Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-2

Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-2

#1. Sağlık sigortası ile sigortacının verdiği teminatlar arasına hangisi girmez?

#2. Tamamlayıcı sağlık sigortası hangi sağlık hizmetlerini kapsamına almaktadır?

#3. Özel sağlık sigortasında ilaç ve tedavi giderlerini kim öder?

#4. Hangi basamakta verilen sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik kolaydır?

#5. Hangisi sigortacıya güven eksikliğini gösterir?

#6. Genel sağlık sigortası hizmetleri hangi kurum tarafından yerine getirilir?

#7. Sosyal Güvenlik Kurumunca Genel Sağlık Sigortası kapsamında finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmeti hangisidir?

#8. Özel sağlık sigortalarında tehditler arasına hangisini koyamayız?

#9. Hangisi hayat sigortalarının özelliği değildir?

#10. Hangisi katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri arasında yer alır?

#11. Sigortalı/sigorta ettiren ile sigortacı arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre sigortalı öncelikle nereye başvurması gerekir?

#12. Uzman tıp ve sağlık personelinin yer aldığı farklı büyüklükteki hastanelerin tedavi amaçlı verdiği hizmetler hangisinde gerçekleşir?

#13. Grup sigorta poliçelerinde sigortacının muhatabı kimdir?

#14. Sağlık hizmetleri mevcut kamu ya da özel kuruluşlardan ve doktorlardan alınıyor ve bu hizmeti sağlayanlara ödemede bulunuluyorsa bu yönteme ne ad verilir?

#15. Eşi ve çocuğu için sağlık sigortası yaptıran aile reisi taraf olarak kimdir?

#16. Hangisi genel sağlık sigortasının olumlu sonucu değildir?

#17. Sağlık hizmetlerinin temininde usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkartılan Sağlık Uygulama Tebliğleri kim tarafından çıkartılır?

#18. Sağlık hizmetlerine ilişkin maliyetlerin azaltılmasında aile hekimleri nasıl faydalı olabilir?

#19. Özel sağlık sigortalarıyla ilgili devlet politikasında yapılan değişiklikler arasına hangisi girmez?

#20. Katılım payı tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu için hangisi önemsizdir?

#21. Katılım payı alınacak sağlık hizmetleri arasına hangisi girmez?

#22. Sigorta poliçesinin ekinde yer alan genel şartları kim hazırlar?

#23. Riski devreden sigorta şirketine ne ad verilir?

#24. Sigorta şirketinin reasüröre devrettiği prime ne ad verilir?

#25. Katılım payı alınmayacak kişiler arasına hangisi girmez?

#26. Doğrudan özel sağlık sigortası olmayıp içinde sağlıkla ilgili ödemelerin de gerçekleştiği ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim gönderen sigorta hangisidir?

#27. Hangi ifade yanlıştır?

#28. Sigortacılığın devlet adına denetimini gerçekleştiren, sigortacılık sektörü ve diğer piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenleyen kurum hangisidir?

#29. Sigorta ile gerekli tüm bilgileri içeren Sigorta Teklif Formunu kim hazırlar?

#30. Hangisi özel sigorta özelliği değildir?

#31. Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini planlamak, standartları belirlemek, bu hizmetler ile sunucularını sınıflandırmak, sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek kimin görevidir?

#32. Beşeri ve tıbbi ürünlerin/beşeri ilaçların ödeme usul ve esaslarını kim belirler?

#33. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığının yeniden yapılanması ve bünyesinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ve bunların idari ve mali açıdan özerk bir yönetim sistemi ile yönetilmesi konularını kapsayan hukuki kaynak hangisidir?

#34. Fiyat rekabeti nasıl yapılırsa sigortaya olan talep ve beraberinde prim gelirleri artar?

#35. Sigorta poliçesi ile ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerin hangisi yanlıştır?

#36. Sağlık hizmet maliyetlerinin artmasında sayılan nedenler arasına hangisi girmez?

#37. Ülkemizde kaynak israfını önlemek için sevk zincirinin düzgün işlemesi gerekmektedir. Hangisi doğru ifadedir?

#38. Sigortalı ödenecek tazminat miktarını yetersiz ve haksız bulursa öncelikle kima itiraz eder?

#39. Sağlık Sigortası Bilgi Merkezinin görevi hangisidir?

#40. Hastalık sigortası ile sağlık sigortasının farkı nedir?

#41. Medula sistemi nedir?

#42. Sağlık sigortasının bir sigorta branşı olarak kabul edilmesi hangi tarihte mümkün olmuştur?

#43. Özel sağlık sigortalarına talep artışı hangi durumda olmaz?

#44. Sigortalılar hakkında; vazife ve malullük derecesi, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlamak hangisinin görevidir?

#45. Aşağıdakilerden hangisi, Sigorta Hukuku başlığı altında düzenlenmiş sigorta ile ilgili hükümlerin yer aldığı Kanundur?

#46. Hangisi sağlık sigortası talebini artırır?

#47. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözülmesinden kim sorumludur?

#48. Gelişmekte olan ülkelerde vergilere dayalı ulusal sağlık hizmetinden çok sağlık sigortasına dayalı bir sistem önerilmesinin nedeni hangisidir?

#49. Özel sağlık sigortası aşağıda sayılan hangi harcamaları karşılamaz?

#50. Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) hangi konuda usul ve esasları belirlemez?

#51. Seyahat sağlık sigortasında sigorta süresi ne zaman başlar?

#52. Sigortacılığın devlet adına denetimini hangisi yapar?

#53. Ahlaki tehlike nedir?

#54. Hangisi sağlık sigortası gelişimini engelleyen fakat sağlık sigortası sisteminden kaynaklanan faktör değildir?

#55. Sevk zinciri uygulamasına örnek olarak verilen aşağıdaki örneklerden hangisi doğrudur?

#56. Kişinin kendi iradesi dışında herhangi bir kaza veya dışsal bir olayın etkisiyle ölmesi, sakat kalması, tehlikeli bir hastalığa yakalanması nedeniyle karşılaşacağı ekonomik kayıpları güvence altına alan sigorta hangisidir?

#57. Özel sağlık sigortaları içinde daha kısa süreler ( 1 gün, 1 hafta vb.) için yapılan sigorta branşı hangisidir?

#58. Sağlık harcamaları konusunda uzman gruplara hazırlatılan raporlarla birlikte özel çalışan hekimler ve kurumların uymakla mükellef oldukları asgari ücret tarifesini kim belirler?

#59. Tüketicinin özel sağlık sigortasına talebinin düşük olması hangi nedenledir?

#60. Sigortalı ve sigorta şirketini bir araya getirerek sigorta sözleşmesinden önce hazırlık çalışmalarını yapan ve sigorta sözleşmelerinde sigortalıyı temsil eden gerçek ve tüzel kişilere ne ad verilir?

#61. Yeşilkart sigortasının yapılabilmesi için ülke içinde hangi sigortanın yaptırılması zorunludur?

#62. Sigorta ettiren prim borcunu temerrüde düştüğü tarihten itibaren kaç gün ödeme yapmazsa sigorta teminatı durur?

#63. Sigortacılıkla ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek, sigortalıların korunması için tedbirler almak kimin görevidir?

#64. Global bütçelemenin sağlık hizmetleri üzerinde olumsuz etkisi hangisidir?

#65. Sağlık hizmetleri için alınan katılım payı sabit bir ücret olmayıp her yıl arttırılır. Bu artış için hangi Kanunda belirlenen yeniden değerleme oranı esas alınır?

#66. Sağlık harcamalarının bütçeye yükü artmaktadır. Bunun en önemli nedeni hangisidir?

#67. Performansa dayalı ücret sistemi uygulamasının sağlık harcamalarına etkisi nedir?

#68. Hangisi tanı ilişkili gruplara dayalı ödeme sisteminin özelliği değildir?

#69. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerine talep artışını göstermez?

#70. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görevi nedir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

[the_ad id=”28249″]

Segem Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-2

SEGEM, Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-2
telegram SEGEM
SEGEM FACEBOOK, Reasürans Uygulamaları Deneme Sınavı-1 Google Play Android Uygulama

Segem Play Google Uygulama

Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-1

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: