Sağlık SigortacılığıSEGEMSigorta Teknik Personel

Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-2

Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-2

#1. Tüketicinin özel sağlık sigortasına talebinin düşük olması hangi nedenledir?

#2. Uzman tıp ve sağlık personelinin yer aldığı farklı büyüklükteki hastanelerin tedavi amaçlı verdiği hizmetler hangisinde gerçekleşir?

#3. Sigorta poliçesinin ekinde yer alan genel şartları kim hazırlar?

#4. Yeşilkart sigortasının yapılabilmesi için ülke içinde hangi sigortanın yaptırılması zorunludur?

#5. Sigortacılığın devlet adına denetimini hangisi yapar?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Hangisi sağlık sigortası gelişimini engelleyen fakat sağlık sigortası sisteminden kaynaklanan faktör değildir?

#7. Sigorta ile gerekli tüm bilgileri içeren Sigorta Teklif Formunu kim hazırlar?

#8. Medula sistemi nedir?

#9. Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini planlamak, standartları belirlemek, bu hizmetler ile sunucularını sınıflandırmak, sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek kimin görevidir?

#10. Sağlık hizmetleri mevcut kamu ya da özel kuruluşlardan ve doktorlardan alınıyor ve bu hizmeti sağlayanlara ödemede bulunuluyorsa bu yönteme ne ad verilir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görevi nedir?

#12. Özel sağlık sigortalarında tehditler arasına hangisini koyamayız?

#13. Beşeri ve tıbbi ürünlerin/beşeri ilaçların ödeme usul ve esaslarını kim belirler?

#14. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözülmesinden kim sorumludur?

#15. Sağlık hizmetlerinin temininde usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkartılan Sağlık Uygulama Tebliğleri kim tarafından çıkartılır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Ülkemizde kaynak israfını önlemek için sevk zincirinin düzgün işlemesi gerekmektedir. Hangisi doğru ifadedir?

#17. Kişinin kendi iradesi dışında herhangi bir kaza veya dışsal bir olayın etkisiyle ölmesi, sakat kalması, tehlikeli bir hastalığa yakalanması nedeniyle karşılaşacağı ekonomik kayıpları güvence altına alan sigorta hangisidir?

#18. Sağlık sigortası ile sigortacının verdiği teminatlar arasına hangisi girmez?

#19. Hastalık sigortası ile sağlık sigortasının farkı nedir?

#20. Özel sağlık sigortasında ilaç ve tedavi giderlerini kim öder?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Özel sağlık sigortalarıyla ilgili devlet politikasında yapılan değişiklikler arasına hangisi girmez?

#22. Katılım payı alınmayacak kişiler arasına hangisi girmez?

#23. Özel sağlık sigortası aşağıda sayılan hangi harcamaları karşılamaz?

#24. Sağlık hizmetleri için alınan katılım payı sabit bir ücret olmayıp her yıl arttırılır. Bu artış için hangi Kanunda belirlenen yeniden değerleme oranı esas alınır?

#25. Sigortalı ödenecek tazminat miktarını yetersiz ve haksız bulursa öncelikle kima itiraz eder?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Doğrudan özel sağlık sigortası olmayıp içinde sağlıkla ilgili ödemelerin de gerçekleştiği ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim gönderen sigorta hangisidir?

#27. Genel sağlık sigortası hizmetleri hangi kurum tarafından yerine getirilir?

#28. Performansa dayalı ücret sistemi uygulamasının sağlık harcamalarına etkisi nedir?

#29. Hangi ifade yanlıştır?

#30. Sigortalı/sigorta ettiren ile sigortacı arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre sigortalı öncelikle nereye başvurması gerekir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Hangi basamakta verilen sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik kolaydır?

#32. Katılım payı alınacak sağlık hizmetleri arasına hangisi girmez?

#33. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığının yeniden yapılanması ve bünyesinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ve bunların idari ve mali açıdan özerk bir yönetim sistemi ile yönetilmesi konularını kapsayan hukuki kaynak hangisidir?

#34. Global bütçelemenin sağlık hizmetleri üzerinde olumsuz etkisi hangisidir?

#35. Sağlık harcamalarının bütçeye yükü artmaktadır. Bunun en önemli nedeni hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. Tamamlayıcı sağlık sigortası hangi sağlık hizmetlerini kapsamına almaktadır?

#37. Riski devreden sigorta şirketine ne ad verilir?

#38. Sağlık sigortasının bir sigorta branşı olarak kabul edilmesi hangi tarihte mümkün olmuştur?

#39. Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) hangi konuda usul ve esasları belirlemez?

#40. Seyahat sağlık sigortasında sigorta süresi ne zaman başlar?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. Sigorta ettiren prim borcunu temerrüde düştüğü tarihten itibaren kaç gün ödeme yapmazsa sigorta teminatı durur?

#42. Hangisi katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri arasında yer alır?

#43. Gelişmekte olan ülkelerde vergilere dayalı ulusal sağlık hizmetinden çok sağlık sigortasına dayalı bir sistem önerilmesinin nedeni hangisidir?

#44. Sağlık hizmetlerine ilişkin maliyetlerin azaltılmasında aile hekimleri nasıl faydalı olabilir?

#45. Ahlaki tehlike nedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. Sigorta poliçesi ile ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerin hangisi yanlıştır?

#47. Eşi ve çocuğu için sağlık sigortası yaptıran aile reisi taraf olarak kimdir?

#48. Sigortacılıkla ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek, sigortalıların korunması için tedbirler almak kimin görevidir?

#49. Aşağıdakilerden hangisi, Sigorta Hukuku başlığı altında düzenlenmiş sigorta ile ilgili hükümlerin yer aldığı Kanundur?

#50. Özel sağlık sigortalarına talep artışı hangi durumda olmaz?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#51. Katılım payı tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu için hangisi önemsizdir?

#52. Fiyat rekabeti nasıl yapılırsa sigortaya olan talep ve beraberinde prim gelirleri artar?

#53. Hangisi özel sigorta özelliği değildir?

#54. Hangisi tanı ilişkili gruplara dayalı ödeme sisteminin özelliği değildir?

#55. Sağlık Sigortası Bilgi Merkezinin görevi hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#56. Hangisi sağlık sigortası talebini artırır?

#57. Hangisi sigortacıya güven eksikliğini gösterir?

#58. Sigortacılığın devlet adına denetimini gerçekleştiren, sigortacılık sektörü ve diğer piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenleyen kurum hangisidir?

#59. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerine talep artışını göstermez?

#60. Grup sigorta poliçelerinde sigortacının muhatabı kimdir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#61. Sigorta şirketinin reasüröre devrettiği prime ne ad verilir?

#62. Sosyal Güvenlik Kurumunca Genel Sağlık Sigortası kapsamında finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmeti hangisidir?

#63. Sigortalı ve sigorta şirketini bir araya getirerek sigorta sözleşmesinden önce hazırlık çalışmalarını yapan ve sigorta sözleşmelerinde sigortalıyı temsil eden gerçek ve tüzel kişilere ne ad verilir?

#64. Hangisi genel sağlık sigortasının olumlu sonucu değildir?

#65. Sigortalılar hakkında; vazife ve malullük derecesi, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlamak hangisinin görevidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#66. Sevk zinciri uygulamasına örnek olarak verilen aşağıdaki örneklerden hangisi doğrudur?

#67. Özel sağlık sigortaları içinde daha kısa süreler ( 1 gün, 1 hafta vb.) için yapılan sigorta branşı hangisidir?

#68. Sağlık hizmet maliyetlerinin artmasında sayılan nedenler arasına hangisi girmez?

#69. Hangisi hayat sigortalarının özelliği değildir?

#70. Sağlık harcamaları konusunda uzman gruplara hazırlatılan raporlarla birlikte özel çalışan hekimler ve kurumların uymakla mükellef oldukları asgari ücret tarifesini kim belirler?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Segem Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-2

SEGEM, Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-2
telegram SEGEM
SEGEM FACEBOOK, Reasürans Uygulamaları Deneme Sınavı-1 Google Play Android Uygulama

Segem Play Google Uygulama

Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-1

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: