye konu olur.

2. Sigortacılık kanununun numarası kaçtır? (Zor)

a) 5846
b) 5416
c) 6842
d) 5684
e) 8465

Cevap : d) 5684

Sigortacılık Kanunu
Kanun No: 5684Kabul Tarihi: 3/6/2007

3. Sigortacılık kanununda amaç ve kapsam kaçıncı maddede bulunmaktadır? (Orta)

a) Madde 1
b) Madde 2
c) Madde 3
d) Madde 4
e) Madde 20

Cevap : a) Madde 1
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu Kanun’un amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün güvenli ve istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere bu Kanun’a tabi kişi ve kuruluşların faaliyete başlama, teşkilat, yönetim, çalışma esas ve usulleri ile faaliyetlerinin sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, aracılar, aktüerler ile sigorta eksperleri bu Kanun hükümlerine tabidir.

(3) Sosyal güvenlik kurumları, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ile bu Kanun’un denetimle ilgili hükümleri hariç olmak üzere özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlar bu Kanun kapsamında değildir.

4. Sigortacılık kanununun 2. Maddesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? (Orta)

a) Amaç ve kapsam
b) Tanımlar
c) Ruhsat
d) Ruhsat iptali
e) Ana sözleşme değişiklikleri

Cevap : b) Tanımlar
Tanımlar

Madde 2 – (1) Bu Kanun’da geçen;

Aktüer:

Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayan kişiyi,

Aracı:

Sigorta acentesi ve brokeri,

Bakan:

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanı,

Birlik:

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,

Broker:

Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişiyi,

Hesap:

Güvence Hesabını,

İş planı:

Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin kuruluş amacı ile en az ilk üç yıldaki faaliyetlerine ilişkin tahminlerini ve yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirebileceğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan planı,
Komisyon: Sigorta Tahkim Komisyonunu,

Levha:

Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri için Birlik tarafından, sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri için ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ayrı ayrı düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir levhaları,

Liste:

Sigorta hakemleri listesini,
Minimum garanti fonu: Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin sermaye yeterliliğinin en az üçte birine denk düşen tutarı,

Müsteşarlık:

Hazine Müsteşarlığını,

Özkaynak:

Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış sermayeleri, her türlü yedek akçeleri, yeniden değerleme fonu, dağıtılmamış kâr, kâr ve sermaye yedekleri ile müsteşarlıkça uygun görülecek sermaye benzeri kaynaklar ve diğer kaynaklardan varsa bilanço zararı ile Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer değerlerin düşülmesinden sonra bulunan tutarı,

Reasürans şirketi:

Türkiye’de kurulmuş reasürans şirketi ile yurt dışında kurulmuş reasürans şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

Sigorta acentesi:

Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabii bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiyi,

Sigorta eksperi:

Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişiyi,

Sigorta hakemi:

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiyi,

Sigorta raportörü:

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Komisyona intikal etmiş şikâyetler üzerinde ön incelemeyi yapan kişiyi,

Sigorta şirketi:

Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatını ifade eder.

5. Sedan şirketin belli bir süre zarfında uğrayabileceği toplam zararları teminat altına alan reasürans metodu aşağıdakilerden hangisidir? (Zor)

a) Hasar fazlası
b) Eksedan
c) Hasar oranı fazlası
d) Otomatik
e) İhtiyari

Cevap : c) Hasar oranı fazlası

Hasar Oranı Fazlası (Stop Loss) Reasüransı
Bu reasürans metodu ile sedan şirketin belli bir süre zarfında uğrayabileceği toplam zararları teminat altına alınmaktadır.
Stop Loss reasürörü de önceden belirlenmiş bir orana kadar belli bir sorumluluğu yüklenmiş

Sigortacılığa Giriş Final Deneme Sınavı

bankacilik ve sigortacilik Telegram bankacılık e sigortacılık

Sigortacılığa Giriş Final Deneme Sınavı

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: