Sağlık Sigortacılığı Final Deneme Sınavı

Doğru / Toplam Soru

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Sosyal Güvenlik Kurumunca Genel Sağlık Sigortası kapsamında finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmeti hangisidir?

#2. Hangisi katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri arasında yer alır?

#3. Katılım payı alınacak sağlık hizmetleri arasına hangisi girmez?

#4. Katılım payı alınmayacak kişiler arasına hangisi girmez?

#5. Sağlık hizmetleri için alınan katılım payı sabit bir ücret olmayıp her yıl arttırılır. Bu artış için hangi Kanunda belirlenen yeniden değerleme oranı esas alınır?

#6. Katılım payı tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu için hangisi önemsizdir?

#7. Hangi basamakta verilen sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik kolaydır?

#8. Uzman tıp ve sağlık personelinin yer aldığı farklı büyüklükteki hastanelerin tedavi amaçlı verdiği hizmetler hangisinde gerçekleşir?

#9. Sevk zinciri uygulamasına örnek olarak verilen aşağıdaki örneklerden hangisi doğrudur?

#10. Hangi ifade yanlıştır?

Sağlık Sigortacılığı Final Deneme Sınavı

8. Genel Sağlık Sigortasında Finansmanı Sağlanacak Sağlık Hizmetleri

Auzef Sağlık Sigortacılığı final Soruları

Sağlık Sigortacılığı Final Deneme Sınavı

1) Sosyal Güvenlik Kurumunca Genel Sağlık Sigortası kapsamında finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmeti hangisidir?

a) Analık sebebiyle ayakta veya yatarak verilen sağlık hizmetleri
b) Estetik amaçlı ortodondik diş tedavisi giderleri
c) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
d) İnsan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

Cevap : b) Estetik amaçlı ortodondik diş tedavisi giderleri

2) Hangisi katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri arasında yer alır?

a) Ayakta tedavide sağlanacak ilaçlar
b) Aile hekimliği muayeneleri
c) Yardımcı üreme yöntemi tedavileri
d) Diş hekimi muayenesi

Cevap : b) Aile hekimliği muayeneleri

3) Katılım payı alınacak sağlık hizmetleri arasına hangisi girmez?

a) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar
b) Yardımcı üreme yöntemleri
c) Diş hekimi muayenesi
d) Meslek hastalıkları

Cevap : d) Meslek hastalıkları

4) Katılım payı alınmayacak kişiler arasına hangisi girmez?

a) Vatani hizmet tertibinden aylık alan kişiler
b) Askeri öğrenciler, askerlik eğitimine tabi tutalan adaylar
c) Vatansızlar ve sığınmacılar
d) Harp malullüğü aylığı alanlar

Cevap : c) Vatansızlar ve sığınmacılar

5) Sağlık hizmetleri için alınan katılım payı sabit bir ücret olmayıp her yıl arttırılır. Bu artış için hangi Kanunda belirlenen yeniden değerleme oranı esas alınır?

a) Bütçe Kanunu
b) Gelir Vergisi Kanunu
c) Vergi Usul Kanunu
d) Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

Cevap : c) Vergi Usul Kanunu

6) Katılım payı tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu için hangisi önemsizdir?

a) Kişilerin prime esas kazançlarının düşük olup olmaması
b) Sağlık hizmetlerinin hayati öneme sahip olup olmaması
c) İyileştirme araç gereçlerinin gereksiz kulllanımını azaltma
d) Tedavide kullanılan araçların gereksiz kullanımını azaltma

Cevap : a) Kişilerin prime esas kazançlarının düşük olup olmaması

7) Hangi basamakta verilen sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik kolaydır?

a) Birinci basamakta
b) İkinci basamakta
c) Üçüncü basamakta
d) Basamaklandırılmayan sağlık hizmetlerinde

Cevap : a) Birinci basamakta

8) Uzman tıp ve sağlık personelinin yer aldığı farklı büyüklükteki hastanelerin tedavi amaçlı verdiği hizmetler hangisinde gerçekleşir?

a) Birinci basamak sağlık hizmetleri
b) İkinci basamak sağlık hizmetleri
c) Üçüncü basamak sağlık hizmetleri
d) Ağız ve diş sağlığı sunan özel sağlık kuruluşları

Cevap : b) İkinci basamak sağlık hizmetleri

9) Sevk zinciri uygulamasına örnek olarak verilen aşağıdaki örneklerden hangisi doğrudur?

a) Birinci basamak sağlık kurumlarında tedavi edilmeyen hastalar ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarana gitmelidir.
b) Hastalar kendilerine en yakın buldukları hastaneye gitmeli, sağlık ihtiyacını karşılayamazsa üniversite hastanesine gitmelidir.
c) Kişiler önce ikinci basamak sağlık kurumlarına memnun kalmazlarsa üçüncü basamak sağlık kurumlarına gitmelidir.
d) Hastalar önce özel hastanelere gitmeli gerekirse üniversite hastanelerine gitmelidir.

Cevap : a) Birinci basamak sağlık kurumlarında tedavi edilmeyen hastalar ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarana gitmelidir.

10) Hangi ifade yanlıştır?

a) Genel Sağlık Sigortası primi, prime esas kazancın % 12,5 olup % 5’i sigortalı, % 7,5’i işveren payıdır.
b) İşsiz ödeneğinden yararlandırılanlar ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler için genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12’idir.
c) Emekli Sandığı çalışanlarından sağlık primi altında prim alınmamaktadır.
d) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primi % 1,5 ile % 7 arasında olup prim işçi ve işveren tarafından yarı yarıya alınmaktadır.

Cevap : d) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primi % 1,5 ile % 7 arasında olup prim işçi ve işveren tarafından yarı yarıya alınmaktadır.

Sağlık Sigortacılığı Final Soruları Deneme Sınavı

9. Genel Sağlık Sigortası Uygulamasıyla İlgili Mevzuat Ve Diğer Kurumlar

1) Medula sistemi nedir?

a) Sağlık hizmeti sunucularının sağladığı sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan bir bilgisayar sistemidir.
b) Sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek bedellerini belirlemektir.
c) Beşeri tıbbi ürünlerle/beşeri ilaçlarla ilgili firmaların yaptığı başvuruları inceleyip karara bağlayan sistemdir.
d) Sigortalılar hakkında vazife, malullük derecesi, iş kazası ve meslek hastalıklarında iş göremezlik derecesini tespit eden, karara bağlayan bir kuruldur.

Cevap : a) Sağlık hizmeti sunucularının sağladığı sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan bir bilgisayar sistemidir.

2) Genel sağlık sigortası hizmetleri hangi kurum tarafından yerine getirilir?

a) Sosyal Güvenlik Kurumu
b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
d) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Cevap : b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

3) Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığının yeniden yapılanması ve bünyesinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ve bunların idari ve mali açıdan özerk bir yönetim sistemi ile yönetilmesi konularını kapsayan hukuki kaynak hangisidir?

a) 2006 yılında çıkartılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
b) 2008 yılında çıkartılan 5510 sayılı Kanunda 23. 24. Maddeleri değiştiren 5763 sayılı Kanun
c) 2011 yılında çıkartılan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
d) 2007 yılında çıkartılan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

Cevap : c) 2011 yılında çıkartılan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

4) Sağlık hizmetlerinin temininde usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkartılan Sağlık Uygulama Tebliğleri kim tarafından çıkartılır?

a) Sosyal Güvenlik Kurumu
b) Sağlık Bakanlığı
c) Sağlık Politikaları Kurulu
d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Cevap : a) Sosyal Güvenlik Kurumu

5) Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) hangi konuda usul ve esasları belirlemez?

a) Sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması,
b) Organ ve doku nakli tedavileri
c) Trafik kazazedelerine ilişkin uygulamalar
d) Reçete ile ilaç kullanım raporu ve ilaç yazım ilkeleri

Cevap : a) Sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması,

6) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görevi nedir?

a) Genel sağlık sigortası hizmetlerini yerine getirmek
b) Genel sağlık sigortasının denetimini yapmak
c) Sağlık hizmetlerinin temininde usul ve esasları belirlemek
d) Özel sağlık sunucuları, eczaneler, üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile sağlık hizmetleri temini için sözleşme/protokol yapmak

Cevap : b) Genel sağlık sigortasının denetimini yapmak

7) Sigortalılar hakkında; vazife ve malullük derecesi, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlamak hangisinin görevidir?

a) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
b) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
c) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu
d) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

Cevap : d) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

8) Beşeri ve tıbbi ürünlerin/beşeri ilaçların ödeme usul ve esaslarını kim belirler?

a) Sosyal Güvenlik Kurumu
b) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu
c) Ödeme Komisyonu
d) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

Cevap : c) Ödeme Komisyonu

9) Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini planlamak, standartları belirlemek, bu hizmetler ile sunucularını sınıflandırmak, sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek kimin görevidir?

a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu
c) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
d) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Cevap : a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

10) Sağlık harcamaları konusunda uzman gruplara hazırlatılan raporlarla birlikte özel çalışan hekimler ve kurumların uymakla mükellef oldukları asgari ücret tarifesini kim belirler?

a) Türk Eczacılar Birliği
b) Türk Tabipler Birliği
c) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu

Cevap : b) Türk Tabipler Birliği

Sağlık Sigortacılığı Final Soruları Deneme Sınavı

10. Genel Sağlık Sigortasının Değerlendirilmesi

1) Gelişmekte olan ülkelerde vergilere dayalı ulusal sağlık hizmetinden çok sağlık sigortasına dayalı bir sistem önerilmesinin nedeni hangisidir?

a) Sağlık sigortası primleri miktar olarak daha fazladır.
b) Vergilerle karşılanacak hizmet sayısı fazla olduğu için sağlığa ayrılan pay düşük kalacaktır.
c) Vergilerle finansman gelişmiş ülkelere uygundur.
d) Sigorta primlerinin toplanması daha kolaydır

Cevap : b) Vergilerle karşılanacak hizmet sayısı fazla olduğu için sağlığa ayrılan pay düşük kalacaktır.

2) Sağlık hizmetleri mevcut kamu ya da özel kuruluşlardan ve doktorlardan alınıyor ve bu hizmeti sağlayanlara ödemede bulunuluyorsa bu yönteme ne ad verilir?

a) Direkt yöntem
b) Endirekt yöntem
c) İsteğe bağlı yöntem
d) Hizmet başına ödeme yöntemi

Cevap : b) Endirekt yöntem

3) Ahlaki tehlike nedir?

a) Sağlık sigortası nedeniyle sağlık hizmetlerine talebin artması.
b) Sağlık sigortası nedeniyle sağlık hizmetlerinin fiyatı artsa bile talebin artması.
c) Sağlık sigortası olan kişinin sağlığına dikkat etmemesi nedeniyle hastalanması.
d) Fiyatı düşen sağlık hizmetlerine talebin azalması.

Cevap : c) Sağlık sigortası olan kişinin sağlığına dikkat etmemesi nedeniyle hastalanması.

4) Hangisi genel sağlık sigortasının olumlu sonucu değildir?

a) Türkiye’de ikamet eden kişiler sağlık konusunda eşit haklara sahip olmuştur.
b) Özel sektörün sağlık konusunda yatırım harcamaları artış göstermeye başlamıştır.
c) Sağlık giderleri Sosyal güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir.
d) Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık harcamaları kompozisyonunda tedavi giderleri payı azalırken ilaç giderleri payı artmıştır.

Cevap : d) Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık harcamaları kompozisyonunda tedavi giderleri payı azalırken ilaç giderleri payı artmıştır.

5) Sağlık harcamalarının bütçeye yükü artmaktadır. Bunun en önemli nedeni hangisidir?

a) Sigortalıların prim borçlarını zamanında ödememesi.
b) Genel sağlık sigortası kapsamının geniş olması.
c) Sevk zinciri konusunda vatandaşların bilinçli olmaması.
d) Sağlık hizmetlerine ilişkin maliyetlerin artması.

Cevap : a) Sigortalıların prim borçlarını zamanında ödememesi.

6) Hangisi tanı ilişkili gruplara dayalı ödeme sisteminin özelliği değildir?

a) Faturalandırma daha kolaydır.
b) Hızlı geri ödeme sağlanmaktadır.
c) Sağlık hizmetinin kapsamına dikkat etmemektedir.
d) Hastaneler arası adil kaynak dağılımı gerçekleşir.

Cevap : c) Sağlık hizmetinin kapsamına dikkat etmemektedir.

7) Performansa dayalı ücret sistemi uygulamasının sağlık harcamalarına etkisi nedir?

a) Hekim yapay talep yarattığı için sağlık harcamaları artar.
b) Hastalar bilgi eksikliğinden dolayı sağlık hizmet talebini artırırlar.
c) Kurum açısından sağlık hizmet talebinin artması mümkün olmaktadır.
d) Sağlık çalışanları arasında çalışma barışı bozulduğu için harcamalar üzerinde kontrol azalmaktadır.

Cevap : a) Hekim yapay talep yarattığı için sağlık harcamaları artar.

8) Global bütçelemenin sağlık hizmetleri üzerinde olumsuz etkisi hangisidir?

a) Global bütçeleme sağlık hizmetlerinin kapsamına dikkat etmez.
b) Global bütçe sağlık hizmetlerinin kalitesine dikkat etmez.
c) Global bütçe, devletin daha önce yaptığı sağlık ödemelerini dikkate alarak belirlediği ödeme miktarıdır.
d) Global bütçede pahalı ve karmaşık hizmetler için ek ödeme yoktur.

Cevap : d) Global bütçede pahalı ve karmaşık hizmetler için ek ödeme yoktur.

9) Ülkemizde kaynak israfını önlemek için sevk zincirinin düzgün işlemesi gerekmektedir. Hangisi doğru ifadedir?

a) Sevk zinciri düzgün işlemektedir.
b) Sevk zinciri sadece geliri yeterli olmayan ve sigorta primi ödemeyenlerce dikkat edilen bir uygulamadır.
c) Sevk zinciri konusunda henüz halkın bilgilenmesi yeterli değildir.
d) Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları tam olarak tanıtılamamıştır.

Cevap : c) Sevk zinciri konusunda henüz halkın bilgilenmesi yeterli değildir.

10) Sağlık hizmetlerine ilişkin maliyetlerin azaltılmasında aile hekimleri nasıl faydalı olabilir?

a) Sağlık hizmeti olarak tedaviye ağırlık vermelidir.
b) Sevk ve danışma hizmeti vermelidir.
c) Reçete yazımı konusunda faydalı olmalıdır.
d) Hastalarını yakından tanımalı, hasta için daha fazla zaman ayırmalıdır.

Cevap : a) Sağlık hizmeti olarak tedaviye ağırlık vermelidir.

Sağlık Sigortacılığı Final Soruları Deneme Sınavı

11. Özel Sağlık Sigortası

1) Sağlık sigortasının bir sigorta branşı olarak kabul edilmesi hangi tarihte mümkün olmuştur?

a) 1982
b) 1990
c) 2005
d) 2012

Cevap : b) 1990

2) Hangisi özel sigorta özelliği değildir?

a) Sigorta ilişkisi sözleşmeye dayanır.
b) Sigortalı olmak isteğe bağlıdır.
c) Sigorta kapsamında çok çeşitli risk vardır.
d) Sigorta kamu çıkarını gözetir.

Cevap : d) Sigorta kamu çıkarını gözetir.

3) Sigorta poliçesinin ekinde yer alan genel şartları kim hazırlar?

a) Hazine müsteşarlığı
b) Sigortacı
c) Sigortacı ile sigorta ettiren
d) Tahkim komisyonu

Cevap : a) Hazine müsteşarlığı

4) Sigorta ile gerekli tüm bilgileri içeren Sigorta Teklif Formunu kim hazırlar?

a) Sigortacı
b) Sigorta ettiren
c) Sigortalı
d) Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Cevap : a) Sigortacı

5) Sağlık sigortası ile sigortacının verdiği teminatlar arasına hangisi girmez?

a) Yatarak tedavide günlük hastane giderleri
b) Sigortalının hastalık nedeniyle çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için günlük iş görememe parası
c) Hastalık sonucu gerekli ilaç, tıbbi bakım, vb. gibi sözleşmede kararlaştırılan giderler
d) Hastalıkların erken tanısına yönelik ayaktaki incelemeler için yapılan giderler

Cevap : d) Hastalıkların erken tanısına yönelik ayaktaki incelemeler için yapılan giderler

6) Sigortalı ve sigorta şirketini bir araya getirerek sigorta sözleşmesinden önce hazırlık çalışmalarını yapan ve sigorta sözleşmelerinde sigortalıyı temsil eden gerçek ve tüzel kişilere ne ad verilir?

a) Aktüer
b) Broker
c) Prodüktör
d) Acente

Cevap : b) Broker

7) Eşi ve çocuğu için sağlık sigortası yaptıran aile reisi taraf olarak kimdir?

a) Sigortalı
b) Sigorta ettiren
c) Lehtar
d) Kanuni temsilci

Cevap : b) Sigorta ettiren

8) Sigorta poliçesi ile ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerin hangisi yanlıştır?

a) Sigorta poliçesi, sigorta sözleşmesinin yazılı şeklidir.
b) Sigorta poliçesi sigortalı ile sigortacının hak ve yükümlülüklerini göstermektedir.
c) Sigorta poliçesi olmadan sigorta sözleşmesi yapılabilir.
d) Sigorta poliçesi sigorta sözleşmesinin yapıldığını belgeleyen tek ispat aracıdır.

Cevap : d) Sigorta poliçesi sigorta sözleşmesinin yapıldığını belgeleyen tek ispat aracıdır.

9) Özel sağlık sigortasında ilaç ve tedavi giderlerini kim öder?

a) Sigortacı
b) Sosyal Güvenlik Kurumu
c) Acente
d) Sigorta Tahkim Komisyonu

Cevap : a) Sigortacı

10) Sigortalı ödenecek tazminat miktarını yetersiz ve haksız bulursa öncelikle kima itiraz eder?

a) Sigorta Tahkim Komisyonuna
b) Yargı organına
c) Sigorta şirketine
d) Sigortacılık Genel Müdürlüğüne

Cevap : c) Sigorta şirketine

Sağlık Sigortacılığı Final Soruları Deneme Sınavı

12. Hastalık/sağlık Sigorta Branşında Yer Alan Sağlık Sigortası Çeşitleri

1) Özel sağlık sigortaları içinde daha kısa süreler ( 1 gün, 1 hafta vb.) için yapılan sigorta branşı hangisidir?

a) Hastalık sigortası
b) Sağlık sigortası
c) Seyahat sağlık sigortası
d) Tamamlayıcı sağlık sigortası

Cevap : c) Seyahat sağlık sigortası

2) Riski devreden sigorta şirketine ne ad verilir?

a) Reasürör
b) Sedan
c) Sesyon
d) Reasürans şirketi

Cevap : b) Sedan

3) Sigorta şirketinin reasüröre devrettiği prime ne ad verilir?

a) Sesyon komisyonu
b) Sedan komisyonu
c) Risk paylaşımı
d) Sesyon

Cevap : a) Sesyon komisyonu

4) Seyahat sağlık sigortasında sigorta süresi ne zaman başlar?

a) Yabancı ülke sınırlarına girildiğinde
b) Ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği anda
c) Seyahatin başladığı günde
d) Seyahat sağlık sigorta poliçesinin alındığı anda

Cevap : b) Ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği anda

5) Hastalık sigortası ile sağlık sigortasının farkı nedir?

a) Hastalık sigortası sadece hastalık karşılığı teminat verir
b) Hastalık sigortasında kronik hastalıklar veya bir hastalıkla ilgili hastalık sigortası ürünü satılmaktadır
c) Hastalık sigortası kaza sonucu yaralanmayı kapsar
d) Hastalık, kişilerin bulaşıcı nedenlerle yakalandığı hastalığı ifade etmektedir

Cevap : b) Hastalık sigortasında kronik hastalıklar veya bir hastalıkla ilgili hastalık sigortası ürünü satılmaktadır

6) Tamamlayıcı sağlık sigortası hangi sağlık hizmetlerini kapsamına almaktadır?

a) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüğü olduğu kişiler tarafından ilave ücret ödemesini gerektiren sağlık hizmetlerini
b) Teminat paketi dışında kalan ilaç giderlerini
c) Sağlık harcamalarında fark ücreti alınmışsa, fark ücretlerini
d) Estetik amaçlı ameliyat giderlerini

Cevap : a) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüğü olduğu kişiler tarafından ilave ücret ödemesini gerektiren sağlık hizmetlerini

7) Grup sigorta poliçelerinde sigortacının muhatabı kimdir?

a) Sigortalı
b) İşverenler
c) Kurum
d) Sigorta poliçesine sahip olan grup

Cevap : b) İşverenler

8) Sigorta ettiren prim borcunu temerrüde düştüğü tarihten itibaren kaç gün ödeme yapmazsa sigorta teminatı durur?

a) 15 gün
b) 30 gün
c) 7 gün
d) 10 gün

Cevap : a) 15 gün

9) Özel sağlık sigortası aşağıda sayılan hangi harcamaları karşılamaz?

a) Tedavi ve ameliyata bağlı ilaç giderleri
b) Ameliyat giderleri
c) Uzun ve kısa süreli tedavi giderleri
d) Diş tedavi giderleri

Cevap : d) Diş tedavi giderleri

10) Hangisi hayat sigortalarının özelliği değildir?

a) Hayat sigortaları sigorta süresi sonunda kişiye toplu para ödemesi yapar
b) Hayat sigortaları insan hayatını ilgilendiren riskleri kapsamına alır
c) Hayat sigortalarında sigorta ettiren ile sigortalı her zaman aynı kişidir
d) Hayat sigortaları risk unsuru kadar tasarruf unsurunu da dikkate alır

Cevap : c) Hayat sigortalarında sigorta ettiren ile sigortalı her zaman aynı kişidir

Sağlık Sigortacılığı Final Soruları Deneme Sınavı

13. Sağlık Teminatı Veren Diğer Sigorta Branşları

1) Sigortacılığın devlet adına denetimini gerçekleştiren, sigortacılık sektörü ve diğer piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenleyen kurum hangisidir?

a) Sigortacılık Genel Müdürlüğü
b) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
c) Sigorta Denetleme Kurulu
d) Sigorta Bilgi Merkezi

Cevap : c) Sigorta Denetleme Kurulu

2) Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözülmesinden kim sorumludur?

a) Güvence hesabı
b) Sigortacılık Genel Müdürlüğü
c) Sigorta Tahkim Komisyonu
d) Sigorta Denetleme Kurulu

Cevap : c) Sigorta Tahkim Komisyonu

3) Doğrudan özel sağlık sigortası olmayıp içinde sağlıkla ilgili ödemelerin de gerçekleştiği ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim gönderen sigorta hangisidir?

a) Hırsızlık sigortası
b) Trafik sigortası
c) KASKO sigortası
d) Zorunlu Deprem Sigortası

Cevap : b) Trafik sigortası

4) Kişinin kendi iradesi dışında herhangi bir kaza veya dışsal bir olayın etkisiyle ölmesi, sakat kalması, tehlikeli bir hastalığa yakalanması nedeniyle karşılaşacağı ekonomik kayıpları güvence altına alan sigorta hangisidir?

a) Ferdi kaza sigortası
b) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
c) Yeşilkart Sigortası
d) Trafik Sigortası

Cevap : a) Ferdi kaza sigortası

5) Yeşilkart sigortasının yapılabilmesi için ülke içinde hangi sigortanın yaptırılması zorunludur?

a) Hastalık Sigortası
b) Seyahat Sağlık Sigortası
c) Ferdi Kaza Sigortası
d) Trafik Sigortası

Cevap : d) Trafik Sigortası

6) Sigortacılıkla ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek, sigortalıların korunması için tedbirler almak kimin görevidir?

a) Sosyal Güvenlik Kurumu
b) Sigortacılık Genel Müdürlüğü
c) Sigorta Denetleme Kurulu
d) Türkiye Sigorta Birliği

Cevap : b) Sigortacılık Genel Müdürlüğü

7) Sigortacılığın devlet adına denetimini hangisi yapar?

a) Sigorta Tahkim Komisyonu
b) Sigortacılık Genel Müdürlüğü
c) Sigorta Denetleme Kurulu
d) Türkiye Sigorta Birliği

Cevap : c) Sigorta Denetleme Kurulu

8) Sigortalı/sigorta ettiren ile sigortacı arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre sigortalı öncelikle nereye başvurması gerekir?

a) Sigorta Tahkim Komisyonuna
b) Sigortacılık yapan kuruluşa
c) Tüketici Sorunları Hakem Heyetine
d) Davayı görmeye yetkili mahkemeye

Cevap : b) Sigortacılık yapan kuruluşa

9) Sağlık Sigortası Bilgi Merkezinin görevi hangisidir?

a) Sağlık ve hastalık branşları altında sunulan sigorta ürünlerine ilişkin istatistik üretmek
b) Sigortalının sahte poliçe almasını önlemek
c) Sigorta sahtekarlıklarını önlemek, sağlık konusunda fiyatlandırmaları yapmak
d) Sigorta faaliyetlerinin daha etkin ve güvenli sürdürülmesini sağlamak

Cevap : a) Sağlık ve hastalık branşları altında sunulan sigorta ürünlerine ilişkin istatistik üretmek

10) Aşağıdakilerden hangisi, Sigorta Hukuku başlığı altında düzenlenmiş sigorta ile ilgili hükümlerin yer aldığı Kanundur?

a) Sigortacılık Kanunu
b) Gelir Vergisi Kanunu
c) Türk Ticaret Kanunu
d) Hazine Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu

Cevap : c) Türk Ticaret Kanunu

Sağlık Sigortacılığı Final Soruları Deneme Sınavı

14. Özel Sağlık Sigortasının Değerlendirilmesi

1) Sağlık hizmet maliyetlerinin artmasında sayılan nedenler arasına hangisi girmez?

a) Teknolojik yenilikler
b) Sağlık yatırımlarının artması
c) Enflasyon oranının yüksek olması
d) Daha iyi hizmet beklentisinin artması

Cevap : d) Daha iyi hizmet beklentisinin artması

2) Hangisi sağlık sigortası talebini artırır?

a) Okuma yazma oranının yüksek olması
b) Eğitim düzeyinin artması
c) Okuma yazma bilmeyenlerin oranının düşük olması
d) Kadınların okuma yazma oranının yüksek olması

Cevap : b) Eğitim düzeyinin artması

3) Tüketicinin özel sağlık sigortasına talebinin düşük olması hangi nedenledir?

a) Tüketici sigortanının gereğine inanmaz
b) Tüketici sigorta ihtiyacını devamlı erteler
c) Tüketici sigorta karşılığında somut bir karşılık görmemektedir
d) Tüketici sadece risk gerçekleştiğinde karşılığını alabilir

Cevap : c) Tüketici sigorta karşılığında somut bir karşılık görmemektedir

4) Hangisi sigortacıya güven eksikliğini gösterir?

a) Sigorta pazarlama elemanlarının konusunda bilgili olmaması
b) Tazminat ödemelerinin geç ve istenilen şekilde olmaması
c) Sigorta ürünlerinin yeterince tanıtılmaması
d) Aynı ürün için farklı fiyat uygulaması

Cevap : b) Tazminat ödemelerinin geç ve istenilen şekilde olmaması

5) Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerine talep artışını göstermez?

a) Nüfusun yaşlanması
b) Kronik hastalıkların artması
c) Sağlık kuruluşlarına kolay erişim
d) Sağlık yatırımlarının artması

Cevap : d) Sağlık yatırımlarının artması

6) Fiyat rekabeti nasıl yapılırsa sigortaya olan talep ve beraberinde prim gelirleri artar?

a) Aynı bölgede farklı fiyat uygulaması
b) Aynı üründe farklı fiyat uygulaması
c) Risk gruplarına göre farklı fiyat uygulaması
d) Aynı haastalıkta farklı fiyat uygulaması

Cevap : c) Risk gruplarına göre farklı fiyat uygulaması

7) Hangisi sağlık sigortası gelişimini engelleyen fakat sağlık sigortası sisteminden kaynaklanan faktör değildir?

a) Sigorta şirketi, sağlık hizmet sunucuları ve sigortalı arasında belgelerin tanzimi ve iletilmesinde bürokratik engeller
b) Özel sağlık sigortası sahibi olan kişilere poliçenin tekrarı için özendirici teklifler yapılmaması
c) Prim hesaplamada ve fiyat tespitinde yaşanan zorluklar
d) Sigortalı-sigortacı uyuşmazlıklarının geç çözümlenmesi nedeniyle sigortalının güven eksikliği

Cevap : d) Sigortalı-sigortacı uyuşmazlıklarının geç çözümlenmesi nedeniyle sigortalının güven eksikliği

8) Özel sağlık sigortalarıyla ilgili devlet politikasında yapılan değişiklikler arasına hangisi girmez?

a) 5684 sayılı 2007 yılında çıkartılan Sigortacılık Kanunu
b) Sigorta Tahkim Sistemi
c) Sağlık Sigortaları Bilgi Merkezi
d) 5502 sayılı 2006 yılında çıkartılan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

Cevap : d) 5502 sayılı 2006 yılında çıkartılan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

9) Özel sağlık sigortalarında tehditler arasına hangisini koyamayız?

a) Nüfus artışı ve şehirleşme oranındaki artış özel sağlık sigortalarına talebi artıracaktır.
b) Sağlık sigortalarında fiyat odaklı rekabet sağlık sigortalarına güveni sarsmaktadır.
c) İşgücüne katılım oranının düşük olması nedeniyle kişi başına gelir seviyesinin düşük olması sağlık sigortasına talebi düşürmektedir.
d) Ülkemizde yabancı sermayeli sigorta şirketleri sayıca fazla olduğu gibi birikim, teknolojik alt yapı, ürün çeşitliliği, mali güç açısından Türk sigorta şirketlerinden üstündür.

Cevap : a) Nüfus artışı ve şehirleşme oranındaki artış özel sağlık sigortalarına talebi artıracaktır.

10) Özel sağlık sigortalarına talep artışı hangi durumda olmaz?

a) Turizm hareketlerinin artması durumunda
b) Küreselleşme etkisiyle yeni ilaç ve tedavi yöntemlerinin bulunması durumunda
c) Sağlık sigortalarında fiyat odaklı rekabetin olması durumunda
d) Her yıl salgın hastalık beklentisi, yeni görülen hastalıklar, pahalı ilaçlar nedeniyle

Cevap : c) Sağlık sigortalarında fiyat odaklı rekabetin olması durumunda

Sağlık Sigortacılığı Final Deneme Sınavı

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
facebook Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Auzef Sağlık Sigortacılığı

Sağlık Sigortacılığı Final Deneme Sınavı

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: